Про затвердження регіональної цільової програми соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2020-2024 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019. № 1293-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження регіональної
цільової програми соціального
захисту працівників, зайнятих
на роботах із шкідливими і
важкими умовами праці,
на 2020-2024 роки

Відповідно до законів України “Про пенсійне забезпечення”, “Про відпустки”, “Про оплату праці” та постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року № 442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”, а також інших нормативних актів з питань охорони і гігієни праці, з метою забезпечення реалізації прав трудящих на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах залежно від шкідливих та небезпечних виробничих факторів обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,
  на 2020-2024 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації (В. Корженьовський) забезпечити неухильне виконання заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 13.12.2019. № 1293-33/2019

 

  

  

Регіональна цільова програма
соціального захисту працівників, зайнятих на роботах
із шкідливими і важкими умовами праці,
на 2020-2024 роки

 

 

 

Замовник Програми:

Департамент соціальної
політики облдержадміністрації                                      В. Корженьовський

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                       С. Онищук


Паспорт
регіональної цільової програми соціального захисту працівників,
зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,
на 2020-2024 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент соціальної політики облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент соціальної політики облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 5 років.
 4. Етапи фінансування Програми: 2020-2024 роки.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми (тис. грн.): отримані кошти від здійснення госпрозрахункової діяльності зараховуються на рахунок по спеціальному фонду обласного бюджету (код функціональної класифікації 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”).
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетіншіджерела
2020в межах кошторисних призначень
2021в межах кошторисних призначень
2022в межах кошторисних призначень
2023в межах кошторисних призначень
2024в межах кошторисних призначень
 1. Очікувані результати виконання Програми:

– забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, в окремих фізичних осіб підприємців;

– якісне проведення лабораторних досліджень стану шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;

– забезпечення об’єктивності результатів здійснених лабораторних досліджень та віднесення робочих місць до категорії із шкідливими і важкими умовами праці;

– надання працівникам відповідно до законодавства пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці;

– правильність застосування  списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, які надають право на пільгове пенсійне забезпечення та додаткові відпустки;

– підвищення ефективності взаємодії з Управлінням Держпраці в області у підготовці висновків про встановлення та зміну підприємствам диференційованих тарифів соціального страхування залежно від небезпечності, шкідливості, важкості робіт та стану інших факторів умов праці, проектів законодавчих актів з питань дострокового виходу на пенсію окремих категорій працівників та надання додаткових відпусток, висновків про обгрунтованість пропозицій підприємств щодо змін у списках виробництв, робіт, професій, посад і показників, які надають право на пільгове пенсійне забезпечення  та додаткові відпустки;

– створення нормативної, інформаційно-довідкової документації щодо проведення атестації робочих місць і вивчення умов праці та формування банку даних шкідливих виробничих факторів за галузями народного господарства.

 1. Термін проведення звітності: щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, відповідно до п. 5 Порядку розроблення цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 05.03.2007 року № 99.

 

 

Замовник Програми:

Департамент соціальної
політики облдержадміністрації                                                В. Корженьовський

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                  С. Онищук


Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття
регіональної цільової програми соціального захисту працівників,
зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,
на 2020-2024 роки

 

Загальна частина Програми

 

Регіональна цільова програма соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на  2020-2024 роки (далі – Програма) орієнтована на підвищення ефективності реалізації законів України “Про пенсійне забезпечення”, “Про відпустки”, “Про оплату праці” та постанови Кабінету Міністрів України від  01.08.1992 року № 442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”, а також інших нормативних актів з питань охорони і гігієни праці.

Основою для створення Програми стали факти, які свідчать про незадовільний стан умов праці на підприємствах області.

За даними обстежень, що здійснювались на підставі проведених атестацій робочих місць за умовами праці за результатами санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працюють 13,3 тис. працівників або майже кожен четвертий. 

Найбільша кількість працюючих (2,1 тис. осіб або 10,6 відс.) знаходиться під впливом дії шуму, що перевищує гранично допустимий рівень. На підприємствах добувної та нафтопереробної промисловості, нафтохімічного комплексу, енергетики та електротехнічної промисловості ця частка працюючих є значно вищою (від 15,4 до 36,7 відсотка).

В умовах, де концентрація хімічних речовин в повітрі робочої зони перевищує гранично допустимі, зайнятий кожен десятий працівник. Найбільше з них – на підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів, постачання електроенергії, газу, пари та у виробництві меблів.

Організація трудового процесу за показниками напруженості та важкості праці не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам на кожному п’ятому робочому місці.

Відповідно до законодавства працівники, які зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, користуються державними гарантіями, їм надаються пільги та компенсації: пенсія за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки, доплати до тарифної ставки (окладу), скорочений робочий тиждень, безкоштовне отримання молока або рівноцінних харчових продуктів, лікувально-профілактичне харчування.

За даними статистичних спостережень кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій за умови праці, становить 14,7 тис. осіб або 25,5 відс. облікової кількості штатних працівників. Так, кількість працівників, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, становить 3,4 тис. осіб. Правом на щорічні додаткові відпустки за шкідливі умови праці користуються 11,5 відс. від зайнятих в основних галузях економіки області, за особливий характер праці – 8,3 відсотка. Найчастіше на підприємствах застосовуються доплати за несприятливі умови праці. Такі доплати мають право отримувати 14,8 відс. працюючих.

Упродовж останніх років різко збільшилась кількість громадян, які звертаються за отриманням матеріалів атестації робочих місць, необхідних для призначення пільгової пенсії, у зв’язку із незабезпеченням їх передачі до архівних установ після ліквідації підприємства. Накопичено унікальний досвід проведення атестації робочих місць та створено архівну базу матеріалів атестації робочих місць за умовами праці підприємств та організацій області, що сягає понад 6,5 тисяч справ.

Для наповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях в області створено та щорічно оновлюється реєстр підприємств із шкідливими умовами праці.

Санітарна лабораторія експертизи умов праці управління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації є єдиною в Україні лабораторією експертизи умов праці, яка на державному рівні захищає права працюючих у шкідливих умовах праці на всіх підприємствах незалежно від форм власності та господарювання, а також у фізичних осіб-підприємців. Лабораторія підтвердила право на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, про що 29.12.2018 року внесено запис за № 79 до інформаційного переліку лабораторій та розміщено на офіційному сайті Держпраці України.

Мета і основні завдання Програми

Мета Програми полягає у реалізації прав трудящих на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах залежно від шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Основними завданнями є:

– санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу на робочому місці;

– комплексна оцінка факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, санітарним нормам та правилам;

– обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами;

– визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації за роботу у несприятливих умовах;

– складання переліку робочих  місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

– регулювання відносин між роботодавцями і працівниками стосовно умов праці, пільг і компенсацій за роботу у несприятливих умовах.

Фінансове забезпечення Програми

Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок надходжень від платних послуг, що надаються санітарною лабораторією експертизи умов праці управління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації (підгрупа 25010200).

Здійснення фінансових операцій проводиться через головне управління Державної казначейської служби України в області по спеціальному фонду обласного бюджету (код функціональної класифікації 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”).

Очікувана ефективність виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме:

– підвищенню ефективності взаємодії з Управлінням Держпраці в області щодо забезпечення реалізації державної політики стосовно соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці;

– якісному проведенню лабораторних досліджень стану шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу і об’єктивності результатів здійснених лабораторних досліджень та віднесення робочих місць до категорії із шкідливими і важкими умовами праці;

– наданню працівникам відповідно до законодавства пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці, правильності застосування  списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, які надають право на пільгове пенсійне забезпечення та додаткові відпустки;

– створенню нормативної, інформаційно-довідкової документації щодо проведення атестації робочих місць і вивчення умов праці та формуванню банку даних шкідливих виробничих факторів за видами економічної діяльності області.

Заступник директора департаменту
соціальної політики облдержадміністрації –
начальник управління праці                                                Ярослава Ульванська


Додаток
до регіональної цільової програми

соціального захисту працівників,
зайнятих на роботах із шкідливими і
важкими умовами праці, на 2020-2024 роки

 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
соціального захисту працівників,  зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,
на 2020-2024 роки

 

Назва замовника: Департамент соціальної політики облдержадміністрації

 

Назва програми: Регіональна цільова програма соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2020-2024 роки

 

№ з/пНайменування заходівВідповідальні за виконанняТермін вико-нанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами
обласний бюджетмісцевий  бюджетіншіджерела
12345678910
 I.              Організаційне та нормативно-правове забезпечення 
1.Забезпечення проходження працівниками лабораторії експертизи умов праці періодичного медичного оглядуУправління праці департаменту соціальної політики облдержадміністраціїЩорічно2020-2024власні надходженняПрофілактика професійних захворювань працівниківлабораторії
2.Придбання нормативних та методичних матеріалів для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, трудового процесу та гігієнічної оцінкиСанітарна лабораторія експертизи умов праці Щорічно2020-2024власні надходженняОсвоєння нових методик досліджень факторів виробничого середовища, трудового процесу та гігієнічної оцінки
3.Забезпечення проведення державної повірки і ремонту засобів вимірювальної технікиСанітарна лабораторія експертизи умов праці Щорічно2020-2024власні надходженняЗабезпечення точності показів засобів вимірювальної техніки
4.Упорядкування документів за 2014-2019 рокиУправління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації спільно з санітарною лабораторією експертизи умов праці20202020власні надходженняПоповнення архівної бази матеріалів атестації робочих місць за умовами праці та реєстру підприємств із шкідливими факторами виробничого середовища
 II.             Захист працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці 
1.Вивчення умов і безпеки праці на робочих місцях у суб’єктів господарювання згідно поданих заявок, укладених договорів та плану роботиСанітарна лабораторія експертизи умов праці Постійно2020-2024власні надходженняНедопущення трудових спорів стосовно умов праці, пільг і компенсацій за роботу у несприятливих умовах
2.Проведення лабораторних досліджень фізичних, хімічних і психофізіологічних шкідливих виробничих факторівСанітарна лабораторія експертизи умов праці Постійно2020-2024власні надходженняВизначення концентрації шкідливих факторів на робочих місцях
3.Оформлення протоколів лабораторних досліджень за формами, затвердженими МОЗ України, та карт фотографій робочого часуСанітарна лабораторія експертизи умов праці Постійно2020-2024власні надходженняВіднесення робочих місць до відповідного класу шкідливих і небезпечних умов праці
4.Оцінка факторів виробничого середовища та трудового процесу, надання гігієнічної оцінки умов та характеру праці, визначення пільг і компенсацій працівникам за роботу в несприятливих умовах праціСанітарна лабораторія експертизи умов праці Постійно2020-2024власні надходженняВстановлення відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці
5.Надання методичної допомоги атестаційним комісіям підприємств, установ, організацій та фізичним особам-підприємцям з питань якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці, у розробці першочергових заходів щодо поліпшення умов праціУправління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації спільно з санітарною лабораторією експертизи умов праці Постійно2020-2024власні надходженняПравильне застосування  списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, які надають право на пільгове пенсійне забезпечення та додаткові відпустки
6.Проведення моніторингу надання пільг і компенсацій з урахуванням результатів атестації робочих місць, а також за їх відображенням у колективних договорах підприємствУправління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації спільно з санітарною лабораторією експертизи умов праці Постійно2020-2024власні надходженняСоціальний захист працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці
7.Налагодження ефективної взаємодії з Управлінням Держпраці в області щодо обміну інформацією про виявлені порушення норм трудового законодавстваУправління праці департаменту соціальної політики облдержадміністраціїЩомісяч-но2020-2024Державний контроль за дотриманням вимог законодавства про умови та охорону праці
8.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців та профспілок з питань атестації робочих місць за умовами праціУправління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації Постійно2020-2024Своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці
9.Участь у розгляді і підготовці пропозицій про встановлення підприємствам диференційованих тарифів соціального страхування залежно від небезпечності, шкідливості, важкості робіт та стану інших факторів умов праціУправління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації спільно з санітарною лабораторією експертизи умов праціЗа потреби2020-2024Удосконалення законодавства та нормативно-правових актів з питань умов та охорони праці
10.Участь у роботі комісії з питань визначення пільгового стажу працівникам ліквідованих підприємствУправління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації За потреби2020-2024Забезпечення права працівників виходу на пенсію за віком на пільгових умовах
11.Участь у розгляді спорів між роботодавцем і працівниками про надання пільгових пенсій і додаткових відпустокУправління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації спільно з лабораторією експертизи умов праціЗа потреби2020-2024власні надходженняНадання роз’яснення положень нормативно-правових актів

 

 

Заступник директора департаменту соціальної
політики обласної державної адміністрації –
начальник управління праці                                                                                                                                     Ярослава Ульванська

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]