Про затвердження у новій редакції Статуту Івано-Франківського базового медичного коледжу


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 371-11/2016
м. Івано-Франківськ

Про затвердження у новій
редакції Статуту Івано-Франківського
базового медичного коледжу

       Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 57 Господарського кодексу України, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківський базового медичного коледжу (додається).
 2. Директору Івано-Франківського базового медичного коледжу В. Стасюку забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань охорони здоров’я та соціальної політики

  (М. Піцуряк).

Голова обласної ради                                                              Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 371-11/2016

 

  

 

С Т А Т У Т
 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

(нова редакція)

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2016 рік


 

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

            1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ (надалі – Коледж) – є комунальним вищим навчальним закладом.

            1.2. Власником Коледжу є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в галузі охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника та Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2.НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

– повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ.

– скорочене українською мовою: ІФБМК.

2.2. Місцезнаходження Коледжу:

76026, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківської обл., вул. Гетьмана
Мазепи, 165.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

            3.1. Івано-Франківський базовий медичний коледж створений з метою надання освітніх послуг в галузі вищої освіти, підготовки, згідно з державним замовленням та договірними  зобов’язаннями між Коледжем і юридичними та фізичними  особами, кваліфікованих фахівців  для системи охорони здоров’я.

            3.2.  Відповідно до поставленої мети основними напрямками діяльності Коледжу є:

          – надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти, на рівні визначених законодавством кваліфікаційних вимог, за напрямком, спеціальностями, спеціалізаціями :

 Галузь знань:

22 Охорона здоров’я

Спеціальність:

223 Медсестринство

Спеціалізації (освітня програма):

лікувальна справа

сестринська справа

акушерська справа

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст;

 –  проведення освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної освіти з видачею документів державного зразка;

–  післядипломна освіта, перепідготовка, підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів за галузями знань “Медицина” та “Фармація”, атестація  педагогічних кадрів;

–  культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;

– організація і проведення в тісному зв’язку з навчальним процесом  науково-пошукової роботи;

–   здійснення зовнішніх зв’язків;

– надання платних освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;

– фізичне виховання, здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів;

– організація здорового способу життя;

– підвищення загальноосвітнього та санітарного рівня  населення;

– спільна робота на основі угод та затверджених планів з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації;

– інша діяльність, що не суперечить законам України та передбачена цим Статутом.

            3.3. Усі види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Івано-Франківським базовим медичним коледжем лише після їх отримання.

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
 • Івано-Франківський базовий медичний коледж є юридичною особою.
 • Коледж є неприбутковою установою.
 • Коледж користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління, згідно з укладеним Договором, відповідно до вимог законодавства та Статуту.
 • Коледж здійснює господарську діяльність у межах положень передбачених Статутом.
 • Для здійснення господарської діяльності Коледж залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
 • Коледж має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
 • Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Коледжу, а Коледж не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
 • Коледж має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Права Коледжу:

5.1.1. Коледж самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих програм згідно з вимогами чинного законодавства України.

5.1.2. У межах наданих повноважень має право укладати будь-які угоди, які не суперечать чинному законодавству України. У межах повноважень, за власною ініціативою, має право приймати рішення, які не суперечать чинному законодавству України.

5.1.3. Для забезпечення своєї основної діяльності Коледж може співпрацювати з юридичними і фізичними особами, громадськими, релігійними організаціями, в тому числі іноземними, відповідно до законодавства, а також входити до складу асоціацій, спілок, інших об’єднань, якщо такі об’єднання не суперечитимуть чинному законодавству України.

5.1.4. Коледж самостійно розробляє структуру, штатний розпис, кошторис видатків на утримання на майбутній фінансовий рік, які затверджує Уповноважений орган управління.

5.2. Обов’язки Коледжу:

5.2.1. Коледж створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.2. Коледж здійснює заходи щодо вдосконалення виплати заробітної плати працівникам з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Коледжу, і проводить своєчасні розрахунки з працівниками Коледжу.

5.2.3. Коледж здійснює бухгалтерський та оперативний облік і веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.4. Директор Коледжу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 1. УПРАВЛІННЯ
  • Управління Коледжем здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.
  • Поточне керівництво діяльності Коледжу здійснює директор, який обирається відповідно до чинного законодавства та призначається на посаду на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Коледжу;

– прийняття рішення про призначення та звільнення з посади директора Коледжу;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Коледжу, надання його в заставу, оренду;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів директора про його роботу.

6.4. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– укладання та продовження терміну дії контракту з директором Коледжу на підставі рішення обласної ради;

– подання на затвердження обласній раді Статуту та проекту змін до нього;

– розроблення стратегії розвитку Коледжу;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Коледжу та подання на розгляд Власнику;

– забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру;

– затвердження штатного розпису.

6.5. Директор Коледжу несе відповідальність за результати роботи перед Уповноваженим органом управління та Власником.

6.5.1. Директор:

– несе повну відповідальність за стан і діяльність Коледжу та належне використання майна;

– діє без довіреності від імені Коледжу, представляє його в усіх установах та організаціях, укладає договори і контракти;

 – видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, самостійно вирішує питання діяльності Коледжу, за винятком тих, що віднесені до компетенції Власника та Уповноваженого органу управління;

– розпоряджається коштами Коледжу відповідно до чинного законодавства;

– видає накази, розпорядження, вказівки, що є обов’язковими для виконання усіма працівниками Коледжу;

– забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– призначає своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління;

– встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат передбачених колективним договором та законодавством України;

 – укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Коледжу;

– приймає на посади та звільняє з посад працівників Коледжу.

6.5.2. Відповідно до чинного законодавства України Директор відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, господарську, кадрову, фінансову діяльність Коледжу, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

            6.6. Директор є офіційним представником Коледжу, діє в межах своїх повноважень та представляє інтереси Коледжу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

            6.7. Директор Коледжу, його заступники здійснюють оперативне керівництво Коледжем та його підрозділами.

            6.8. Робочими органами діяльності Коледжу є адміністративна рада, приймальна комісія.

            6.9. Дорадчими органами діяльності Коледжу є методична рада, педагогічна рада коледжу та педагогічні ради відділень.

            6.10. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом керівника Коледжу відповідно до Статуту Коледжу за погодженням з уповноваженим органом управління.

            6.11. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є загальні збори трудового колективу.

            6.12. Вищим колегіальним органом студентського самоврядування Коледжу є конференція студентів. Робочим органом студентського самоврядування Коледжу є студентська рада.

 1. СТРУКТУРА

            7.1. Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до законодавства, нормативних актів та головних завдань діяльності закладу і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Коледжем.

            Структурними підрозділами у навчальному  закладі є:

 • відділення;
 • предметні (циклові) комісії.

            Коледж може створювати підрозділи, діяльність яких не заборонена чинним законодавством, в тому числі і ті, що надають платні освітні послуги.         
            7.2.     Керівництво відділенням здійснює завідуючий. Завідуючий відділенням призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають вищу медичну освіту і досвід  навчально-методичної роботи.

            7.3. Предметна (циклова комісія) – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється рішенням директора Коледжу за умови, що до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівники. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу на один навчальний рік.

            7.4.  Для надання методичної допомоги викладачам і організації обміну досвідом навчально-методичної та виховної роботи працює методист.

            7.5. У відповідності до діючих навчальних планів  в Коледжі створені навчальні кабінети і лабораторії.

            7.6. Закладами культурно-побутового призначення  є їдальня, гуртожиток, актовий зал.

            7.7. Закладами  спортивно-оздоровчого спрямування – спортивний майданчик та спортивна арена.

            7.8. Для забезпечення студентів, викладачів літературою та періодичними виданнями в Коледжі функціонує бібліотека та читальний зал.

            7.9. Для забезпечення діяльності та виконання зобов’язань Коледж має у своєму складі бухгалтерію, кадровика, юрисконсульта, канцелярію, архів, господарський підрозділ.

            7.10. Коледж може мати у своєму складі підготовчі відділення, підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичний кабінет, навчально-виробничі майстерні, комп’ютерний центр, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

            7.11.  Структурні підрозділи підпорядковані безпосередньо директору, який відповідно до Статуту призначає керівників підрозділів, визначає напрями основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази Коледжу.

            7.12. Структурні підрозділи Коледжу функціонують відповідно до окремих положень, які розробляються та затверджуються директором Коледжу відповідно до діючого законодавства.

 1. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
  • Майно Коледжу становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Коледжу.
  • Майно Коледжу, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю Власника. Здійснюючи право оперативного управління, Коледж користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та Статуту.

Всі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Коледжу, вирішуються виключно Власником.

 • Джерелами формування майна Коледжу є:
  • Кошти місцевого бюджету.
  • Власні надходження Коледжу від виробничої діяльності.
  • Інші власні надходження Коледжу.
  • Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
  • Інші джерела не заборонені законодавством.

         8.4. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Коледжу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Коледжу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

            8.5. Фінансування діяльності Коледжу здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

            Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Коледжу здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.

8.6. Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та методичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Коледжу у визначеному законодавством порядку.

8.7. Керівництво Коледжу несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
  • Працівники Коледжу мають право брати участь в управлінні Коледжем через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Коледжу, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Коледжу відповідно до законодавства. Директор Коледжу зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
   • Трудовий колектив Коледжу складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.
  • До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Коледжем, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
  • Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Коледжу регулюються колективним договором.
  • Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається директору Коледжу, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу управління. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
  • Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Коледжу та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
  • Джерелом коштів на оплату праці працівників Коледжу є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Коледжу визначаються контрактом, укладеним із засновником.

 • Оплата праці працівників Коледжу здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Коледжу після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
 • Працівники Коледжу провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
  • Припинення діяльності Коледжу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
  • У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до бюджету.
  • Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
  • Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Коледжу.
  • Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняє своє існування, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особист о в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості Коледжу та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Коледжу.

 • З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Коледжем. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Коледжу (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Коледжу, що ліквідується.
 • Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
 • Коледж є таким, що припиняє свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]