Про затвердження у новій редакції Статуту Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 362-11/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження у новій редакції
Статуту Івано-Франківського
фізико-технічного ліцею-інтернату
Івано-Франківської обласної ради

 

           Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Директору Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                              Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 362-11/2016

СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2016 р.


 

І. Загальні положення

1.1. Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради (надалі – фізико-технічний ліцей) – загальноосвітній навчальний заклад для обдарованих дітей, що забезпечує профільне навчання та допрофесійну підготовку.

1.2. Фізико-технічний ліцей створений на підставі розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 07 серпня 1992 року № 215 “Про відкриття Фізико-технічного ліцею в м. Івано-Франківську”.

1.3. Розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 23.01.2001 року № 38 “Про реорганізацію Фізико-технічного ліцею при ІФДТУНГ” ліцей був реорганізований в обласну спеціалізовану школу-інтернат “Фізико-технічний ліцей при ІФДТУНГ”.

Фізико-технічний ліцей є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.4. Власником фізико-технічного ліцею є Івано-Франківська обласна рада (надалі – Власник)

Засновниками фізико-технічного ліцею є Івано-Франківська обласна державна адміністрація та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

1.5. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.6. Фізико-технічний ліцей в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України , інших центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування навчального закладу повне українською мовою – Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради.

Скорочене найменування – фізико-технічний ліцей.

2.2. Місцезнаходження та юридична адреса фізико-технічного ліцею:

76492, м. Івано-Франківськ, с. Угорники, вул. Тополина, 6.

III. Юридичний статус фізико-технічного ліцею

3.1. Фізико-технічний ліцей є юридичною особою.

3.2. Фізико-технічний ліцей є неприбутковим закладом.

3.3. Фізико-технічний ліцей користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.4. Фізико-технічний ліцей здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

3.5. Для здійснення діяльності фізико-технічний ліцей залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Фізико-технічний ліцей має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

3.7. Фінансування фізико-технічного ліцею здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету.

3.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями фізико-технічного ліцею, а фізико-технічний ліцей не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.9. Фізико-технічний ліцей відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно фізико-технічного ліцею не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.10. Фізико-технічний ліцей у встановленому порядку може встановлювати контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.11. Фізико-технічний ліцей самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності школи-інтернату у визначеному законодавством порядку.

3.12. Керівництво фізико-технічного ліцею несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

3.13. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію фізико-технічного ліцею;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора фізико-технічного ліцею про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– створення філій фізико-технічного ліцею без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.14. До компетенції Уповноваженого органу управління належить: затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років):

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна фізико-технічного ліцею ;

– затвердження штатного розпису;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію фізико-технічного ліцею.

3.15. Головною метою діяльності фізико-технічного ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

3.16. Головним завданням фізико-технічного ліцею є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– пошук здібних до точних наук дітей;

– поглиблене вивчення предметів фізико-математичного циклу;

– допрофесійна підготовка учнів до навчання у вищому навчальному закладі.

3.17. Фізико-технічний ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

3.18. У фізико-технічному ліцеї визначена українська мова викладання.

3.19. Фізико-технічний ліцей є багатопрофільним навчальним закладом.

3.20. Фізико-технічний ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.21. Режим роботи фізико-технічного ліцею встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з Уповноваженим органом управління і відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.22. Фізико-технічний ліцей має право:

– проходити у встановленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Уповноваженим органом управління;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– у встановленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з Івано-Франківським національним університетом нафти і газу та іншими вищими навчальними закладами, Інститутом інноваційних освітніх технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб:

– використовувати для реалізації статутних завдань навчально-матеріальну базу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

3.23. У фізико-технічному ліцеї створюються та функціонують:

– методичні об’єднання /предметні кафедри/: математики, фізики, природничих дисциплін, гуманітарних дисциплін, іноземних мов, фізичної культури та захисту Вітчизни;

– психологічна служба;

– медична служба.

3.24. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Уповноваженим органом управління і здійснюються Івано-Франківською міською дитячою поліклінікою та медичними працівниками фізико-технічного ліцею.

3.25. Взаємовідносини фізико-технічного ліцею з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, іншими юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

3.26. Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради є правонаступником Фізико-технічного ліцею при Івано-Франківському інституті нафти і газу та Обласної спеціалізованої школи-інтернату “Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу”.

IV. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Фізико-технічний ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до плану розвитку ліцею і плану роботи на рік.

4.2. У плані розвитку фізико-технічного ліцею відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку ліцею, як правило, на п’ять років.

План розвитку й план роботи на рік затверджуються педагогічною радою фізико-технічного ліцею.

4.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план.

Робочі навчальні плани щороку затверджуються Уповноваженим органом управління.

До робочого навчального плану додаються: структура навчального року, фактична мережа класів та виховних груп.

4.4. Відповідно до робочого навчального плану та з метою виконання статутних завдань педагогічні працівники фізико-технічного ліцею користуються програмами, підручниками та навчальними посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Педагогічні працівники самостійно добирають науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи.

4.5. Фізико-технічний ліцей здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання, позакласно-виховну роботу – за груповою формою занять.

Відбір та зарахування учнів на навчання

4.6. Прийом до фізико-технічного ліцею проводиться, як правило, з числа учнів навчальних закладів області.

Абітурієнти з інших областей зараховуються в навчальний заклад на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

4.7. Відбір учнів для навчання у фізико-технічному ліцеї є конкурсним.

До участі в конкурсі допускаються учні, які успішно закінчили відповідний клас загальноосвітньої школи, здали вступні екзамени або пройшли інші, визначені правилами прийому, випробування.

4.8. Конкурсний відбір проводиться за окремими потоками для таких категорій вступників:

Вступники, які проживають в районах області та за її межами.

Вступники, які проживають в м. Івано-Франківську.

Для вступників з районів області та з поза її меж виділяється не менше 70% планових місць.

4.9. Для організації прийому учнів до фізико-технічного ліцею створюється приймальна комісія.

Очолює комісію директор ліцею або один з його заступників.

4.10. Вступники подають такі документи: заяву встановленого зразка, копію свідоцтва про народження, медичну довідку встановленого зразка, документ про наявний рівень освіти, 6 фотокарток 4 х 5, а також грамоти, дипломи про участь в олімпіадах та інших творчих змаганнях.

Іногородні вступники подають також довідку з місця проживання.

4.11. Прийом документів, вступні екзамени та зарахування учнів проводиться в червні-липні кожного року.

4.12 План набору учнів на 1-ий курс та мережа класів /груп/ встановлюється Уповноваженим органом управління.

4.13. При наявності вакантних місць може проводитись також додатковий набір на старші курси з числа абітурієнтів, які закінчили відповідний клас середньої школи, як правило, з відзнакою або на відмінно з предметів фізико-математичного циклу.

4.14. Детальний порядок проведення відбору учнів для навчання в навчальному закладі регламентується Правилами прийому.

Правила прийому на кожен навчальний рік розробляються відповідно до вимог чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України та затверджуються на засіданні педагогічної ради і погоджуються з Уповноваженим органом управління.

Навчальний рік. Режим роботи

4.15. Структура навчального року, тривалість навчального тижня встановлюється фізико-технічним ліцеєм у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом згідно з щорічними інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу.

Навчальний рік поділяється на два семестри. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань.

4.16. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.17. З урахуванням місцевих умов, специфіки фізико-технічного ліцею щороку на засіданні педагогічної ради ліцею затверджується структура навчального року, яка погоджується з Уповноваженим органом управління. Тривалість загальної кількості навчального часу, що обумовлюється виконанням навчальних програм – не менше 190 робочих днів.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, як 30 календарних днів.

4.18. Тривалість уроків у фізико-технічному ліцеї становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Уповноваженим органом управління та Івано-Франківською міською державною санітарно-епідеміологічною службою.

4.19. Щоденна кількість і послідовність навчальних та виховних занять, тривалість перерв визначаються розкладом занять, що складаються на кожен навчальний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджуються профспілковим комітетом фізико-технічного ліцею, Івано-Франківською міською державною санітарно-епідеміологічною службою, Уповноваженим органом управління і затверджується директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у фізико-технічному ліцеї проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття й заходи, що спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх нахилів і обдаровань.

4.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.

4.21. Будь-яке вивчення питань роботи фізико-технічного ліцею, відвідування занять та інших заходів сторонніми особами можливе тільки з відома керівництва навчального закладу. 

Оцінювання знань

4.22. У фізико-технічному ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої в країні системи оцінювання досягнень у навчанні учнів та ведеться тематичний облік знань.

У фізико-технічному ліцеї встановлюється дванадцятибальна система визначення рівня досягнень учнів. Оцінка в балах виставляється за урок, тему (тематичний облік знань), семестр, рік.

4.23. Кожному учневі видається Книжка успішності, в якій ведеться облік тематичних, семестрових, річних та підсумкових оцінок з предметів і курсів, які ним вивчалися.

У Книжку успішності заносяться також заохочення та стягнення, накладені на учня.

4.24. Обов’язково виставляються оцінки тематичні, за семестр, річні, екзаменаційні і підсумкові.

4.25. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів вчителями відповідних предметів, наставником групи, а у відповідних випадках – головою атестаційної комісії.

4.26. Оцінка з поведінки у фізико-технічному ліцеї не виставляється. Наприкінці кожного семестру проводиться громадська атестація ліцеїстів, яка враховує їх поведінку та громадсько-корисну роботу.

Громадська атестація проводиться відповідно до Положення про громадську атестацію ліцеїстів, яке розробляється і затверджується педагогічною радою.

4.27. Порядок переведення і випуск учнів фізико-технічного ліцею визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

4.28. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинними нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України.

4.29. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я або з інших поважних причин проводиться в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.30. Учням, які закінчили певний ступінь фізико-технічного ліцею, видається відповідний документ про освіту:

після закінчення основної школи ‑ свідоцтво про базову загальну середню освіту;

після закінчення навчального закладу ‑ атестат про повну загальну середню освіту.

Система заохочень

4.31. За успіхи у навчанні та громадсько-корисній діяльності для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

– оголошення подяки;

– нагородження грамотою адміністрації ліцею;

– нагородження грошовою премією, цінним подарунком;

– право участі у призових екскурсійних поїздках;

– запис до “Книги почесті”;

– призначення стипендії;

– нагородженням похвальним листом;

– нагородженням похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”;

– нагородженням срібною медаллю “За успіхи у навчанні”;

– нагородженням золотою медаллю “За особливі успіхи у навчанні”.

4.32. Стипендія або грошові премії можуть призначатися учням, які за результатами навчального року досягли особливих успіхів у навчанні і не мають за вказаний період стягнень. Призначення стипендій проводиться рішенням педагогічної ради.

Стипендія та грошові премії виплачується за рахунок позабюджетних коштів фізико-технічного ліцею.

4.33. Нагородження похвальним листом, похвальною грамотою, срібною та золотою медалями проводиться в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.34. Інтегральним показником діяльності учня фізико-технічного ліцею є загальний підсумок набраних рейтингових балів та місце учня в рейтинговій таблиці групи та курсу.

При розрахунку рейтингу учня враховується сума підсумкових та екзаменаційних оцінок; участь в олімпіадах, конференціях; в конкурсах науково-дослідних робіт; в громадському та спортивному житті; заохочення та стягнення.

4.35. Рейтингові таблиці курсів розраховуються за підсумками кожного семестру і вивішуються для загального ознайомлення.

4.36. Учні фізико-технічного ліцею, які за підсумками річного оцінювання мають початковий рівень досягнень хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора відраховуються з навчального закладу, про що письмово повідомляються батьки учня або особи, які їх замінюють та Уповноважений орган управління.

V. Учасники навчально-виховного процесу

Перелік учасників процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу у фізико-технічному ліцеї є:

– учні;

– керівники;

– педагогічні працівники;

– педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, завідувач бібліотекою;

– інші спеціалісти;

– батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Відповідно до специфіки навчального закладу для учнів фізико-технічного ліцею може паралельно використовуватись назва: ліцеїсти.

5.3. Права та обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Права та обов’язки учнів

5.4. Учні мають право:

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою фізико-технічного ліцею;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– на вибір факультативів, спецкурсів, поза аудиторних та позаліцейних занять;

– брати участь у різних видах навчально-практичної діяльності, виставках, конкурсах, змаганнях, оглядах тощо;

– брати участь у роботі органів ліцейного учнівського самоврядування;

– брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля;

– брати участь у клубах, гуртках, заняттях за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.5. Учні з поза меж Івано-Франківська мають право на проживання в інтернаті та безплатне харчування.

5.6. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Єдиних вимог до учнів, затверджених педагогічною радою фізико-технічного ліцею;

– бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, не заборонених діючим законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

5.7. Учні фізико-технічного ліцею залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей дітей, норм і вимог гігієни та охорони їх здоров’я.

Педагогічні працівники та керівники навчального закладу

5.8. Педагогічними працівниками фізико-технічного ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують оптимальну результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.9. Призначення на посаду й звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.10. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчально-виховної і виховної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні й вирішенні питань організації навчально-виховного й виховного процесів;

– проведення у встановленому порядку наукової, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;

– підвищення кваліфікації та перепідготовку;

– отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до діючого законодавства;

– на моральні й матеріальні заохочення відповідно до трудового внеску.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.11. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати високий рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог та програми позакласної виховної роботи;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу фізико-технічного ліцею;

– настановами, переконанням і особистим прикладом утверджувати повагу й гордість за приналежність до великої держави Україна, її державних символів, до українського народу, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати Статут фізико-технічного ліцею, Правила внутрішнього розпорядку фізико-технічного ліцею, Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом фізико-технічного ліцею, посадові інструкції, умови трудового договору;

– виконувати накази й розпорядження директора та заступників директора фізико-технічного ліцею, Ради фізико-технічного ліцею, профспілкового комітету, органів управління освітою;

– брати участь у роботі педагогічної ради, різних загальних і групових формах методичної роботи.

5.12. У фізико-технічному ліцеї обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

5.13. Посади учителів та інших педагогічних правників фізико-технічного ліцею можуть заміщуватися за конкурсом.

Конкурсний відбір здійснює науково-методична рада ліцею.

5.14. Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку фізико-технічного ліцею, умови Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом фізико-технічного ліцею, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

5.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатись до органів управління освітою, директора фізико-технічного ліцею та їх заступників, Ради ліцею, загально ліцейного та класних батьківських комітетів з питань навчання, виховання та утримання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного, виховного процесів та зміцнення матеріально-технічної бази фізико-технічного ліцею;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах ліцейного громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

5.16. Батьки й особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім’ї, школи, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.17. Представники громадськості мають право:

– обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування фізико-технічного ліцею;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення фізико-технічного ліцею;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь в організації навчально-виховного процесу.

5.18. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися Статуту фізико-технічного ліцею;

– виконувати вимоги й розпорядження керівника, його заступників, педагогічних працівників, рішення органів ліцейного громадського самоврядування;

– захищати учнів від усіляких форм фізичного й психічного насильства;

– пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VI. Управління фізико-технічним ліцеєм

Адміністрація

6.1. Безпосереднє керівництво фізико-технічним ліцеєм здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш 3 років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів.

Директор фізико-технічного ліцею призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора фізико-технічного ліцею з дотриманням чинного законодавства.

6.2. Директор фізико-технічного ліцею:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– призначає класних керівників /наставників груп/, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

– призначає адміністративно-господарський персонал та визначає функціональні обов’язки працівників;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами закладу;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

– розглядає пропозиції педагогічної ради про відрахування учнів;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, Власником, Засновниками, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

– відповідає за реалізацію державних стандартів у галузі середньої освіти;

– діє від імені фізико-технічного ліцею, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє ліцей в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях тощо;

– залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, участі в учнівських об’єднаннях за інтересами;

– щороку звітує про свою роботу перед працівниками ліцею на конференції трудового колективу, перед батьками й громадськістю на загально ліцейних батьківських зборах.

6.3. На час відсутності директора поточне керівництво фізико-технічним ліцеєм здійснює його заступник з навчально-виховної роботи.

6.4. Обсяг педагогічного навантаження визначається директором фізико-технічного ліцею на підставі законодавства, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується педагогічною радою школи-інтернату.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше від тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням діючого законодавства про працю.

Дорадчі колегіальні органи

6.5. У фізико-технічному ліцеї створюються також дорадчі колегіальні органи – педагогічна рада та науково-методична рада.

Педагогічна рада

6.6. Головним постійно діючим дорадчим колегіальним органом є педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

6.7. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів вихованців та працівників навчального закладу;

– інші питання віднесені до її компетенції чинними нормативними документами.

6.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд будь-які актуальні питання навчально-виховного процесу.

Науково-методична рада:

6.9. Науково-методична рада:

– координує навчальну, виховну, методичну і наукову роботу учнів та вчителів;

– проводить конкурсний відбір претендентів на вакантні посади педагогічних працівників;

– дає рекомендації щодо використання годин, передбачених навчальним планом на факультативи, консультації, секції;

– розглядає програми із спеціальних навчальних предметів, факультативів, спецкурсів;

– розглядає проекти керівних документів навчального закладу, що відповідно до цього Статуту подаються на затвердження Власнику або Уповноваженому органу управління;

– розглядає проекти внутрішніх нормативних документів навчального закладу /правила, положення/;

– розглядає інші важливі питання діяльності навчального закладу.

6.10. До складу науково-методичної ради входять: директор ліцею, заступники директора, голова профспілкової організації, керівники предметних кафедр, педагог-організатор, практичний психолог, а також секретар ради з числа учителів навчального закладу.

Рада наставників

6.11. Рада наставників розглядає і координує специфічні питання зв’язані з виховною роботою в академічних групах та інтернаті.

6.12. До складу ради наставників входять наставники академічних груп та вихователі гуртожитку.

Головою ради наставників є заступник директора з навчально-виховної роботи.

Громадське самоврядування.

Конференція трудового колективу

6.13. Вищим органом громадського самоврядування фізико-технічного ліцею є конференція трудового колективу, що скликається не менше як один раз на рік.

6.14. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

– працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

– учнів фізико-технічного ліцею – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Розрахунок кількості делегатів здійснюється у такій пропорції:

від працівників навчального закладу                                                   36 осіб;

від учнів – з кожної навчальної групи    4 особи, всього,                 36 осіб;

від батьків – з кожної навчальної групи            4 особи, всього                  36 осіб.

Термін повноважень делегатів конференції становить 1 рік.

6.15. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

6.16. Право скликати конференцію мають голова Ради фізико-технічного ліцею, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор фізико-технічного ліцею, Власник, Уповноважений орган управління.

Конференція:

– вибирає Раду фізико-технічного ліцею, встановлює термін її повноважень;

– заслуховує звіт директора й голови Ради фізико-технічного ліцею;

– розглядає питання навчальної, виховної, методичної, фінансової, господарської діяльності фізико-технічного ліцею;

– затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного й виховного процесів, фінансової та господарської роботи;

– розглядають інші найважливіші напрями діяльності фізико-технічного ліцею.

Рада фізико-технічного ліцею

6.17. У період між конференціями діє Рада фізико-технічного ліцею.

6.18. Метою діяльності Ради фізико-технічного ліцею є:

– сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку фізико-технічного ліцею та вдосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу й демократичного стилю управління фізико-технічним ліцеєм та розширення колегіальних форм роботи;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.19. Основними завданнями Ради фізико-технічного ліцею є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчального й виховного процесів;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного психологічного клімату у фізико-технічному ліцеї;

– сприяння духовному, фізичному розвитку ліцеїстів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання, виховання, утримання учнів, творчих пошуків і експериментальної та пошукової роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов та удосконалення процесу навчання й виховання учнів;

– стимулювання морального й матеріального заохочення учнів;

– зміцнення партнерських зв’язків між сім’ями учнів та фізико-технічним ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально й виховного процесів.

6.20. До Ради фізико-технічного ліцею обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків та учнів. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються конференцією фізико-технічного ліцею.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради приймається виключно конференцією ліцею.

На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше, ніж на третину.

6.21. Рада фізико-технічного ліцею діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог діючого законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності та рівноправності членства;

– гласності.

6.22. Рада працює за планом роботи, що складається на навчальний рік і затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора фізико-технічного ліцею, Власника, Уповноваженого органу управління, а також членами Ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення Ради, що не суперечать діючому законодавству та Статуту фізико-технічного ліцею, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації фізико-технічного ліцею з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету фізико-технічного ліцею.

6.23. Очолює Раду фізико-технічного ліцею голова, який обирається з її складу.

Головою Ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань Рада створює постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

6.24. Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності фізико-технічного ліцею, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, фінансової, господарської діяльності, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.25. Рада фізико-технічного ліцею:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілів навчання;

– спільно з адміністрацією розглядає й погоджує перспективний план роботи та план роботи фізико-технічного ліцею на рік і здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту фізико-технічного ліцею, Правил внутрішнього розпорядку фізико-технічного ліцею, Єдиних вимог до працівників та учнів ліцею;

– сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність Уповноваженому органу управління,

– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних профілів, враховуючи потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

– заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора, його заступників, головного бухгалтера з питань навчально-виховної, фінансово-господарської діяльності, стану охорони праці;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям та вихователям, іншим педагогічним працівникам;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо покращення організації виховної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та Уповноваженого органу управління пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

– розглядає питання сімейного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє педагогічному всеобучу батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду й передплаті періодичних видань;

– розглядає питання про продовження навчання випускників;

– організовує громадський контроль за харчуванням, медичним обслуговуванням учнів та їх утриманням;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи фізико-технічного ліцею.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою.

Учнівське та батьківське самоврядування

6.26. Основною структурною ланкою фізико-технічного ліцею є академічна група (клас) – колектив учнів, що формується з метою виконання статутних завдань на основі їхніх вікових та психофізичних особливостей, рівня розвитку.

6.27. Колективним органом учнівського самоврядування групи є учнівські збори.

Учнівські збори групи (курсу):

– обирають органи учнівського самоврядування групи (курсу);

– висувають своїх представників для участі в роботі Ради фізико-технічного ліцею;

– обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

– вирішують інші питання життя та діяльності колективу ліцеїстів, не віднесені до відома адміністрації.

6.28. Батьківські збори академічної групи ‑ колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори групи (курсу):

– обирають органи батьківського самоврядування;

– обирають своїх представників для участі в роботі Ради фізико-технічного ліцею;

– залучають батьків до різних видів позааудиторної та позаліцейної роботи;

– вносять на розгляд адміністрації та органів громадського самоврядування пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в групі та ліцеї;

– запрошують представників педагогічного колективу, адміністрації, засновників для обговорення стану і перспектив роботи навчального закладу або групи, а також для роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

6.29. У фізико-технічному ліцеї можуть створюватися також інші учнівські та учительські громадські організації, осередки обласних та Всеукраїнських молодіжних громадських організацій, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Названі громадські організації та осередки легалізуються у навчальному закладі шляхом інформування адміністрації та педради про початок своєї діяльності.

VII. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база фізико-технічного ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі фізико-технічного ліцею.

7.2. Нерухоме майно фізико-технічного ліцею є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і належить їй на праві оперативного управління відповідно до діючого законодавства, договору, укладеного з управлінням майна спільної власності територіальних громад області.

7.3. Фізико-технічний ліцей відповідно до діючого законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна фізико-технічного ліцею проводиться лише у випадках, передбачених діючим законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до діючого законодавства.

7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріальна база фізико-технічного ліцею включає навчальні кабінети, майстерні, спортивний та актовий зал, бібліотеку, архів, харчоблок, медичний кабінет, приміщення для господарських та обслуговуючих працівників.

7.6. Фізико-технічний ліцей має гуртожиток для проживання учнів з поза меж Івано-Франківська.

7.7. Навчально-виховний процес здійснюється на власній матеріально-навчальній базі та на матеріально-навчальній базі засновника ‑ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

7.8. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:

– частково забезпечує фізико-технічний ліцей навчальними приміщеннями, які гарантують належні умови проведення навчального процесу;

– надає фізико-технічному ліцею приміщення для проведення різних урочистих та спортивних заходів;

– сприяє організації харчування учнів;

– надає в користування бібліотеки, лабораторії, комп’ютерні класи;

– надає допомогу в обладнанні лабораторій та кабінетів;

– сприяє розробці та виданню навчальної та іншої літератури.

7.9. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу надає послуги з користування майном як один із засновників та відповідно до чинного законодавства України.

 VIII. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська діяльність фізико-технічного ліцею здійснюється на основі його власного кошторису.

Кошторис фізико-технічного ліцею затверджується Уповноваженим органом управління

8.2. Джерелами формування кошторису фізико-технічного ліцею є:

– кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та кошти обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти і належних умов проживання та утримання учнів;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до чинного законодавства;

– надходження від видавничої діяльності;

– благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб;

– інші надходження, які не заборонені діючим законодавством.

8.3. Доходи (прибутки) фізико-технічного ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті.

8.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) фізико-технічним ліцеєм або їх частини забороняється серед Засновників, Власника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших, пов’язаних з ним осіб.

8.5. Фізико-технічний ліцей має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.

8.6. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку у фізико-технічному ліцеї визначається діючим законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.

8.7. Звітність про фінансово-господарську діяльність фізико-технічного ліцею подається відповідно до діючого законодавства.

IX. Міжнародне співробітництво

9.1. Фізико-технічний ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Фізико-технічний ліцей за погодженням з Уповноваженим органом управління має право відповідно до діючого законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

X. Контроль за діяльністю фізико-технічного ліцею

10.1. Контроль за діяльністю фізико-технічного ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю фізико-технічного ліцею здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів та Уповноважений орган управління.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю фізико-технічного ліцею є атестація, що проводиться Уповноваженим органом управління не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) фізико-технічного ліцею з питань, пов’язаних з навчально-виховною, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної, виховної, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

10.5. Один раз на рік дирекція фізико-технічного ліцею звітує про свою діяльність перед громадськістю.

XI. Реорганізація або ліквідація фізико-технічного ліцею

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію фізико-технічного ліцею приймає Власник.

11.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління фізико-технічним ліцеєм.

11.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно фізико-технічного ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

11.4. У випадку реорганізації права й зобов’язання фізико-технічного ліцею переходять до правонаступників відповідно до діючого законодавства.

11.5. У разі припинення юридичної особи (фізико-технічного ліцею) в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення, її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законодавством.

11.6. Фізико-технічний ліцей вважається ліквідованим з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]