Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 10.06.2016. № 205-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про управління об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області

 

Відповідно до статті 142 Конституції України, статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).
 2. Обласній державній адміністрації продовжувати здійснювати функції з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області згідно з додатком.
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 23.03.2012. № 454-13/2012 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич

 

Затверджено
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 205-5/2016

 

Положення
про управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області

 

Це Положення визначає правові основи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

 

1. Поняття управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – це здійснення правомочностей щодо реалізації прав територіальних громад сіл, селищ, міст області, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядження об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення спільних потреб територіальних громад сіл, селищ, міст області.

 

2. Об’єкти управління

Об’єктами управління спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області є:

– майно, яке передане підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– майно, передане в оренду;

– майно, передане у безстрокове безоплатне користування;

– майно, передане на баланс підприємств, установ та організацій, які не перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– корпоративні права, що належать обласній раді у статутних фондах господарських організацій.

 

3. Суб’єкти управління

Суб’єктами управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області є:

– обласна рада;

– обласна державна адміністрація (в межах делегованих обласною радою повноважень).

 

4. Повноваження обласної ради у сфері управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Обласна рада є суб’єктом управління, що визначає:

– об’єкти управління спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, стосовно яких виконує функції з управління;

– об’єкти управління спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, повноваження з управління якими передані обласній державній адміністрації.

Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, обласна рада, в порядку і межах, визначених чинним законодавством:

1) приймає рішення про визначення органів виконавчої влади чи її структурних підрозділів, які здійснюють функції з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

2) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

3) приймає рішення про призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за винятком керівників, призначення яких передбачено частиною 4 статті 20 Закону України “Про освіту”;

4) приймає рішення про затвердження статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та внесення змін до них;

5) приймає рішення про передачу відповідно до закону об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну чи комунальну власність, дає згоду на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області;

6) приймає рішення про передачу в заставу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

7) приймає рішення про закріплення у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відповідно до законодавства про приватизацію;

8) приймає рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, або їх частини;

9) приймає рішення про приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

10) приймає рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

11) приймає рішення про відчуження та списання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

12) заслуховує звіти керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області про їх роботу;

13) визначає орган або посадову особу, які укладають трудові договори з керівниками підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

14) здійснює повноваження орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

15) виконує відповідно до законів інші функції з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

16) забезпечує контроль за ефективністю управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають у сфері її управління, в особі управління об’єктами спільної власності територіальних  громад  області  чи  іншого уповноваженого органу.

 

5. Повноваження обласної державної адміністрації

Обласна державна адміністрація відповідно до покладених на неї завдань щодо об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають у сфері її управління:

1) має право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання:

– про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– про статути підприємств, положення установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та здійснює контроль за їх дотриманням;

– про призначення (звільнення) керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за винятком керівників, призначення яких передбачено частиною 4 статті 20 Закону України “Про освіту”;

– про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, про придбання об’єктів права інших форм власності;

– про звіти керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

2) розробляє стратегію розвитку підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

3) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

4) проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

5) забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

6) веде облік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;

7) виявляє майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

8) забезпечує відповідно до встановленого обласною радою порядку відрахування до обласного бюджету частини прибутку (доходу) підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

9) забезпечує надання обласній раді інформації про наявність і поточний стан майна підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також будь-які зміни в їх стані;

10) забезпечує проведення інвентаризації майна підприємств, установ та організацій;

11) забезпечує проведення екологічного аудиту підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у тому числі тих, що передаються в оренду;

12) забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

13) виконує інші передбачені законодавством функції з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

14) за дорученням обласної ради укладає трудові договори з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

15) своєчасно інформує обласну раду про зміни у складі та назвах об’єктів спільної власності територіальних громад області.

 

6. Створення, реорганізація та ліквідація суб’єктів господарювання
спільної власності територіальних громад області

 1. Створення суб’єктів господарювання спільної власності області відбувається на підставі рішення обласної ради.
 2. Орган, уповноважений обласною радою, розробляє установчі документи новостворених суб’єктів господарювання спільної власності області та після їх затвердження забезпечує здійснення державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.
 3. Після здійснення державної реєстрації копії статутів (положень) комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад області подаються до управління об’єктами спільної власності територіальних громад області.
 4. Підприємства, установи та організації користуються майном спільної власності територіальних громад області на праві повного господарського відання або оперативного управління.
 5. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації забезпечують державну політику у сфері культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту та галузі агропромислового комплексу, житлово-комунального господарства, будівництва, торгівлі, транспорту щодо підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад області згідно з переліком, затвердженим відповідним рішенням обласної ради, без права розпорядження майном спільної власності територіальних громад області, що перебуває на балансі цих підприємств, установ та організацій.
 6. Реорганізація (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення) та ліквідація суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відбувається на підставі рішення обласної ради.
 7. Заходи щодо реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснює обласна державна адміністрація чи інший орган, уповноважений обласною радою.

 

Додаток
до рішення обласної ради
від 10.06.2016. № 205-5/2016

ПЕРЕЛІК
об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області


з/п
АдресаНазва об’єкта
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
1.Галицький р-н,
с. Залуква,
вул. Галицька, 12
Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
2.м. Івано-Франківськ,
вул. С. Бандери, 77
Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства
3.м. Івано-Франківськ,
вул. С. Бандери, 77,
вул. Ленкавського, 17
Обласне комунальне підприємство “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації”
4.м. Коломия,
вул. Переяславська, 2 (в оренді),
пл. Відродження, 2/4
Обласне комунальне підприємство “Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”
БУДІВНИЦТВО
5.м. Івано-Франківськ,
вул. С. Бандери, 77,
вул. Ребета, 10
Обласне комунальне підприємство “Західбудсервіс”
6.м. Івано-Франківськ,
вул. С. Бандери, 77
Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт”
КУЛЬТУРА
7.м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 42
Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка
8.м. Івано-Франківськ,
вул. Січових Стрільців, 27а,
вул. Незалежності, 10а
Івано-Франківський академічний обласний
театр ляльок ім. Марійки Підгірянки
9.м. Івано-Франківськ,
вул. І. Франка, 27/3 (в оренді)
Театр фольклору, народних свят і видовищ
10.м. Івано-Франківськ,
вул. Л. Курбаса, 3,
вул. Юності, 43
Івано-Франківська обласна філармонія
11.м. Івано-Франківськ,
пл. Міцкевича, 2
Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей
12.м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 12
1-й поверх
Івано-Франківська обласна бібліотека для юнацтва
13.м. Івано-Франківськ,
вул. Чорновола, 22,
вул. Академіка Сахарова, 30
Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка
14.м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 12
частина 1-го поверху, 2-й поверх,
вул. Переяславська, 27,
вул. Галицька, 40 2-й поверх,
вул. Б. Хмельницького, 57;
м. Коломия,
вул. Староміська, 90
Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття
15.м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 4а (у користуванні),
вул. Лепкого, 27,
вул. Низова, 2
частина 1-го та 2-го поверхів;
Верховинський р-н,
селище Верховина,
вул. І. Франка, 5а;
Верховинський р-н,
с. Криворівня:
присілок Москалівка, 293а,
присілок Заріччя, 375а,
присілок Усті-I, 527а;
Богородчанський р-н,
cелище Солотвин,
вул. Грушевського, 4;
Городенківський р-н,
с. Торговиця,
вул. Шевченка, 70;
Коломийський р-н,
селище Печеніжин,
вул. Незалежності, 9
(в оренді)
Івано-Франківський краєзнавчий музей
16.м. Івано-Франківськ,
вул. Низова, 2
частина 1-го та 2-го поверхів,
майдан Шептицького, 8,
вул. Новгородська, 49
частина 3-го та 4-го поверхів;
м. Рогатин,
вул. Роксолани, 10
Музей мистецтв Прикарпаття
17.м. Івано-Франківськ,
вул. Тарнавського, 22
(в оренді),
вул. Дем’янів Лаз, 20;
Калуський р-н,
с. Старий Угринів,
вул. С. Бандери, 48;
Рогатинський р-н,
с. Княгиничі,
вул. Р. Шухевича, 7а
Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери
18.м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 1
(в оренді)
Історико-меморіальний музей Олекси Довбуша
19.м. Коломия,
вул. Театральна, 25,
вул. Чорновола, 43б;
м. Яремче,
вул. Свободи, 269;
м. Косів,
пл. Незалежності, 55 (в оренді)
Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського
20.м. Івано-Франківськ,
вул. Січових Стрільців, 44б
Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського
21.м. Калуш,
вул. Ковжуна, 44,
вул. Ковжуна, 46
Калуський коледж культури і мистецтв
22.Косівський р-н,
с. Яворів (в оренді)
Яворівський центр народного мистецтва “Гуцульська гражда”
ОСВІТА
23.м. Івано-Франківськ,
пл. Міцкевича, 3,
вул. Чорновола, 130а,
вул. Сухомлинського, 2
частина 3-го поверху;
Калуський р-н,
с. Вістова,
вул. Санаторна, 2а
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
24.м. Івано-Франківськ,
вул. Короля Данила, 7
Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
25.м. Івано-Франківськ,
вул. Набережна, 34б (в оренді)
Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
26.м. Івано-Франківськ,
вул. Нечуя-Левицького, 19;
Івано-Франківська міська рада
с. Угорники,
вул. Тополина, 22а;
м. Яремче,
вул. Свободи, 236;
Яремчанська міська рада,
с. Яблуниця,
участок Село (кут Село), 76б;
Косівський р-н ,
селище Кути,
вул. Снятинська, 21;
Городенківський р-н,
с. Незвисько,
вул. Білогірська, 36а;
Тисменицький р-н,
с. Рибне,
вул. І. Франка, 1а;
Рожнятівський р-н,
с. Ріпне,
вул. Шевченка, 95а;
Яремчанська міська рада,
селище Ворохта,
вул. Д. Галицького, 8,
вул. Д. Галицького, 14,
вул. Д. Галицького, 14а,
вул. Д. Галицького, 14б;
м. Коломия,
вул. Козацька,1;
Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
27.Долинський р-н,
селище Вигода,
вул. Данила Галицького, 7
Вигодський навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради
28.м. Івано-Франківськ,
вул. Шухевичів, 21,
вул. Шухевичів, 16а
Івано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна школа
29.м. Рогатин,
вул. Липова, 2а
Рогатинська дитячо-юнацька спортивна школа Івано-Франківської обласної ради
30.Івано-Франківська міська рада,
с. Микитинці,
вул. Юності, 13,
вул. Тисменицька, 242а
Івано-Франківський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості
31.м. Надвірна,
вул. Сірика, 1а,
вул. Сірика, 1д
Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради
32.Івано-Франківська міська рада,
с. Угорники,
вул. Тополина, 6
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради
33.Івано-Франківська
міська рада,
с. Угорники,
вул. Тополина, 6
Івано-Франківська обласна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради
34.м. Надвірна,
вул. Ломоносова, 7
Надвірнянська загальноосвітня школа-інтернат
I-III ступенів
35.Косівський р-н,
с. Смодна,
вул. Ірчана, 292а,
пров. Санаторний, 9,
пров. Санаторний, 9а
Смоднянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів Івано-Франківської обласної ради
36.м. Тлумач,
вул. Грушевського, 12
Тлумацька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
37.Коломийський р-н,
селище Гвіздець,
вул. І. Франка, 26,
вул. І. Франка, 30,
вул. І. Франка, 32,
вул. І. Франка, 34
вул. І. Франка, 49
Гвіздецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
38.м. Калуш,
вул. Львівська, 23
Калуська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів № 1 Івано-Франківської обласної ради
39.м. Калуш,
вул. С. Бандери, 26,
вул. Коцюбинського, 5,
вул. Коцюбинського, 6,
вул. Коцюбинського, 28,
вул. І. Франка, 4
Калуська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів № 2 Івано-Франківської обласної ради
40.Рожнятівський р-н,
селище Перегінське,
вул. Січових Стрільців, 11,
вул. Січових Стрільців, 4а
Перегінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
41.Яремчанська міська рада,
с. Микуличин,
вул. Грушевського, 92,
вул. Привокзальна, 3а
Микуличинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
42.Коломийський р-н,
селище Печеніжин,
вул. Незалежності, 11;
вул. Незалежності, 12
Печеніжинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
43.м. Рогатин,
вул. Коцюбинського, З
Рогатинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
44.Богородчанський р-н,
селище Солотвин,
вул. Грушевського, 16,
вул. Грушевського, 17,
вул. Грушевського, 17г,
вул. Замкова, 9
Солотвинська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради
45.Косівський р-н,
селище Яблунів,
вул. І. Франка, 9,
вул. І. Франка, 66
Яблунівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
46.м. Долина,
вул. Івасюка, 16
Долинський дитячий будинок “Теплий дім” Івано-Франківської обласної ради
47.м. Болехів,
вул. Коновальця, 34,
вул. Д. Галицького, 169,
вул. Замкова, 25,
вул. Замкова, 14
Комунальний вищий навчальний заклад “Прикарпатський лісогосподарський коледж”
48.м. Івано-Франківськ,
вул. Павлика, 10 (в оренді)
Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр
49.Рогатинський р-н,
с. Черче,
вул. Шевченка, 58а
Черченський обласний навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради
50.м. Коломия,
вул. І. Франка, 4,
вул. І. Франка, 8,
вул. І. Франка, 8а,
вул. І. Франка, 8б,
вул. І. Франка, 8г,
вул. І. Франка, 8д,
вул. І. Франка, 8е,
вул. І. Франка, 10,
вул. І. Франка, 10а,
вул. І. Франка, 12,
вул. Петлюри, 50
Комунальний вищий навчальний заклад “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради”
51.м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 46
Комунальний навчальний заклад “Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”
СПОРТ
52.м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
Школа вищої спортивної майстерності
53.м. Івано-Франківськ,
вул. Чорновола, 128
(в оренді)
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу “Прикарпаття”
54.м. Івано-Франківськ,
вул. Вагілевича, 3
Івано-Франківський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”
55.м. Івано-Франківськ,
вул. Чорновола, 128 (в оренді)
Обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів Івано-Франківського обласного державного центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”
56.м. Івано-Франківськ,
вул. С. Бандери, 77
Івано-Франківський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”
57.м. Калуш,
вул. Відоняка, 11а
Івано-Франківське обласне комунальне підприємство “Льодова арена”
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
58.м. Івано-Франківськ,
вул. Федьковича, 91,
вул. Федьковича, 91б
Обласна клінічна лікарня
59.м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 132
Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня
60.м. Івано-Франківськ,
вул. Сагайдачного, 66,
вул. Максимовича, 7
Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня
61.м. Коломия,
вул. Р. Крушельницьких, 28,
вул. Р. Крушельницьких, 26,
бульв. Л. Українки, 45а,
бульв. Л. Українки, 43а,
бульв. Л. Українки, 37,
бульв. Л. Українки, 36а,
вул. І. Франка, 37,
вул. І. Франка, 37а,
вул. О. Кобилянської, 2а,
вул. Лозова, 13,
вул. Роксолани, 7,
вул. А. Чайковського, 10
Коломийська центральна районна лікарня
62.Рогатинський р-н,
с. Підмихайлівці,
вул. Медична, 1,
вул. Медична, 3
Обласна психіатрична лікарня № 2
63.м. Івано-Франківськ,
вул. Медична, 15
Обласна психоневрологічна лікарня № З
64.м. Івано-Франківськ,
вул. Короля Данила, 4,
вул. Короля Данила, 6,
вул. Короля Данила, 8,
вул. Короля Данила, 10
Комунальний заклад “Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер”
65.м. Івано-Франківськ,
вул. Медична, 17
Обласний клінічний онкологічний диспансер
66.м. Івано-Франківськ,
вул. Млинарська, 2а 2-й поверх;
вул. Млинарська, 21,
вул. Пашницького, 40 2-й поверх
Івано-Франківський обласний наркологічний диспансер
67.м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 114
Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний диспансер
68.м. Івано-Франківськ,
вул. Новаківського, 8
Обласний клінічний центр паліативної допомоги
69.м. Івано-Франківськ,
вул. Матейки, 53,
вул. І. Франка, 17,
вул. Героїв УПА, 1,
вул. Желехівського, 6
Обласний фтизіопульмонологічний центр
70.м. Івано-Франківськ,
вул. Матейки, 20,
вул. Січових Стрільців, 46
Івано-Франківський обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”
71.м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 101
Івано-Франківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики
72.м. Івано-Франківськ,
вул. Чорновола, 47 (в оренді)
Івано-Франківський обласний
перинатальний центр
73.м. Івано-Франківськ,
вул. Тарнавського, 6,
вул. Р. Левицького, 11а
Обласна стоматологічна поліклініка
74.м. Івано-Франківськ,
вул. Переяславська, 27
Івано-Франківське обласне бюро медико-соціальної експертизи
75.м. Івано-Франківськ,
вул. Новгородська, 15б,
вул. Гетьмана Мазепи, 114а,
вул. Січових Стрільців, 46а
Обласне бюро судово-медичної експертизи
76.м. Івано-Франківськ,
вул. С. Бандери, 23
Івано-Франківська обласна станція переливання крові
77.м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 101
Обласна наукова медична бібліотека
78.м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 165
Івано-Франківський базовий медичний коледж
79.м. Коломия,
вул. І. Франка, 14
Коломийський медичний коледж ім. І. Франка
80.м. Івано-Франківськ,
вул. І. Франка, 17;
м. Коломия,
вул. Л. Українки, 34;
Коломийський р-н,
селище Гвіздець,
вул. Січових Стрільців, 1а;
Богородчанський р-н,
селище Солотвин,
вул. Марка Черемшини, 2
Івано-Франківська обласна база спеціального медичного постачання
81.Яремчанська міська рада,
селище Ворохта,
вул. Данила Галицького, 65а,
вул. Данила Галицького, 65б,
вул. С. Височана, 37
Комунальний заклад “Ворохтянський обласний кістково-туберкульозний санаторій “Смерічка”
82.м. Яремче,
вул. Галицька, 1
Дитячий санаторій “Сніжинка”
83.Рожнятівський р-н,
с. Ясень,
вул. Шевченка, 1
Обласний дитячий санаторій “Ясень” імені Митрополита Андрея Шептицького
84.Тисменицький р-н,
селище Єзупіль,
вул. С. Бандери, 19
Обласний дитячий психоневрологічний санаторій
85.м. Надвірна,
вул. Руднєва, 24
Надвірнянський будинок дитини
86.м. Івано-Франківськ,
вул. Б. Хмельницького, 57
Комунальне підприємство “Обласний аптечний склад”
87.м. Івано-Франківськ,
вул. Софіївка, 19,
вул. Софіївка, 39
Комунальний заклад “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”
88.м. Івано-Франківськ,
вул. Вовчинецька, 221 (в оренді)
Комунальний заклад “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги”
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
89.м. Івано-Франківськ,
вул. Медична, 4
Івано-Франківський геріатричний пансіонат
90.м. Коломия,
вул. Довбуша, 50,
вул. Довбуша, 50а,
вул. Трильовського, 25
Коломийський геріатричний пансіонат
91.Коломийський р-н,
с. Коршів,
вул. Незалежності, 143
Коршівський геріатричний пансіонат
92.Тисменицький р-н,
с. Погоня,
вул. Шевченка, 9а
Погонянський психоневрологічний інтернат
93.Надвірнянський р-н,
селище Делятин,
вул. Ковпака, 32
Делятинський психоневрологічний інтернат
94.м. Снятин,
вул. Гоголя, 23,
вул. Н. Яремчука, 27
Снятинський психоневрологічний інтернат
95.м. Коломия,
вул. Староміська, 23
Коломийський дитячий будинок-інтернат
96.м. Снятин,
вул. Воєводи Коснятина, 102,
вул. Воєводи Коснятина, 102а
Снятинський дитячий будинок-інтернат
97.Снятинський р-н,
с. Долішнє Залуччя,
вул. Шевченка, 179а
Залучанський дитячий будинок-інтернат
98.Тлумацький р-н,
с. Нижнів,
вул. Дністерська, 32
Обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
ТОРГІВЛЯ
99.м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 62а
Обласне комунальне підприємство “Торговий дім (об’єднання) “Галичина”
ТРАНСПОРТ
100.м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 46,
вул. Є. Коновальця, 264а;
Косівський р-н,
с. Черганівка,
вул. Кобаківська, 1а;
м. Коломия,
вул. Моцарта, 142
Майновий комплекс Міжнародного аеропорту “Івано-Франківськ”

 

 

Керуючий справами
обласної ради                                                                              Василь Скрипничук

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]