Про затвердження нової редакції Статуту Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 09.12.2016. № 369-11/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової редакції
Статуту Івано-Франківської
обласної бібліотеки для юнацтва

 

          Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, п. 11 ст. 15 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити в новій редакції Статут Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва (додається).
  2. Директору Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва С. Шаган забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 369-11/2016

 

 

СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЮНАЦТВА

(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2016 рік


1. Загальні положення

1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА (далі – Бібліотека) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальний заклад).

1.2. Бібліотека створена рішенням виконкому обласної ради народних депутатів від 30.11.1977 року № 429. Власником Бібліотеки є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник), уповноваженим органом управління є структурний підрозділ Івано-Франківської обласної державної адміністрації в сфері культури (далі – Уповноважений орган управління).

1.3. Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про культуру”, “Про інформацію”, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства культури України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА;

скорочене українською мовою: ОБЮ.

2.2. Місцезнаходження: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, будинок 12.

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Бібліотека створена з метою формування та зберігання бібліотечних фондів, бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Бібліотечні фонди єдині у своїй основі і направлені в кінцевому результаті на задоволення інформаційних, наукових, навчальних та культурних потреб суспільства, збагачення духовного потенціалу та спрямовані на:

– забезпечення вільного доступу користувачів до інформації та знань, надання можливості долучатися до національного надбання та цінностей світової культури;

– пошук найбільш ефективних моделей і форм бібліотечного обслуговування молоді;

– формування у молоді готовності до сучасного життя, потреби в постійній самоосвіті, сприяння успішному входженню особистості в соціум, оволодінні інформаційною культурою.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Бібліотеки є:

– оперативне задоволення читацьких потреб, створення для користувачів комфортних умов і сервісу щодо доступності необхідної літератури;

– використання традиційних та інноваційних форм роботи з метою заохочення до читання користувачів, розвитку в них природних здібностей, нахилів, творчого мислення, навиків пошуку та використання інформацій;

– формування кола кваліфікованих читачів (лідерів читання), здатних підвищувати рівень читацької культури;

– підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та фахове самовдосконалення;

– співпраця з органами влади, творчими спілками, громадськими організаціями, іншими установами, що займаються молодіжними проблемами.

4. Юридичний статус

4.1. Бібліотека є юридичною особою.

4.2. Бібліотека є неприбутковим бюджетним закладом.

4.3. Бібліотека користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління згідно з укладеним Договором.

4.4. Бібліотека здійснює господарську діяльність у межах положень, передбачених Статутом та чинним законодавством.

4.5. Для здійснення господарської діяльності Бібліотека залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Бібліотека має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Бібліотеки, а Бібліотека не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.8. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Бібліотеки;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Директора бібліотеки;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів Директора про його роботу;

 – здійснення повноваження орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

4.9. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Бібліотеки;

– затвердження річних фінансових планів;

– забезпечення проведення аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення конкурсу на заміщення посади Директора, укладення контракту, визначеної чинним законодавством форми на термін 5 (п’ять) років, з переможцем конкурсу;

 – забезпечення оформлення прав на земельну ділянку та уточнення меж земельних ділянок, на яких розташовані будівлі Бібліотеки;

– затвердження штатного розпису.

– подання пропозицій на розгляд сесії обласної ради щодо реорганізації і ліквідації Бібліотеки, проекту Статуту Бібліотеки.

5. Права та обов’язки

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Бібліотеку завдань і статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.

5.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.5. Рекламувати свою діяльність через засоби масової інформації та іншими способами.

5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Бібліотека зобов’язана:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.3. Вживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилання матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Бібліотеки.

5.2.4. Забезпечувати економічне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Бібліотеки.

5.2.5. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.6. Проводити інвентаризацію належного їй майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

6. Управління

6.1. Управління Бібліотекою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (у межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Бібліотеки здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Власником за результатами конкурсу терміном на 5 (п’ять) років на умовах контракту у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Директора може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки керівника покладаються на відповідного заступника.

6.4. Власник у межах чинного законодавства України має право прийняти рішення з будь-яких питань діяльності Бібліотеки.

6.5. Директор Бібліотеки:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Бібліотеки, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Бібліотеки і вирішує питання діяльності Бібліотеки у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.

6.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та в установах банків у встановленому порядку.

6.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Бібліотеки.

6.5.5. Подає на затвердження обласної ради Статут та проекти змін до нього за погодженням з Уповноваженим органом управління.

6.5.6. Призначає заступників та розподіляє обов’язки між працівниками.

6.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Бібліотеки за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.8. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.5.9. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат, передбачених колективним договором та законодавством.

6.5.10. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Бібліотеки.

6.5.11. Вирішує інші питання діяльності Бібліотеки у відповідності із законодавством.

6.6. Директор Бібліотеки, його заступник та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Бібліотеки, діють у межах своїх повноважень та представляють інтереси Бібліотеки в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.7. Директор Бібліотеки, його заступники та керівники підрозділів у межах повноважень здійснюють оперативне керівництво Бібліотекою та її підрозділами.

6.8. Директор Бібліотеки та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. Майно та фінансування

7.1. Майно Бібліотеки становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Бібліотеки.

7.2. Майно Бібліотеки є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке передане їй на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Бібліотека користується та розпоряджається майном відповідно до Договору.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Бібліотеки, вирішуються виключно Власником.

7.3. Джерелами формування майна Бібліотеки є:

7.3.1. Кошти місцевого бюджету.

7.3.2. Власні надходження Бібліотеки:

– кошти, одержані за послуги, що надаються Бібліотекою згідно з основною діяльністю;

– надходження від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності, пов’язаних з основною статутною діяльністю Бібліотеки, згідно із чинним законодавством.

7.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

7.3.4. Інші джерела, не заборонені законодавством.

7.4. Бібліотека має право передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.5. Фінансування Бібліотеки:

7.5.1. Фінансування діяльності Бібліотеки здійснюється у встановленому порядку за рахунок:

– коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою;

– добровільних фінансових внесків і пожертв юридичних та фізичних осіб, які зараховуються на спеціальний рахунок Бібліотеки і використовуються на її утримання, відповідно до затвердженого у встановленому порядку кошторису;

– інших джерел, не заборонених законодавством України.

7.6. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Бібліотеки здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.

7.7. Бібліотека самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Бібліотеки, у визначеному законодавством порядку.

7.8. Керівництво Бібліотеки несе відповідальність перед Засновником, Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

7.9. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників Бібліотеки та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Бібліотеки використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8. Повноваження трудового колективу

8.1. Працівники Бібліотеки беруть участь в управлінні Бібліотекою через загальні збори, раду трудового колективу, професійну спілку, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, які вносять пропозиції щодо поліпшення роботи Бібліотеки, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Бібліотекою відповідно до законодавства.

Директор зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні Бібліотекою.

8.2. Трудовий колектив Бібліотеки складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Бібліотекою.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує право на участь в управлінні Бібліотекою, не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Бібліотеки регулюються колективним договором.

8.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації Бібліотеки надається керівнику Бібліотеки, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Бібліотеки та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Бібліотеки є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Бібліотеки визначається контрактом.

8.8. Оплата праці працівників Бібліотеки здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.9. Працівники Бібліотеки провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

9. Припинення діяльності

9.1. Припинення діяльності Бібліотеки здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Бібліотеки вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступників.

9.3. Ліквідація Бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Бібліотеки.

9.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Бібліотеки та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Бібліотеки.

9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Бібліотекою. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Бібліотеки (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Бібліотеки, що ліквідується.

9.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до законодавства.

 9.8. У разі припинення Бібліотеки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету

9.9. Бібліотека є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]