Про затвердження нової редакції Статуту Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей


                                                          

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 370-11/2016
м. Івано-Франківськ

Про затвердження нової редакції
Статуту Івано-Франківської
обласної бібліотеки для дітей

       Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, п. 11 ст. 15 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити в новій редакції Статут Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей (додається).
  2. Директору Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей І. Тацакович забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                                Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 370-11/2016

СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2016 рік


 

1. Загальні положення

1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ (далі – Бібліотека) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальний заклад), загальнодоступним культурно-освітнім, виховним та науково-інформаційним закладом, центром організації бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей і підлітків, регіональним центром національної бібліографії дитячої літератури, сховищем літератури, призначеної для дітей, педагогів, батьків, спеціалістів у галузі гуманітарних та інших наук, науково-методичним центром для бібліотек, які обслуговують дітей області.

1.2. Власником Бібліотеки є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник), уповноваженим органом управління є структурний підрозділ обласної державної адміністрації у сфері культури (далі – Уповноважений орган управління).

1.3. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства культури України, а також актами Власника та Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

1.4. Бібліотека будує свою діяльність на основі положень Конвенції про права дитини, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН, які покликані забезпечити: збереження індивідуальності дитини, максимальне користування будь-якою інформацією, національною культурою, мовою, релігією, право на відпочинок, дозвілля тощо.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ;

скорочене українською мовою: ОБД.

2.2. Місцезнаходження: місто Івано-Франківськ, площа Міцкевича, будинок 2.

3. Мета та напрямки діяльності бібліотеки

3.1. Бібліотека здійснює бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування дітей, забезпечує загальнодоступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються Бібліотекою у тимчасове користування.

3.2. Бібліотека гарантує надання мінімуму безкоштовних бібліотечних послуг читачам – дітям та керівникам дитячого читання у відповідності з їх запитами. Забезпечує рівні умови користування бібліотечними послугами своїм читачам незалежно від їх соціального стану та національної приналежності. Бібліотека обслуговує читачів згідно із Правилами користування бібліотекою.

3.3. Популяризує духовні надбання, сприяє залученню дітей до цінностей національної і світової культури, науки, освіти, підвищенню загальноосвітнього рівня читачів.

3.4. Відповідно до загальних положень діяльності та профілю Бібліотеки основними напрямками її роботи є:

– сприяння формуванню основ інтелектуальної, високоморальної, фізично розвинутої особистості з широкими духовними потребами, створення умов для міжособистісного спілкування читачів;

– комплектування, зберігання, популяризація творів друку для дітей, літератури з питань педагогіки, психології, історії і критики дитячої літератури, використовуючи крім традиційних джерел комплектування безпосередні контакти з видавництвами, громадськими організаціями, приватними особами;

– систематизує і каталогізує твори друку та інші документи, що надходять до бібліотеки, створює джерела бібліографічної інформації, використовуючи сучасну технологію;

– забезпечує збереження бібліотечних фондів шляхом раціональної їх організації, обліку контролю за використанням, забезпечує матеріально-технічні умови для зберігання;

– популяризує свої фонди серед читачів, в т.ч. і через засоби масової інформації, пропагує бібліотечно-бібліографічні знання;

– надає для використання читачам свої фонди шляхом видачі за абонементами і в читальних залах, інших структурних підрозділах – за міжбібліотечним абонементом.

3.5. Як обласний науково-методичний та консультаційний центр з питань популяризації дитячої літератури та організації бібліотечної роботи з дітьми:

– виконує аналітично-прогнозуючу функцію;

– вивчає досвід, розробляє рекомендації та впроваджує практику бібліотечної роботи з дітьми, є базою випробування нових, удосконалених форм бібліотечного обслуговування дітей;

– здійснює видавничу діяльність з актуальних питань бібліотечного обслуговування дітей, що мають переважно краєзнавчий характер,

– здійснює систему заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області;

– забезпечує внутрівідомчу та міжвідомчу координацію з питань бібліотечного обслуговування дітей області;

– розробляє і подає на розгляд відповідних структур виконавчої влади програми розвитку бібліотечного обслуговування дітей в області.

3.6. Бібліотека обслуговує дошкільників, починаючи з 5-річного віку та учнів 1-9 класів, педагогів, батьків, а також задовольняє читацькі запити інших категорій читачів при наявності відповідної літератури у фондах бібліотеки.

3.7. Бібліотека встановлює міжнародні контакти з бібліотеками, що обслуговують дітей із зарубіжних країн, з метою обміну досвідом, взаємозбагачення змісту роботи.

3.8. Головною формою організації творчо-виробничої діяльності бібліотеки є програми, плани економічного і соціального розвитку, які розробляються і затверджуються нею самостійно.

4. Юридичний статус

4.1. Бібліотека є юридичною особою.

4.2. Бібліотека є неприбутковим закладом.

4.3. Бібліотека користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління, згідно з укладеним Договором.

4.4. Бібліотека здійснює господарську діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

4.5. Для здійснення господарської діяльності Бібліотека залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Бібліотека має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Бібліотеки, а Бібліотека не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.8. Бібліотека має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.9. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Бібліотеки;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Директора Бібліотеки;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів Директора про роботу;

– здійснення повноваження орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

4.10. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Бібліотеки;

– затвердження річних кошторисів та планів асигнувань;

– забезпечення проведення конкурсу на заміщення посади Директора, укладення контракту, визначеної чинним законодавством форми на термін 5 (п’ять) років, з переможцем конкурсу;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Бібліотеки;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

– подання пропозицій на розгляд сесії обласної ради щодо реорганізації і ліквідації Бібліотеки, проекту Статуту Бібліотеки.

5. Права та обов’язки

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Бібліотеку завдань і статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Одержувати безповоротну допомогу від юридичних і фізичних осіб у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.1.7. Рекламувати свою діяльність через засоби масової інформації та іншими способами.

5.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Бібліотека зобов’язана:

5.2.1. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.2. Вживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Бібліотеки.

5.2.3. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Бібліотеки.

5.2.4. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.5. Проводити інвентаризацію належного їй майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

6. Управління

6.1. Управління Бібліотекою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (у межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Бібліотеки здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Власником за результатами конкурсу терміном на 5 (п’ять) років на умовах контракту у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Директора може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки Директора покладаються на відповідного заступника.

6.4. Власник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності бібліотеки.

6.5. Директор бібліотеки:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Бібліотеки, представляє її інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Бібліотеки і вирішує питання діяльності Бібліотеки у межах та у визначеному законодавством і Статутом порядку.

6.5.2. Розпоряджається коштами і майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.

6.5.4. У межах компетенції видає накази та розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Бібліотеки.

6.5.5. Подає на затвердження обласної ради Статут та проекти змін до нього.

6.5.6. Призначає своїх заступників та розподіляє між ними обов’язки.

6.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Бібліотеки за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.8. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.5.9. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.5.10. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Бібліотеки.

6.5.11. Вирішує інші питання діяльності Бібліотеки у відповідності із законодавством.

6.6. Директор Бібліотеки та його заступники є офіційними представниками Бібліотеки в межах своїх повноважень та представляють інтереси Бібліотеки в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.7. Директор Бібліотеки та його заступники у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Бібліотекою та її підрозділами.

6.8. Директор Бібліотеки та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність перед Власником, Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за додержання порядку ведення і достовірність обліку та фінансової і статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. Майно та фінансування

7.1. Майно Бібліотеки становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Бібліотеки.

7.2. Майно Бібліотеки є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за нею на праві оперативного управління та не може бути вилученим у неї, якщо інше не передбачено законодавством. Здійснюючи право оперативного управління, Бібліотека користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та укладеного Договору.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренда, сервітути), що знаходяться у фактичному користуванні Бібліотеки, вирішуються виключно Власником.

7.3. Джерелами формування майна Бібліотеки є:

7.3.1. Кошти місцевого бюджету.

7.3.2. Власні надходження Бібліотеки, зокрема кошти, одержані за послуги, що надаються Бібліотекою згідно з основною діяльністю, надходження від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності, пов’язаних з основною статутною діяльністю Бібліотеки, згідно з чинним законодавством.   

7.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

7.3.4. Інші джерела, не заборонені законодавством.

7.4. Бібліотека має право:

– передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями у встановленому порядку;

– за погодженням із Власником реалізувати (списати) застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Бібліотеки у визначеному законодавством порядку.

7.5. Фінансування діяльності Бібліотеки здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою, добровільних фінансових внесків і пожертв юридичних та фізичних осіб, які зараховуються на спеціальний рахунок Бібліотеки і використовуються на її утримання, відповідно до затвердженого у встановленому порядку кошторису, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

7.6. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Бібліотеки здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.

7.7. Бібліотека самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямками діяльності Бібліотеки, у визначеному законодавством порядку.

7.8. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників Бібліотеки та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Бібліотеки використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8. Повноваження трудового колективу

8.1. Працівники Бібліотеки мають право брати участь в управлінні Бібліотеки через загальні збори, професійну спілку, яка діє у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Бібліотеки, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Бібліотеки відповідно до законодавства.

Директор зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні Бібліотекою.

8.2. Трудовий колектив Бібліотеки складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Бібліотекою.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Бібліотекою, не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Бібліотеки регулюються колективним договором.

8.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації Бібліотеки надається Директору Бібліотеки, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують про виконання колективного договору на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Джерелом коштів на оплату працівників Бібліотеки є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.8. Оплата праці працівників Бібліотеки здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Бібліотекою після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.9. Працівники Бібліотеки провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

9. Припинення діяльності

9.1. Припинення діяльності Бібліотеки здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Бібліотеки вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступників.

9.3. Ліквідація Бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Бібліотеки.

9.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Бібліотеки та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Бібліотеки.

9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Бібліотекою. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Бібліотеки (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Бібліотеки, що ліквідується.

9.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до законодавства.

9.8. У разі припинення Бібліотеки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету

9.9. Бібліотека є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]