Про зміну найменування та затвердження Статуту комунального закладу “Прикарпатський клінічний онкологічний центр” у новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 373-11/2016
м. Івано-Франківськ

 Про зміну найменування та
затвердження Статуту
комунального закладу
Прикарпатський клінічний
онкологічний центр
у новій редакції

 

           Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.10.2013 № 845 “Про систему онкологічної допомоги населенню України”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016,  враховуючи лист департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 17.11.2016             № 3664/01-22/32, з метою надання кваліфікованої онкологічної допомоги населенню обласна рада

вирішила: 

 1. Змінити найменування обласного клінічного онкологічного диспансеру на комунальний заклад “Прикарпатський клінічний онкологічний центр”.
 2. Затвердити Статут комунального закладу “Прикарпатський клінічний онкологічний центр” у новій редакції (додається).
 3. Комунальному закладу “Прикарпатський клінічний онкологічний центр” забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту комунального закладу “Прикарпатський клінічний онкологічний центр” та у місячний термін надати обласній раді його копію.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса) та з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 Голова обласної ради                                                               Олександр Сич


                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                 Рішення обласної ради
                                                                             від 09.12.2016. № 373-11/2016

 

С Т А Т У Т
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ  КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
            2016 рік        


 1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПРИКАРПАТСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР” (надалі – Центр) є спеціалізованим медичним закладом.

1.2. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в галузі охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника та Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 1. 2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою:  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПРИКАРПАТСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР”;

скорочене українською мовою: КЗ ПКОЦ.

2.2. Місцезнаходження: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Медична, 17.

 1. Мета та предмет діяльності

 3.1. Центр створений з метою надання в повному обсязі кваліфікованої, консультативної та лікувальної допомоги (поліклінічної та стаціонарної) хворим в Івано-Франківській області на злоякісні новоутворення.

Центр є самостійним спеціалізованим клінічним лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує кваліфіковану стаціонарну і консультативно-поліклінічну медичну допомогу населенню області та міста Івано-Франківська, є центром організаційно-методичного керівництва лікувально-профілактичними закладами з питань  онкології,  розташованими на території області, клінічною науковою базою  із забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів, проведення та впровадження в практику у встановленому законодавством України порядку не заборонених медичних наукових досліджень щодо лікування таких хворих.

3.2. Відповідно до поставленої мети та згідно із КВЕД  86.10 “Діяльність лікарняних закладів”, предметом діяльності Центру є провадження господарської діяльності з медичної практики за такими медичними спеціальностями:  організація і управління охороною здоров’я, онкологія, онкохірургія,  онкогінекологія,  радіологія,  торакальна хірургія, анестезіологія, терапія, функціональна діагностика, ендоскопія, променева діагностика, патологічна анатомія, клінічна лабораторна діагностика, стоматологія, ендокринологія, психотерапія,  дієтологія, медична статистика, в тому числі діяльність  спеціалістів з середньою медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія, медична статистика, лабораторна справа.

3.3. Основними завданнями Центру є:

3.3.1. Надання в повному обсязі кваліфікованої консультативної та лікувальної допомоги (поліклінічної та стаціонарної) хворим на злоякісні новоутворення, координація роботи регіональних онкологічних та хоспісних закладів охорони здоров’я області, їх онкологічних відділень і кабінетів у наданні онкологічної і хоспісної допомоги населенню, координація раціонального використання обладнання, матеріальних і кадрових ресурсів

3.3.2. Забезпечення своєчасного початку лікування та госпіталізації онкологічних  хворих з дотриманням принципу добровільності.

3.3.3. Впровадження в практику роботи сучасних методів діагностики та лікування онкологічних хворих у встановленому законодавством України порядку.

3.3.4. Організація та контроль диспансерного нагляду за онкологічними хворими відповідними поліклінічними відділеннями та в онкологічних кабінетах.

3.3.5. Здійснення організаційно-методичного керівництва та координації діяльності всіх онкологічних закладів на території  області, а також при проведенні періодичних профілактичних оглядів лікарями загально-лікувальної мережі по ранньому виявленню передпухлинних і пухлинних захворювань у встановленому законодавством України порядку.

3.3.6. Правильне та раціональне використання коштів на безоплатне лікування онкологічних хворих у стаціонарних та амбулаторних умовах.

3.3.7. Проведення аналізу щорічної потреби Центру в сучасному обладнанні, протипухлинних препаратах та в інших лікувальних засобах, складання заявок на них.

3.3.8. У встановленому законодавством України порядку здійснення  та забезпечення  обліку онкологічних хворих в області, створення на базі Центру обласного канцер-реєстру, постійний контроль за своєчасністю та якістю надходження в канцер-реєстр первинних облікових документів на  онкологічних хворих від усіх ланок лікувально-профілактичних закладів.

3.3.9. Складання та направлення в МОЗ України щорічних звітів про захворюваність злоякісними новоутвореннями в області та діяльність онкологічних закладів відповідно до затверджених форм  і встановлених термінів у встановленому законодавством України порядку.

 3.3.10. Проведення, у встановленому законодавством України порядку, аналізу своєчасності виявлення злоякісних новоутворень в області, обговорення його результатів на протиракових експертних комісіях.

3.3.11. Організація,  у встановленому законодавством України порядку, роботи протиракових експертних комісій, розгляд на них питань стратегії та тактики протиракової  боротьби в області.

3.3.12. Планування і проведення заходів щодо підвищення кваліфікації в галузі онкології лікарів  та середніх медичних працівників  загально-лікувальних закладів на короткострокових курсах, семінарах.

3.3.13. Організаційно-методичне керівництво заходами протиракової боротьби  в області. Організація та проведення нарад, конференцій та семінарів з актуальних питань онкології.

3.3.14. Участь, у встановленому законодавством України порядку, в проведенні профілактичних оглядів з метою раннього та своєчасного виявлення злоякісних новоутворень.

3.3.15. Складання поточних та перспективних планів з подальшого вдосконалення онкологічної служби і проведення протиракових заходів.

3.3.16. Надання установам загально-лікувальної мережі консультативно-методичної допомоги з питань профілактики, своєчасного виявлення злоякісних новоутворень та передпухлинних захворювань, лікування та диспансерного спостереження за хворими.

3.3.17. Проведення постійного моніторингу онкоепідеміологічної ситуації в регіоні та інформування з цих питань  Уповноваженого органу управління,  подання  пропозицій  щодо розвитку мережі  онкологічних закладів та підвищення ефективності протиракової боротьби.

3.3.18. Проведення систематичного аналізу стану захворюваності населення області злоякісними новоутворами і смертності від них.

3.3.19. Здійснення контролю обґрунтованості діагнозу злоякісного захворювання, що вказується в посвідці про смерть, яка видається медичним закладом.

3.3.20. Проведення аналізу причин пізнього виявлення злоякісних новоутворів та розробка заходів з їх усунення. Контроль за якістю складання протоколів на випадок виявлення у хворого запущеної форми злоякісного захворювання.

            3.3.21. Для забезпечення надання медичної допомоги хворим здійснює придбання, зберігання, перевезення, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно зі списками № 1, № 2 таблиці ІІ списками № 1, № 2 таблиці ІІІ, списками № 1, № 2 таблиці ІV переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”.

 3.3.22. Проведення лікування онкохворих із застосуванням ДІВ (джерел іонізуючого випромінювання) відповідно до вимог галузевих стандартів у встановленому законодавством України порядку.

3.3.23. Направлення хворих на консультації та стаціонарне лікування до медичних спеціалізованих лікувальних закладів, центрів України за умови неможливості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим лікувально-профілактичними закладами області.

3.3.24. Спільно з будинками санітарної освіти проведення широкої протиракової пропаганди серед населення області.

3.3.25. Організація та проведення міжнародних клінічних випробовувань лікарських засобів відповідно до чинного законодавства України.

3.3.26. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень, їх впровадження в лікувальну практику відповідно до встановленого законодавством України порядку.

3.3.27. Розвиток  інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції згідно з чинним законодавством України.

3.3.28. Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація наукових та новітніх лікувальних досягнень, у встановленому законодавством України порядку, через засоби масової інформації.

3.3.29. Координація спільно зі структурними підрозділами з питань охорони здоров’я діяльності медичних закладів в питаннях впровадження та виконання скринінгових програм щодо виявлення передпухлинної патології на ранніх стадіях.

3.3.30. Визначення шляхів оптимізації матеріально-технічного та кадрового забезпечення онкологічних закладів охорони здоров’я на території Івано-Франківської області.

3.3.31. Отримання від закладів охорони здоров’я інформації, необхідної для вирішення питань, що належать до компетенції Центру.

3.3.32. Вивчення стану матеріально-технічної бази онкологічних закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області та розроблення заходів щодо її розвитку.

3.3.33. Виконання функцій онкологічного центру на території Івано-Франківської області;

3.3.34.  Забезпечення планового лікування онкологічних хворих лише в спеціалізованих онкологічних закладах (центрах, інститутах, диспансерах).

3.3.35.Забезпечення обстеження усіх хворих, які лікуються в стаціонарах, та хворих, які вперше протягом поточного року звернулись за амбулаторною допомогою, на наявність злоякісних пухлин та передпухлинних захворювань у строки, встановлені стандартами та протоколами діагностики і лікування онкологічних хворих, в обсягах щорічного онкологічного профілактичного огляду, який включає комплексне опитування хворих та обстеження усіх органів, систем організму і рентгенографічне обстеження органів грудної клітки у двох проекціях.

Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Центром лише після їх отримання. Видом економічної діяльності Центру відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 є “Діяльність лікарняних закладів” ( код 86.10).

 1. Юридичний статус

            4.1. Центр є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Центр є неприбутковим бюджетним закладом.

4.3. Центр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним Договором.

4.4. Центр  користується своїм майном відповідно до вимог законодавства та Статуту.

4.5. Центр є самостійним господарюючим cуб’єктом і здійснює свою господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.

4.9. Центр має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

 1. Права та обов’язки

5.1  Права Центру :

5.1.1. Центр самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних програм.

5.1.2. У межах наданих повноважень має право укладати  господарські договори (угоди) з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування,   фізичними особами та приймати рішення, які не суперечать чинному законодавству України.   

5.1.3. Для забезпечення своєї основної діяльності Центр може співпрацювати з юридичними та фізичними особами, громадськими, релігійними організаціями, в тому числі іноземними, відповідно до законодавства України, а також входити до асоціацій, спілок, інших об’єднань, укладати договори з благодійними фондами відповідно до норм  чинного законодавства України.

5.1.4. Здійснює будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством України порядку та за згодою Власника.

5.1.5. Залучає підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.

5.1.6. Одержує безповоротну добровільну благодійну допомогу від юридичних і фізичних осіб.

5.1.7. Висвітлює мету та способи своєї діяльності за допомогою засобів масової інформації.

5.1.8. Самостійно розробляє  структуру, штатний розклад,  кошторис видатків на утримання на майбутній фінансовий рік, які затверджує Уповноважений орган управління.

            5.1.9. Звертається у порядку, передбаченому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для  виконання покладених  на Центр завдань та статутних обов’язків.

            5.1.10. Має право на діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно зі списками № 1, № 2 таблиці ІІ списками № 1, № 2 таблиці ІІІ, списками № 1, № 2 таблиці ІV переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”.

            5.1.11.Набуває інших прав, що не суперечать чинному законодавству України.

            5.2. Обов’язки Центру:

            5.2.1. Центр створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

            5.2.3. Центр здійснює заходи щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Центру, і своєчасних розрахунків з працівниками Центру.

            5.2.4. Центр здійснює бухгалтерський та оперативний облік і веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

            5.2.5. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 1. Управління Центром

6.1. Управління  Центром   здійснюється  відповідно  до  цього  Статуту  на  основі  поєднання   прав  Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень)  і  участі  в  управлінні  трудового  колективу.

6.2. Поточне  керівництво  діяльності  Центру  здійснює головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру;

– прийняття рішення про призначення та звільнення з посади головного лікаря Центру на умовах контракту;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Центру, надання його в заставу, оренду;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів головного лікаря про його роботу.

6.4. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– укладання та продовження терміну дії контракту з головним лікарем Центру на підставі рішення обласної ради;

– розроблення стратегії розвитку Центру;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Центру та подання на розгляд Власнику;

– забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру;

– затвердження штатного розпису Центру.

6.5. Поточне керівництво Центром здійснює головний лікар, який несе відповідальність за результати роботи перед Уповноваженим органом управління  та Власником.

6.6. Головний лікар:

– несе повну відповідальність за стан і діяльність Центру та належне   використання майна;

– діє без довіреності від імені Центру, представляє його в усіх установах та організаціях, укладає договори і контракти;

– видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, самостійно вирішує питання діяльності Центру, за винятком тих, що віднесені до компетенції Власника та  Уповноваженого органу управління;

– розпоряджається коштами і майном Центру відповідно до чинного законодавства;

– видає накази, розпорядження, вказівки, що є обов’язковими для виконання усіма працівниками Центру;

– забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– подає на затвердження обласної ради Статут та проекти змін до нього;

– призначає своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління;

– встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах;

– укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Центру;

– приймає на посади та звільняє з посад працівників Центру.

6.5.2. Відповідно до чинного законодавства України головний лікар відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, господарську, кадрову, фінансову діяльність Центру, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

 7. Майно і фінансування

            7.1. Майно Центру становлять основні засоби, обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

7.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується і розпоряджається майном в межах чинного законодавства та договору, укладеного з управлінням майна спільної власності територіальних громад області обласної ради.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Центру, вирішуються виключно Власником.

7.3. Джерелами формування майна Центру є:

– майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок фінансування з бюджету;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних;

– доходи, одержані від надання  платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 ;

– майно, передане Уповноваженим органом управління.

            7.4. Фінансування Центру:

            – фінансується з обласного бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою;

            – поступлені добровільні фінансові внески і пожертви юридичних та фізичних осіб зараховуються на спеціальний рахунок Центру і використовуються на його утримання, виключно відповідно до розрахованого та затвердженого у встановленому порядку кошторису видатків.

            7.5. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

            7.6. Доходи, прибутки Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами. 

8.Лікарська таємниця

            8.1. Зміст та обсяг інформації, що становить лікарську таємницю Центру, порядок її захисту, визначається відповідно до вимог чинного законодавства України і доводиться до працівників, які мають до неї доступ.

            8.2. Відповідальність за розголошення лікарської таємниці визначається головним лікарем в межах чинного трудового законодавства України.

9. Повноваження трудового колективу

 9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору  або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Центром.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центру, не може обиратися головний лікар. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації Центру  надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із Власником.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

 1. Припинення діяльності Центру

 10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених  законодавством України – за рішенням суду.

10.2. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до бюджету.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. З дня призначення ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження щодо управління справами Центру.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації повідомлення рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Центру, повідомлення про припинення Центру та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія  оцінює наявне майно Центру (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Центру і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.7. При реорганізації та ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.8. Центр вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]