Про зміну найменування Івано-Франківського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016 № 367-11/2016
м. Івано-Франківськ

Про зміну найменування
Івано-Франківського обласного
ліцею-інтернату для обдарованих
дітей із сільської місцевості

     Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 9 Закону України “Про загальну середню освіту”, Інструкцією про організацію та діяльність ліцею, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 20.07.1995 р. № 217, враховуючи Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016 р. № 205-5/2016, обласна рада

                                                         вирішила:

  1. Змінити найменування Івано-Франківського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості (місцезнаходження: с. Микитинці Івано-Франківської міської ради, вул. Юності, 13) на Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ 30475109).
  2. Затвердити Статут Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (додається).
  3. Директору Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради в місячний термін здійснити державну реєстрацію Статуту та подати обласній раді його копію.
  4. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації (В. Кімакович) здійснювати фінансування Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради в межах коштів, передбачених кошторисом на 2016 рік.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

Голова обласної ради                                                     Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016 № 367-11/2016

СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО

ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

м. Івано-Франківськ
2016


1. Загальні положення.

1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – ліцей-інтернат) створений відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації “Про відкриття обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості” від 12.07.1999 р. № 472.

1.2. Ліцей-інтернат є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.3. Власником ліцею-інтернату є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник).

1.4. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. Ліцей-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, актами Власника та Уповноваженого органу управління, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкцією про організацію та діяльність ліцею.

2. Найменування та місцезнаходження.

2.1. Найменування:

Повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Скорочена назва – ОБЛАСНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ.

2.2. Юридична адреса:

76492, с. Микитинці Івано-Франківської міської ради, вул. Юності, 13.

3. Юридичний статус ліцею-інтернату.

3.1. Тип закладу: навчальний заклад з профільним навчанням; забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді.

3.2. Ліцей-інтернат є юридичною особою.

3.3. Ліцей-інтернат є неприбутковим закладом.

3.4. Ліцей-інтернат користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.5. Ліцей-інтернат здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

3.6. Для здійснення діяльності ліцей-інтернат залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.7. Ліцей-інтернат має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Фінансування ліцею-інтернату здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та з обласного бюджету.

3.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями ліцею-інтернату, а ліцей-інтернат не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.9. Ліцей-інтернат відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно ліцею-інтернату не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.10. Ліцей-інтернат у встановленому порядку може налагоджувати контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.11. Ліцей-інтернат самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності ліцею-інтернату у визначеному законодавством порядку.

3.12. Керівництво ліцею-інтернату несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

3.13. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію ліцею-інтернату;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора ліцею-інтернату про його роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

3.14. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна ліцею-інтернату;

– затвердження штатного розпису;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію ліцею-інтернату.

3.15. Головними завданнями ліцею-інтернату є:

– виховання морально і фізично здорового покоління;

– створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум;

– здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді;

– збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;

– розвиток природних творчих нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

– надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;

– пошук і відбір для навчання талановитої молоді;

– оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виконання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя.

3.17. Ліцей-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

Ліцей-інтернат самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

3.18. У ліцеї-інтернаті визначена українська мова навчання.

3.19. Режим роботи ліцею-інтернату встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з Уповноваженим органом управління і відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.20.За характером виробництва та умовами роботи у ліцеї-інтернаті встановлено шестиденний робочий тиждень.

3.21. У ліцеї-інтернаті позакласна виховна робота організовується відповідно до розкладу виховних занять і спрямувань.

3.22. Ліцей-інтернат має право:

– проходити у встановленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Уповноваженим органом управління;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– у встановленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, Інститутом інноваційних технологій змісту і освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.

3.23. У ліцеї-інтернаті створюються та функціонують методоб’єднання вчителів та вихователів, медична служба, гуртки, психологічна служба, методична рада, семінари, школа молодого педагога тощо.

3.24. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються медичними працівниками ліцею-інтернату, адміністрацією навчального закладу і здійснюються у міській поліклініці №3 м. Івано-Франківська, за адресою: м. Івано-Франківськ,  вул. І. Франка, 30.

3.25. Взаємовідносини ліцею-інтернату з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

4. Організація навчально-виробничого процесу.

4.1. Ліцей-інтернат планує свою роботу самостійно відповідно до плану розвитку ліцею і плану роботи на рік.

У плані розвитку ліцею-інтернату відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку ліцею-інтернату, як правило, на п’ять років.

План розвитку й план роботи на рік затверджуються педагогічною радою ліцею-інтернату.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план.

Робочі навчальні плани щороку затверджуються Уповноваженим органом управління. До робочого навчального плану додаються структура навчального року, фактична мережа класів, режим роботи.

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею-інтернату самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.4. Ліцей-інтернат здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною денною формою навчання, позакласно-виховну роботу – за груповою формою занять.

4.5. Зарахування учнів до ліцею-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

– заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

– особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти;

– копії свідоцтва про народження;

– довідки з місця проживання та складу сім’ї;

– медичної довідка про стан здоров’я дитини.

Документи, необхідні для зарахування дитини до ліцею-інтернату, подаються особисто батьками або особами, що їх замінюють.

4.6. Навчання у ліцеї-інтернаті триває чотири роки і відповідає 8 (9), 11 (12) класам загальноосвітньої школи.

До ліцею-інтернату зараховуються учні, які закінчили 7 (9) клас загальноосвітньої школи (або відповідний клас гімназії) і пройшли конкурсний відбір.

Умови конкурсу розробляються дирекцією ліцею-інтернату за участю органів громадського самоврядування згідно з Інструкцією про порядок конкурсного прийому (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) на конкурсній основі.

За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір у старші класи ліцею-інтернату. Зарахування учнів загальноосвітніх шкіл до випускного класу ліцею-інтернату не допускається.

Мікрорайон для ліцею-інтернату не встановлюється. До ліцею зараховуються учні, які проживають у районах області. Допускається зарахування (до 25% від обсягів прийому) учнів з міст обласного значення.

При рівних результатах вступних випробувань перевага надається дітям із сімей педагогічних працівників.

Іноземці приймаються до ліцею-інтернату відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців”.

Наповнюваність класів у ліцеї-інтернаті, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України. За рахунок додаткових асигнувань рішенням Власника може встановлюватись менша наповнюваність класів.

4.7. У ліцеї-інтернаті функціонують такі профілі навчання, кожному з яких відповідає один клас:

– правовий;

– біолого-хімічний;

– економічний;

– інформаційно-технологічний;

– української філології;

– спортивний.

Ліцей-інтернат працює в режимі школи-інтернату.

Для учнів створюються необхідні умови для проживання в гуртожитку та безкоштовного харчування відповідно до встановлених норм.

Відповідно до укладених договорів ліцей-інтернату може входити до освітніх комплексів вищих навчальних закладів та наукових установ.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

4.8. У ліцеї-інтернаті створюються навчальні класи. Затвердження списків учнів у класах та відрахування учнів з них здійснюється наказом директора ліцею-інтернату відповідно до чинного законодавства.

4.9. Структура навчального року, тривалість навчального тижня встановлюється ліцеєм-інтернатом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом згідно з щорічними інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу.

Навчальний рік поділяється на два семестри. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань.

4.10. За письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація ліцею-інтернату може давати дозвіл учням, які проживають в учнівському гуртожитку, у зв’язку з сімейними обставинами чи погодніми умовами перебувати у гуртожитку під час вихідного дня.

Надання такої можливості можливе на підставі наказу директора.

4.11. Відволікання учнів від навчальних занять з метою залучення до інших видів діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.12. З урахуванням місцевих умов, специфіки, профілю навчання ліцею-інтернату щороку на засіданні педагогічної ради затверджується структура навчального року, яка погоджується з Уповноваженим органом управління. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

4.13. Тривалість уроків у ліцеї-інтернаті становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Уповноваженим органом управління та установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних та виховних занять визначаються розкладом уроків, що складаються на навчальний рік відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджуються державною санітарно-епідеміологічною службою і затверджується директором ліцею-інтернату.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ліцеї-інтернаті проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття й заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх нахилів і обдарувань.

4.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.

4.16. У ліцеї-інтернаті встановлюється система визначення рівня досягнень учнів у навчанні відповідно до чинної системи оцінювання. Оцінка виставляється за урок, тему (тематичний облік знань), семестр, рік.

У документах про освіту – табелях успішності – відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік, у свідоцтві та атестаті про закінчення ліцею-інтернату відображаються досягнення випускників за період навчання.

4.17. Порядок переведення і випуск учнів ліцею-інтернату визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

4.18. Учні ліцею-інтернату, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3, бали) хоча б з одного предмета та/або систематично порушують Правила поведінки ліцеїста, не дотримуються Правил внутрішнього розпорядку, вимог Положення про учнівський гуртожиток ліцею-інтернату, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть бути відраховані з ліцею-інтернату і переведені до відповідного класу загальноосвітньої школи за місцем проживання.

4.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, що відповідають вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти і науки України.

4.20. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні 9 класу – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні ліцею-інтернату – атестат про повну загальну середню освіту.

4.21. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: грамоти, подяки, занесення фотографій на дошку пошани, похвальні листи, грошові винагороди, екскурсійні поїздки, цінні подарунки, іменні стипендії (в межах коштів, передбачених на ці цілі) тощо.

5. Учасники навчально-виробничого процесу.

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ліцеї-інтернаті є:

– учні;

– керівники;

– педагогічні працівники;

– педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар;

– інші спеціалісти;

– батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Учні ліцею-інтернату мають право:

– на вибір гуртків, спортивних секцій, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою ліцею-інтернату;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах навчально-практичної діяльності, виставках, конкурсах, змаганнях, оглядах, конференціях, тощо;

– брати участь у роботі органів учнівського самоврядування;

– брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля;

– брати участь у клубах, гуртках, заняттях, студіях, об’єднаннях за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Єдиних вимог до учнів, Правил поведінки ліцеїста, затверджених педагогічною радою ліцею-інтернату;

– бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, не заборонених чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Педагогічними працівниками ліцею-інтернату можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують оптимальну результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.6. Призначення на посаду й звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчально-виховної і виховної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні й вирішенні питань організації навчально-виховного й виховного процесів;

– проведення у встановленому порядку наукової, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– підвищення кваліфікації, атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею-інтернату.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати високий рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог та програми позакласної виховної роботи;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу ліцею-інтернату;

– настановами, переконанням і особистим прикладом утверджувати повагу й гордість за приналежність до великої держави Україна, її державних символів, до українського народу, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати Статут ліцею-інтернату, Правила внутрішнього розпорядку ліцею-інтернату, Колективний договір між адміністрацією і первинною профспілковою організацією ліцею-інтернату, Єдині вимоги до працівників ліцею-інтернату, посадові інструкції, умови трудового договору;

– виконувати накази й розпорядження директора та заступників директора ліцею-інтернату, шкільної ради, первинної профспілкової організації, органів управління освітою;

– брати участь у роботі педагогічної ради, різних загальних і групових формах методичної роботи.

5.9. У ліцеї-інтернаті обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

5.10. Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку ліцею-інтернату, умови Колективного договору між адміністрацією і первинною профспілковою організацією ліцею-інтернату, Єдині вимоги до працівників ліцею-інтернату, затверджені на загальних зборах колективу, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати й бути обраними до загальноліцейного й класних батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатись до органів управління освітою, директора ліцею-інтернату та їх заступників, органів громадського самоврядування, загальноліцейного й класних батьківських комітетів з питань навчання, виховання та утримання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного, виховного процесів та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею-інтернату;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах ліцейного громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

5.12. Батьки й особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми спеціальної освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім’ї, школи, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.13. Представники громадськості мають право:

– обирати й бути обраними до органів ліцейного громадського самоврядування;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення ліцею-інтернату.

5.14. Представники громадськості зобов’язані:

– захищати учнів від усіляких форм фізичного й психічного насильства;

– пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

6. Управління ліцеєм-інтернатом.

6.1. Безпосереднє керівництво ліцеєм-інтернатом здійснює його директор.

Посаду керівника ліцею-інтернату може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

 Директор ліцею-інтернату призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора школи-інтернату з дотриманням чинного законодавства.

Призначення заступника директора з адміністративно-господарської роботи здійснюється директором без погодження з Уповноваженим органом управління.

6.2. Вищим органом шкільного громадського самоврядування є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше двох третин працівників ліцею-інтернату. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх працівників.

Право скликати збори мають голова ради ліцею-інтернату, учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ліцею-інтернату, Власник, Уповноважений орган управління.

Загальні збори:

– вибирають раду ліцею-інтернату, встановлюють термін її повноважень;

– визначають представництво в раді й загальну її чисельність, приймають рішення про дострокове припинення роботи членів ради з будь-яких причин;

– заслуховують звіт директора й голови ради школи-інтернату;

– розглядають питання навчально-виховної, виховної, методичної, фінансової, господарської діяльності ліцею-інтернату;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного й виховного процесів, фінансової та господарської роботи;

– розглядають інші найважливіші напрями діяльності ліцею-інтернату.

6.3. У період між загальними зборами діє рада ліцею-інтернату.

6.3.1. Метою діяльності ради ліцею-інтернату є:

– сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею-інтернату та вдосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу ліцею-інтернату;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.3.2. Основними завданнями ради ліцею-інтернату є:

– підвищення ефективності навчально-виховного, виховного процесів у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею-інтернату та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчального й виховного процесів;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного психологічного клімату в ліцеї-інтернаті;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– ініціювання дій, що сприяють неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо отримання учнями спеціальної загальної освіти;

– стимулювання морального й матеріального заохочення учнів;

– зміцнення партнерських зв’язків між сім’ями учнів та ліцеєм-інтернатом з метою забезпечення єдності навчально-виховного й виховного процесів.

– організація виконання рішень загальних зборів колективу;

– внесення пропозицій щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– разом з адміністрацією здійснення контролю за виконанням Статуту ліцею-інтернату;

– сприяння у формуванні мережі класів ліцею-інтернату, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– прийняття рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу Золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або Срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та Похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

– разом із педагогічною радою визначення доцільності вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

– участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

– внесення на розгляд педагогічної ради та Уповноваженому органу управління пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розгляд звернень учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ліцею-інтернату.

6.3.3. Очолює раду ліцею-інтернату голова, який обирається із складу ради. Головою ради не можуть бути директор ліцею-інтернату та його заступники.

6.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею-інтернату, Власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту ліцею-інтернату, доводяться в 7-ми денний термін до відома колективу, учнів, батьків або осіб, що їх замінюють.

6.5. При ліцеї-інтернаті за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

Піклувальна рада здійснює свою діяльність відповідно до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу.

6.6. Директор ліцею-інтернату:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує, координує діяльність педагогічних, медичних та інших працівників для забезпечення єдності навчально-виховної роботи;

– відповідає за реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів, рівнем вихованості;

– діє від імені ліцею-інтернату, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє ліцей-інтернат в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях тощо;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

– забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони дитинства, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки тощо;

– вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, участі в учнівських об’єднаннях за інтересами;

– розпоряджається у встановленому законодавством порядку коштами ліцею-інтернату;

– контролює дотримання тижневого розпорядку роботи ліцею-інтернату, організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– за погодженням із первинною профспілковою організацією затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників ліцею-інтернату;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

– видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання.

6.7. На час відсутності директора поточне керівництво ліцеєм-інтернатом здійснює його заступник з навчально-виховної роботи.

6.8. Обсяг педагогічного навантаження визначається директором ліцею-інтернату на підставі законодавства.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства про працю.

6.9. У ліцеї-інтернаті створюється постійно діючий колегіальний орган управління ліцеєм-інтернатом – педагогічна рада, яку очолює директор.

Робота педагогічної ради організовується відповідно до потреб ліцею-інтернату. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники, лікар-педіатр.

У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, батьки (або особи, що їх замінюють).

6.10. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного та виховного процесів, планування та режиму роботи ліцею-інтернату;

– вибір варіативної складової робочого навчального плану;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі відповідних документів про освіту;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

– участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

– морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

– інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

6.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею-інтернату.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного й виховного процесів.

6.12. У ліцеї-інтернаті можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України..

7. Матеріально-технічна база.

7.1. Матеріально-технічну базу ліцею-інтернату становлять будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі ліцею-інтернату.

7.2. Рухоме майно ліцею-інтернату належить йому на праві власності , а нерухоме є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області й належить їй за правом оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту ліцею-інтернату та укладених ним угод.

7.3. Ліцей-інтернат відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею-інтернату проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріальна база ліцею-інтернату складається із навчальних кабінетів, спортивного, актової, читальних залів, бібліотеки, їдальні, архіву, радіоцентру, медичного, комп’ютерних кабінетів, приміщень для господарських та обслуговуючих працівників, кімнати психологічного розвантаження, котельні тощо.

7.8. Ліцей-інтернат має учнівський гуртожиток.

8. Фінансово-господарська діяльність.

8.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею-інтернату здійснюється на основі його кошторису.

8.2. Джерелами формування майна школи-інтернату є:

– кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до чинного законодавства;

– благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб.

8.3. Доходи (прибутки) ліцею-інтернату використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у статуті.

8.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) ліцеєм-інтернатом або їх частини забороняється серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших, пов’язаних з ними осіб.

8.5. Ліцей-інтернат має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, має право користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.

8.6. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в ліцеї-інтернаті визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.

8.7. Звітність подається відповідно до чинного законодавства.

9. Міжнародне співробітництво.

9.1. Ліцей-інтернат за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Ліцей-інтернат за погодженням з Уповноваженим органом управління має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10. Контроль за діяльністю ліцею-інтернату.

10.1. Державний контроль за діяльністю ліцею-інтернату здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та Уповноважений орган управління.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею-інтернату є атестація, що проводиться Уповноваженим органом управління не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ліцею-інтернату з питань, пов’язаних з навчально-виховною, виховною, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної, виховної, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

11. Реорганізація або ліквідація ліцею-інтернату.

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею-інтернату приймає Власник.

Реорганізація ліцею-інтернату відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм-інтернатом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею-інтернату, виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику та Уповноваженому органу управління.

11.3. У випадку реорганізації права й зобов’язання ліцею-інтернату переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

11.4. У разі припинення юридичної особи (ліцею-інтернату) в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення, її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законодавством.

11.5. Ліцей-інтернат вважається ліквідованим з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення діяльності юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]