Про затвердження Програми підтримки органів державної влади на 2020 рік  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять четверта сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.02.2020. № 1408-34/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

 

Про затвердження Програми
підтримки органів державної
влади на 2020 рік  

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення оптимальної, ефективної та стабільної системи органів державної влади, фінансової зацікавленості працівників у підвищенні професіоналізму Івано-Франківська обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Програму підтримки органів державної влади на 2020 рік (далі Програма), що додається.
  2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) передбачати видатки на реалізацію Програми в межах затверджених бюджетних призначень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за умови відсутності заборгованості за захищеними видатками обласного бюджету протягом року.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).

 

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 21.02.2020. № 1408-34/2020

 

 

 

 

Програма
 підтримки органів державної влади

на 2020 рік

 

 

 

Замовники Програми:

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Департамент фінансів обласної державної адміністрації     

 


ПАСПОРТ
 Програми підтримки органів державної влади на 2020 рік

 

  1. Ініціатори розроблення Програми: Івано-Франківська обласна державна адміністрація, департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  2. Розробник Програми: департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  3. Відповідальні виконавці Програми: Івано-Франківська обласна державна адміністрація, структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  4.   Учасники Програми: Івано-Франківська обласна державна адміністрація, структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  5.  Термін реалізації Програми: 2020 рік.
  6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: 10,0 млн. грн.

 у тому числі:

           6.1. Коштів обласного бюджету: 10,0 млн. грн.

 

 

Заступник директора
департаменту фінансів
обласної державної адміністрації                                                          Ганна Качур


Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У 2020 році Урядом продовжено впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності для завершення процесу децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено низку додаткових завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, зокрема з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства, підвищення самостійності місцевих бюджетів. Також щорічно збільшується кількість об’єднаних територіальних громад, які виходять на прямі міжбюджетні стосунки з державним бюджетом. За створення належних умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема й обласної ланки.

Низький рівень заробітної плати державних службовців упродовж останніх років дискредитує престижність державної служби.

Відповідно до Закону України “Про державну службу” запроваджено нові підходи до оплати праці державних службовців шляхом збільшення посадового окладу в структурі заробітної плати. Проте і цей заробіток не є конкурентоспроможним порівняно з оплатою праці адмінуправлінського персоналу в реальному секторі економіки. А для деяких категорій посад державних службовців обласної ланки (спеціалістів) та працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, розмір посадового окладу залишається меншим за мінімальний розмір заробітної плати (4 723 грн. з
1 січня 2020 року).

У 2020 році видатки на оплату праці для працівників органів виконавчої влади Івано-Франківської області зменшено на 76 689,9 тис. гривень, що складає 27,9% призначень 2019 року. Скорочення штатної чисельності по районних державних адміністраціях, яке відбудеться в січні 2020 року, спричинить виникнення додаткової потреби в коштах на виплату розрахункових та компенсації за невикористані дні відпустки в розмірі до 17 000 тис. гривень та  не дозволить в повній мірі забезпечити коштами на оплату праці працівників райдержадміністрацій та обласної державної адміністрації хоча б на рівні
2019 року.

Обсяг видатків на поточне утримання органів виконавчої влади обласної ланки становить лише 2,0 відсотка до загального обсягу асигнувань. Незважаючи на ріст цін і тарифів на товари та послуги, впродовж останніх років вказані видатки не зростали. Такий стан бюджетного забезпечення значно ускладнює виконання функцій, покладених на обласну державну адміністрацію та її структурні підрозділи. Зокрема, не забезпечено мінімальної потреби у видатках з оновлення програмного забезпечення, підтримки функціонування технічних засобів інформаційно-аналітичної системи, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів тощо.

 

Мета Програми

Програма розроблена з метою покращення матеріально-технічного забезпечення, підвищення ефективності роботи апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, поліпшення якості надання адміністративних та управлінських послуг, що є одним із ключових напрямів Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.

 

 

Завдання Програми

Основним завданням Програми є стимулювання активності працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів на досягнення конкретних результатів. Зазначене можливе за наявності вмотивованого кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально-технічного забезпечення. Реалізація завдань Програми передбачає збільшення розміру заробітної плати з урахуванням диференціації доходів відповідно до вкладу кожного працівника апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, покращення матеріально-технічної бази органів виконавчої влади обласної ланки.

    

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 “Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій”.

 

Механізм реалізації Програми

Розподіл видатків на реалізацію Програми здійснюватиметься шляхом прийняття розпорядження голови обласної державної адміністрації з урахуванням чисельності працівників апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, ініціативності в роботі, якості та обсягу виконуваних завдань.

 

Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання Програми покладається на апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації та її структурні підрозділи.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

Обласна державна адміністрація до 15 числа наступного місяця після звітного періоду подає до обласної ради звіт про виконання заходів Програми в розрізі завдань. Річний звіт подається до 25 січня в розрізі розпорядників коштів (у частині матеріального заохочення працівників).


 

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів державної влади на 2020 рік

 

                                                                                                                 млн. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми2020 рікУсього витрат
на виконання Програми
Усього,10,010,0
у тому числі:  
обласний бюджет10,010,0

 

 

Заступник директора
департаменту фінансів
обласної державної адміністрації                                                          Ганна Качур


Перелік завдань, заходів і показників
Програми підтримки органів державної влади на 2020 рік

 

 № з/пНазва завдання Перелік заходів ПрограмиПоказники виконання заходів, один. виміру Виконавець заходів, показниківФінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, млн. грн.
1.Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів1. Забезпечення матеріальної підтримки працівниківзатрат, 

обсяг фінансового ресурсу

 

Апарат облдерж-адміністрації та її структурні підрозділи

 

Обласний бюджет

9,7Підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом покращення умов оплати праці та залучення висококваліфіко-ваних працівників
продукту,

кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку

ефективності,

середній розмір фінансової підтримки одного працівника

якості,

відсоток забезпечення підтримки працівників

2. Поточне утримання апарату облдерж-адміністрації та її структурних підрозділівзатрат,

обсяг фінансового ресурсу

0,3Підвищення якості надання послуг органами виконавчої влади обласної ланки
продукту,

кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, інших видатків; відряджень

ефективності,

середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, одного відрядження

Усього на Програму:  10,0 

 

Заступник директора
департаменту фінансів
обласної державної адміністрації                                                                                                                                                  Ганна Качур

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]