Про утворення Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи № 1 обласної ради та затвердження  її Статуту


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять шоста сесія)

 РІШЕННЯ

від 07.12.2018. № 1017-26/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про утворення Івано-Франківської
дитячо-юнацької спортивної школи № 1
обласної ради та затвердження  її Статуту
 

 

Відповідно до статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993 ”Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу” (зі змінами) обласна рада

 вирішила:

 Утворити Івано-Франківську дитячо-юнацьку спортивну школу № 1 обласної ради.

 1. Затвердити Статут Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи № 1 обласної ради (додається).
 2. Директору Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи № 1 обласної ради здійснити державну реєстрацію Статуту.
 3. Обласній державній адміністрації при формуванні проекту обласного бюджету на 2019 та наступні роки враховувати потребу Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи № 1 обласної ради для здійснення її статутної діяльності.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю.Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 07.12.2018. № 1017-26/2018

 

 

 С Т А Т У Т
Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи № 1
обласної ради

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2018 рік

 


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Івано-Франківська  дитячо-юнацька спортивна школа № 1 обласної ради (далі – спортивна школа) є комунальним позашкільним навчальним закладом спортивного профілю – закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що у встановленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку і дозвілля дітей та молоді, їхньої самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

1.2. Спортивна школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Власником закладу є територіальна громада в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління спортивної школи є структурний підрозділ з питань фізичної культури та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України та постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, рішеннями Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 2.НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Повне найменування українською мовою: Івано-Франківська дитячо-юнацька спортивна школа № 1 обласної ради.

2.2. Скорочене найменування українською мовою: ДЮСШ № 1 обласної ради.

2.3. Юридична адреса: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 172а.

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Спортивна школа створена з метою організації та проведення  заходів спрямованих на:

– залучення дітей та молоді до систематичних занять з фізичної культури і спорту;

– створення необхідних умов для гармонійного виховання дітей та молоді, їхнього фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля та самореалізації;

– набуття  навичок здорового способу життя засобами фізичної культури і спорту;

– забезпечення розвитку здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту та досягнення високих спортивних результатів;

– підготовку спортивного резерву для збірних команд України.

3.2. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються спортивною школою лише після їх отримання.

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

 

4.1. Спортивна школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку та штамп з власним найменуванням, відповідні бланки та свою атрибутику.

4.2. Права та обов’язки юридичної особи спортивна школа набуває з дня її державної реєстрації.

4.3. Спортивна школа несе відповідальність перед державою, суспільством, Власником та Уповноваженим органом управління за виконання функцій і завдань, які покладені на неї, життя і здоров’я вихованців, працівників під час навчально-тренувального процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачене чинним законодавством.

4.4. Мовою навчання та виховання в спортивній школі є державна мова.

4.5. Рішення про реорганізацію або ліквідацію спортивної школи приймає Власник відповідно до чинного законодавства.

4.6. Статут спортивної школи та зміни до нього затверджуються рішенням Власника та реєструються у встановленому законом порядку.

4.7. Спортивна школа користується своїм майном відповідно до вимог законодавства та Статуту.

4.8. Спортивна школа є самостійним суб’єктом і здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

4.9. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями спортивної школи, а спортивна школа не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.10. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію спортивної школи;

– прийняття рішення про призначення та звільнення з посади директора спортивної школи на умовах контракту;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про відчуження нерухомого майна спортивної школи, надання його в заставу, оренду;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів керівника про його роботу.

4.11. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– укладання та продовження терміну дії контракту з директором спортивної школи на підставі рішення обласної ради;

– розроблення стратегії розвитку спортивної школи;

– проведення моніторингу фінансової діяльності;

– забезпечення проведення інвентаризації майна спортивної школи та подання на розгляд Власнику;

– забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру;

– затвердження штатного розпису спортивної школи;

– забезпечення оформлення прав на земельну ділянку (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельної ділянки.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

 

5.1. Спортивна школа має право:

5.1.1. Звертатися в порядку, передбаченому законодавством до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на спортивну школу завдань та статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

5.1.3. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.4. Одержувати кредити банківських установ, безповоротну допомогу юридичних та фізичних осіб у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.1.5. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.6. Купувати матеріальні ресурси, а також основні засоби у підприємств, організацій, установ, громадян.

5.1.7. Створювати резерви необхідні для діяльності спортивної школи.

5.1.8. Користуватися майном, що надане їй в користування.

5.1.9. Користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована школа.

5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

                                                       

5.2. Спортивна школа зобов’язана:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватись вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.3.Вживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці так і за загальними підсумками роботи спортивної школи.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками спортивної школи.

5.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати, подавати фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.7. Проводити інвентаризацію належного їй майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

6.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, затвердженими відповідно до чинного законодавства на основі типових навчальних планів і програм.

6.2. Спортивна школа у своїй структурі має відділення з видів спорту та інші підрозділи (філії), які відповідають меті діяльності спортивної школи. Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту чи інших підрозділів здійснюється за рішенням Уповноваженого органу управління за погодженням з Власником.

6.3. Відділення з певного виду спорту спортивної школи може включати такі групи: початкової підготовки, базової підготовки, спеціалізованої підготовки, підготовки до вищої спортивної майстерності.

6.4. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

6.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту встановлюються Мінмолодьспортом України та відповідними навчальними програмами, а також згідно з Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2008 р. № 993 (зі змінами).

6.6. Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки у канікулярний період корегується директором спортивної школи і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.

6.7. Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

6.8. Навчальний рік розпочинається з 1 вересня поточного року. Річний навчальний план спортивної школи розраховується на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та базової підготовки передбачається протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.

6.9. Тривалість навчальної години становить 45 хвилин. Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати:

– двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

– трьох навчальних годин у групах базової підготовки першого-третього років навчання;

– чотирьох навчальних годин у групах базової підготовки четвертого-п’ятого років навчання спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності.

6.10. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією школи та профспілковим комітетом.

6.11. У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим директором спортивної школи.

6.12. Проект плану комплектування груп на наступний навчальний рік спортивна школа подає для затвердження Уповноваженому органу управління до 25 серпня  поточного року.

6.13. Списки вихованців груп відділень затверджуються директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом року в зазначені списки можуть вноситися зміни у встановленому порядку.

6.14. Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності погоджуються з Уповноваженим органом управління.

6.15. До спортивної школи можуть бути зараховані особи, що бажають займатися фізичною  культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту та не мають медичних протипоказань.

6.16. Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу.

6.17. Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається центральним органом виконавчої влади в галузі фізичної культури та спорту.

6.18. Переведення вихованців спортивної школи з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюються після виконання ними встановлених вимог, визначених у навчальних програмах з видів спорту.

6.19. Вихованці, які досягли 18 років залишаються у спортивній школі у групах базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з Уповноваженим органом управління. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

6.20. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи впродовж двох років з часу їх направлення за рахунок коштів такої спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються впродовж двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, можуть зараховуватися вихованці з нищим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповнюваності груп.

6.21. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку юних спортсменів організуються спортивно-оздоровчі табори у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 юних спортсменів – у цілодобових.

6.22. Спортивна школа виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань із забезпеченням юних спортсменів харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем.

6.23. Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше як 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки не більше як 150 днів на рік.

6.24. Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше, як 250 днів на рік.

6.25. Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та міжнародні змагання.

 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

7.1. Учасниками навчально-тренувальної роботи спортивної школи є:

– вихованці;

– тренери-викладачі з видів спорту;

– інструктори-методисти, медичні працівники та інші фахівці;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– директор, його заступники.

7.2. Вихованцями спортивної школи можуть бути діти, підлітки та молодь, які

не мають медичних протипоказань для занять спортом. Юні спортсмени зараховуються до спортивної школи згідно з наказом директора спортивної школи на підставі заяви та рішення тренерської ради відповідно до вікових вимог.

7.3. Комплектування груп початкової підготовки здійснюється з числа учнів загальноосвітніх шкіл при умові виконання вступних контрольних нормативів з урахуванням особистої заяви, згоди батьків або осіб, які їх замінюють, дирекції загальноосвітньої школи та письмового дозволу лікаря.

7.4. У групи базової підготовки зараховуються юні спортсмени, що завершили навчання у групах початкової підготовки і виконали нормативні вимоги із загальної фізичної підготовки та спеціальної фізичної підготовки.

7.5. До груп спеціалізованої підготовки зараховуються юні спортсмени при умові виконання відповідних контрольних нормативів (результати виступу на змаганнях, виконання розрядних нормативів).

7.6. До груп підготовки до вищої спортивної майстерності зараховуються юні спортсмени, які виконують певні вимоги спортивної майстерності, а також відповідають вимогам резерву і кандидатів у збірну України.

7.7. Перевід юних спортсменів до груп наступного року навчання здійснюється рішенням тренерської ради на основі нормативних вимог загальної і спеціальної фізичної підготовки.

7.8. Вихованці, які не виконали нормативних вимог, на наступний рік навчання не переводяться. Вони можуть продовжувати навчання повторно, але не більше одного року на одному етапі навчання.

7.9. До груп початкової підготовки та базової підготовки першого-третього року навчання в окремих випадках за рішенням тренерської ради можуть зараховуватися діти на 1 – 2 роки молодші, які мають певні здібності, за наявності медичної довідки про стан здоров’я з визначенням рекомендацій щодо занять будь-яким видом спорту.

7.10. Вихованці спортивної школи мають право на :

– здобуття позашкільної освіти спортивного профілю;

– проходження підготовки до навчальної програми під керівництвом тренера-викладача;

– безпечні та нешкідливі для навчання умови;

– безкоштовне користування спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням спортивної школи;

– одержання належних умов для якісної спортивної підготовки;

– отримання у встановленому порядку спортивної форми та майна індивідуального призначення;

– медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;

– одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

7.11. Вихованці спортивної школи зобов’язані:

– поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;

– виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

– вдосконалювати та підвищувати свою спортивну майстерність;

– дотримуватись здорового способу життя, встановленого спортивного режиму та особистої гігієни;

– брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах;

– дотримуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження;

– берегти державне, громадське та особисте майно;

– дотримуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.

– не представляти на змаганнях інші організації без дозволу адміністрації спортивної школи.

7.12. За невиконання учнями спортивної школи своїх обов’язків до них застосовуються  заходи дисциплінарного стягнення, зокрема відрахування із числа вихованців спортивної школи.

7.13. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, яка має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи “магістр”.

7.14. Тренер-викладач спортивної школи:

– здійснює набір в спортивну школу, секцію, групи спортивної та оздоровчої спрямованості дітей і підлітків, які бажають займатись фізичною культурою і спортом та не мають медичних відхилень;

– проводить з ними навчально-тренувальну і виховну роботу, відбір і спортивну орієнтацію найбільш перспективних юних спортсменів для подальшого спортивного вдосконалення;

– забезпечує підвищення загальної фізичної, спеціальної фізичної, спеціальної технічної підготовки, техніко-тактичної та психологічної підготовки юних спортсменів;

– несе персональну відповідальність за зміцнення та охорону здоров’я юних спортсменів в процесі навчально-тренувальних занять, приділяє увагу безпеці навчально-тренувального процесу, категорично забороняє вживання будь-яких допінгів;

– розробляє річні та поточні плани підготовки юних спортсменів, веде систематичний облік, аналіз навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності, узагальнює результати та зміст своєї роботи з юними спортсменами;

– відповідає разом з лікарем школи за своєчасне проходження поглибленого та поточних медичних оглядів і організацію відновлювальних занять.

7.15. Тренери-викладачі повинні систематично підвищувати свою кваліфікацію, брати участь у методичних конференціях з питань методики навчання та тренування.

7.16. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, мають право на:

– внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують Статут, внутрішній трудовий розпорядок спортивної школи;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;

– підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;

– вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

– моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

– забезпечення у встановленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.

7.17. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, зобов’язані:

– виконувати навчальні програми з видів спорту;

– навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

– сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;

– здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально- тренувального процесу;

– додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

– берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження у встановленому порядку;

– постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

– вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– проходити щороку у встановленому порядку медичне обстеження;

– додержуватися вимог Статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;

– брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;

– додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

7.18. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять затвердженого директором спортивної школи.

7.19. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується Уповноваженим органом управління. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача впродовж навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

7.20. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи.

7.21. Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку визначеному центральним органом виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту.

7.22. Головний бухгалтер та касир спортивної школи призначаються на посаду і звільняються директором школи.

7.23. Головний бухгалтер повинен мати спеціальну фінансово-економічну освіту та досвід бухгалтерської роботи не менше трьох років.

7.24. Головний бухгалтер відповідає за стан фінансової дисципліни, ведення бухгалтерського обліку та звітності спортивної школи.

7.25. Лікар та середній медичний працівник спортивної школи призначаються на посаду і звільняються директором школи.

7.26. Лікар та середній медичний працівник спортивної школи здійснюють безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надають першу медичну допомогу вихованцям.

7.27. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.28. З метою запобігання погіршенню здоров’я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

– контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);

– додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

– контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

– відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я;

– контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

– контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

– облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

7.29. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.

7.30. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати або бути обраними до батьківського комітету;

– звертатися до Уповноваженого органу управління, директора спортивної школи з питань роботи школи;

– брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;

– захищати законні права та інтереси дітей та інші права, передбачені законодавством України.

 

 1. УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНОЮ ШКОЛОЮ

 

8.1. Управління спортивною школою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника та Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудовим колективом.

8.2. Поточне керівництво діяльності спортивної школи здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади  за рішенням Власника на умовах контракту, укладеного з Уповноваженим органом управління.

На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт з освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше  трьох років.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Директор несе відповідальність за результати роботи перед Уповноваженим органом управління та Власником.

8.2.1. Директор діє без довіреності від імені спортивної школи, представляє її інтереси в усіх установах та організаціях, укладає договори і контракти, керує її діяльністю, несе відповідальність за результати її роботи.

 

8.2.2. Директор спортивної школи:

– здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

– забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління за її результати;

– у встановленому порядку розробляє структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

– забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

– розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

– видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;

– приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до чинного законодавства України;

– встановлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інші заходи заохочення, а також заходи дисциплінарного впливу;

– несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи;

– щороку звітує про свою роботу перед працівниками школи на загальних зборах колективу;

– на час відсутності директора поточне керівництво здійснює його заступник.

8.2.3. Відповідно до чинного законодавства директор відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, кадрову, фінансову діяльність спортивної школи, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

8.2.4. Директор спортивної школи та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8.3. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт  зі ступенем “магістр”, стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи:

– несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;

– контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

– організовує роботу інструкторів-методистів;

– здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;

– готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

– координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

– несе відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

8.4. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту зі ступенем “молодший бакалавр”, “бакалавр”, чи “магістр” та досвід адміністративно-господарської роботи.

Заступник директора спортивної школи з адміністративно-господарської роботи:

– несе відповідальність за додержання матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентаря, експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані;

– забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентаря, утримання і використання транспортних засобів;

– керує роботою обслуговуючого персоналу, приймає матеріальні цінності, майно, меблі, інвентар спортивної школи на збереження, слідкує за дотриманням чистоти і порядку в приміщеннях спортивної школи, стадіону, подвір’ях школи, прилеглої території;

– організовує своєчасний ремонт приміщень, слідкує за правильним збереженням транспорту та проходженням регулярного технічного огляду. Несе відповідальність за виконання правил протипожежної безпеки, техніки безпеки обслуговуючого персоналу;

організовує роботу обслуговуючого персоналу, видає необхідні для роботи матеріали, інструменти, регулярно проводить інвентаризацію майна школи, його списання, звітує перед бухгалтерією.

8.5. На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт зі ступенем “бакалавр” чи “магістр”.

Інструктор-методист спортивної школи:

– здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів- викладачів спортивної школи з відбору учнів, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;

– веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної школи, відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

– здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за складання і додержання розкладу занять.

8.6. З метою забезпечення розвитку та вдосконалення навчально- тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада спортивної школи:

– вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

– визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, впровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

– розробляє рекомендації з питань вдосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;

– захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю спортивної школи.

Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

8.7. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

8.8. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи.

Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

8.9. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

9.1. Фінансово-господарська діяльність проводиться відповідно до чинного законодавства та Статуту на основі кошторису. Кошторис спортивної школи затверджується Уповноваженим органом управління.

9.2. Фінансування спортивної школи здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

9.3. Спортивна школа є закладом, діяльність якого спрямована на виконання соціально важливих функцій і не переслідує мети отримання прибутків.

9.4. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;

– модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно- оздоровчих таборів;

– володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства та Статуту;

– користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;

– виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту.

9.5. Додатковими джерелами фінансування є:

– кошти, отримані за надання платних послуг, що надаються відповідно до законодавства;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян (спонсорські внески);

– інші джерела надходження, не заборонені законодавством.

Кошти отримані спортивною школою з усіх джерел фінансування використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті.

9.6. Майно спортивної школи становлять будівлі, споруди, основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи (якщо такі є), нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі школи.

Школа користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління відповідно до вимог законодавства та Статуту.

Майно школи, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю Власника. Здійснюючи право оперативного управління школа користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Всі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні спортивної школи, вирішуються виключно Власником.

9.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

9.8. Спортивна школа самостійно планує та здійснює свою господарську діяльність і має право здавати в оренду в межах встановлених чинним законодавством та рішеннями Власника споруди, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку за дозволом Власника.

9.9. Залишки спецкоштів, не використаних спортивною школою в поточному році, вилученню не підлягають.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

10.1. Працівники спортивної школи мають право брати участь в управлінні спортивної школи через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи спортивної школи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління спортивної школи відповідно до законодавства.

Спортивна школа зобов’язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників в її управлінні.

10.2. Членами трудового колективу спортивної школи можуть бути усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників спортивної школи.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні спортивною школою, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією спортивної школи  регулюються колективним договором.

10.5. Право укладання колективного договору надається директору спортивної школи, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо покращення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників спортивної школи, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників спортивної школи є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора спортивної школи визначаються контрактом, укладеним з Уповноваженим органом управління.

10.8. Оплата праці працівників спортивної школи здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються  спортивною школою після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.9. Працівники спортивної школи проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 1. ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

11.1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

11.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

11.3. За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

12.1. Припинення діяльності спортивної школи здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, у випадках, передбачених Законом України – за рішенням суду.

12.2. У разі реорганізації спортивної школи вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

12.3. Ліквідація спортивної школи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявлення вимог кредиторів до спортивної школи, що ліквідовується не може бути меншим, ніж два і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення спортивної школи, визначаються органом, що прийняв рішення про ліквідацію спортивної школи.

12.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління спортивною школою.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління та органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені школи, що ліквідується.

12.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

12.7. У разі ліквідації спортивної школи, її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

12.8. Спортивна школа є такою, що припиняє свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]