Про затвердження у новій редакції Статуту Смоднянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 365-11/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження у новій
редакції Статуту Смоднянської
загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І-ІІ ступенів
Івано-Франківської обласної ради

 

            Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 р. № 363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 р. за № 525/7846 “Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Смоднянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Директору Смоднянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
    І-ІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                              Олександр Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 365-11/2016

Статут
Смоднянської загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І-ІІ ступенів

Івано-Франківської обласної ради
(Нова редакція)

 

   

м.Івано-Франківськ
2016 р.


І. Загальні положення

1.1. Смоднянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради (далі школа-інтернат) створена як навчально-оздоровчий заклад 15 серпня 1961 року, (протокол № 10 засідання виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих від 25 травня 1961 року. Рішення № 348 “Про мережу шкіл області на 1961-1962 навчальний рік”).

1.2 Школа-інтернат є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.3. Власником школи-інтернату є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник).

1.4. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. У своїй діяльності школа-інтернат керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, актами Власника та Уповноваженого органу управління, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про загальноосвітню санаторну школу (школу-інтернат) для дітей з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу, та цим Статутом.

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування  повне українською мовою: Смоднянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради.

2.2. Юридична адреса:

78600, Івано-Франківська область, Косівський район, с. Смодна, вул. Ірчана, 292 А.

III. Юридичний статус школи-інтернату

3.1. Вид школи-інтернату: для дітей з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу – I-II ступенів (I ступінь –1-4 класи, II ступінь – 5-9 класи).

3.2. Школа-інтернат є юридичною особою.

3.3. Школа-інтернат є неприбутковим закладом.

3.4. Школа-інтернат користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.5. Школа-інтернат здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

3.6. Для здійснення діяльності школа-інтернат залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.7. Школа-інтернат має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Фінансування школи-інтернату здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та з обласного бюджету.

3.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями школи-інтернату, а школа-інтернат не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.9. Школа-інтернат відповідає за кошти, які є в її розпорядженні. На майно школи-інтернату не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.10. Школа-інтернат у встановленому порядку встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.11. Школа-інтернат самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності школи-інтернату у визначеному законодавством порядку.

3.12. Керівництво школи-інтернату несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

3.13. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію школи-інтернату;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора школи-інтернату про його роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– створення філій школи-інтернату без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.14. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна школи-інтернату;

– затвердження штатного розпису;

3.15. Головна мета діяльності школи-інтернату є дотримання і організація диференційованого навчання і виховання дітей, досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації, їх соціальної адаптації через:

– забезпечення лікувально-реабілітаційного процесу;

– забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття базової середньої освіти;

– реалізацію індивідуальних творчих здібностей і обдарувань; оволодіння систематизованими знаннями про природу, суспільство, культуру та виробництво шляхом запровадження різних форм і методів навчання.

3.16. Головними завданнями школи-інтернату є:

– утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для навчання та виховання в сім’ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості;

– відновлення і зміцнення здоров’я дітей у поєднанні з загальноосвітньою підготовкою, надання їм кваліфікованої медико-педагогічної допомоги, їх самовизначення;

– забезпечення реалізації права учнів на базову загальну середню освіту;

– створення умов для здобуття базової середньої освіти на рівні державних стандартів, обов’язковий загальноосвітній рівень, оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– виховання свідомого громадянина України, поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– виховання шанобливого ставлення до суспільної моралі, родинних та національних цінностей українського та інших народів і націй, державної та рідної мови;

– формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– оновлення змісту, освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання;

– створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного, морального, психічного, фізичного розвитку;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учня;

– створення умов для професійної свободи, творчого пошуку, ініціативи педагогів.

3.17. Школа-інтернат самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

3.18. Школа-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови лікувальної та освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

– дотримання фінансової дисципліни.

3.19. У школі-інтернаті визначена українська мова навчання.

3.20. У закладі функціонують 1-9 класи:

І ступінь – початкова школа (1-4 класи);

II ступінь – основна школа (5 – 9 класи).

3.21. Школа-інтернат має право:

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Уповноваженим органом управління;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– у встановленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису за погодженням з Уповноваженим органом управління;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

– розвивати власну навчальну та соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

– користуватися пільгами, що передбачені державою;

– за путівками Уповноваженого органу управління формувати контингент учнів.

3.22. Режим роботи школи-інтернату встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з Уповноваженим органом управління і відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.23. Школа-інтернат має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, Інститутом інноваційних технологій змісту і освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України.

3.24. У школі-інтернаті створюються та функціонують:

– педагогічна рада;

– рада школи-інтернату;

– піклувальна рада;

– методичні комісії вчителів та вихователів;

– творчі групи;

– психологічна служба;

– медична служба;

– інші форми професійної взаємодії педагогічних працівників.

3.25. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюються медичними працівниками, які входять до штату санаторної школи-інтернату. Психологічне забезпечення навчально – виховного процесу здійснює практичний психолог.

3.26. Взаємовідносини школи-інтернату з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними, згідно з чинним законодавством України.

IV. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Школа-інтернат планує свою роботу самостійно відповідно до плану розвитку школи-інтернату і плану роботи на рік.

У плані розвитку школи-інтернату відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку школи-інтернату, як правило, на п’ять років.

План розвитку й план роботи на рік затверджуються педагогічною радою школи-інтернату.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план.

Робочі навчальні плани щороку затверджуються Уповноваженим органом управління. До робочого навчального плану додаються структура навчального року, фактична мережа класів та виховних груп.

4.3. Комплектування школи-інтернату відбувається за путівками Уповноваженого органу управління на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій та туберкульозного диспансеру.

4.4. Адміністрація школи-інтернату на підставі направлення Уповноваженого органу управління на навчання дитини до 15 серпня кожного року надсилає виклик на навчання дитини батькам, або особам, які їх замінюють, за адресою фактичного місця проживання дитини.

4.5. Комплектування школи-інтернату закінчується 25 серпня.

Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

4.6. Зарахування дітей до школи-інтернату проводиться наказом директора на підставі таких документів:

– направлення Уповноваженого органу управління;

– заява батьків або осіб, які їх замінюють;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до 1 класу);

– витяг з історії розвитку дитини (ф. 112/О) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);

– копія форми О6З/О про профілактичні щеплення;

– довідка про стан матеріального забезпечення сім’ї для всіх дітей при зарахуванні до школи-інтернату;

– довідка дільничого лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 –х днів);

– довідка про склад сім’ї;

– висновок лікарсько-консультативної комісії дитячої поліклініки або туберкульозного диспансеру;

– витяг з історії хвороби дитини;

– висновок дитячого фтизіатра;

– санаторно-курортна картка, або направлення видане фтизіоартричним диспансером;

4.7. Зарахування здійснюється на підставі медичних показань і протипоказань:

4.7.1. Показанням для направлення в школу-інтернат є такі захворювання:

– локальні форми внутрішньогрудного туберкульозу у фазі ущільнення і кальцинації;

– туберкульозна інтоксикація;

– поза легеневі форми туберкульозу у фазі згасання специфічного процесу без нориць;

– діти і підлітки, які перенесли туберкульозний менінгіт (при відсутності активних туберкульозних змін в інших органах і порушень інтелекту), через один рік після стаціонарного лікування;

– діти і підлітки з групи підвищеного ризику захворювання туберкульозом (віраж, гіперергія до туберкуліну, збільшення реакції Манту на 6 і більше мм, контакт з хворими відкритою і активною формами туберкульозу);

діти інфіковані мікобактеріями туберкульозу з хронічними неспецифічними захворюваннями органів і систем у фазі ремісії;

– діти і підлітки, які перенесли оперативні втручання на легенях з приводу туберкульозу і неспецифічних змін, через один рік після операції при відсутності післяопераційних ускладнень і активних специфічних змін в інших органах.

4.7.2. Протипоказанням для направлення в школу-інтернат є такі захворювання:

– активні та бацилярні форми внутрішньогрудного і позалегеневого туберкульозу;

– неспецифічні захворювання в період загострення;

– органічні ураження нервової системи з наявністю розумової відсталості і зниження інтелекту;

– епілепсія та епілептичні напади;

– різні форми енурезу, енкопрезу;

– психічні захворювання, що затрудняють адаптацію в колективі, або створюють загрозу для оточуючих дітей;

– всі інфекційні захворювання; стан після перенесення інфекційних захворювань, що супроводжується бацило носінням.

4.8. Мережа класів (виховних груп) формується на підставі чинних нормативів їх наповнюваності, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

4.9. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація може давати дозвіл учням, які перебувають на утриманні в школі-інтернаті, проживати у своїх сім’ях.

4.10. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні на період канікул, у недільні та святкові дні виїжджають додому у супроводі дорослих.

4.11. Позакласна та позаурочна робота, а також культурно – масові заходи проводяться в позаурочний час.

4.12. Під час канікул адміністрація школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровленню учнів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку різних типів.

4.13. Лікувальний процес в школі-інтернаті здійснюється відповідно до вимог та рекомендацій, установлених Міністерством охорони здоров’я України.

4.14.Школа-інтернат працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

4.15. Порядок поділу класу на групи на уроках з вивчення окремих предметів у школі-інтернаті, заняттях з фізкультури здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

4.16. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, стану здоров’я вихованців.

4.17. Тривалість уроків у школі-інтернаті:

– у 1 класі – 35 хвилин;

– у 2- 9 класах – 40 хвилин, при цьому в 1-4 кл. після 15 хвилин уроку, а в 5-9 класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви. Тривалість перерв між уроками 10 хвилин, велика перерва – 20 хвилин.

4.18. Тривалість і структура навчального року, терміни і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень вихованців, переведення і випуск вихованців, видача документів про базову середню освіту, нагородження вихованців і випускників школи-інтернату похвальною грамотою здійснюються відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

4.19. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою-інтернатом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший та другий, тривалість яких відповідає чинному законодавству України і відображається щорічно у робочому навчальному плані.

Зміст і форми проведення навчальної практики узгоджуються зі змістом навчальних програм.

4.20. За погодженням з Уповноваженим органом управління запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.21. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

4.22. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи-інтернату і затверджується директором і головним санітарним лікарем санітарно-епідеміологічної станції Косівського району.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі-інтернаті проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

4.23. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.24. Визначення рівня навчальних досягнень учнів у школі-інтернаті здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель успішності, свідоцтво).

4.25. Результати семестрового, річного, атестаційного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником .

4.26. Порядок переведення і випуску учнів школи-інтернату визначається відповідними чинними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

4.27. Учням, які закінчили певний ступінь школи-інтернату, видається відповідний документ про освіту,

– по закінченні основної школи – свідоцтво про базову середню освіту;

4.28. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

V. Особливості навчально-виховного і лікувально-профілактичного процесу в школі-інтернаті

5.1. Навчально-виховний процес у школі-інтернаті здійснюється в поєднанні з комплексним лікуванням виявленого захворювання. Вихованці одержують інгаляції, медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування.

5.2. Усі навчально-виховні, лікувально-профілактичні заходи є складовою частиною оздоровчого режиму, додержання якого є обов’язковим для всіх учасників навчально-виховного процесу.

5.3. Оздоровчий режим школи-інтернату має такі функції:

– відновлювальну, що передбачає зниження навантаження у розпорядку діяльності дитини до рівня її психосоматичних можливостей;

– дозувальну, що передбачає вибір режиму або окремих його компонентів як однієї з умов відновлення стану здоров’я дитини;

– тренувальну, що дає змогу сформувати і закріпити навички здорового способу життя протягом певного періоду перебування дитини у школі-інтернаті.

5.4. Організація лікувально-профілактичної роботи в школі-інтернаті проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців. При цьому береться до уваги:

– основне захворювання;

– соматична ослабленість;

– загальна недостатність функцій нервової системи (підвищена виснажливість, емоційна млявість або неврівноваженість, збудливість, схильність до вегетосудинної дистонії).

Наявність цих факторів визначає зміст основних напрямів лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи в школі-інтернаті.

5.5. Лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи передбачають:

– оцінку фізичного розвитку дитини;

– контроль за режимом та організацією харчування в школі-інтернаті;

– організацію щорічних профілактичних оглядів та планової диспансеризації дітей;

– організацію і контроль за повнотою та своєчасністю проведення профілактичних щеплень дітям;

– контроль і методичну допомогу в організації роботи з фізичного виховання, трудового навчання, загартування та проведення літніх оздоровчих заходів;

– організацію лікування захворювання, з приводу якого дитина направлена у школу-інтернат;

– забезпечення специфічної немедикаментозної, медикаментозної, фізіотерапевтичної, інших видів лікування, у т.ч. з використанням бази лікувально-профілактичних закладів області та України;

– санітарно-освітню та інформаційну роботу серед дітей, батьків, педагогічних працівників, технічного персоналу.

5.6. Уроки фізичної культури проводяться в усіх класах тричі на тиждень з урахуванням захворювання і вікових особливостей дітей.

5.7. Трудове навчання проводиться під контролем лікаря-фтизіатра. Трудове навантаження вихованців визначається в індивідуальному порядку з урахуванням стану здоров’я, фізичних можливостей кожного з них і систематично контролюється старшим лікарем санаторної школи-інтернату.

5.8. Лікувально-відновлювальна робота ведеться в таких напрямах:

– лікування основного захворювання й реабілітація (специфічна медикаментозна, фізіо-, гідро-, лікувальна фізкультура);

– терапія загальних відхилень;

– загальне оздоровлення.

5.9. Двічі на рік всі вихованці школи-інтернату проходять планову диспансеризацію: перший огляд — поглиблений із залученням спеціалістів лікувально-профілактичного закладу за територіальним принципом, другий огляд здійснюється педіатром та дитячими лікарями інших спеціальностей (відповідно до профілю санаторної школи-інтернату).

Подальше лікування та реабілітація вихованців здійснюються з урахуванням висновків поглибленого медичного огляду.

5.10. Санітарно-гігієнічний режим забезпечується оптимальним розподілом розумового та фізичного навантаження, навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів з фізичного виховання та загартування, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

5.11. З дітьми, які мають труднощі у навчанні, проводяться індивідуальні та групові заняття з окремих предметів за рахунок годин варіативної складової навчального плану. Тривалість індивідуальних та групових занять не повинна перевищувати 20 хвилин.

5.12. Спільна діяльність медичних, педагогічних працівників, практичного психолога полягає у медичних і психолого-педагогічних спостереженнях за учнями в процесі занять та в позаурочний час. Дані спостережень узагальнюються для розроблення системи індивідуального підходу до навчання і виховання дитини. На цій основі уточнюється оздоровчо-ощадний режим, даються рекомендації щодо подальшого навчання вихованця у школі-інтернаті, його професійної орієнтації, посильної участі в суспільно-корисній праці.

5.13. Консультативна методична допомога з питань організації навчально-виховної, лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи здійснюється, науково-методичними та лікувальними закладами області.

VI. Учасники навчально-виховного процесу в школі-інтернат

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі-інтернаті є:

– учні (вихованці);

– адміністрація;

– педагогічні працівники;

– медичні працівники;

– практичний психолог та інші спеціалісти;

– батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу, інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

6.3. Учні (вихованці) мають право:

– на доступність та безоплатність отримання медичних послуг;

– на доступність та безоплатність базової середньої освіти;

– на вибір факультативів, спецкурсів, гуртків, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою школи-інтернату;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах навчальної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи-інтернату;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

– на вільне вираження поглядів, переконань.

6.4. Учні (вихованці) зобов’язані:

– дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку школи-інтернату;

– дотримуватися оздоровчого режиму школи-інтернату;

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– бережливо ставитись до майна школи-інтернату;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;

– дотримуватися правил особистої гігієни;

– виконувати вимоги техніки безпеки під час навчальних занять та у позаурочний час, дбати про своє здоров’я і здоров’я інших учасників навчально-виховного процесу;

– учні школи-інтернату можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, медичних рекомендацій, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

6.5. Педагогічними працівниками школи-інтернату можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.6. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників школи-інтернату здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням керівника школи-інтернату відповідно до чинного законодавства України. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників школи-інтернату здійснює його керівник.

6.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування школи-інтернату;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному чинним законодавством України;

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

– на внесення пропозицій керівництву школи-інтернату і Уповноваженому органу управління щодо поліпшення навчально-виховного процесу;

– на об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.8. Педагогічні працівники школи-інтернату зобов’язані:

– дотримуватись Статуту школи-інтернату;

– виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі у відносинах між працівниками, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати умови контракту чи трудового договору;

– виконувати накази і розпорядження керівника школи-інтернату;

– брати участь у роботі педагогічної ради рекомендацій лікарів школи-інтернату.

Права та обов’язки працівників школи-інтернату визначаються посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик із врахуванням умов роботи школи-інтернату і затверджуються керівником санаторної школи-інтернату.

6.9. У школі-інтернаті обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їхня відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання, яке визначається чинним законодавством України.

6.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку школи-інтернату, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

6.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатись до органів управління освітою різних рівнів, керівника школи-інтернату і органів громадського самоврядування з питань лікування, навчання та виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного, лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази школи-інтернату;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи-інтернату та у відповідних державних, судових органах.

6.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здоров’я дітей, здобуття ними повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати дітей у повазі до законів, прав, основних свобод людини.

6.13. Представники громадськості мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування школи-інтернату;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками і секціями;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи-інтернату;

– проводити консультації для педагогічних і медичних працівників;

– брати участь в організації навчально-виховного, лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу.

– представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту школи-інтернату, виконувати накази та розпорядження керівника школи-інтернату, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VII. Управління школою-інтернатом

7.1. Безпосереднє керівництво школою-інтернатом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, який успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчально-виховного закладу.

Директор школи-інтернату призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора школи-інтернату з дотриманням чинного законодавства.

7.2. Вищим органом шкільного громадського самоврядування є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше двох третин працівників школи-інтернату. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх працівників.

Право скликати збори мають голова ради школи-інтернату, учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи-інтернату, Власник, Уповноважений орган управління.

Загальні збори:

– вибирають раду школи-інтернату, встановлюють термін її повноважень;

– заслуховують звіт директора й голови ради школи-інтернату;

– розглядають питання навчально-виховної, виховної, методичної, фінансової, господарської діяльності школи-інтернату;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного й виховного процесів, фінансової та господарської роботи;

– розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи-інтернату.

7.3. У період між загальними зборами діє рада школи-інтернату.

7.3.1. Метою діяльності ради школи-інтернату є:

– сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи-інтернату та вдосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу школи-інтернату;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

7.3.2. Основними завданнями ради школи-інтернату є:

– підвищення ефективності навчально-виховного, виховного процесів у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи-інтернату та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчального й виховного процесів;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного психологічного клімату в школі-інтернаті;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– ініціювання дій, що сприяють неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо отримання учнями спеціальної загальної освіти;

– стимулювання морального й матеріального заохочення учнів;

– зміцнення партнерських зв’язків між сім’ями учнів та школою-інтернатом з метою забезпечення єдності навчально-виховного й виховного процесів.

7.3.3. Очолює раду школи-інтернату голова, який обирається із складу ради.

Головою ради не можуть бути директор школи-інтернату та його заступники.

7.4. Директор школи-інтернату:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально-виховної та медичної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність;

– відповідає за реалізацію державного стандарту загальної освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів, рівнем вихованості;

– діє від імені школи-інтернату, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє школу-інтернат в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях тощо;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

– забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;

– вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, участі в учнівських об’єднаннях за інтересами;

– розпоряджається у встановленому законодавством порядку коштами школи-інтернату;

– контролює дотримання тижневого розпорядку роботи школи-інтернату, організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

– видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання.

7.5. На час відсутності директора поточне керівництво школою-інтернатом здійснює його заступник з навчально-виховної роботи.

7.6. Обсяг педагогічного навантаження визначається директором школи-інтернату на підставі законодавства.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням діючого законодавства про працю.

7.7. У школі-інтернаті створюється постійно діючий колегіальний орган управління школою-інтернатом – педагогічна рада, яку очолює директор.

Робота педагогічної ради організовується відповідно до потреб школи-інтернату. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники, лікар-фтизіатр. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, батьки (або особи, що їх замінюють).

7.8. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного та виховного процесів, планування та режиму роботи школи -інтернату;

– вибір варіативної складової робочого навчального плану;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі свідоцтв про закінчення загальноосвітньої санаторної школи-інтернату;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

– участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

– морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

– педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

7.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи-інтернату.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного й виховного процесів.

7.10. У школі-інтернаті можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до діючого законодавства України.

VIIІ. Матеріально-технічна база школи-інтернату

8.1. Матеріально-технічна база школи-інтернату включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі школи-інтернату.

8.2. Майно школи-інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області й належить їй на праві оперативного управління.

8.3. Школа-інтернат відповідно до діючого законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи-інтернату проводиться лише у випадках, передбачених діючим законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до діючого законодавства.

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріальна база школи-інтернату складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного, актової, ігрових залів, бібліотеки, архіву, харчоблоку, медичного, комп’ютерного кабінетів, приміщень для господарських та обслуговуючих працівників, кімнати психологічного розвантаження, котельні, пральні, тощо.

ІХ. Фінансово-господарська діяльність

9.1. Фінансово-господарська діяльність школи-інтернату здійснюється на основі її кошторису.

9.2. Джерелами формування майна школи-інтернату є:

– кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів спеціальної освіти і належних умов проживання та утримання учнів;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до чинного законодавства;

– благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб.

9.3. Доходи (прибутки) школа-інтернату використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених у Статуті школи-інтернату.

9.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) школою-інтернатом або їх частини забороняється серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб.

9.5. Школа-інтернат має право на придбання і оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.

9.6. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в школі-інтернаті визначається діючим законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.

9.7. Звітність подається відповідно до діючого законодавства.

Х. Міжнародне співробітництво школи-інтернату

10.1. Школа-інтернат за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Школа-інтернат за погодженням з Уповноваженим органом управління має право відповідно до діючого законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

XІ. Контроль за діяльністю школи-інтернату

11.1. Контроль за діяльністю школи-інтернату здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та Уповноважений орган управління. Основною формою державного контролю за діяльністю школи-інтернату є атестація, що проводиться Уповноваженим органом управління не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи-інтернату з питань, пов’язаних з навчально-виховною, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної, виховної, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

XIІ. Реорганізація або ліквідація школи-інтернату
12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи-інтернату приймає Власник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою-інтернатом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи-інтернату, виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику та Уповноваженому органу управління.

12.3. У випадку реорганізації права й зобов’язання школи-інтернату переходять до правонаступників відповідно до діючого законодавства.

12.4. У разі ліквідації школи-інтернату її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законодавством.

12.5. Школа-інтернат вважається ліквідованою з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]