Про затвердження Програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)

РІШЕННЯ

від 19.02.2021. № 84-4/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження Програми
приватизації майна спільної
власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
на 2021-2025 роки

 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, з метою забезпечення правових, економічних та організаційних основ приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки (додається).
 1. Затвердити Перелік об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2021 році (додається).
 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при затвердженні обласного бюджету чи внесенні змін до нього у 2021-2025 роках передбачати обласній раді для управління об’єктами спільної власності територіальних громад області видатки на оплату Прикарпатській універсальній товарній біржі послуг, пов’язаних з приватизацією майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та на проведення заходів з приватизації майна.
 1. Визнати такими, що втратили чинність пункти 7, 8 рішення обласної ради від 15.02.2019.  № 1066-27/2019 “Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).  

 

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич    


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 19.02.2021. № 84-4/2021

Програма приватизації
майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області на 20212025 роки

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Програма приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки (далі – Програма) визначає мету, шляхи, способи, заходи і завдання приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Програма затверджується строком на п’ять років.

1.3. Приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” (далі – Закон).

З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації поділяються на об’єкти малої приватизації та  об’єкти великої приватизації (частина перша статті 5 Закону).

1.4. Орган приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – Орган приватизації) у межах своєї компетенції здійснює повноваження, визначені Законом,  нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України та правовими актами обласної ради з питань приватизації.

1.5. За дорученням обласної ради Орган приватизації залучає Прикарпатську універсальну товарну біржу, як Організатора аукціону, здійснювати проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, а також для проведення робіт з приватизації об’єктів шляхом викупу орендарями, про що укладається Договір на здійснення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.6. Приватизація земель підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області регулюється Земельним кодексом України.

 1. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

 

2.1. Основною метою Програми є прискорення економічного зростання, залучення інвестицій, зменшення частки комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному приватному власнику.

2.2. Програма виконується шляхом запровадження нової процедури приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що забезпечить проведення відкритої приватизації об’єктів, подальше перебування яких у комунальній власності є економічно недоцільним і потребує додаткових витрат бюджетних коштів на їх утримання або розвиток.

 

 1. СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

3.1. Ініціювати приватизацію майна можуть обласна рада, обласна державна  адміністрація   за  поданням  відповідного  структурного  підрозділу (далі – Уповноважений орган управління), Орган приватизації або покупці.

3.2. Уповноважений орган управління подає щороку до 1 жовтня Органу приватизації пропозиції щодо включення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають у сфері її управління, до Переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в наступному році за формою згідно з додатком.

 

            3.3. Приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється шляхом:

            1) продажу об’єктів на аукціоні, в тому числі:

            – аукціоні з умовами;

            – аукціоні без умов;

            – аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

            – аукціоні із зниженням стартової ціни;

            2) викупу об’єктів приватизації.

 

            3.4. Об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах (частина перша статті 15 Закону).

 

            3.5. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між Організатором аукціону з операторами електронних майданчиків (частина 2 статті 15 Закону).

 

3.6. Для продажу об’єктів малої приватизації Орган приватизації протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення обласної ради про приватизацію об’єкта утворює за дорученням обласної ради аукціонну комісію, діяльність якої регулюється Положенням, затвердженим рішенням обласної ради від 15.02.2019. № 1066-27/2019 “Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.

Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються Органом приватизації (частина четверта статті 15 Закону).

3.7. Приватизація об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу, якщо виконуються умови передбачені частиною другою статті 18 Закону.

3.8. Під час приватизації об’єкта шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу (додаються).

 

 1. ОБ’ЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 

          4.1. До об’єктів малої приватизації належать:

            1) окреме майно

            Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно комунальних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення); майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються.

2) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;

            3) об’єкти соціально-культурного призначення;

            4) інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.

4.2. Перелік об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, затверджується рішенням обласної ради. Включення нових об’єктів до Переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відповідно до частини четвертої статті 11 Закону.

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

5.1. Виконання Програми дасть змогу:

– прискорити процес приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, подальше перебування яких у комунальній власності є економічно недоцільним;

            – підвищити економічну ефективність продажу майна та збільшити надходження до обласного бюджету.

 1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

6.1. Кошти, одержані від продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації тощо), зараховуються до обласного бюджету у повному обсязі, крім плати за участь (частина перша статті 25 Закону).

6.2. За рахунок коштів обласного бюджету для проведення заходів, пов’язаних з приватизацією майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

– особами та організаціями, залученими до робіт з проведення приватизації об’єктів;

– особами та організаціями, залученими до робіт з проведення аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об’єктів до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

– суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки об’єктів приватизації;

– особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об’єкт;

– особами та організаціями, залученими до роботи із придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації;

2) витрати пов’язані з:

– провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації;

– придбанням комп’ютерної та офісної техніки, засобів зв’язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.

6.3. Виконання Програми здійснюється в межах видатків, передбачених рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.


Додаток 1
до  Програми приватизації майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
на 2021-2025 роки

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо включення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
до Переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в ________ році

          

з/п

Назва обєктаАдреса обєктаБалансова вартість об’єкта,

тис. грн.

Повна назва балансоутримувача

та його код

згідно з ЄДРПОУ

 

Розмір земельної ділянки, на

якій розташовано об’єкт,

гектарів

Прогнозована вартість обєкта,

тис. грн.

Соціально-економічні наслідки приватизації об’єкта

 

______________________________                                           ____________                                     ________________

(посада керівника                                                                                  (підпис)                                                      (ініціали та прізвище)
Уповноваженого органу управління)         


Додаток 2
до  Програми  приватизації  майна спільної  власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області
на 2021-2025 роки

 

ДОГОВІР
купівлі-продажу  об’єкта малої приватизації спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області
(на аукціоні)
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., Україна

            Ми, що нижче підписалися:

            з однієї сторони, Управління об’єктами  спільної власності територіальних громад області, код ЄДРПОУ 34844218, розташоване за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, що відповідно до рішення обласної ради від 15.02.2019. № 1066-27/2019 “Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області” є Органом приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в особі начальника управління _____________________, який діє на підставі Положення про управління, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від ____________ № _________, рішення обласної ради від ___________ № __________ (далі – Продавець), та з другої сторони, ______________________________, код ЄДРПОУ ____________, розташоване за адресою: _________________________ в особі ___________________________, який діє на підставі ______________________, (далі – Покупець), (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо –Сторона), уклали цей Договір купівлі-продажу  об’єкта малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  (далі – Договір) про нижчевикладене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця включену рішенням  Івано-Франківської обласної ради від __________ № _________  нежитлову будівлю (приміщення) площею ________ (_____________) кв. м за адресою _____________________ (далі – Об’єкт Приватизації), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі ______________________, придбаний Покупцем на електронному аукціоні ________ року, а Покупець зобов’язується прийняти Об’єкт Приватизації, сплатити ціну його продажу в розмірі і в терміни, визначені цим Договором, та виконати визначені в Договорі умови.

Характеристика Об’єкта Приватизації наводиться в технічному паспорті, виготовленому (назва БТІ) ____________, та у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому ____________ за № _________.

Об’єкт Приватизації розташований на земельній ділянці площею __________, кадастровий номер ______________________.

1.2. Право власності на Об’єкт Приватизації переходить до Покупця з моменту сплати повної вартості придбаного Об’єкта Приватизації та підписання акта приймання-передачі.

1.3. Згідно з протоколом про результати електронного аукціону № __________, затвердженим Органом приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, ціна продажу Об’єкта Приватизації склала _______ (___________) гривень без урахування ПДВ. На ціну продажу нараховується ПДВ у сумі __________ (____________) гривень.

Вказаний в цьому Договорі Об’єкт Приватизації продано за ____________ (______________) гривень, у тому числі ПДВ _____________ (___________) гривень,   (далі – ціна продажу Об’єкта приватизації).

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ

2.1. Покупець зобов’язаний сплатити на рахунок Продавця _________ (_______________) гривень, у тому числі ПДВ _________ (______) гривень, у повному обсязі за придбаний Об’єкт Приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації  Договору. Плата за Об’єкт Приватизації вноситься на підставі цього Договору.

2.2. Грошові кошти в розмірі 10 відсотків стартової ціни Об’єкта Приватизації в сумі _____ (________) гривень (гарантійний внесок), сплачені Покупцем з рахунку Покупця  № _________________, код ___________ в __________________ (назва банку), код ЗКПО ________, МФО____________, зараховуються Покупцю в рахунок ціни продажу Об’єкта Приватизації. 

2.3. Грошові кошти в розмірі _______ (__________) гривень за придбаний Об’єкт Приватизації сплачуються Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми з рахунку Покупця  № _________________, код ___________ в __________________ (назва банку), код ЗКПО ________, МФО ____________ на рахунок Продавця № _________________, код ___________ в __________________ (назва банку), код ЗКПО ________, МФО ____________.

3. ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ                                                                                 

3.1. Передача Покупцеві Об’єкта Приватизації здійснюється Продавцем у
3-денний строк після сплати в повному обсязі ціни продажу Об’єкта Приватизації.

3.2. Передача Об’єкта Приватизації Продавцем і приймання Об’єкта Приватизації Покупцем засвідчується актом приймання-передачі, що підписується обома Сторонами.

3.3. Продавець передає, а Покупець приймає Об’єкт Приватизації за принципом “як він є”.

3.4. Право володіння, користування і розпорядження Об’єктом Приватизації переходить до Покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу Об’єкта приватизації  разом з неустойкою (у разі її нарахування) та державної реєстрації в установленому законом порядку права власності на придбаний Об’єкт Приватизації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї цим Договором та сприяти іншій Стороні у виконанні її обов’язків і має право вимагати від іншої Сторони виконання належним чином обов’язків.

4.2. Сторона, яка порушила взяті відповідно до Договору зобов’язання, повинна усунути ці порушення.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний у встановлений цим Договором строк сплатити ціну продажу Об’єкта Приватизації.

5.2. Покупець зобов’язаний у встановлений цим Договором строк прийняти Об’єкт Приватизації за актом приймання-передачі.

5.3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону культурної спадщини”.

5.4. Покупець зобов’язаний надавати на вимогу Продавця необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання Покупцем умов цього Договору.

5.5. Обов’язки Покупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають Об’єкт Приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.

5.6. Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем Об’єкта Приватизації у період чинності умов цього Договору після повної сплати ціни продажу Об’єкта Приватизації здійснюються за погодженням з Органом приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних Покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та цим Договором прав та обов’язків Покупця.

5.7. У разі подальшого відчуження Об’єкта приватизації новий власник зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на Об’єкт Приватизації подати Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області копії документів, що підтверджують його право власності.

5.8. Договори про подальше відчуження Об’єкта Приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у Договорі, підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

5.9. Відсутність погодження Органом приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області подальшого відчуження Об’єкта Приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

5.10. Покупець самостійно вирішує питання використання земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Об’єкт Приватизації у строк, встановлений цим Договором.

6.2. Продавець зобов’язується здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору до повної сплати ціни продажу Об’єкта Приватизації.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ

7.1. У разі несплати коштів згідно з Договором протягом 30 календарних днів з дня нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору Покупець сплачує на користь Продавця неустойку в розмірі 5 відсотків ціни продажу Об’єкта Приватизації. У разі несплати коштів згідно з  Договором  разом з  неустойкою протягом наступних 30 календарних днів Договір підлягає розірванню.

7.2. За недопущення представників Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов Договору на Покупця накладається штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов’язань у період дії умов Договору.

7.4. У разі, якщо Покупець у встановлений Договором строк не прийняв Об’єкт Приватизації, Продавець може порушувати питання про розірвання цього Договору і вимагати відшкодування збитків.

7.5. У разі невиконання Покупцем зобов’язань за Договором Продавець має право у встановленому законодавством порядку порушити питання про його розірвання, стягнення завданих збитків та повернення Об’єкта Приватизації за актом приймання-передавання у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області. Повернення Покупцю коштів, сплачених за Об’єкт приватизації у разі розірвання Договору у зв’язку з невиконання Покупцем зобов’язань за Договором або визнання його недійсним у судовому порядку проводиться відповідно до законодавства.

8. ГАРАНТІЇ ТА ПРЕТЕНЗІЇ

Продавець гарантує, що Об’єкт Приватизації не включено до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає, відсутні приховані недоліки.

9. РИЗИК ВИПАДКОВОЇ ЗАГИБЕЛІ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Об’єкта Приватизації несе Покупець з моменту переходу до нього права власності на Об’єкт Приватизації.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за порушення Договору, якщо Сторона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, та за умови, що настання таких обставин засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила.

10.3. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки), які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово прямо перешкоджають такому виконанню.

10.4. Сторона, яка має намір послатися на  форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 3-х днів з моменту їх виникнення письмово повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин, їх вплив на виконання цього Договору та надати документ, що підтверджує факт форс-мажорних обставин, виданий Торгово-промисловою палатою України. Якщо можливість письмово повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин відсутня, Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана вжити всіх можливих заходів для повідомлення іншої Сторони іншим можливим способом.

10.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

10.6. У випадку, якщо форс-мажорні обставини продовжуються більше  ніж 6 (шість) місяців, кожна зі Сторін вправі відмовитись від подальшого виконання своїх зобов’язань за цим Договором шляхом ініціювання питання щодо його розірвання. У цьому випадку жодна зі Сторін не має права вимагати компенсації можливих збитків від іншої Сторони.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спори, що виникають під час виконання умов Договору або у зв’язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1. Умови Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін і можуть бути змінені лише за взаємною згодою відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими договорами в письмовій формі, підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

12.3. У разі невиконання однією із Сторін умов Договору, він може бути розірваний на вимогу іншої Сторони за рішенням суду. При цьому Об’єкт приватизації повертається до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. ВИТРАТИ

Всі витрати, пов’язані з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.

14. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

14.1. Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

14.2. Договір набирає чинності з моменту його укладання.

14.3. Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

14.4. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Один примірник Договору зберігається у справах нотаріуса ___________ нотаріального округу, а інші видаються Сторонам.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ:                                                                                      ПОКУПЕЦЬ:


Додаток 3
до Програми   приватизації  майна спільної
власності територіальних громад
сіл,  селищ,   міст  області
на 2021-2025 роки

 

ДОГОВІР
купівлі-продажу об’єкта малої приватизації спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області
(шляхом викупу)
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., Україна

 

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони, Управління об’єктами  спільної власності територіальних громад області, код ЄДРПОУ 34844218, розташоване за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21,  що відповідно до рішення обласної ради від 15.02.2019. № 1066-27/2019 “Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області” є Органом приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в особі начальника управління _____________________, який діє на підставі Положення про управління, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від ___________ № ________, рішення  обласної ради  від ____________ № _________ (далі – Продавець), 

та з другої сторони, _________________________________, код ЄДРПОУ ____________, розташоване за адресою: _________________________ в особі _____________________, який діє на підставі ____________________________, (далі – Покупець), (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо –Сторона), уклали цей Договір  купівлі-продажу  об’єкта малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – Договір) про нижчевикладене.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

          1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю включену рішенням Івано-Франківської обласної ради від ___________ № _________ нежитлову будівлю (приміщення) площею _______ (_____________) кв. м за адресою _____________________ (далі – Об’єкт Приватизації), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі ______________________, а Покупець зобов’язується прийняти Об’єкт Приватизації, сплатити ціну його продажу в розмірі і в терміни, визначені цим Договором та виконати визначені в Договорі умови.

Характеристика Об’єкта Приватизації наводиться в технічному паспорті, виготовленому (назва БТІ) ____________, та у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому ____________ за № _________.

Об’єкт Приватизації розташований на земельній ділянці площею __________, кадастровий номер ______________________.

1.2. Право власності на Об’єкт Приватизації переходить до Покупця з моменту сплати повної вартості придбаного Об’єкта Приватизації та підписання акта приймання-передачі.

1.3. Згідно з висновком незалежного оцінювача про вартість Об’єкта Приватизації  ціна  продажу  Об’єкта  Приватизації  без ПДВ становить  _______________ (_________________) гривень, сума ПДВ становить _________ (______________) гривень, ціна  продажу  Об’єкта  Приватизації з  ПДВ становить  _______________ (_________________) гривень.

Вказаний у цьому Договорі Об’єкт Приватизації продано за ___________ (________________) гривень, у тому числі ПДВ ________ (___________) гривень, (далі – ціна продажу Об’єкта Приватизації).

 

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ

2.1. Покупець зобов’язаний сплатити на рахунок Продавця  ____________ (______________) гривень, у тому числі ПДВ _________ (___________) гривень, у повному обсязі за придбаний Об’єкт Приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації  Договору. Плата за Об’єкт Приватизації вноситься на підставі цього Договору.

2.2. Грошові кошти в розмірі ________ (_______) гривень за придбаний Об’єкт Приватизації сплачуються Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми з рахунку Покупця  № _________________, код ___________ в __________________ (назва банку), код ЗКПО ________, МФО ____________ на рахунок Продавця № _________________, код ___________ в __________________ (назва банку), код ЗКПО ________, МФО ____________.

 

3. ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

3.1. Передача Покупцеві Об’єкта Приватизації здійснюється Продавцем у 3-денний строк після сплати в повному обсязі ціни продажу Об’єкта Приватизації.

3.2. Передача Об’єкта Приватизації Продавцем і приймання Об’єкта Приватизації Покупцем засвідчується актом приймання-передачі, що підписується обома Сторонами.

3.3. Продавець передає, а Покупець приймає Об’єкт Приватизації за принципом “як він є”.

  3.4. Право володіння, користування і розпорядження Об’єктом Приватизації переходить до Покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу Об’єкта приватизації  разом з неустойкою (у разі її нарахування) та державної реєстрації в установленому законодавством порядку права власності на придбаний Об’єкт Приватизації.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї цим Договором та сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків і має право вимагати від іншої Сторони також виконання належним чином  обов’язків.

4.2. Сторона, яка порушила взяті відповідно до Договору зобов’язання, повинна усунути ці порушення.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний у встановлений цим Договором строк сплатити ціну продажу Об’єкта Приватизації.

5.2. Покупець зобов’язаний у встановлений цим Договором строк прийняти Об’єкт Приватизації за актом приймання-передачі.

5.3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону культурної спадщини”.

5.4. Покупець зобов’язаний надавати на вимогу Продавця необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання Покупцем умов цього Договору.

5.5. Обов’язки Покупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають Об’єкт Приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.

5.6. Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем Об’єкта Приватизації у період чинності умов цього Договору після повної сплати ціни продажу Об’єкта Приватизації здійснюються за погодженням з Органом приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних Покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та цим Договором прав та обов’язків Покупця.

5.7. У разі подальшого відчуження Об’єкта Приватизації новий власник зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на Об’єкт Приватизації подати Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області копії документів, що підтверджують його право власності.

5.8. Договори про подальше відчуження Об’єкта Приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у Договорі, підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

5.9. Відсутність погодження Органом приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області подальшого відчуження Об’єкта Приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

5.10. Покупець самостійно вирішує питання використання земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Об’єкт Приватизації у строк, встановлений цим Договором.

6.2. Продавець зобов’язується здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору до повної сплати ціни продажу Об’єкта Приватизації.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ

7.1. У разі несплати коштів згідно з Договором протягом 30 календарних днів з дня нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору Покупець сплачує на користь Продавця неустойку в розмірі 5 відсотків ціни продажу Об’єкта Приватизації. У разі несплати коштів згідно з  Договором разом з неустойкою  протягом  наступних 30 календарних днів Договір підлягає розірванню.

7.2. За недопущення представників Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов Договору на Покупця накладається штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов’язань у період дії умов Договору.

7.4. У разі, якщо Покупець у встановлений Договором строк не прийняв Об’єкт Приватизації, Продавець може порушувати питання про розірвання цього Договору і вимагати відшкодування збитків.

7.5. У разі невиконання Покупцем зобов’язань за Договором Продавець має право у встановленому законодавством порядку порушити питання про його розірвання, стягнення завданих збитків та повернення Об’єкта Приватизації за актом приймання-передавання у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області. Повернення Покупцю коштів, сплачених за Об’єкт приватизації у разі розірвання Договору у зв’язку з невиконанням Покупцем зобов’язань за Договором або визнання його недійсним у судовому порядку, проводиться відповідно до законодавства.

 

8. ГАРАНТІЇ ТА ПРЕТЕНЗІЇ

Продавець гарантує, що Об’єкт Приватизації не включено до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає, відсутні приховані недоліки.

 

9. РИЗИК ВИПАДКОВОЇ ЗАГИБЕЛІ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Об’єкта Приватизації несе Покупець з моменту переходу до нього права власності на Об’єкт Приватизації.

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за порушення Договору, якщо Сторона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, та за умови, що настання таких обставин засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила.

10.3. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки), які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово прямо перешкоджають такому виконанню.

10.4. Сторона, яка має намір послатися на  форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 3-х днів з моменту їх виникнення письмово повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин, їх вплив на виконання цього Договору та надати документ, що підтверджує факт форс-мажорних обставин, виданий Торгово-промисловою палатою України. Якщо можливість письмово повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин відсутня, Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана вжити всіх можливих заходів для повідомлення іншої Сторони іншим можливим способом.

10.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

10.6. У випадку, якщо форс-мажорні обставини продовжуються більше  ніж 6 (шість) місяців, кожна зі Сторін вправі відмовитись від подальшого виконання своїх зобов’язань за цим Договором шляхом ініціювання питання щодо його розірвання. У цьому випадку жодна зі Сторін не має права вимагати компенсації можливих збитків від іншої Сторони.

 

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спори, що виникають під час виконання умов Договору або у зв’язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1. Умови Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін і можуть бути змінені лише за взаємною згодою відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими договорами, здійснюються в письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.  

12.3. У разі невиконання однією зі Сторін умов цього Договору він може бути розірваний на вимогу іншої Сторони за рішенням суду або господарського суду, а Об’єкт Приватизації повернутий до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

13. ВИТРАТИ

Всі витрати, пов’язані з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією  та виконанням бере на себе Покупець.

 

14. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

14.1. Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

  14.2. Договір набирає чинності з моменту його укладання.

  14.3. Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

14.4. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 Один примірник Договору зберігається у справах нотаріуса ___________ нотаріального округу, а інші видаються Сторонам.

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ:                                                                                      ПОКУПЕЦЬ:


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 19.02.2021. № 84-4/2021

 

Перелік
об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
що підлягають приватизації у 2021 році

 


з/п
Назва об’єктаАдреса обєктаНазва балансоутримувача,
код ЄДРПОУ
1234
1.Будинок  друкарні  (літер А)  площею 349,9 кв. мм. Городенка
вул. Антона Крушельницького, 3
Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна,
39088370
2.Склад (літер Б) площею 124,1 кв. мм. Городенка
вул. Антона Крушельницького, 3
Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна,
39088370
3.Нежитлове приміщення першого поверху площею 5,29 кв. мм. Івано-Франківськ
вул. Тринітарська, 13
Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна,
39088370
4.Нежитлове приміщення першого поверху площею 4,66 кв. мм. Івано-Франківськ
вул. Тринітарська, 13
Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна,
39088370
5.Нежитлове приміщення (літер Б) площею 174,0 кв. мм. Івано-Франківськ
площа Міцкевича, 4
Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна,
39088370

 продовження переліку

1234
6.Окреме майно: огорожа № 1 площею 1050,0 кв. м,     ворота  № 2   площею 4,9 кв. м, ворота № 3 площею 7,2 кв. м, ворота № 4 площею 7,2 кв. м, ворота № 5 площею 7,2 кв. м (як відповідна частина адміністративно-виробничих будівель)м. Івано-Франківськ
вул. Ботанічна, 28а
Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна,
39088370

 

Начальник управління об’єктами спільної
власності територіальних громад області                                          Василь Даниш 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]