Про затвердження нової редакції Статуту обласного комунального підприємства “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 360-11/2016
м. Івано-Франківськ

Про затвердження нової редакції
Статуту обласного комунального
підприємства  “Івано-Франківське
обласне бюро технічної інвентаризації”

 

         Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016,  обласна рада

вирішила:

1…Затвердити нову редакцію Статуту обласного комунального підприємства “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації” (додається).

2…Начальнику обласного комунального підприємства “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації” В. Бегею забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту обласного комунального підприємства “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації” та  у місячний термін надати обласній раді його копію.

3…Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич


 Затверджено
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 360-11/2016

СТАТУТ
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”

(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2016 рік


  1. Загальні положення

1.1. Обласне комунальне підприємство “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації” (надалі – обласне комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Власником обласного комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник).

         1.3. Уповноваженим органом обласного комунального підприємства є наглядова рада (далі – уповноважений орган управління).

         1.4. Наглядова рада обласного комунального підприємства створюється у складі п’яти осіб з числа депутатів обласної ради. 

1.5. Персональний склад наглядової ради затверджується Власником.

1.6. Наглядова рада діє на підставі положення, яке затверджується Власником.

1.7.Обласне комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

  1. Найменування та місцезнаходження

2.1.Найменування:

повне – обласне комунальне підприємство “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації”.

          Скорочене – ОКП “Івано-Франківське ОБТІ”.

2.2. Місцезнаходження:

Україна, 76014, місто Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, буд.77 

  1. Мета та предмет діяльності

3.1. Обласне комунальне підприємство створене для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб щодо проведення технічної інвентаризації, паспортизації та оцінки об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, обліку об’єктів нерухомого майна, ведення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

3.2. Основними напрямками діяльності обласного комунального підприємства є:

3.2.1. Технічна інвентаризація, паспортизація і оцінка жилих будинків квартирного типу різної поверховості, індивідуальних (садибних) житлових будинків, господарських будівель та  споруд, садових та дачних будинків, будинків і споруд громадського та виробничого призначення, протирадіаційних укриттів цивільної оборони, гаражів, незалежно від форми власності.

3.2.2. Технічна інвентаризація і оцінка інженерних споруд, мереж водопроводу і каналізації, контактних мереж міського електротранспорту, споруд і мереж, електричних станцій і мереж.

3.2.3. Технічна інвентаризація споруд зовнішнього благоустрою, доріг, тротуарів, мостів, трубопроводів, водопровідних і берегоукріплювальних споруд, набережних, а також зелених насаджень (скверів, садів, парків і та ін.).

3.2.4. Виготовлення, оформлення технічної та іншої документації на об’єкти нерухомого майна, що підлягають приватизації.

3.2.5. Виявлення самочинного будівництва та самовільного переобладнання об’єктів нерухомості при проведенні інвентаризаційних та обмірювальних робіт.

3.2.6. Проведення технічних обстежень, видача висновків про технічну можливість виділу, поділу об’єктів нерухомого майна, здійснення розрахунку часток.

3.2.7. Зберігання, оновлення та поповнення інвентаризаційних справ постійного зберігання на об’єкти нерухомого майна.

3.2.8. Статистичний облік даних інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

3.2.9. Облік змін у складі, стані та вартості основних фондів (споруд, будівель та ін.).

3.2.10. Виконання інших інвентаризаційних робіт у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2.11. Ведення обліку об’єктів нерухомого майна.

3.2.12. Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

3.2.13. Проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

3.2.14. Надання інформації щодо об’єктів нерухомого майна фізичним та юридичним особам у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

3.2.15. Видача довідок про технічні характеристики об’єктів нерухомого майна та реєстрацію права власності (за архівними даними).

3.2.16. Складання висновків про технічний стан та характеристики об’єкта (технічне обстеження).

3.2.17. Проведення підготовчих робіт та оформлення приватизаційних свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виготовлення, згідно відповідного доручення, дублікатів свідоцтв про право власності.

3.2.18. Проведення інвентаризаційної та експертної оцінки об’єктів нерухомого майна, судово-будівельної експертизи.

3.2.19. Виготовлення та експертиза проектної та кошторисної документації.

3.2.20. Надання інших послуг, що пов’язані з нерухомим майном.

3.2.21. Виконання вишукувальних інженерно-геодезичних робіт зі складання кадастрових планів.

3.2.22. Розробка технічної документації для складання документів, що посвідчують речові права на земельні ділянки.

3.2.23. Складання проектів відведення землі, поновлення та коригування планів землекористувань зйомок минулих років.

3.2.24. Експертна грошова оцінка землі.

3.2.25. Виконання копіювальних, розмножувальних та інших видів робіт за замовленнями.

3.2.26. Надання послуг з оренди приміщень та забезпечення їх енергоносіями.

3.2.27. Інформаційно-консультаційні послуги, в т.ч. юридичні.

3.2.28. Проектні і дослідно-конструкторські роботи.

3.2.29. Розробка і реалізація програмного продукту системного та прикладного значення.

3.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються обласним комунальним підприємством за наявності відповідних ліцензій, сертифікатів. 

  1. Юридичний статус

4.1. Обласне комунальне підприємство є юридичною особою.

4.2. Обласне комунальне підприємство є госпрозрахунковим.

4.3. Обласне комунальне підприємство здійснює свою господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

4.4. Для здійснення господарської діяльності обласне комунальне підприємство залучає  і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Обласне комунальне підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним номером та зображенням Державного герба України,  кутові штампи та інші реквізити. Обласне комунальне підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.6. Держава, Власник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями обласного комунального підприємства, а обласне комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та уповноваженого органу управління.

4.7. Обласне комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою у всіх судових установах (загальному, господарському,  адміністративному та третейському судах України, апеляційних, касаційних інстанціях) з усіма правами, які надані законом України позивачу, відповідачу, третій особі.

4.8. Участь обласного комунального підприємства в асоціаціях, корпораціях та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України та іншим нормативним актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю обласного комунального підприємства здійснюється за згодою Власника.

4.9. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади  начальника;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про приватизацію обласного комунального підприємства;

– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів начальника про роботу обласного комунального підприємства;

– затвердження штатного розпису;

– укладення та продовження терміну дії контракту з начальником обласного комунального підприємства  на підставі рішення обласної ради.

4.10. До компетенції уповноваженого органу належить:

– розроблення стратегії розвитку обласного комунального підприємства;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– подання на затвердження обласної ради Статуту та проекту змін до нього;

–  затвердження річних фінансових та інвестиційних планів;

–  забезпечення проведення інвентаризації майна обласного комунального підприємства та подання на розгляд Власнику. 

  1. Майно, розмір і порядок утворення статутного та

інших фондів

5.1. Майно обласного комунального підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

5.2. Майно обласного комунального підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Вирішення питань щодо укладення правочинів, пов’язаних з відчуженням, передачею в оренду, іпотеку нерухомого майна, переданого обласному комунальному підприємству Власником є виключною компетенцією Власника.

5.3. Джерелами формування майна обласного комунального підприємства є:

– майно та грошові внески, передані Власником;

      – доходи, одержані від реалізації продукції, та інших видів фінансового господарської діяльності;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

– безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

– придбання приміщень, будівель, споруд, автотранспорту;

– придбання майна іншого підприємства, організації;

– інше майно, набуте на підставах не заборонених законодавством

5.4. Обласне комунальне підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами, відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

5.5. Збитки, завданні обласному комунальному підприємству в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються обласному комунальному підприємству за рішенням суду.

  1. Статутний капітал

6.1. Статутний капітал  обласного комунального підприємства створюється за рахунок внесків Власника в порядку та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.

6.2. Для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал у розмірі 3 млн. 692 тис. грн., який формується протягом одного року з дня реєстрації цієї редакції Статуту.

  1. Права і обов’язки

7.1. Обласне комунальне підприємство має право:

7.1.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон`юнктури ринку, продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

7.1.2. Реалізовувати свою продукцію, роботи, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами.

7.1.3. Випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав відповідно до вимог чинного законодавства. Придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, реалізовувати і купувати цінні папери згідно законодавства.

7.1.4. Самостійно визначати організаційно-господарську структуру, створювати дочірні підприємства, філії, представництва відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати Положення про них.

7.1.5. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на обласне комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.

7.2. Обов’язки обласного комунального підприємства:

7.2.1. забезпечує своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством України;

7.2.2. здійснює будівництво, реконструкцію, модернізацію, а також поточний та капітальний ремонт основних фондів;

7.2.3. здійснює оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення  виробництва;

7.2.4. придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

7.2.5. створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

7.2.6. здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи підприємства, забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками обласного комунального підприємства;

7.2.7. виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення обласним комунальним підприємством вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

7.3.При визначенні стратегії господарської діяльності обласного комунального підприємства враховуються державні контракти, замовлення та інші договірні зобов’язання. Доведенні у встановленому порядку державні контракти, завдання, контракти та замовлення Власника є обов’язковими до виконання.

7.4. Обласне комунальне підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.        

  1. Управління обласним комунальним підприємством і самоврядування трудового колективу

8.1. Управління обласним комунальним підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень).

8.2. Поточне керівництво діяльності обласного комунального підприємства здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність начальника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

8.3. Начальник може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. В такому випадку обов’язки начальника покладаються на відповідного заступника начальника.

8.4. Начальник самостійно вирішує питання діяльності обласного комунального підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Власника та уповноваженого органу управління.

8.5. Начальник:

– несе повну відповідальність за стан та діяльність обласного комунального підприємства;

– діє без довіреності від імені обласного комунального підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

– розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

– укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

– несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

– в межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підпорядкованих працівників;

– призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними;

– призначає на посади та звільняє з посад працівників обласного комунального підприємства;

– встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах;

– укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації підприємства;

– визначає структуру управління обласним комунальним підприємством і встановлює штати працівників.

– вирішує інші питання діяльності обласного комунального підприємства.

8.6. Начальник обласного комунального підприємства та його заступники є офіційними представниками підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси підприємства в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

8.7. Начальник обласного комунального підприємства та його заступники у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво підприємством та його підпорядкованими підрозділами.

8.8.Начальник обласного комунального підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

Власник та уповноважений орган управління не мають права втручатися в оперативну і господарську діяльність обласного комунального підприємства.

9. Господарська діяльність

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності обласного комунального підприємства є прибуток (дохід).

9.2. Обласне комунальне підприємство може утворювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:

– Фонд розвитку виробництва;

– Фонд споживання;

– Резервний фонд;

– інші фонди.

9.2.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються кошторисом.

9.2.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством.

Джерелом коштів на оплату праці працівників бюро є частина доходу одержаного в результаті його господарської діяльності.

Начальник обласного комунального підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

9.2.3. Резервний фонд обласного комунального підприємства може утворюється в розмірі 5 відсотків від чистого прибутку   і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

9.3. Джерелом формування фінансових ресурсів обласного комунального підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні  або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.

9.4. Відносини обласного комунального підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

9.5. Обласне комунальне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

9.6. Аудит фінансової діяльності обласного комунального підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

  1. Повноваження трудового колективу

10.1.Працівники обласного комунального підприємства мають право брати участь в управлінні обласного комунального підприємства через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи обласного комунального підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління обласного комунального підприємства відповідно до законодавства.

10.2. Трудовий колектив обласного комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

10.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією обласного комунального підприємства регулюються колективним договором.

10.4. Право укладання колективного договору від імені адміністрації підприємства надається начальнику обласного комунального підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

10.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю начальника обласного комунального підприємства, якщо інше непередбачено законодавством.

10.6. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

 Умови оплати праці та матеріального забезпечення начальника обласного комунального підприємства визначаються контрактом, на основі Галузевої угоди у сфері житлово-комунального господарства.

10.7. Оплата праці працівників обласного комунального підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.8. Працівники обласного комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

  1. Припинення діяльності

11.1. Припинення  обласного комунального підприємства здійснюється за рішенням Власника на підставі обґрунтованого подання обласного комунального підприємства або за рішенням суду, господарського суду згідно з чинним законодавством. Припинення може відбуватись шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення або ліквідації відповідно до вимог ст.107-111 ЦК України.

11.2. Припинення обласного комунального підприємства здійснюється комісією із припинення, яка утворюється Власником. Порядок і строки проведення припинення, а також строк для заявлення претензій кредиторам, визначаються Власником у відповідності до чинного законодавства.

У разі банкрутства обласного комунального підприємства його припинення проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України.

11.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління обласним комунальним підприємством. Комісія з припинення складає ліквідаційний баланс обласного комунального підприємства і подає його органу, який утворив комісію з припинення. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з підприємством, котре припиняється, повідомляються про його припинення  у письмовій формі.

11.4. При припиненні обласного комунального підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.5. Майно, що залишилось після задоволення від претензій кредиторів і членів трудового колективу, передається Власнику.

11.6. У разі припинення обласного комунального підприємства шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення його права і обов’язки переходять до правонаступників.

11.7. Обласне комунальне підприємство вважається припиненим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 

 

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]