Про затвердження у новій редакції Статуту Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 366-11/2016
м. Івано-Франківськ

Про затвердження у новій редакції
Статуту Івано-Франківського
обласного державного
центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді

         Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (додається).
  2. Директору Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) та з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                              Олександр Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 366-11/2016

СТАТУТ
Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2016 рік


1. Загальні положення

1.1. Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (надалі центр) є самостійним, комплексним, закладом позашкільної освіти, який працює з учнівською, студентською молоддю, батьками, задовольняє їхні потреби в розвитку природних нахилів, інтересів, фізичному загартуванню, вивченню історії рідного краю та довкілля, явищ суспільного життя, організації змістовного дозвілля, і послугах.

Координує та надає всесторонню допомогу установам освіти, громадським організаціям у здійсненні всіх видів діяльності, визначених цим Статутом.

1.2. Засновником центру є Івано-Франківська обласна рада (надалі – Засновник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ з питань освіти, науки, молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (надалі – Уповноважений орган управління).

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, актами Засновника та Уповноваженого органу управління, іншими законодавчими і нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність навчальних закладів та цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повна назва українською мовою: Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2.2. Скорочена назва українською мовою: ІФОДЦТКУМ.

2.3. Місцезнаходження: 76008, м. Івано-Франківськ,
вул. Нечуя-Левицького, 19.

3. Юридичний статус

3.1. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, в т. ч. валютні, в установах банків, штамп, бланки та печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

3.2. Центр несе відповідальність перед державою, суспільством, Засновником та Уповноваженим органом управління за виконання функцій і завдань, які покладені на нього, життя і здоров’я вихованців, працівників під час навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачене чинним законодавством.

3.3. Мова навчання, діловодства та спілкування у центрі – українська. 

3.4. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймає Засновник відповідно до діючого законодавства.

4. Права та обов’язки

4.1. Центр має право:

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу до потреб соціально-культурного середовища та вимог чинного законодавства.

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, установами, підприємствами, організаціями та громадянами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України.

Взаємовідносини центру з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

4.2. Головними завданнями центру є:

– реалізація державної політики в галузі освіти та національного виховання засобами туризму, краєзнавства, спорту, екскурсій та інших напрямів позашкільної роботи;

– гармонійний розвиток особистості, формування у вихованців національної самосвідомості, активної громадянської позиції;

– надання методичної  допомоги навчальним закладам з питань впровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;

– створення умов для всестороннього розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;

– виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток дослідницької діяльності учнів у різних галузях знань;

– організація масового та оздоровчо-спортивного туризму, прийом і обслуговування вітчизняних, іноземних туристів, туристичних поїздок, в т.ч. за межі України, екскурсійна діяльність;

– виконання науково-методичних, експериментальних робіт з туристсько-екскурсійної діяльності, краєзнавства, виявлення і вивчення, апробація і поширення передового педагогічного досвіду;

– науково-методичне, матеріально-технічне забезпечення установ освіти, підприємств та організацій за видами діяльності, визначеними цим Статутом;

– задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні та підготовці відповідно до їх інтересів і здібностей;

– просвітницька діяльність.

5. Мета, предмет та зміст діяльності центру

5.1. Головною метою діяльності центру є задоволення потреб громадян, батьків та дітей у якісній позашкільній та неформальній освіті, формування гармонійно розвиненої, духовно багатої, фізично здорової, інтелектуальної, соціально активної особистості.

5.2. Навчально-виховна робота в центрі ґрунтується на принципах педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, спільній діяльності із зацікавленими закладами, установами, організаціями і громадянами.

Навчання проводиться на основі навчально-тематичних планів і програм; види, профілі, зміст роботи визначається центром на основі інтересів дітей, запитів сім’ї, трудових колективів, установ освіти, громадських організацій. Навчально-виховний процес здійснюється за типовими або авторськими навчальними планами і програмами, затвердженими МОН України або Уповноваженим органом управління.

Програми можуть бути комплексними, профільними, наскрізними і передбачати чотирирівневу підготовку, а саме: початкову, основну, вищу та професійну.

Програми можуть передбачати індивідуальну роботу з обдарованою молоддю та дітьми з особливими потребами.

5.3. Центр працює за річним планом роботи, затвердженим директором і погодженим із Уповноваженим органом управління.

5.4. Структура та штати центру розробляються його директором у межах затверджених видатків на оплату праці і затверджуються Уповноваженим органом управління. Структурними підрозділами центру можуть бути філії, відділи, кабінети, лабораторії, постійно діючі та тимчасові оздоровчі бази і табори, бібліотеки, творчі майстерні, туристсько-екскурсійне бюро, інші навчальні та оздоровчі підрозділи, адміністративно-господарські утворення. Центр може утворювати навчально-науково-виробничі комплекси, перелік яких та їхній статус визначає Уповноважений орган управління.

5.5. Центр здійснює навчально-виховну, організаційно-масову, інформаційно-видавничу та науково-методичну роботу, спрямовану на подальший розвиток спортивно-туристсько-краєзнавчо-пошуково-дослідницької, екскурсійної та оздоровчої роботи, національного та військово-патріотичного виховання з учнівською та студентською молоддю.

5.6. У центрі можуть діяти гуртки, групи та інші творчі об’єднання за видами туризму та спорту, напрямами краєзнавства, народознавства, видами військово-прикладного спорту патріотичного спрямування. Основна діяльність вихованців здійснюється в різнопрофільних об’єднаннях, гуртках, секціях, клубах, таборах, на базах, орієнтованих на широке вивчення історії та сучасності, духовний, фізичний і розумовий розвиток учасників із залученням до активної суспільно-корисної праці.

5.7. До центру зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 23 років. Набір вихованців (учнів, слухачів) до центру здійснюється впродовж навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за їх бажанням та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються центром на безоплатній або платній формі навчання. До занять залучаються діти та їх батьки на принципах добровільності та надання рівних можливостей усім.

При зарахуванні в туристські, спортивні, хореографічні гуртки необхідна довідка медичного закладу про відсутність протипоказань.

5.8. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань центру становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів).Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань установлюється директором центру залежно від профілю, навчальних планів і програм, можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не менше 6, та не більше як 20 осіб. Навчальний процес здійснюється штатними педпрацівниками, а також спеціалістами-фахівцями, які залучаються до роботи на умовах сумісництва, погодинної оплати або контракту.

5.9. Навчальний рік у центрі починається 1 вересня. Тривалість навчального року встановлюється МОН України. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу.

5.10. Навчально-виховний процес у центрі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів) та з урахуванням їх вікових особливостей. Кожен вихованець (учень, слухач) має право займатися у кількох різних творчих об’єднаннях, змінювати їх протягом року. У період канікул центр організовує поза розкладом і за окремим планом різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку, з повним або змінним складом вихованців (учнів, слухачів) на туристсько-оздоровчих базах, у таборах, походах, експедиціях, змаганнях, табірних та навчально-тренувальних зборах тощо.

5.11. Під час навчання у центрі вихованцю (учню, слухачу), який склав кваліфікаційні іспити або виконав відповідні нормативи, у встановленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння звання, розряду, категорії, кваліфікації. За результатами навчання центр видає своїм випускникам відповідні документи згідно з чинними нормативно-правовими актами.

5.12. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання центру класифікуються за такими рівнями:

1 – початковий. Це об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та обдаровань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів діяльності;

2 – основний. Це об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

3 – вищий. Це об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих учнів, студентів, кандидатів та дійсних членів Малої академії наук України;

4 – початкова професійна підготовка: провідник за видами туризму, агент по туризму, інструктор зі спортивного туризму за видами та інші.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності творчого об’єднання, їх чисельний склад, обирається програма.

5.13. Зміст і річна кількість годин роботи відповідного гуртка, групи та іншого творчого об’єднання визначаються навчальними планами і програмами.

5.14. Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

усіх інших – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи закладу.

Початок і закінчення занять, заходів визначаються адміністрацією центру відповідно до режиму роботи закладу згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження учнів.

5.15. Центр може організовувати роботу своїх творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, за місцем проживання дітей та юнацтва, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

Центр організовує різноманітну масову роботу: туристські змагання, зльоти, походи, сходження, виставки, конференції, конкурси, гурткову роботу із змінним складом дітей (в таборах, на базах, за місцем проживання) походи, екскурсії, експедиції.

5.16. З метою оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців (учнів, слухачів), їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії центр може проводити роботу спільно з науково-дослідними установами, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи тощо.

5.17. Центр організовує масово-оздоровчу роботу шляхом прийому дітей, їх батьків з України та зарубіжжя на власних базах, відправку на туристсько-екскурсійні маршрути України та зарубіжжя, може відкривати сезонні турбази в орендованих приміщеннях.

5.18. Центр надає науково-методичну, інформаційно-видавничу та практичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, іншим організаціям та установам, молодіжним об’єднанням в організації позашкільної освіти.

Центр може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації кадрів навчальних закладів, інших установ та організацій за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

Центр може готувати громадські кадри спортивного туризму та суддів туристських змагань.

Центр може організовувати проведення  на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів  вищих навчальних закладів згідно з укладеними договорами.

5.19. Робота з дітьми проводиться на протязі всього календарного року, її об’єм може збільшуватися у вихідні, святкові дні та канікулярний час, враховуючи рекомендації центральних та місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, у сфері управління яких він перебуває, на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору працівників закладу.

Центр забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

6. Учасники навчально-виховного процесу центру

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в центрі є:

– вихованці, учні, слухачі;

– директор, заступники директора закладу;

– педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

6.2. Вихованці (учні, слухачі)центру мають гарантоване державою право на:

– здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

– добровільний вибір виду діяльності;

– безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

– користування на пільгових умовах спорядженням та інвентарем, навчально-виховною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною, оздоровчою базою центру туризму учнівської молоді;

– участь у різних видах туристсько-краєзнавчої, навчально-виховної, науково-практичної та науково-дослідницької роботи, у змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах, експедиціях, оглядах, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

– представництво в органах громадського самоврядування центру туризму учнівської молоді;

– вільний вияв поглядів, переконань;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.3. Вихованці (учні, слухачі) центру зобов’язані:

– оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;

– підвищувати загальний культурний рівень;

– дотримуватись моральних і етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

– бережливо ставитись до державного і громадського майна.

6.4. Педагогічні працівники центру мають право на:

– внесення керівництву центру та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної  ради  пропозицій  про моральне та матеріальне заохочення вихованців (учнів, слухачів);

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту,  програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування центру, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

– проведення у встановленому порядку наукової, дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

– прояв соціально-педагогічної  ініціативи, вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями (учнями, слухачами);

– захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

– соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

– об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

6.5. Педагогічні працівники центру зобов’язані:

– виконувати навчальні плани та програми;

– давати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів навчально-виховної роботи диференційовано до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);

– сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців (учнів, слухачів);

– визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців (учнів, слухачів), обирати адекватні засоби їх реалізації;

– здійснювати контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) моральних, етичних норм поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

– дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців (учнів, слухачів), захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

– берегти здоров’я вихованців (учнів, слухачів), їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, запроваджувати новітні інноваційні технології;

– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– виховувати особистим прикладом і настановами  повагу  додержавної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– дотримуватись вимог Статуту центру, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

– брати участь у роботі педагогічної та методичної рад центру;

– виконувати накази і розпорядження директора центру.

6.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань центру працюють відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, затверджених директором.

6.7. Обсяг педагогічного навантаження керівників гуртків, груп та інших творчих об’єднань центру визначається директором згідно із законодавством і затверджується уповноваженим органом управління.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором центру в разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами,  що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою керівника гуртка, групи та іншого творчого об’єднання з дотриманням законодавства про працю.

6.8. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до чинного законодавства.

6.9. Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування центру;

– звертатися до органів управління освітою, керівника центру і органів громадського самоврядування  з питань навчання, виховання дітей;

– приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності центру;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази центру;

– захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування центру та у відповідних державних, судових органах.

7.Трудовий колектив

7.1. Трудовий колектив центру складають адміністративно-господарський, навчально-допоміжний, педагогічний персонал.

7.2. Права, обов’язки та функції педагогічних працівників визначаються чинним законодавством і кваліфікаційними характеристиками, які затверджуються директором центру.

7.3. Працівники центру складають трудовий колектив і мають право на:

– оплату праці відповідно до її кількості і якості, кінцевих результатів та чинного законодавства;

– захист професійної честі і гідності;

– матеріальне, житлово-побутове, медичне і соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

– користування навчальною, побутовою, оздоровчою базою центру  відповідно до її призначення;

– участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності центру, а також його підрозділів і внесення пропозицій адміністрації;

– самостійне планування своєї педагогічної, виробничої, господарської і управлінської діяльності та вибір форм, методів і засобів їх здійснення в межах затверджених функціональних обов’язків і повноважень, виявлення ініціативи.

7.4. Всі працівники зобов’язані:

– працювати чесно і добросовісно;

– дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації центру;

– підвищувати ефективність праці;

– дотримуватись технологічної дисципліни, вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії, сприяти авторитету і зростанню престижу центру;

– берегти і зміцнювати суспільну власність;

– постійно підвищувати свій професійний рівень;

– дотримуватись вимог цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

– додержуватися педагогічної етики, моралі, захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати шкідливим звичкам.

7.5. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами. Прийняття на роботу може здійснюватися на конкурсній основі.

8. Управління і керівництво

8.1. Управління центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу управління і участі в управлінні трудового колективу.

8.2. Безпосереднє керівництво діяльністю центру здійснює директор, який призначається Уповноваженим органом управління відповідно до чинного законодавства.

8.3. Керівники структурних підрозділів, заступники директора, педагогічні та інші працівники центру призначаються на посади і звільняються з посад директором відповідно до чинного законодавства.

8.4. Директор центру:

– здійснює керівництво колективом, визначає структуру центру, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів і слухачів);

– створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами центру;

– організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державної казначейської служби України;

– встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам центру відповідно до законодавства;

– представляє заклад у всіх установах, організаціях, підприємствах і відповідає перед Засновником за результати діяльності закладу;

– дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

– забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями (учнями, слухачами) і контролює їх виконання;

– застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників центру;

– подає пропозиції уповноваженому органу управління щодо призначення заступників керівника центру;

– призначає керівників структурних підрозділів та інших працівників центру та затверджує їхні посадові обов’язки;

– директор та головний бухгалтер центру несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку;

– несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління чи володіння центру.

8.5. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у центрі створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління закладу.

Головою педагогічної ради є директор, який формує і затверджує її склад.

Педагогічна рада центру:

– розглядає план роботи центру, підсумки і актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності центру;

– визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;

– захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;

– призначає учням, вихованцям і слухачам персональні та іменні стипендії, гранти;

– порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

– розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу центру.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

8.6. У центрі може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу. Методична рада є дорадчим органом. ЇЇ склад затверджується директором.

Методична рада:

– координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з різних напрямів навчально-виховної роботи;

– заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;

– вивчає, узагальнює та поширює педагогічний досвід;

– дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з основної статутної діяльності серед учнівської молоді;

– обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;

– поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.

8.7. Для вдосконалення форм і методів туристсько-краєзнавчої, екскурсійної, спортивної і військово-патріотичної роботи, підвищення рівня безпеки масових заходів, розвитку творчих ініціатив педагогічного колективу за рішенням педагогічної ради в центрі можуть створюватись методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи (маршрутно-кваліфікаційна, атестаційна та інші).

8.8. Органом громадського самоврядування центру є конференція колективу, яка скликається за потребою та правомочна приймати рішення за участю не менше двох третин складу.

Конференція колективу центру проводиться за участю директора, заступників директора, керівників підрозділів, що входять до складу центру, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу центру. Також можуть брати участь представники учнівського самоврядування, батьківського комітету.

8.9. У центрі за рішенням конференції або ради можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети.

8.10. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією центру регулюються колективним договором. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

8.11. Рішення конференції трудового колективу вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх. Рішення конференції носять дорадчий характер.

9. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база

9.1. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства та статуту на основі кошторису. Кошторис центру затверджується Уповноваженим органом управління.

9.2. Фінансування центру здійснюється за рахунок бюджетних коштів та за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

9.3. Додатковими джерелами формування коштів є:

– кошти, отримані від надання платних послуг, що надаються згідно із законодавством;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

– доходи від видання науково-методичної літератури;

– доходи від надання за згодою власника в оренду приміщень, обладнання, інвентаря, іншого майна;

– кредити та позики банків;

– інші джерела, не заборонені законодавством.

9.4. Обсяги бюджетних асигнувань не залежать від наявності додаткових джерел фінансування центру. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, не використані у поточному році, не підлягають вилученню.

Надання платних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства за договірними цінами.

Встановлення планових завдань на ці види діяльності не допускається.

9.5. Кошти, отримані центром з усіх джерел фінансування, використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті центру.

9.6. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– на пільги встановлені чинним законодавством для закладів системи освіти;

– самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;

– користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

– розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз, філій;

– володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

– виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту центру;

– спрямовувати відповідні кошти на будівництво, благоустрій соціально-побутових об’єктів.

9.7. Матеріально-технічна база центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

9.8. Для проведення навчально-виховної роботи центру надаються Засновником у користування будинки, споруди, спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші об’єкти безоплатно на правах оперативного управління майном.

9.9. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в центрі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

10. Міжнародні зв’язки

10.1. Центр укладає угоди про співробітництво з установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних країн, встановлює прямі зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін учнівськими та іншими колективами, створює у встановленому порядку спільні (асоційовані) заклади, центри, проводить спільні заходи, визначені Статутом.

10.2. Центр у встановленому порядку отримує право на зовнішньоекономічну діяльність та укладає відповідні угоди.

11. Контроль за діяльністю

11.1. Державний контроль за діяльністю центру здійснюють МОН України, Засновник, Уповноважений орган управління.

11.2. Основною формою державного контролю за діяльністю центру є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до Порядку державної атестації дошкільних,  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

12. Реорганізація або ліквідація

12.1. Припинення діяльності центру здійснює Засновник шляхом реорганізації, ліквідації у відповідності до чинного законодавства.

12.2. У випадку реорганізації центру його права та обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.3. Кошти та інше майно центру в разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення передаються іншій неприбутковій організації профільного напрямку діяльності чи зараховуються в дохід бюджету відповідно до чинного законодавства.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]