Про затвердження у новій редакції Статуту Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 2 Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 364-11/2016
м. Івано-Франківськ

Про затвердження у новій редакції
Статуту Калуської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів № 2 Івано-Франківської
обласної ради

           Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 р. № 852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.12.2008 р. “Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 2 Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Директору Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 2 Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 364-11/2016

СТАТУТ
КАЛУСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ
2016 рік


І. Загальні положення

1.1. Калуська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 2 Івано-Франківської обласної ради (далі – школа-інтернат) створена відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради від 29 серпня 1976 року №100.

1.2. Школа-інтернат є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.3. Власником школи-інтернату є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник).

1.4. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. Школа-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України ”Про освіту”, Про дошкільну освіту”, Про реабілітацію інвалідів в Україні”, ”Про психіатричну допомогу:, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції та (або) розумового розвитку та цим Статутом.

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування навчального закладу повне українською мовою – КАЛУСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 2 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

2.2. 77300, вул. Степана Бандери, 26, м. Калуш Івано-Франківської області.

III. Юридичний статус школи-інтернату

3.1.Школа-інтернатє юридичною особою.

3.2.Школа-інтернат є неприбутковим закладом.

3.3.Школа-інтернат користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.4.Школа-інтернат здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

3.5. Для здійснення діяльності школа-інтернат залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Школа-інтернат має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Фінансування школи-інтернату здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та з обласного бюджету.

3.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями школи-інтернату, а школа-інтернат не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.8. Школа-інтернат відповідає за кошти, які є в її розпорядженні. На майно школи-інтернату не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.9. Школа-інтернат у встановленому порядку встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.10. Школа-інтернат самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності школи-інтернату у визначеному законодавством порядку.

3.11. Керівництво школи-інтернату несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

3.12. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію школи-інтернату;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора школи-інтернату про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

3.13. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

забезпечення проведення інвентаризації майна школи-інтернату;

затвердження штатного розпису;

право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію школи-інтернату.

3.14. Головною метою школи-інтернату є реалізація права на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснення заходів з реабілітації дітей зі зниженим слухом.

3.15. Головними завданнями школи-інтернату є:

– забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти в комплексі з корекційно-розвитковою роботою;

– розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

– забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей, громадянської позиції;

– виділення художньо обдарованих дітей, створення умов для розвитку індивідуальних особливостей кожної дитини, формування потреби до саморозвитку і самонавчання;

– забезпечення трудового навчання з урахуванням інтересів і здібностей школярів;

– формування раціональних навичок навчальної діяльності учнів (вихованців), необхідних для саморозвитку і безперервного навчання;

– реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– здійснення соціально-педагогічного патронажу: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх заміняють) у навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі;

– виховання в учнів (вихованців) свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

3.16. Школа-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

3.17.У школі-інтернаті визначена українська мова навчання.

3.18. Школа-інтернат має право:

– проходити у встановленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Уповноваженим органом управління;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– у встановленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, Інститутом спеціальної педагогіки АПН України, Інститутом інноваційних освітніх технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.

3.19. У школі-інтернаті створюються та функціонують методоб’єднання вчителів та вихователів, шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, медична служба, дошкільні групи, залежно від кількості вихованців, які поступають до школи, підготовчі, 1-4 класи, 5-12 класи, виховні групи, гуртки, психологічна служба, методична рада, семінари, школа молодих педагогів.

3.20. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Уповноваженим органом управління і здійснюються Калуським територіальним медичним об’єднанням та медичними працівниками школи-інтернату.

Керівництво організацією лікувально-відновлювальної роботи й надання консультативної медичної допомоги школі-інтернату здійснюють спеціалізовані лікувальні заклади міст Калуша та Івано-Франківська.

3.21. Режим роботи школи-інтернату встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з Уповноваженим органом управління і відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.22. Взаємовідносини школи-інтернату з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

IV. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Школа-інтернат планує свою роботу самостійно відповідно до плану розвитку школи-інтернату і плану роботи на рік.

У плані розвитку школи-інтернату відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку школи-інтернату, як правило, на п’ять років.

План розвитку й план роботи на рік затверджуються педагогічною радою школи-інтернату.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план.

Робочі навчальні плани щороку затверджуються Уповноваженим органом управління.

До робочого навчального плану додаються структура навчального року, фактична мережа класів та виховних груп.

4.3. На основі встановлених чинним законодавством України нормативів, фінансування загальної середньої освіти та відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей зі зниженим слухом, спеціальна школа-інтернат є триступенева:

І ступінь: підготовчий клас, 1-4 класи – початкова школа, що забезпечує початковий рівень загальної середньої освіти;

ІІ ступінь: 5-10 класи – основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту;

ІІІ ступінь: 11-12 класи – старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.

4.4. Гранична наповнюваність класів і груп встановлюється згідно з нормативами наповнення класів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей зі зниженим слухом.

4.5. У складі спеціальної школи-інтернату, при наявності відповідного контингенту учнів із складними дефектами розвитку, організовуються спеціальні класи (вади слуху в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку).

4.6. За наявності відповідного контингенту учнів, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення, спеціальна школа-інтернат може мати спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій.

4.7. Навчально-виховний процес, позакласна виховна робота здійснюються з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку учнів за змістом, формами й методами навчання та виховання, відповідно до розпорядку дня, що забезпечує системність навчально-виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.

4.8. Школа-інтернат здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання, позакласно-виховну роботу – за груповою формою занять.

4.9. До школи-інтернату зараховуються діти 6(7) років, які:

– мають середню втрату слуху в діапазоні від 30 до 80 децебел, розрізняють мову (слова і словосполучення звичайної розмовної гучності на відстані 3 метрів) і мають унаслідок часткової втрати слуху різні рівні недорозвинення мовлення;

– утратили слух у шкільному або дошкільному віці, але зберегли мовлення (повністю або частково);

– розрізняють мову розмовної гучності на відстані 3 метрів від вуха, але мають значний недорозвиток мовлення, що зумовлює труднощі в навчанні таких дітей у загальноосвітньому навчальному закладі.

Не зараховуються до школи-інтернату діти:

– з вадами слуху в поєднанні з тяжкою, глибокою розумовою відсталістю;

– з тяжкими порушеннями мовлення на фоні нормального слуху (алалія, афазія та ін.);

– з психопатоподібними розладами;

– із стійким денним і нічним енурезом, енкопрезом.

Зарахування учнів до школи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

– направлення (путівки) Уповноваженого органу управління;

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

– копії свідоцтва про народження дитини;

– висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

– особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

– індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);

– довідок про стан здоров’я дитини: ”Медична карта дитини” (ф.№026/о); витяг з “Історії розвитку дитини” (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

Документи, необхідні для зарахування дитини до школи-інтернату, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

Для влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем проживання дитини повинна зібрати й передати у школу, окрім зазначених, документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 р. № 4591 “Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування”.

4.10. Затвердження списків учнів по класах і виховних групах та відрахування учнів з них здійснюється наказом директора школи-інтернату.

4.11. Структура навчального року, тривалість навчального тижня встановлюється школою-інтернатом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом згідно з щорічними інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу та погоджується Уповноваженим органом управління освітою.

Навчальний рік поділяється на два семестри. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань.

4.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.13. З урахуванням місцевих умов, специфіки школи-інтернату щороку на засіданні педагогічної ради школи затверджується структура навчального року, яка погоджується з Уповноваженим органом управління.

4.14. Тривалість уроків у школі-інтернаті становить: у підготовчих, перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Уповноваженим органом управління та відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних та виховних занять визначаються розкладом уроків і розкладом виховних занять та спрямувань, що складаються на навчальний рік відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджуються профспілковим комітетом школи-інтернату, відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби і затверджується директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у школі-інтернаті проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття й заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх нахилів і обдарувань.

4.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.

4.17. Порядок переведення і випуск учнів (вихованців) школи-інтернату визначається чинним законодавством України.

4.18. Учням (вихованцям), які закінчили певний ступінь школи-інтернату, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченні І ступеня школи – табель успішності;

– по закінченні ІІ ступеня школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

За бажанням випускники можуть продовжувати здобувати повну загальну середню освіту в школі-інтернаті III ступеня;

– по закінченні ІІІ ступеня школи – атестат про повну загальну середню освіту.

Учні школи-інтернату звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Такі учні школи-інтернату, які виявили бажання пройти державну підсумкову атестацію, можуть проходити атестацію за заявою батьків (одного із батьків) або їх законних представників.

4.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: грамоти, подяки, занесення фотографій на шкільну дошку пошани, цінні подарунки тощо.

V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі-інтернаті є:

– учні;

– керівники;

– педагогічні працівники;

– педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, завідувач

– бібліотекою;

– інші спеціалісти;

– батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються діючим законодавством та цим Статутом.

5.3. Учні мають право:

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою школи-інтернату;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах навчально-практичної діяльності, виставках, конкурсах, змаганнях, оглядах тощо;

– брати участь у роботі органів шкільного учнівського самоврядування;

– брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля;

– брати участь у клубах, гуртках, заняттях за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Єдиних вимог до учнів, затверджених педагогічною радою школи-інтернату;

– бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна,

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, не заборонених чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Педагогічними працівниками школи-інтернату можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують оптимальну результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.6. Призначення на посаду й звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчально-виховної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні й вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– проведення у встановленому порядку наукової, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування школи-інтернату;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати високий рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог та програми позакласної виховної роботи;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу школи-інтернату;

– настановами, переконанням і особистим прикладом утверджувати повагу й гордість за приналежність до великої держави Україна, її державних символів, до українського народу, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом школи-інтернату, посадові інструкції, умови трудового договору;

– виконувати накази й розпорядження директора та заступників директора школи-інтернату, шкільної ради, профспілкового комітету, органів управління освітою;

– брати участь у роботі педагогічної ради, різних загальних і групових формах методичної роботи;

– забезпечувати корекційно-розвиткове спрямування навчально-виховного процесу.

5.9. У школі-інтернаті обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом школи-інтернату, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати й бути обраними до загальношкільного й класних батьківських комітетів та шкільної ради;

– звертатись до органів управління освітою, директора школи-інтернату та їх заступників, шкільної ради, загальношкільного й класних батьківських комітетів з питань навчання, виховання та утримання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи-інтернату;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах шкільного громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

5.12. Батьки й особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми спеціальної освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною спеціальної освіти;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім’ї, школи, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.13. Представники громадськості мають право:

– обирати й бути обраними до органів шкільного громадського самоврядування;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення школи-інтернату.

5.14. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися Статуту школи-інтернату;

– виконувати вимоги й розпорядження керівника, його заступників, педагогічних працівників, рішення органів шкільного громадського самоврядування;

– захищати учнів від усіляких форм фізичного й психічного насильства;

– пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VI. Управління школою-інтернатом

6.1. Безпосереднє керівництво школою-інтернатом здійснює її директор.

Посаду директора школи-інтернату може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом ”Дефектологія”, стаж педагогічної роботи в спеціальній школі не менш як 3 роки, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників.

Директор школи-інтернату призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора школи з дотриманням чинного законодавства України.

6.2. Вищим органом шкільного громадського самоврядування є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше двох третин працівників школи-інтернату. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх працівників.

Право скликати збори мають голова ради школи-інтернату, учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, Власник, Уповноважений орган управління.

Загальні збори:

– вибирають раду школи-інтернату, встановлюють термін її повноважень;

– заслуховують звіт директора й голови ради школи-інтернату;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності школи-інтернату;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, фінансово-господарської роботи;

– розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи-інтернату.

6.3. У період між загальними зборами діє рада школи-інтернату.

6.3.1. Основними завданнями ради школи-інтернату є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи-інтернату та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного психологічного клімату в школі-інтернаті;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання, виховання, утримання учнів, творчих пошуків, експериментальної та пошукової роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– зміцнення партнерських зв’язків між сім’ями учнів та школою-інтернатом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.3.2. До ради школи-інтернату обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків та учнів. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

6.3.3. Рада школи-інтернату діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог діючого законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності та рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом роботи, що складається на навчальний рік і затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи-інтернату, Власника, Уповноваженого органу управління, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать діючому законодавству та Статуту школи-інтернату, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи-інтернату з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів шкільного громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи-інтернату.

6.3.4. Очолює раду школи-інтернату голова, який обирається із складу ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада створює постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи-інтернату, пов’язаної з організацією навчально-виховного, виховного процесів, фінансової, господарської діяльності, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.3.5. Рада школи-інтернату:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілів професійно-трудового навчання;

– спільно з адміністрацією розглядає й погоджує перспективний план роботи та план роботи школи-інтернату на рік і здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, Єдиних вимог до працівників та учнів школи-інтернату;

– сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в Уповноважений орган управління, разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних профілів професійно-трудового навчання, ураховуючи пізнавальні можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора, його заступників, головного бухгалтера, інженера з охорони праці з питань навчально-виховної, фінансово-господарської діяльності, стану охорони праці;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям та вихователям, іншим педагогічним працівникам;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо покращення організації виховної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та Уповноваженого органу управління пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

– розглядає питання сімейного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє педагогічному всеобучу батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду й передплаті періодичних видань;

– розглядає питання про продовження навчання й трудовлаштування випускників;

– організовує громадський контроль за харчуванням, медичним обслуговуванням учнів та їх утриманням;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи-інтернату.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

6.4. Для надання індивідуальної корекційної допомоги й добору відповідних програм діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія.

6.5. Метою роботи шкільної психолого-медико-педагогічної комісії є:

– вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня у динаміці;

– визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;

– переведення учнів до наступного класу.

6.6. Директор школи-інтернату:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, медичної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність, сприяє забезпеченню учнів засобами індивідуальної корекції;

– відповідає за реалізацію Державного Стандарту загальної середньої освіти для дітей, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів, рівнем вихованості;

– діє від імені школи-інтернату, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє школу-інтернат в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях тощо;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

– забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;

– уживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, участі в учнівських об’єднаннях за інтересами;

– розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами школи-інтернату;

– контролює дотримання тижневого розпорядку роботи школи-інтернату, організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

– видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

– щороку звітує про свою роботу перед працівниками школи на загальних зборах колективу, перед батьками й громадськістю на загальношкільних батьківських зборах.

6.7. На час відсутності директора поточне керівництво здійснює його заступник з навчально-виховної роботи.

6.8. Обсяг педагогічного навантаження визначається директором школи-інтернату на підставі законодавства, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується педагогічною радою школи-інтернату.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням діючого законодавства про працю.

6.9. У школі-інтернаті створюється постійно діючий колегіальний орган управління школою-інтернатом – педагогічна рада, яку очолює директор.

Робота педагогічної ради організовується відповідно до потреб школи-інтернату. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

6.10. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи інтернату;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі свідоцтв та атестатів про закінчення школи-інтернату;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

– морального й матеріального заохочення учнів та працівників школи-інтернату.

6.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи-інтернату.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

6.12. У школі-інтернаті можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VII. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база школи-інтернату включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі школи-інтернату.

7.2. Нерухоме майно школи-інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і належить їй на праві оперативного управління відповідно до діючого законодавства, договору, укладеного з управлінням майна спільної власності територіальних громад області обласної ради.

7.3. Школа-інтернат відповідно до діючого законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи-інтернату проводиться лише у випадках, передбачених діючим законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до діючого законодавства.

7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріальна база школи-інтернату складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, бібліотеки з читальною залою, харчоблоку, медичного, комп’ютерного кабінетів, господарських приміщень та приміщень для обслуговуючого персоналу, кімнати психологічного розвантаження, паливних, пральні, тощо.

VIII. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська діяльність школи-інтернату здійснюється на основі її кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису школи-інтернату є:

– кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та з обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів спеціальної освіти і належних умов проживання та утримання учнів;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг;

– благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб.

8.3. Доходи (прибутки) школи-інтернату використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених у Статуті школи-інтернату.

8.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) школою-інтернатом або їх частини забороняється серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб.

8.5. Школа-інтернат має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.

8.6. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в школі-інтернаті визначається діючим законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.

8.7. Звітність подається відповідно до діючого законодавства.

IX. Міжнародне співробітництво

9.1. Школа-інтернат за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Школа-інтернат за погодженням з Уповноваженим органом управління має право відповідно до діючого законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

X. Контроль за діяльністю школи-інтернату

10.1. Контроль за діяльністю школи-інтернату здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері спеціального освітнього рівня загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та Уповноважений орган управління. Основною формою державного контролю за діяльністю школи-інтернату є атестація, що проводиться Уповноваженим органом управління не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи-інтернату з питань, пов’язаних з навчально-виховною, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

XI. Реорганізація або ліквідація школи-інтернату

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи-інтернату приймає Власник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою-інтернатом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи-інтернату, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

11.3. У випадку реорганізації права й зобов’язання школи-інтернату переходять до правонаступників відповідно до діючого законодавства.

11.4. У разі ліквідації школи-інтернату її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахованого до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законом.

11.5. Школа-інтернат вважається ліквідованою з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]