Про Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 30.06.2017. № 550-16/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про Івано-Франківське
обласне телебачення
“Галичина”

  Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,16, 57 Закону України “Про телебачення та радіомовлення” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” (додається).
 2. Генеральному директору Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту та у місячний термін надати обласній раді його копію.
 3. Затвердити нову редакцію Редакційного статуту Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” (додається).
 4. Затвердити склад Редакційної ради Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” (додається).
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 550-16/2017

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

Івано-Франківського обласного телебачення “ГАЛИЧИНА”

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

м. Івано-Франківськ
2017 рік

 


 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина” (далі – ОТБ “Галичина”) створене згідно із законодавством України, є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Власником ОТБ “Галичина” є територіальна громада сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Засновник), код ЄДРПОУ – 00022510.

1.3. За організаційно-правовою формою ОТБ “Галичина” є комунальним підприємством.

1.4. ОТБ “Галичина” у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про інформацію”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України у сфері інформації, рішеннями Засновника та цим Статутом.

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОТБ “ГАЛИЧИНА”

2.1. Найменування:

– повне: Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”;

– скорочене: ОТБ “Галичина”.

2.2. Місцезнаходження: 76004, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця М. Грушевського, будинок 21, кімната 701.

 СТРУКТУРА ОТБ “ГАЛИЧИНА”

3.1. ОТБ “Галичина” складається з обласної, міських та районних телеорганізацій, створених за згодою Засновника, кореспондентських пунктів (філій).

 МЕТА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ

 1. ДІЯЛЬНОСТІ ОТБ “ГАЛИЧИНА”

4.1. МЕТА:

ОТБ “Галичина” створено та здійснює свою діяльність з метою забезпечення постійного, об’єктивного та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького та духовного життя Івано-Франківської області, України в цілому, інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, реалізації конституційного права кожного на інформацію, свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань, створення конкурентоспроможної інформаційної продукції.

4.2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ:

4.2.1. ОТБ “Галичина” у своїй діяльності реалізує принципи об’єктивності, неупередженості, збалансованості та достовірності поширюваної інформації, дотримання тележурналістами професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

4.2.2. Вимоги до створення та поширення тележурналістами інформації, дотримання у своїй діяльності професійних стандартів журналістики визначені Редакційним статутом ОТБ “Галичина”.

4.2.3. Редакційний статут ОТБ “Галичина” за поданням Генерального директора ОТБ “Галичина” затверджує Засновник. Засновник не має права втручатися у творчу діяльність ОТБ “Галичина” в інший спосіб, ніж через внесення змін до Редакційного статуту ОТБ “Галичина”.

4.2.4. ОТБ “Галичина” є незалежним у визначенні змісту програм та передач.

4.2.5. ОТБ “Галичина” веде мовлення державною мовою.

4.3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

4.3.1. Забезпечення конституційного права кожного на інформацію, свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань.

4.3.2. Забезпечення постійного, об’єктивного та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького та духовного життя Івано-Франківської області, України в цілому.

4.3.3. Оперативне інформування громадськості про події в Івано-Франківській області, місті Івано-Франківську, місцевих громадах та Україні в цілому, а також за кордоном.

4.3.4. Розповсюдження офіційних повідомлень, рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

4.3.5. Створення та розповсюдження конкурентоспроможної інформаційної продукції, інформаційно-аналітичних, економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, художніх, навчальних, розважальних, спортивних, медико-гігієнічних програм, а також програм для дітей та юнацтва.

4.3.6. Популяризація кращих творів національної та світової літератури і мистецтва, національних обрядів, традицій та автентики.

4.3.7. Ретрансляція актуальних загальнодержавних програм телебачення і радіомовлення.

4.3.8. Промоція Івано-Франківської області, сприяння зміцненню міжнародних зв’язків України, зростанню її авторитету в світі; сприяння зміцненню культурно-економічних зв’язків Івано-Франківської області з іншими областями України.

4.3.9. Розвиток інформаційної мережі, розширення ринку інформації, інформаційних послуг та реклами.

 

4.4. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

4.4.1. Діяльність у сфері телевізійного мовлення (створення повного пакету програм на основі придбаних програмних компонентів (художніх, документальних фільмів тощо), програмних компонентів власного виробництва загального формату та спеціалізованого формату (місцевих новин, репортажів у прямому ефірі, спортивних, навчальних та молодіжних програм), комбінування обох видів компонентів з метою подальшої трансляції для громадськості); трансляція повного пакету телепрограм; передача повного пакету телепрограм іншим одиницям (компаніям, що надають послуги кабельного телебачення або провайдерам супутникового телемовлення) для подальшого поширення глядачам; передавання даних за допомогою телемереж.

4.4.2. Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.

4.4.3. Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.

4.4.4. Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.

4.4.5. Демонстрація кінофільмів.

4.4.6. Видання звукозаписів.

4.4.7. Діяльність у сфері дротового, бездротового, супутникового зв’язку.

4.4.8. Діяльність інформаційних агентств.

4.4.9. Виробництво телевізійної реклами.

4.4.10. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.

Діяльність у сфері радіомовлення.

Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Здійснення всіх інших видів економічної діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

4.5. У випадках, коли окремі види діяльності, якими займається ОТБ “Галичина”, підлягають ліцензуванню, ОТБ “Галичина” зобов’язане отримати відповідну ліцензію у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

5.1. ОТБ “Галичина” є юридичною особою з дня її державної реєстрації та користується всіма правами і обов’язками, передбаченими для юридичних осіб чинним законодавством України.

5.2. ОТБ “Галичина” є комунальним підприємством. Засновником створюється статутний капітал ОТБ “Галичина” у розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством. ОТБ “Галичина” має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему, знак для товарів і послуг (торговельну марку), інші реквізити, передбачені чинним законодавством України.

5.3. ОТБ “Галичина” відповідно до цього Статуту веде інформаційну, творчо-виробничу і фінансово-господарську діяльність.

Метою діяльності ОТБ “Галичина” є отримання прибутку.

5.4. ОТБ “Галичина” для досягнення встановленої мети своєї діяльності має право від свого імені укладати договори, контракти, набувати майнові і особисті немайнові права і мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, міжнародних комерційних і третейських судах, а також у судах інших держав.

5.5. ОТБ “Галичина” самостійно розпоряджається коштами, одержаними від своєї діяльності, що залишаються після сплати податків та інших обов’язкових платежів.

5.6. ОТБ “Галичина” несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна згідно з чинним законодавством України.

5.7. ОТБ “Галичина” не відповідає за зобов’язання Держави, її органів та організацій, а Держава, її органи та організації не відповідають за зобов’язання ОТБ “Галичина”.

5.8. Вся документація та офіційне спілкування ОТБ “Галичина” ведуться державною мовою.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. ОТБ “ГАЛИЧИНА” МАЄ ПРАВО :

6.1.1. Звертатись у порядку, передбаченому чинним законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на ОТБ “Галичина” завдань та статутних обов’язків.

6.1.2. Здійснювати захист своїх прав та інтересів у відповідних державних установах та закладах, а також у міжнародних організаціях.

6.1.3. Брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах у сфері телемовлення, здійснювати міжнародне та міжрегіональне співробітництво.

6.1.4. Від свого імені укладати правочини (договори, угоди), в. т. ч. укладати угоди на придбання обладнання і матеріалів для створення телепрограм, телепродукції, на послуги іноземних телекомпаній за рахунок продажу (обміну) виробленої телепродукції.

6.1.5. Набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати стороною в зобов’язаннях, від свого імені виступати в судових органах.

6.1.6. Вести власну господарську діяльність, проводити розрахунки за продукти, роботи, товари, послуги у національній та іноземній валютах.

6.1.7. Відкривати рахунки в установах банків, як у національній, так і в іноземній валюті, для розрахункових опе­рацій, та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку.

6.1.8. Розміщувати вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банківських та інших фінансових установах, купувати та продавати валютні кошти.

6.1.9. Одержувати кредити та позики в банках та в інших кредиторів у національній та іноземній валюті, приймати на себе і видавати від свого імені грошові зобов’язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

6.1.10. Залучати і використовувати в своїй діяльності інвестиції (у тому числі, іноземні) у вигляді коштів, майна, обладнання, технологій, “ноу-хау” та інші.

6.1.11. Отримувати безповоротну фінансову допомогу від юридичних та фізичних осіб.

6.1.12. Здійснювати благодійну діяльність.

6.1.13. Проводити експортно-імпортні операції по всій номенклатурі власної продукції і послуг, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством.

6.1.14. Встановлювати ціни на товари (роботи, послуги), що реалізуються (надаються) ОТБ “Галичина” та не підлягають державному регулюванню.

6.1.15. Виробляти і тиражувати програми на усіх можливих носіях інформації; купувати фільми і програми для показу; продавати право на показ телефільмів і програм власного виробництва.

6.1.16. Надавати технічні та консультативні послуги стороннім організаціям або фізичним особам.

6.1.17. Бути засновником інших засобів масової інформації за згодою Засновника.

6.1.18. Відповідно до законодавства надавати в оренду майно, інші матеріальні цінності, які належать ОТБ “Галичина” на праві власності, а також списувати зазначене майно.

6.1.19. У встановленому законодавством порядку за умови отримання згоди Засновника відкривати кореспондентські пункти на території України та за її межами.

6.1.20. Видавати накази та розпорядження, необхідні для забезпечення діяльності ОТБ “Галичина”.

6.1.21. За погодженням із Засновником визначати структуру, штат, чисельність та розміри оплати праці працівників ОТБ “Галичина”.

6.1.22. Здійснювати прийом і звільнення працівників на умовах трудових до­говорів (контрактів) та інших, законодавчо визначених форм трудо­вих відносин власника з найманим працівником, встановлювати фор­ми, системи і розміри оплати праці найманим працівникам та здій­снювати заходи щодо морального і матеріального стимулювання праці найманого персоналу.

6.1.23. Залучати для виконання окремих робіт і послуг громадян, в тому числі іноземних спеціалістів, виробничі, творчі колективи, спеціалістів науково-дослідних установ (поза робочим часом за основним місцем ро­боти) на основі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших угод, передбачених цивільним законодавством, з оплатою праці на договірній основі.

6.1.24. Направляти у відрядження по території України та за її межі своїх працівників та тимчасово залучених фахівців.

6.1.25. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими, не забороненими чинним законодавством способами.

6.1.26. Надавати Засновнику пропозиції про внесення змін і доповнень до статутних документів ОТБ “Галичина”.

6.1.27. З власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України.

6.2. ОТБ “Галичина” має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.3. ОТБ “ГАЛИЧИНА” ЗОБОВ’ЯЗАНЕ:

6.3.1. Дотримуватися норм чинного законодавства та умов ліцензії на мовлення, що видана ОТБ “Галичина”.

6.3.2. Виконувати рішення Засновника, органів державної влади та судових органів.

6.3.3. Забезпечувати ефективне використання комунального майна та цільове використання коштів.

6.3.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил техніки безпеки, обов’язкового соціального страхування.

6.3.5. Звітувати про свою діяльність перед Засновником.

6.3.6. Поширювати об’єктивну інформацію.

6.3.7. Не створювати перешкод у передачі та прийманні програм інших телеорганізацій, функціонуванні засобів телекомунікацій.

6.3.8. Дотримуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телемовлення.

6.3.9 Дотримуватись правил рекламної діяльності і спонсорства, встановлених законодавством.

6.3.10. Дотримуватись принципів редакційної політики.

6.3.11. Попереджати телеглядачів у випадку, якщо програми ОТБ “Галичина” є платними.

6.3.12. З повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів.

6.3.13. Зберігати у таємниці, на підставі документального підтвердження, відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені.

6.3.14. Не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або випереджають рішення суду.

6.3.15. Не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, якщо ця інформація не є суспільно необхідною. У разі якщо суд визнає, що поширення інформації про особисте життя громадянина не становить суспільної необхідності, моральна шкода та матеріальні збитки відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

6.3.16. Розмістити спростування поширеної інформації, визнаної недостовірною, наклепницькою тощо.

6.3.17. Здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести податкову та статистичну звітність і подавати їх у встановленому обсязі та у визначені строки до державних органів.

6.3.18. ОТБ “Галичина” у своїй діяльності зобов’язане дотримуватись положень цього Статуту та вимог чинного законодавства, несе інші обов’язки згідно з чинним законодавством України.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ОТБ “ГАЛИЧИНА”

7.1. Управління ОТБ “Галичина” та контроль за його діяльністю здійснюються відповідно до законодавчо визначених принципів господарювання, прав Засновника і базуються на поєднанні засад колегіальності та єдиноначальності.

7.2. До компетенції Засновника належать:

7.2.1. Визначення основних напрямків діяльності ОТБ “Галичина”, затвердження планів і звітів щодо їх виконання.

7.2.2. Внесення змін та доповнень до Статуту.

7.2.3. Призначення та звільнення з посади Генерального директора ОТБ “Галичина”.

7.2.4. Погодження штатного розпису, наданого Генеральним директором ОТБ “Галичина”.

7.2.5. Затвердження Редакційного статуту.

7.2.6. Прийняття рішення про припинення ОТБ “Галичина”, призначення ліквідацій­ної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.2.7. Здійснення інших повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

7.3. Керівництво діяльністю ОТБ “Галичина” здійснюється Генеральним директором, який є виконавчим і розпорядчим органом, першою посадовою особою та його керівником. Генеральний директор підзвітний Засновнику.

7.4. Генеральний директор призначається на посаду та звільняється з неї за рішенням Засновника на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. Генеральний директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до чинного законодавства.

7.5. Генеральний директор здійснює планування та управління (керівництво) діяльністю ОТБ “Галичина”, забезпечує виконання рішень Засновника, а також несе персональну відповідальність за стан і збереження майна ОТБ “Галичина”, за виконання покладених на ОТБ “Галичина” завдань та наслідки прийнятих у межах своєї компетенції рішень.

7.6. Генеральний директор має право:

7.6.1. Діяти без довіреності від імені ОТБ “Галичина”, представляти в усіх державних органах та установах, у відносинах з фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, виступати від імені ОТБ “Галичина” у державних та судових органах, органах місцевого самоврядування.

7.6.2. Розпоряджатися майном та коштами ОТБ “Галичина” відповідно до законодавства та Статуту.

7.6.3. Укладати та припиняти угоди, договори, а також вчиняти інші правочини, з усіх питань діяльності ОТБ “Галичина”, в тому числі зовнішньоекономічні та кредитні.

7.6.4. Відкривати рахунки в будь-якій валюті в установах банків як на території України, так і за її межами, розпоряджатися у межах чинного законодавства коштами, розміщеними на рахунках ОТБ “Галичина”.

7.6.5. Першого підпису документів фінансової, статистичної та податкової звітності.

7.6.6. За погодженням Засновника затверджувати штатний розпис ОТБ “Галичина”.

7.6.7. Здійснювати прийняття та звільнення працівників, укладати трудові договори та контракти, встановлювати форми оплати праці, застосовувати заохочення та накладати стягнення, вирішувати трудові спори.

7.6.8. Укладати від імені ОТБ “Галичина” колективний договір з працівниками.

7.6.9. Видавати накази та розпорядження з будь-яких питань діяльності ОТБ “Галичина”, підписувати інші внутрішні документи ОТБ “Галичина”.

7.6.10. Надавати Засновнику пропозиції стосовно внесення змін до Статуту ОТБ “Галичина”, Редакційного статуту та/або подавати Засновнику на розгляд проекти Статуту ОТБ “Галичина”, Редакційного статуту зі змінами та доповненнями.

7.6.11. Делегувати свої повноваження або їх частину іншим особам, видавати відповідні довіреності.

7.7. Генеральний директор, крім передбачених цим Статутом, може користуватися іншими правами та нести додаткові обов’язки, які передбачені чинним законодавством або випливають із суті та/або необхідні для повноцінного управління ОТБ “Галичина”.

7.8. Спеціальним наглядовим органом ОТБ “Галичина” є Редакційна рада, уповноважена, відповідно до чинного законодавства України, здійснювати контрольні функції.

7.9. На Редакційну раду ОТБ “Галичина” покладається:

7.9.1. Контроль за дотриманням тележурналістами Редакційного статуту.

7.9.2. Контроль за дотриманням прав тележурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність ОТБ “Галичина”.

7.9.3. Внесення на розгляд органів управління ОТБ “Галичина” питання про відсторонення від керівництва ОТБ “Галичина” або її окремими підрозділами осіб, які порушували Редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав тележурналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність ОТБ “Галичина”, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

7.10. Редакційна рада створюється у складі не більше десяти осіб. Половина складу Редакційної ради призначається Засновником ОТБ “Галичина”, а половина – обирається творчим колективом ОТБ “Галичина”.

Члени Редакційної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

7.11. Персональний склад Редакційної ради, механізм обрання/призначення членів Редакційної ради, внесення змін до її складу, а також порядок здійснення Редакційною радою своїх повноважень визначаються Редакційним статутом ОТБ “Галичина”.

7.12. При здійсненні функцій контролю Редакційна рада не повинна порушувати встановлений режим роботи ОТБ “Галичина”.

 

 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Працівники ОТБ “Галичина”, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору, контракту, становлять трудовий колектив ОТБ “Галичина”.

8.2. Повноваження трудового колективу:

– розглядає і схвалює проект колективного договору;

– заслуховує інформацію про виконання сторонами колективного договору;

– бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку ОТБ “Галичина”.

8.3. Трудовий колектив ОТБ “Галичина” реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів.

8.4. Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше, ніж один раз на рік.

8.5. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

8.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з керівництвом регулюються колективним договором.

8.7. Трудові спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

 1. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

9.1. ОТБ “Галичина” самостійно здійснює бухгалтерський, оперативний і статистичний облік у порядку, встановленому законодавством, веде та подає звітність органам місцевого самоврядування з усіх видів діяльності і забезпечує достовірність поданих звітів і балансів.

9.2. Ревізія і перевірка господарсько-фінансової діяльності, порядку використання майна ОТБ “Галичина” проводиться відповідною комісією Засновника та іншими уповноваженими на це органами.

9.3. Фінансові результати діяльності ОТБ “Галичина” встановлюються на основі річного бухгалтерського звіту.

9.4. ОТБ “Галичина” здійснює розрахунки в готівковій та безготівковій формі за державними, договірними і вільно встановленими цінами.

9.5. Розрахунки ОТБ “Галичина” в іноземній валюті проводяться згідно з чинним законодавством.

 

 1. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

10.1. МАЙНО ОТБ “ГАЛИЧИНА”:

10.1.1. Майно ОТБ “Галичина” становлять основні засоби, грошові кошти, оборотні та необоротні активи, нематеріальні активи, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі ОТБ “Галичина”.

10.1.2. Майно, яким володіє та користується ОТБ “Галичина”, і яке передане йому Засновником на праві оперативного управління, залишається власністю Засновника. Здійснюючи право оперативного управління, ОТБ “Галичина” користується та розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства.

10.1.3. Джерелами формування майна ОТБ “Галичина” є:

– кошти місцевого бюджету;

– власні находження від господарської та/або виробничої діяльності, від реалізації майна;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

– кредити та позики банківських установ, громадян, організацій та інших кредиторів;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

10.2. ФІНАНСУВАННЯ:

10.2.1. Фінансування ОТБ “Галичина” здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

10.2.2. Джерелами фінансування ОТБ “Галичина” є:

– бюджетні асигнування;

– кошти, отримані від здійснення передбаченої законодавством і статутними документами діяльності;

– кредити, інвестиції, внески засновника, спонсорів, благодійних та громадських організацій, окремих громадян.

10.2.3. Іноземні інвестиції як джерело фінансування ОТБ “Галичина” допускаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

10.3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА:

10.3.1. Матеріально-технічна база ОТБ “Галичина”, що забезпечує виробництво телепередач та програм і доведення їх до споживачів, може включати до свого складу будь-які технічні засоби мовлення та розповсюдження, сертифіковані в Україні у встановленому порядку.

10.3.2. Технічні засоби мовлення можуть бути у власності телеорганізацій і використовуватися для здійснення власного мовлення.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення ОТБ “Галичина” здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації. Реорганізація шляхом виділення не призводить до припинення ОТБ “Галичина”.

11.2. Припинення ОТБ “Галичина” проводиться за рішенням Засновника або у примусовому порядку за рішенням суду.

11.3. ПРИПИНЕННЯ ОТБ “Галичина” ШЛЯХОМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

11.3.1. При припиненні ОТБ “Галичина” шляхом реорганізації, після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань ОТБ “Галичина”, стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

11.3.2. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Засновником або органом, який прийняв рішення про її припинення.

11.3.3. Якщо правонаступниками ОТБ “Галичина” є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов’язків ОТБ “Галичина”, неможливо, юридичні особи – правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами ОТБ “Галичина”.

11.4. ПРИПИНЕННЯ ОТБ “ГАЛИЧИНА” ШЛЯХОМ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ

11.4.1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна ОТБ “Галичина”, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

11.4.2. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Засновником або органом, який прийняв рішення про ліквідацію ОТБ “Галичина”.

11.4.3. Виплата грошових сум кредиторам ОТБ “Галичина”, що ліквідується, проводиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться по завершенню 1 (одного) місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

11.4.4. У разі недостатності у ОТБ ”Галичина”, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна ОТБ “Галичина”.

11.4.5. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Засновником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію ОТБ “Галичина”.

11.4.6. ОТБ “Галичина” вважається таким, що припинене, з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Засновника, викладаються у формі нової редакції Статуту та підлягають державній реєстрації згідно з чинним законодавством України.

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 550-16/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ
Івано-Франківського обласного телебачення “ГАЛИЧИНА”
(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2017 рік

 


 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Редакційний статут Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” (надалі – ОТБ “Галичина”), засновником якого є Івано-Франківська обласна рада (надалі – Засновник), визначає основи редакційної політики ОТБ “Галичина”, встановлює засадничі вимоги до створення та поширення тележурналістами інформації, розроблений відповідно до норм чинного законодавства, зокрема Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та професійних стандартів журналістики.
  • Редакційний статут за поданням Генерального директора ОТБ “Галичина” затверджує Засновник. Засновник не має права втручатися у творчу діяльність ОТБ “Галичина” в інший спосіб, ніж через внесення змін до Редакційного статуту ОТБ “Галичина”.
  • Редакційний статут визначає:
   • основні вимоги до забезпечення точності, об’єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується ОТБ “Галичина”;
   • вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації;
   • вимоги до розповсюдження інформації про насильство;
   • вимоги до розповсюдження інформації про кримінальні правопорушення;
   • вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів);
   • вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується ОТБ “Галичина”;
   • вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб;
   • вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації;
   • особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами;
   • вимоги до реклами та спонсорства;
   • вимоги щодо недопущення прихованої реклами та одержання творчими працівниками ОТБ “Галичина” товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами;
   • порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради ОТБ “Галичина”.
  • ОТБ “Галичина” веде інформаційне мовлення у межах ефірного часу згідно з ліцензією на мовлення, виданою у встановленому Законом України “Про телебачення і радіомовлення” порядку, створюючи і поширюючи інформацію шляхом виробництва і розповсюдження програм і передач та у інші способи, що не суперечать законодавству України, самостійно визначаючи зміст поширюваної інформації.
  • Інформаційна діяльність ОТБ “Галичина” базується на положеннях статті 34 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, і кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір; а здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Інформаційна діяльність ОТБ “Галичина” також базується на положеннях статті 10 Європейської конвенції з прав людини і основних свобод, інших нормах інформаційного законодавства України.
  • Метою розповсюдження ОТБ “Галичина” новин та іншої інформації є забезпечення права громадян бути поінформованими про важливі для суспільства події, а основними функціями членів творчого колективу ОТБ “Галичина” є: утвердження принципів журналістики, відповідальної перед власною аудиторією та професійним співтовариством, шляхом достовірного і об’єктивного інформування про діяльність та рішення органів державної влади, приватних структур, посадових та інших публічних осіб, для забезпечення формування громадянами власної думки; надання можливості громадянам та інститутам громадянського суспільства оприлюднювати інформацію та ідеї; піддавання постійному критичному аналізу дій державних чи уповноважених державою органів і осіб.

 

 1. ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ ОТБ “ГАЛИЧИНА”
 • Творчий колектив ОТБ “Галичина” утворюють всі тележурналісти, які працюють на ОТБ “Галичина” на основі трудового договору (контракту, угоди).
 • Тележурналістами є працівники, які беруть участь у збиранні чи одержанні інформації, підготовці її до розповсюдження або виконують редакційно-посадові службові обов’язки відповідно до професійних назв посад журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі професій України.
 • Творчий колектив ОТБ “Галичина” має право відстоювати інтереси тележурналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і невтручання у творчу діяльність ОТБ “Галичина”. 
 • Тележурналіст має право:
  • брати участь у зборах творчого колективу ОТБ “Галичина”, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;
  • пропонувати кандидатури до складу Редакційної ради ОТБ “Галичина”, бути обраним до її складу;
  • звертатися до Редакційної ради ОТБ “Галичина” щодо порушень прав тележурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність ОТБ “Галичина”, порушень Редакційного статуту ОТБ “Галичина”;
  • інші права, які випливають із цього Статуту, установчих документів ОТБ “Галичина”, укладеного ним з ОТБ “Галичина” трудового договору та чинного законодавства України. 
 • Тележурналіст зобов’язаний:
  • дотримуватися норм чинного законодавства України у сфері інформаційних відносин та телевізійного мовлення;
  • дотримуватися положень цього Статуту та Статуту ОТБ “Галичина”;
  • дотримуватися програмної концепції ОТБ “Галичина”, внутрішніх документів ОТБ “Галичина”;
  • не використовувати неперевірену на достовірність інформацію, інформацію, розповсюдження якої заборонено чи обмежено законодавством;
  • не використовувати своє службове становище у власних інтересах або в інтересах інших осіб, з якими він знаходиться в особистих, фінансових або договірних відносинах;
  • виконувати інші вимоги, які випливають із цього Статуту, установчих документів ОТБ “Галичина”, укладеного ним з ОТБ “Галичина” трудового договору та чинного законодавства України.

 

 1. РЕДАКЦІЙНА РАДА ОТБ “ГАЛИЧИНА”
 • Редакційна рада є колегіальним спеціальним наглядовим органом, уповноваженим здійснювати контрольні функції з метою забезпечення належного дотримання національного законодавства про засоби масової інформації та положень Редакційного статуту.
 • Редакційна рада утворюється в складі не більше десяти осіб. Половина складу Редакційної ради призначається Засновником ОТБ “Галичина”, а половина – обирається творчим колективом ОТБ “Галичина”.
 • Зміни в складі Редакційної ради проводяться шляхом обрання/призначення членів Редакційної ради Засновником ОТБ “Галичина” та творчим колективом ОТБ “Галичина” з дотриманням пункту 3.2 Редакційного статуту.
 • Склад Редакційної ради (голова та члени ради), зміни до нього затверджуються Засновником ОТБ “Галичина”.
 • Делеговані до складу Редакційної ради представники творчого колективу ОТБ “Галичина” обираються на зборах творчого колективу, дата проведення яких узгоджується з Генеральним директором ОТБ “Галичина”, який, в свою чергу, зобов’язаний створити належні умови для їх проведення. Збори творчого колективу ОТБ “Галичина” вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше, як 1/2 тележурналістів ОТБ “Галичина”. Рішення на зборах творчого колективу приймаються більшістю голосів від загального складу творчого колективу ОТБ “Галичина”. У разі, якщо було висунуто більше, ніж по одній кандидатурі на місце, проводиться рейтингове голосування і обраними вважаються ті кандидатури, які одержали більше голосів. При голосуванні представники творчого колективу ОТБ “Галичина” голосують особисто. За результатами голосування кандидатури членів Редакційної ради оформляються протоколом і подаються Генеральному директору ОТБ “Галичина”.
 • Делеговані до складу Редакційної ради представники Засновника ОТБ “Галичина” обираються шляхом проведення голосування на пленарному засіданні Івано-Франківської обласної ради. Право висувати кандидатів для обрання до складу Редакційної ради мають депутатські фракції обласної ради, а також голова обласної ради.
 • Компетенція Редакційної ради, в тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Статутом.
 • На Редакційну раду покладаються:
  • контроль за дотриманням тележурналістами Редакційного статуту;
  • контроль за дотриманням прав тележурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність ОТБ “Галичина”;
  • внесення на розгляд органів управління ОТБ “Галичина” питання про відсторонення від керівництва ОТБ “Галичина” або її окремими підрозділами осіб, які порушували Редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав тележурналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність ОТБ “Галичина”, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.
 • Члени Редакційної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 • Члени Редакційної ради мають право:
  • ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Редакційної ради шляхом внесення пропозицій до порядку денного;
  • вносити пропозиції щодо проектів рішень Редакційної ради;
  • вимагати від органів управління ОТБ “Галичина”, їх посадових осіб, Редакційної ради та її членів, працівників ОТБ “Галичина” надання необхідних матеріалів та документів для ознайомлення з метою прийняття рішення з питань порядку денного.
 • Члени Редакційної ради зобов’язані:
  • керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Редакційним статутом;
  • виконувати свої обовязки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
  • брати участь у засіданнях Редакційної ради та завчасно повідомляти Голову Редакційної ради про неможливість участі у засіданнях Редакційної ради із зазначенням причини відсутності.
 • Голова Редакційної ради:
  • організовує роботу Редакційної ради;
  • скликає засідання Редакційної ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Редакційної ради та забезпечує зберігання протоколів засідань Редакційної ради;
  • підписує рішення, звернення, запити, відповіді на запити з питань, що обговорені та прийняті Редакційною радою;
  • здійснює інші повноваження з метою забезпечення діяльності Редакційної ради та виконання нею своїх повноважень.
 • У разі неможливості виконання Головою Редакційної ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Редакційної ради за її рішенням.
 • Редакційна рада може обрати зі свого складу також секретаря Редакційної ради, на якого покладаються обов’язки з ведення протоколів засідань Редакційної ради та здійснення інших допоміжних повноважень, визначених Редакційною радою.
 • Організаційною формою роботи Редакційної ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Редакційної ради відбуваються не менше двох разів на рік. Позачергове засідання Редакційної ради може бути скликане з ініціативи голови Редакційної ради або не менш, як 2/3 її членів, у випадку необхідності невідкладного вирішення питань діяльності Редакційної ради.
 • Вимога про скликання позачергового засідання Редакційної ради складається у письмовій формі та подається голові Редакційної ради.
 • Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.
 • Вимога про скликання засідання Редакційної ради повинна містити:
  • прізвище, ім’я та по батькові осіб, що її вносять;
  • підстави для скликання засідання Редакційної ради;
  • формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.
 • Вимога має бути підписана особами, що її подають.
 • Засідання Редакційної ради може бути скликане головою Редакційної ради не пізніше, як через 5 (п’ять) робочих днів після отримання відповідної вимоги.
 • Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Редакційної ради шляхом відповідного повідомлення голова Редакційної ради не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до дати його проведення, персонально інформує усіх членів Редакційної ради та Генерального директора ОТБ “Галичина”. Редакційна рада має право приймати рiшення тiльки щодо питань, включених до порядку денного засідання.
 • Генеральний директор ОТБ “Галичина” зобов’язаний сприяти проведенню засідань Редакційної ради шляхом створення для цього належних умов.
 • Засідання Редакційної ради є правомочним у випадку особистої присутності на ньому більшості її членів, за умови присутності більше половини представників творчого колективу. 
 • Члени Редакційної ради щодо кожного з питань порядку денного голосують особисто.
 • Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу Редакційної ради.
 • Під час засідання Редакційної ради ведеться протокол. Протокол засідання Редакційної ради підписується головою Редакційної ради та оформляється у двох оригінальних примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання. Один із цих примірників протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання Редакційної ради передається Генеральному директору ОТБ “Галичина” для подальшого врахування в роботі. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Редакційною радою, здійснює голова Редакційної ради.
 • При здійсненні своїх функцій Редакційна рада не повинна порушувати встановлений режим роботи ОТБ “Галичина”.
 • На вимогу Засновника ОТБ “Галичина” голова Редакційної ради зобов’язаний надати звіт про діяльність Редакційної ради.
 • У разі невиконання чи неналежного виконання членом Редакційної ради своїх обов’язків голова Редакційної ради уповноважений інформувати про це Засновника ОТБ “Галичина” / Генерального директора ОТБ “Галичина” та ставити питання про переобрання члена Редакційної ради.
 • Члени Редакційної ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

 1. ПРИНЦИПИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1.                Принципи редакційної політики ОТБ “Галичина” — це виклад її етичних стандартів, покликаних забезпечити баланс між правом ОТБ “Галичина” на свободу висловлювань та інформації і її відповідальністю перед суспільством. 

 • Основні вимоги до забезпечення точності, об’єктивності, неупередженості та збалансованості інформації

4.2.1. Принцип точності та об’єктивності подачі інформації

Принцип точності та об’єктивності подачі інформації означає, що факти, які подаються користувачу ОТБ “Галичина”, повинні точно відповідати реальним подіям чи даним. Використання прямих цитат, їх фрагментів чи уривків тексту не повинне спотворювати зміст висловлювання, тези чи контексту.

Умисне перекручування чи спотворення фактів є неприпустимим так само, як і маніпулювання фактами (неповний виклад, замовчування, невиправданий наголос, псевдосенсаційність). Застосовані відео-, аудіоматеріали та фото- або інші ілюстрації неповинні розходитися зі змістом інформаційного повідомлення. Відео- і аудіоматеріали, фото- та інші зображення мають бути автентичними, а застосування монтажу, комп’ютерної обробки чи інших технічних прийомів або інсценувань з метою акцентування уваги чи посилення образу не повинне вводити громадськість в оману щодо справжності цих матеріалів та обставин чи подій, які вони зображують.

Архівний матеріал, використаний для ілюстрування актуальної проблеми або події, має бути чітко позначений як такий.

4.2.2. Перевірка інформації, як головний спосіб забезпечити її точність

Будь-яка інформація, яку подає ОТБ “Галичина”, повинна бути гарантовано точною, тому що попередньо була серйозно, прискіпливо зібрана, оброблена і подана. Стандарти журналістики вимагають від співробітників докладати щоразу максимум зусиль для перевірки кожної інформації.

При пошуку інформації ОТБ “Галичина” повинна докладати всіх можливих зусиль для того, щоб отримати її самостійно від першоджерела. І лише якщо це не можливо, отримувати її від тих, хто, в свою чергу, отримав її від першоджерела. Інформація про особу, висловлена третьою особою, має бути перевірена як у джерела інформації, так і в особи, про яку йдеться.

Повідомляти про подію, яку не бачили на власні очі відповідальні співробітники редакції, або ж про факти, відомі лише зі слів сторонньої особи, слід лише перевіривши їх щонайменше ще у двох джерелах інформації. Якщо йдеться лише про попередні дані, і ця інформація є надзвичайно суспільно значимою, слід обов’язково загострювати увагу користувачів ОТБ “Галичина” на цій обставині.

4.2.3. Інформація, яку слід перевіряти особливо ретельно

Особливо ретельно слід перевіряти такі аспекти інформації:

– повідомлення про лихо з людськими жертвами (кількість жертв, постраждалих і зниклих безвісти);

– повідомлення про смерть конкретної людини, про списки загиблих чи зниклих безвісти;

– імена, прізвища і особові назви;

– цифри, особливо коли вони є принциповою частиною новини;

– виняткові поняття, тобто усе, що починається зі слів “уперше”, “востаннє”, “безпрецедентно”, “найбільший”, “найменший” та подібні.

Особові імена і назви ретельно перевіряються за словником, картою чи атласом – для правильного написання у титрах і вимови в ефірі. Якщо така перевірка є неможливою, слід консультуватися з фахівцями у кожній конкретній галузі. Складні професійні теми потрібно висвітлювати після консультацій з людьми, які є фахівцями у цій галузі та мають авторитет серед колег і у суспільстві та незаплямовану особисту і ділову репутацію.

4.2.4. Суть збалансованої подачі інформації

Збалансованість подачі матеріалу – це запорука неупередженості ОТБ “Галичина” у будь-якій спірній чи конфліктній ситуації. Інформаційні редакції ОТБ “Галичина” обов’язково представляють позиції усіх сторін конфлікту або неоднозначного, спірного питання.

ОТБ “Галичина” своєю діяльністю сприяє інформаційному плюралізму, висвітлюючи усі суспільно важливі події та надаючи можливість для оприлюднення повного спектру політичних, соціальних, культурних, національних і релігійних поглядів, що побутують у суспільстві; також допомагає встановленню ідеологічної різноманітності, за якої жодна ідеологія не може визнаватись державною, пануючою, обов’язковою або єдино можливою.

ОТБ “Галичина” прагне представляти різні точки зору одразу в межах одного сюжету чи випуску новин. У разі, якщо оперативно неможливо взяти коментар однієї зі сторін, щоб представити її точку зору в межах одного сюжету чи випуску, редакція має докласти зусиль для того, щоб викласти цю точку зору, принаймні, в наступному випуску чи наступного дня. У цьому випадку обов’язково слід загострювати увагу споживача інформаційного продукту на тому, що є різні точки зору на проблему, а також повідомити причину, з якої поки що не вдалося взяти коментар певної сторони, і повідомити, коли цей коментар може бути оприлюднений.

Якщо особа, про яку йдеться, відмовляється коментувати ситуацію – ОТБ “Галичина” має проінформувати про цей факт громадськість. У випадку, якщо з особою зв’язатися невдалося, ОТБ “Галичина” повинно разом з виходом в ефір сюжету оголосити про свою готовність представити також і позицію іншої сторони конфлікту.

4.2.5. Вимоги до тележурналістів щодо збалансованості інформації

Тележурналісти повинні у будь-якій ситуації шукати якомога ширший спектр думок і ретельно подавати його у своїх матеріалах. Інформаційні служби ОТБ “Галичина” завжди прагнуть надати чесний шанс на відповідь тому, кого у чомусь публічно звинувачують або чиї права та законні інтереси можуть бути порушені внаслідок поширення інформації. При висвітленні конфліктів чи спірних питань журналісти і редакції мають докласти також зусиль до знаходження незаангажованого, фахового експерта. При цьому громадськість має чітко розуміти, чому саме ця людина коментує ту чи іншу подію, чи має цей коментатор достатній експертний рівень, і чи ця людина не є стороною, зацікавленою в конфлікті.

4.2.6. Належна збалансованість у циклі передач

Якщо в ефір виходить серія взаємопов’язаних передач, в яких розглядаються ті самі або споріднені проблеми, належну збалансованість має забезпечувати вся серія передач. Намір авторів досягти збалансованості саме в цей спосіб повинен плануватися заздалегідь і доводитися до відома аудиторії. Водночас, у серії передач, де в кожному випуску розглядаються різні і не пов’язані між собою питання, збалансованість повинна забезпечуватися в кожній окремій програмі.

4.2.7. Неупередженість – це одна з основних цінностей, яка поширюється на всі програми ОТБ “Галичина”. Тележурналісти мають об’єктивно, неупереджено та безсторонньо висвітлювати спірні теми у випусках новин та інших програмах, особливо коли обговорюються проблеми державної політики, політичні або суспільні конфлікти.

Тележурналісти не мають права висловлювати власні думки про поточні події чи питання державної політики в інформаційних програмах, – за винятком проблем мовлення.

4.2.8. Персоналії

Для ОТБ “Галичина” не має табуйованих осіб, про яких воно уникає згадувати в новинах або не запрошує до студії. Усі політики та громадські діячі є рівними у своїх можливостях. Запитання мусять бути гострими для будь-кого: як для представників влади, так і для представників опозиції. Ці люди є публічними і мають пам’ятати, що все залежить не від запитання, поставленого журналістом, і тим більше не від узгодження запитань до запису чи ефіру, а від їхньої спроможності адекватно відповідати на запитання.

4.2.9. Належна неупередженість в інформаційних програмах

Інформаційні програми повинні бути неупередженими, безсторонніми, достовірними і зберігати належну повагу до істини. У них можна досліджувати будь-яку тему, якщо на це є вмотивовані редакційні причини. Повідомлення про одну зі сторін спірного питання чи конфлікту слід робити об’єктивно й неупереджено, не викривляючи поглядів чи думок протилежної сторони. Автори програми повинні чесно розкривати обрану тему незалежно від того, який спектр думок і поглядів – широкий чи звужений – буде у ній викладений. ОТБ “Галичина” не має будь-яких заборонених для обговорення тем.

Тележурналісти мають виходити із того, що неупередженість інформації визначається однаковим ставленням до всіх осіб, які є учасниками подій або гостями передач, і дотримуватись таких правил:

– перед розмовою у прямому ефірі чи записом інтерв’ю завжди попереджати співрозмовника про свій політичний нейтралітет та неупереджене ставлення, ніколи не обіцяти ставити зручні запитання;

– завжди розрізняти такі поняття, як персональна громадська позиція з певними політичними поглядами та уподобаннями та позиція як журналіста без поглядів, симпатій та уподобань;

– учасники програм мають право знати її формат, в тому числі – чи виступатимуть вони у прямому ефірі або запису і чи плівка монтуватиметься;

– особам, які дають інтерв’ю, слід надати можливість повністю відповісти на поставлені запитання;

– розповідаючи про соціальні групи, необхідно уникати стереотипів тощо.

 

4.2.10. Належна безсторонність у випусках новин

Репортер випуску новин не має права висловити власну думку. Ведучі і автори програм та новин повинні ухилятися від власних оцінок, коментарів, оглядів, заяв, тверджень і припущень стосовно обговорюваних подій і тем. Аудиторія не повинна робити з програми висновків про особисті погляди ведучих або репортерів на спірні питання.

4.2.11. Конфлікт інтересів тележурналіста

Як штатні, так і позаштатні співробітники, що працюють у випусках новин чи інформаційних програмах, не повинні мати жодних сторонніх інтересів чи зобов’язань, які могли б завдати шкоди репутації компанії чи взаємній довірі між ОТБ “Галичина” та їх аудиторією в тому, що стосується неупередженості, справедливості та чесності.

Тележурналісти при підготовці та розповсюдженні інформації не повинні діяти в інтересах родичів чи інших близьких людей чи осіб, з якими вони пов’язані в силу фінансових, сімейних, романтичних, побутових та інших обставин. Якщо журналіст не може безсторонньо та неупереджено виконувати свою роботу, він повинен відмовитися від завдання.

4.3. ВИМОГИ ДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.3.1. Конфіденційна інформація – це інформація, яка належить фізичним і юридичним особам та розповсюджується за їхнім бажанням. Особа сама визначає, яка інформація про неї є конфіденційною. Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом; вона може бути оприлюдненою лише за згодою особи, якій належить, або у випадку, якщо вона є суспільно значимою.

Тележурналіст не має права збирати конфіденційну інформацію, порушуючи закон. Тележурналіст не може нести відповідальність за поширення конфіденційної інформації, якщо він не знав про її конфіденційність та отримав її у законний спосіб.

Якщо інформація стосується приватного життя, то найкращим захистом від подальших претензій є згода особи на оприлюднення інформації. Надання інформації журналісту ще не означає згоди на її поширення. Тележурналісту доцільно подбати про фіксацію бодай на камеру згоди особи на поширення інформації. Згода особи на розголошення обставин приватного життя шляхом повідомлення в ефірі ОТБ “Галичина” повинна бути виражена чітко і недвозначно.

4.3.2. Використання прихованих камер

Використання прихованих камер є втручанням у приватне життя людини. Використання прихованих камер може виправдати лише важливий суспільний інтерес. Наприклад, використання прихованих камер може бути виправдане необхідністю продемонструвати приклади корупції чи інших владних зловживань.

Якщо фотокартка або відеозображення містить зображення особи, щодо якої немає дозволу на поширення її зображення, ОТБ “Галичина” може транслювати зображення за умови належного маскування – вживати заходів, які унеможливлюють ідентифікацію особи. Якщо тележурналісти обіцяли особі конфіденційність, вони зобов’язаний дотриматися взятих зобов’язань.

4.3.3. Недоторканність приватного життя.

Важливою засадою діяльності ОТБ “Галичина” є безумовне шанування права на недоторканність приватного життя і справедливе трактування, яке, утім, не виключає права розслідувати питання, що є предметом публічного інтересу. Приватні справи, кореспонденція та розмови не підлягають розголошенню, якщо цього недвозначно не вимагає суспільний інтерес. Обставини приватного життя особи також можуть бути розголошені без її згоди за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджене рішенням суду.

Листи, телеграми та інша кореспонденція можуть бути використані лише за згодою адресата та особи, яка їх направила. У випадку, коли кореспонденція стосується особистого життя іншої фізичної особи, для їх використання потрібна згода такої особи, або – у разі смерті – згода близьких родичів.

Ознайомлення з особистими документами фізичної особи та їх використання, зокрема шляхом обнародування інформації і даних, які вони містять, допускаються лише за згодою фізичної особи, якій вони належать. Якщо особисті документи фізичної особи стосуються особистого життя іншої особи, для їх використання потрібна також згода цієї особи, а у разі її смерті – зазначених фізичних осіб, особисті документи можуть бути використані лише за згодою дітей померлого, вдови (вдівця), а якщо їх немає, – батьків, братів та сестер.

Приватна та конфіденційна інформація може та має бути оприлюдненою, якщо є переважаючий суспільний інтерес до такої інформації. Суспільний інтерес слід розуміти не лише як бажання громадськості знати інформацію, але й з точки зору цінності інформації для суспільства за умов демократії.

4.3.4. Політики та громадські діячі

ОТБ “Галичина” виходять з того, що оскільки політики і чиновники свідомо обрали собі саме такий вид занять, який має контролюватися громадою, вони, таким чином, дали згоду на зняття певних обмежень з висвітлення їхнього приватного життя. Однак політики та громадські діячі також мають право на приватне життя. Інформація про приватне життя цих осіб може повідомлятися лише за згоди останніх, а також, якщо їх поведінка є протиправною або дає підстави для порушення суспільно важливих питань.

4.3.5. Зйомка особи

Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою.

Погодившись на зйомку, фізична особа може вимагати припинення публічного сповіщення матеріалів зйомки в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов’язані з демонтажем запису, відшкодовуються цією фізичною особою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку не потрібна, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Особу, до якої тележурналіст звертається за коментарем або у якої бере інтерв’ю, слід попереджати про те, що отримана від неї інформація та відеозапис можуть бути використані у передачі, що передаватиметься в ефір. Телезйомка фізичних осіб у приватних місцях або у місцях, де особа має право розраховувати на спокій, може бути здійснена лише з їх згоди, та повинна бути припинена негайно при висуванні відповідної вимоги. Телезйомка чи інтерв’ювання фізичних осіб не повинні носити характеру переслідування чи стеження.

4.4. ВИМОГИ ДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАСИЛЬСТВО

4.4.1. Показ насильства

ОТБ “Галичина” повинна обережно ставитися до інформації, яка містить сцени насильства, особливо з огляду на те, що така інформація може переглядатися неповнолітніми. Під час показу сюжетів зі сценами насильства слід враховувати час їхнього показу і, зокрема, зважити на доцільність показу сцен насильства після 23-ї години.

Сцен надмірного насильства слід уникати взагалі. Особливо обережно слід монтувати відеосюжети для випусків новин і публіцистичних програм, які можуть переглядати вразливі групи населення, зокрема, діти. Так само обережно слід включати сцени насильства до випусків новин, особливо в денний час, коли їх можуть переглядати діти.

При висвітленні катастроф, наслідків злочинів, надзвичайних пригод чи воєнних дій ОТБ “Галичина” дуже обережно, уникаючи зайвого натуралізму та крупних планів, показує мерців, рани, травми. Тележурналісти не беруть, і тим більше, не оприлюднюють інтерв’ю з людьми, які перебувають у шоковому стані. Винятком з цього правила може бути лише пошук суто фактажної, надзвичайно суспільно важливої інформації, яку в інший спосіб отримати неможливо.

4.4.2. Захист суспільної моралі

ОТБ “Галичина” не пропагує нездоровий спосіб життя (паління, пияцтво, наркоманію тощо) чи антисоціальну поведінку (це ж стосується і висвітлення кримінальної тематики).

ОТБ “Галичина” дуже обережно висвітлює небезпечні для суспільства варіанти поведінки, наприклад, суїцид.

Усі вищезгадані елементи можуть обережно подаватися лише за справжньої необхідності, якщо вони є невід’ємною частиною суспільно вагомої новини.

4.5. ВИМОГИ ДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИНИ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ

4.5.1. Злочини і правопорушення

Не слід застосовувати детальний опис чи демонстрацію способів вчинення правопорушень чи уникнення від передбаченої законом відповідальності, обставин та способів вчинення самогубств з міркувань запобігання впливу негативних прикладів, повідомляти про способи і методи виготовлення та використання наркотичних препаратів або про місця їх придбання та розповсюджувати іншу інформацію, яка може бути використана особою з метою вчинення злочинів, спричинення шкоди собі чи оточуючим, або негативно вплинути на підлітків чи осіб, емоційно нестабільних внаслідок захворювань чи збігу виключно тяжких життєвих обставин.

У випадку наявності сумнівів щодо правильності вживання правової термінології або коректності висновків і коментарів правового спрямування перед їх поширенням слід отримати консультацію юристів ОТБ “Галичина”.

4.5.2. Неупередженість щодо підозрюваних, обвинувачених та підсудних

При висвітленні кримінальної та правоохоронної тематики журналісти ОТБ “Галичина” на всіх етапах (злочин, порушення кримінальної справи, хід слідства, затримання і арешт підозрюваних, хід судового процесу) докладають усіх зусиль до неупередженого ставлення до підозрюваних, обвинувачених, підсудних, оскільки лише вирок суду дає підставу назвати людину винною у скоєнні злочину. Тележурналісти мають докладати всіх можливих зусиль, щоб кожного разу озвучувати точку зору підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а в разі неможливості це зробити – принаймні, точку зору його родичів чи адвокатів.

Подаючи результати розслідування до винесення вироку, потрібно чітко і недвозначно вказувати, що це результати слідства, позиція прокуратури чи позиція адвокатів, уникаючи при цьому ситуації, коли факти подаються як доконані і доведені.

4.5.3. Оприлюднення імен та інших відомостей про обвинувачених

Ім’я особи може розголошуватися до відкриття кримінального провадження щодо цієї особи, тобто до її затримання або оголошення в розшук або пред’явлення обвинувачення.

Ім’я неповнолітнього правопорушника не розголошується за будь-яких обставин. Винятком може бути надзвичайно великий суспільний інтерес до цієї інформації.

Ім’я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути повідомлено лише в разі набрання законної сили обвинувачувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення, а також за її згодою. Ім’я особи може бути розкрите, якщо ця інформація має суттєвий суспільний інтерес, наприклад, коли мова йде про антикорупційні розслідування проти вищих посадових осіб.

4.5.4. Оприлюднення імен потерпілих

Оприлюднення імен живих потерпілих від злочину, особливо коли йдеться про злочини, пов’язані з насильством проти дітей чи з сексуальним насильством, може відбуватися лише за згодою потерпілого (або його законного опікуна чи піклувальника). У разі, коли особа звинувачує когось у скоєнні проти неї злочину, однак кримінальна справа щодо цього не порушена, ОТБ “Галичина” поширює таку інформацію разом з іменем потерпілої особи.

Тележурналісти мають проявляти людяність та чуйність до потерпілих осіб, не використовувати стан шоку чи розгубленості з метою телезйомок або отримання інформації, що може порушити права та завдати шкоди інтересам таких осіб у випадку її розповсюдження.

4.6. ВИМОГИ ДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РІЗНІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ (НАЦІОНАЛЬНІ ТА СЕКСУАЛЬНІ МЕНШИНИ, РЕЛІГІЙНІ ГРУПИ, ХВОРІ ТА ІНВАЛІДИ)

4.6.1. Відмова від дискримінації

Співробітники ОТБ “Галичина” виключають у своїй роботі і повсякденному житті ідеї ксенофобії, націоналізму, дискримінаційного ставлення до будь-кого за будь-якою ознакою.

Тележурналісти мають завжди виявляти толерантність до кожної людини та висловлюваних нею ідей, не допускати упередженості у зв’язку з соціальним статусом людини, її професією чи родом занять, партійною (груповою), расовою, етнічною чи національною належністю, місцем проживання, способом життя, системою особистих переконань, сексуальною орієнтацією, зовнішнім виглядом та фізичними вадами.

У матеріалах ОТБ “Галичина” вказувати на чиюсь національність, расу, віросповідання, стать, мову спілкування, походження чи політичні уподобання можна лише тоді, коли вони є необхідною складовою частиною новини, і коли це не викликає заперечень тієї людини, про яку йдеться. Недоречно вказувати, наприклад, національність, повідомляючи про особу правопорушника (навіть не подаючи ім’я особи), оскільки споживачі інформації можуть припустити, що всі представники цієї нації скоюють такі ж правопорушення.

4.6.2. Образливі висловлювання

ОТБ “Галичина” повинна обережно ставитися до вживання термінів, які можуть бути образливими для певних груп населення, включно з термінами, які позначають цю групу.

4.7. ВИМОГИ ДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ДІТЕЙ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ОТБ “ГАЛИЧИНА”

4.7.1. Захист дітей

Тележурналісти мають запобігати оприлюдненню матеріалів, які можуть спричинити суттєву шкоду особистості неповнолітніх або їх нормальному розвитку, якщо тільки така інформація не міститься у новинах чи репортажах з місць подій у обсязі, що виправдовується інформаційною метою; а при розповсюдженні інформації, спеціально спрямованої на дитячу та підліткову аудиторію, необхідно враховувати інтереси підростаючого покоління та їх потреби у сприятливому середовищі для формування належних умов соціального, духовного, морального, психічного й фізичного розвитку

4.7.2. Час для дорослих. Нічні години

ОТБ “Галичина” не може розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному та духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, за винятком ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 години та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм ОТБ “Галичина” та спеціально позначатися безпосередньо перед їх трансляцією.

До 23-ї години всі програми повинні бути придатні для загальної аудиторії. Що раніше вміщується програма у вечірньому блоці, то більше вона має підходити для самостійного перегляду дітьми. Після цього відбувається поступовий перехід до матеріалів, призначених для дорослої аудиторії. Цей принцип також поширюється і на анонси програм. Особливо обережного підходу потребує монтаж відеоматеріалів для випусків новин та інформаційних програм глядачами, яких можуть бути такі вразливі групи населення, як діти. З такою самою обережністю слід включати сцени насильства до випусків новин, особливо в денний час, коли їх можуть переглядати діти.

4.7.3. Матеріали, які стосуються неповнолітніх

Співробітники ОТБ “Галичина” мають бути особливо обережними, коли матеріал потребує роботи з неповнолітніми. Інтерв’ювання чи зйомка дітей допускається зі згоди хоча б одного з батьків у їх присутності; зі згоди директора школи або початкового виховально-освітнього закладу у період, коли дитина перебуває у такому закладі, та виключно на території цього закладу у присутності педагогічного працівника.

Інтерв’ювання та зйомка дітей віком від 14-ти років можливе з їх згоди при їх участі у публічних заходах у публічних місцях, і лише з питань, що безпосередньо пов’язані з такими заходами, та об’єктивно входять до сфери інтересів підлітків.

У програмах та передачах ОТБ “Галичина” не має права без письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, а також відповідних правоохоронних органів розголошувати будь-яку інформацію, що може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника або ж стосується факту самогубства неповнолітнього.

Діти не відповідають за дії батьків. Поширюючи негативну чи критичну інформацію про батьків, потрібно уникати використання відео- чи фотоматеріалів, на яких також зображені неповнолітні діти.

 

4.8. ВИМОГИ ДО ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ОДЕРЖАНОЇ ВІД ТРЕТІХ ОСІБ. ЗАХИСТ ДЖЕРЕЛ

4.8.1. Суть достовірності подачі інформації

Інформація, яку подає своїм телеглядачам ОТБ “Галичина”, повинна завжди мати авторитетне джерело походження (у тому числі – авторитетне саме для конкретної новини).

Крім того, на джерела потрібно посилатися чітко і недвозначно, щоб користувачі могли зрозуміти, чия позиція висвітлюється. Інформацію завжди слід отримувати з першоджерела (лише якщо це об’єктивно неможливо – з того джерела, яке стоїть найближче до оригіналу). Що більш сенсаційна новина, то важливіше посилання на авторитетне джерело інформації.

4.8.2. Перевірка фактів

Факти потрібно піддавати перехресній перевірці, щонайменше з двох джерел. Додаткової перевірки потребують також і факти, отримані від публічної особи, особливо від політиків.Такого підтвердження слід шукати в інших джерелах, ніж ті, що їх пропонує сам інформатор. Інформацію з Інтернету потрібно обов’язково піддавати додатковій перевірці.

4.8.3. Анонімні джерела інформації

Тележурналіст і ОТБ “Галичина” мають право не розкривати своїх джерел інформації. Інформацію з посиланням на анонімне джерело можна давати, коли збігаються такі обставини: інформація є суспільно значимою, джерело є безумовно компетентним стосовно характеру інформації, редакція переконана в добросовісності джерела, джерело з вагомих причин не хоче, щоб його ім’я було оприлюднене.

До анонімних джерел слід також віднести випадки, коли людина погоджується на інтерв’ю, якщо її обличчя або фігура, або голос не можуть бути впізнані. У разі, якщо інформація є суспільно значимою, таке інтерв’ю може бути розміщено в ефірі.

Відповідальність за компетентність та добросовісність інтерв’юйованого повністю бере на себе автор матеріалу або група авторів. Про особу інтерв’юйованого відповідальний повинен попередньо повідомити редактора. Рішення про допустимість посилання на анонімне джерело ухвалює редактор. Слід пам’ятати, що посилатися на анонімні джерела можна лише тоді, коли повідомляється про факти чи події, але не можна цього робити, повідомляючи про коментарі чи думки.

4.8.4. Офіційна інформація

Особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел (інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, стенограми тощо), не зобов’язана перевіряти її достовірність та не несе відповідальності в разі її спростування.

Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел, зобов’язана робити посилання на таке джерело.

4.9. ВИМОГИ ДО ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЇ

4.9.1. Відмова від плагіату

Плагіат порушує чинне законодавство України та є негідним професійного журналіста. Використання твору, створеного іншою особою, можливе лише за згоди автора або особи, яка має авторське право. Без згоди автора відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”, але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, використання допускається у виключному переліку випадків:

– використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі, цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

– використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, у якості ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення;

– публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

– відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

– передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів в обсязі, виправданому поставленою метою.

Тележурналіст є автором лише тих матеріалів, які він створив власною творчою працею, які є оригінальними і унікальними. Матеріал, створений на основі загальнодоступних фактів, джерелами яких є нормативні акти, повідомлення ЗМІ, чутки тощо, який містить виклад подій, текст якого відповідає стилістиці інформаційного жанру, не містить образних, метафоричних та метонімічних чи оригінальних мовних оборотів, не є творчим, не вважається авторським і кваліфікується як редакційна інформація.

4.10. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПОЛІТИКІВ ПІД ЧАС ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ПОЗА ЙОГО МЕЖАМИ

4.10.1. Виборчі кампанії

Головним орієнтиром діяльності ОТБ “Галичина” під час виборів є забезпечення права громадян на інформований, свідомий вибір. Разом з цим ОТБ “Галичина” зобов’язане також дбати про забезпечення прав кандидатів та інших осіб, зокрема й права на рівні можливості доступу до засобів масової інформації та права на відповідь.

Принцип редакційної незалежності ЗМІ набуває особливої важливості під час виборів, тому висвітлення виборів ОТБ “Галичина” має бути правдивим, збалансованим і неупередженим. Тележурналісти мають особливо ретельно ставитися до дотримання цих принципів.

4.10.2. Рівність можливостей всіх кандидатів, партій та блоків

Всі кандидати, партії та блоки мають рівні можливості на доступ до засобів масової інформації. Жоден кандидат, партія чи блок не має бути повністю позбавлений доступу до ефіру ОТБ “Галичина”. Тележурналіст, який став кандидатом, може з’являтися в ефірі ОТБ “Галичина” лише у якості кандидата, а не у якості тележурналіста.

4.10.3. Право на відповідь

Право на відповідь кандидатам та іншим учасникам виборчого процесу повинне надаватися відповідно до чинного законодавства.

4.10.4. Оприлюднення результатів опитувань громадської думки

ОТБ “Галичина”, при оприлюдненні результатів опитувань громадської думки, повинно щонайменше поширити таку інформацію: ідентифікувати організацію, що проводила опитування, організацію чи партію, що замовила та сплатила за проведення опитування, застосовану методологію, розмір вибірки, розмір похибки і дату проведення опитування. Крім того, доцільно повідомити, що опитування вказує на стан громадської думки лише на момент його проведення.

4.11. ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ ТА СПОНСОРСТВА

4.11.1. Рекламні згадки про товари/послуги та їх розміщення

Будь-яка згадка у програмах про товари й послуги, що надаються комерційною компанією, повинна бути виправданою з редакційного погляду і не мати рекламного характеру. Не допускається жодна невиправдана згадка про товари й послуги з торговельною маркою у програмах новин.

Включення до звукового чи відеоряду товарів і послуг в обмін на гроші, надання послуг чи будь-яку іншу матеріальну винагороду є розміщенням реклами і категорично забороняється. Прихована реклама в інформаційних програмах заборонена. Всі рекламні матеріали мають бути спеціально позначені і розміщені згідно з законодавством.

Програми, в яких презентуються продукти чи послуги різних виробників, повинні базуватися на порівнянні якості цих товарів та послуг та бути корисними для споживача інформації.

4.11.2. Спонсорство

Забороняється спонсорування новин, телепрограм та передач, які висвітлюють політичні події чи проблеми. Спонсори не мають права впливати на час і зміст телепрограм та передач або їх частини, а також втручатися у професійну діяльність працівників ОТБ “Галичина”.

4.12. ВИМОГИ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ПРИХОВАНОЇ РЕКЛАМИ ТА ОДЕРЖАННЯ ТВОРЧИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ОТБ “ГАЛИЧИНА” ТОВАРІВ І ПОСЛУГ БЕЗКОШТОВНО АБО ЗА ПІЛЬГОВИМИ ЦІНАМИ

4.12.1. Відмова від неправомірної вигоди

Поширення інформації або відмова від поширення інформації з метою отримання неправомірної винагороди, пряма або побічна участь у просуванні товарів чи послуг і в популяризації підприємств чи торгових марок у спосіб, що не охоплюється угодами про спонсорство або рекламу є діями, не сумісними зі статусом журналіста.

Співробітники ОТБ “Галичина” не беруть матеріальних чи інших винагород від третіх осіб за розміщення чи замовчування інформації. Отримання подарунків, послуг і пільг взамін на оприлюднення або, навпаки, приховування певної інформації є несумісним з етичними принципами журналістики. Такого роду вчинок призводить до оголошення догани або звільнення співробітника.

4.13. ПОМИЛКИ РЕДАКЦІЇ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ. ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ.

Виявлені суттєві неточності, що були поширені, повинні бути невідкладно спростовані зі складанням вибачень у найкоротший період, не залежно від наявності звернень про спростування. На підставі статті 64 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” громадянин або юридична особа мають право вимагати від ОТБ “Галичина” спростування поширених у програмі чи передачі відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують честь і гідність особи.

При оприлюдненні негативної чи компрометуючої інформації, жорсткої критики, публічних звинувачень особи у вчиненні неетичного чи аморального проступку або вчиненні правопорушення (в тому числі, і звинувачень політичного характеру), якщо така інформація напевне спричинить принаймні осуд звинуваченої особи або її дій з боку окремих громадян або груп громадян, слід докласти зусиль для отримання відповіді такої особи з приводу висловлених звинувачень або пересвідчитись у її небажанні надати коментарі.

Громадянин або юридична особа, стосовно якого (якої) у програмі чи передачі ОТБ “Галичина” було поширено відомості, які не відповідають дійсності або порушують його (її) права і законні інтереси, на підставі статті 65 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” має право на відповідь (коментар чи власне тлумачення обставин справи) у тій же програмі чи передачі не залежно від того, було подано заяву з вимогою спростування чи ні. Право на відповідь застосовується у випадку обнародування фактів, які стосуються конкретної особи, і щодо яких така особа має законний інтерес.

Право на відповідь реалізується шляхом розміщення в передачі або програмі ОТБ “Галичина” заяви чи коментаря у обсязі, що відповідає за обсягом повідомленню ОТБ “Галичина”, у терміни, узгоджені ОТБ “Галичина” та зацікавленою особою, які мають бути мінімальними у випадку серйозної критики чи звинувачень.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Редакційний статут набирає чинності з дня його затвердження Засновником ОТБ “Галичина”.

5.2. Копія Редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення.

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 30.06.2017.№ 550-16/2017

 

СКЛАД
Редакційної ради Івано-Франківського
обласного телебачення “Галичина”

  

Гладій
Василь Іванович
–      перший заступник голови обласної ради, голова Редакційної ради

 

Боднарчук
Лілія Василівна
 
–      відповідальний редактор ОТБ “Галичина”
Дзвінчук
Дмитро Іванович
 
–      депутат обласної ради
Іроденко
Ольга Володимирівна
 
–      ведуча програм ОТБ “Галичина”
Лісовська
Оксана Михайлівна
 
–      музичний редактор ОТБ “Галичина”
Коцюр
Сергій Петрович
 
–      депутат обласної ради
Палійчук
Микола Васильович
–      голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків

 

Тебешевська
Оксана Степанівна
 
–      депутат обласної ради
Харук
Іван Іванович
 
–      спеціальний кореспондент ОТБ “Галичина”
Юзьків
Юлія Володимирівна
–      головний редактор ОТБ “Галичина”

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]