Про затвердження у новій редакції Статуту автопідприємства Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 359-11/2016
м. Івано-Франківськ

Про затвердження у новій редакції
Статуту автопідприємства
Івано-Франківської обласної ради

       Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту автопідприємства Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Директору автопідприємства Івано-Франківської обласної ради Р. Пилюку забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту автопідприємства та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 359-11/2016

Статут
автопідприємства Івано-Франківської

обласної ради

(Нова редакція)

 

 

  

 

м.Івано-Франківськ
2016 р.


1. Загальні положення

1.1. Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради (далі – Автопідприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Автопідприємство створено відповідно до рішення обласної ради від 08.09.2000. № 340-16/2000 “Про створення Автопідприємства”. Засновником Автопідприємства є Івано-Франківська обласна рада.

1.3. Автопідприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою: “Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради”;

скорочене українською мовою: “Автопідприємство обласної ради”.

2.2. Місцезнаходження: Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 5.

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Автопідприємство створено з метою обслуговування службовим транспортом керівництва і депутатів обласної ради та працівників виконавчого апарату обласної ради.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Автопідприємства є:

– належне обслуговування автотранспортом керівництва і депутатів обласної ради та працівників виконавчого апарату обласної ради;

– утримання в технічно-справному стані автомобілів, які знаходяться на обліку Автопідприємства, їх раціональне використання;

– забезпечення транспортних засобів запасними частинами, пальним, мастильними матеріалами, інструментом;

– організація стоянок, паркування власного  автотранспорту, зберігання та охорона автотранспортних засобів всіх видів на обладнаних стоянках та місцях паркування.

3.3. Господарська діяльність Автопідприємства здійснюється відповідно до фінансового плану, який затверджується Засновником.

3.4. Відносини Автопідприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

4. Юридичний статус

4.1. Автопідприємство є бюджетною комунальною організацією.

4.2. Автопідприємство користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним Договором та своїм майном відповідно до вимог законодавства та Статуту.

4.3. Автопідприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

4.4. Для здійснення господарської діяльності Автопідприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Автопідприємство веде самостійний баланс, має основний рахунок і рахунки по спеціальних коштах в Державній казначейській службі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Автопідприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

Автопідприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Органу управління майном, Засновника.

4.7. Автопідприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. До компетенції Засновника (обласної ради) належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Автопідприємства;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про передачу, продаж рухомого і нерухомого майна;

– прийняття рішення про оплату праці і винагороди директору Автопідприємства;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово – господарської діяльності;

– заслуховування звітів директора Автопідприємства про роботу;

– визначення органу або посадової особи, які укладають трудовий контракт з директором Автопідприємства;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України спосіб та рішенням обласної ради.

5. Права та обов’язки

5.1. Автопідприємство має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Автопідприємство завдань та статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства (Закон України “Про здійснення державних закупівель”).

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.5. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.6. Автопідприємство також здійснює:

– діяльність щодо власного матеріально-технічного забезпечення;

– придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

– списання основних засобів відповідно до вимог чинного законодавства. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Автопідприємства, можуть проводитися лише за згодою Засновника;

– інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Автопідприємство зобов’язане:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.3. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Автопідприємства.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Автопідприємства.

5.2.5. Дотримуватись норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.7. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

6. Управління

6.1. Управління Автопідприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.

6.2. Поточне керівництво діяльності Автопідприємства здійснює директор, який призначається на посаду на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Директора Автопідприємства може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідну посадову особу Автопідприємства.

6.4. Засновник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Автопідприємства.

6.5. Директор Автопідприємства:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Автопідприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності Автопідприємства у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.

6.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.

6.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників Автопідприємства.

6.5.5. Підписує та подає на затвердження обласної ради Статут та зміни до нього.

6.5.6. Призначає на посади та звільняє працівників Автопідприємства.

6.5.7. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.5.8. Укладає колективний договір з працівниками.

6.5.9. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Автопідприємства.

6.5.10. Один раз на рік звітує на сесії обласної ради.

6.6. Директор Автопідприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, своєчасність і достовірність фінансового обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

6.7. Автопідприємство за погодженням із головою обласної ради визначає структуру підприємства і встановлює штатну чисельність.

7. Майно та фінансування

7.1. Майно Автопідприємства становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Автопідприємства.

7.2. Майно Автопідприємства, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю Засновника. Здійснюючи право оперативного управління, Автопідприємство користується майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Автопідприємства, вирішуються виключно Засновником.

7.3. Автопідприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом, за згодою Засновника.

7.4. Джерелами формування майна Автопідприємства є:

7.4.1. Кошти обласного бюджету.

7.4.2. Кошти від основної діяльності.

7.4.3. Кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

7.4.4. Пасивні доходи.

Доходи Автопідприємства зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються включно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

При цьому із суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок не сплачується.

Підприємство має право надавати платні послуги згідно з законодавством.

7.5. Автопідприємство має право за погодженням із Засновником списати, продати майно, застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від утилізації та продажу вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Автопідприємства у визначеному законодавством порядку.

7.6. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Автопідприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

7.7. Фінансування Автопідприємства:

– фінансування діяльності Автопідприємства здійснюється у встановленому порядку за рахунок обласного бюджету відповідно до Програми забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на відповідні роки, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

– перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Автопідприємства здійснюється відповідним органом у визначеному законодавством порядку.

7.8. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7.9. Автопідприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну та бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Автопідприємства у визначеному законодавством порядку.

7.10. Збитки, завдані Автопідприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються йому за рішенням суду або арбітражного суду.

8. Повноваження трудового колективу

8.1. Працівники Автопідприємства мають право брати участь в управлінні Автопідприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Автопідприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників Автопідприємства відповідно до законодавства.

8.2. Трудовий колектив Автопідприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Автопідприємством.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Автопідприємства, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Автопідприємства регулюються колективним договором.

8.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації Автопідприємства надається директору, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Автопідприємства, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Автопідприємства є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Автопідприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

8.8. Оплата праці працівників Автопідприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Автопідприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.9. Працівники Автопідприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

9. Припинення діяльності

9.1. Припинення діяльності Автопідприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Автопідприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

9.3. Ліквідація Автопідприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Автопідприємства.

9.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Автопідприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Автопідприємства.

9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Автопідприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Автопідприємства (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Засновнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Автопідприємства, що ліквідується.

9.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

9.8. При реорганізації і ліквідації Автопідприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.9. У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.10. Автопідприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]