Про створення обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 09.12.2016. № 348-11/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про створення обласного
комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“Дністровський регіональний
ландшафтний парк імені Сергія Дідича”

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 23, 24 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, з метою удосконалення системи ефективного функціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку, створеного рішенням Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 15.07.1993 року, обласна рада

вирішила:

 1. Утворити обласне комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”.
 2. Затвердити Статут обласного комунального підприємства
  Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича” (додається).
 3. Затвердити склад наглядової ради обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича” згідно з додатком.
 4. Директору обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича” забезпечити здійснення державної реєстрації обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича” та у місячний термін надати обласній раді копії реєстраційних документів.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба та постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

 

 

Голова обласної ради                                               Олександр Сич

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 348-11/2016

 

 

Склад наглядової ради обласного комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“Дністровський РЛП імені Сергія Дідича”

 

Басараб                                                                      заступник голови обласної
Сергій Михайлович                                        ради, голова наглядової ради

 

Матусевич                                                             заступник голови постійної комісії
Олександр Борисович                                  обласної ради з питань екології та раціонального                                                                       природокористування, заступник голови наглядової ради

 

Члени наглядової ради:

 

Королик                                                                 депутат обласної ради
Михайло Михайлович

 

Кузьма                                                                    депутат обласної ради
Микола Миколайович

 

Станіславський                                                  депутат обласної ради
Богдан Миколайович

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 348-11/2016

 

 

СТАТУТ
обласного комунального
підприємства Івано-Франківської обласної ради
“Дністровський регіональний ландшафтний парк
імені Сергія Дідича”

 

 

м. Івано-Франківськ
2016 рік

 

 

 1. Загальні положення

1.1. Обласне комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича” (далі – підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке виконує функції спеціальної адміністрації об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення “Дністровський регіональний ландшафтний парк”.

1.2. Власником обласного комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. На підприємстві створюється наглядова рада у складі п’яти осіб з числа депутатів обласної ради.

1.4. Персональний склад наглядової ради затверджується Власником.

1.5. Наглядова рада діє на підставі положення, яке затверджується Власником.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника, положенням про Дністровський регіональний ландшафтний парк, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

 1. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Обласне комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”;

скорочене українською мовою: КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича”.

2.2. Місцезнаходження: Україна, Івано-Франківська область, Тлумацький район, м. Тлумач, площа Данила Галицького, 5, 78001

 

 1. Мета та предмет діяльності

3.1. Підприємство створено з метою забезпечення управління територією природно-заповідного фонду місцевого значення “Дністровський регіональний ландшафтний парк” та збереження унікального природного комплексу вздовж ріки Дністер, що має особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

3.2. Основними завданнями підприємства є:

– забезпечення управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду;

–  забезпечення управління Дністровським регіональним ландшафтним парком;

–  збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону;

 • збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;
 • підтримка загального екологічного балансу р. Дністер;
 • проведення науково-дослідної роботи щодо вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;
 • створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;
 • проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

3.3. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством та передбачені цим Статутом.

3.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються підприємством лише після їх отримання.

 

 1. Юридичний статус

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним майном на праві повного господарського відання.

4.3. Підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

4.4. Для здійснення господарської діяльності підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Держава, Власник та наглядова рада не відповідають за зобов’язаннями підприємства, а підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та наглядової ради.

4.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів директора про роботу обласного комунального підприємства;

– затвердження штатного розпису;

– прийняття рішення про оплату праці і винагороди директору;

– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу).

4.9. До компетенції наглядової ради належить:

– розроблення стратегії розвитку обласного комунального підприємства;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення екологічного аудиту;

– проведення інвентаризації майна.

 

 1. Права та обов’язки

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на підприємство завдань та статутних обов’язків.

5.1.2. Скликати і проводити технічні наради з питань, що відносяться до компетенції підприємства.

5.1.3. Утворювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.

5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, відповідно до законодавства.

5.1.5. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.6.  Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.7. Одержувати кредити банківських установ, отримувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.

5.1.8. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.9. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Підприємство зобов’язане:

5.2.1. Дотримуватись чинних нормативних документів, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради.

5.2.2. При визначенні стратегії господарської діяльності враховувати державні контракти та державні замовлення, а також інші договірні зобов’язання.

5.2.3. Щорічно звітувати про свою діяльність Власнику та наглядовій раді.

5.2.4. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.

5.2.5. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.6. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.7. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи підприємства.

5.2.8. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.

5.2.9. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.10. Здійснювати бухгалтерський і податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.11. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

5.2.12. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

 

 1. Статутний капітал

6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.

6.2. Встановити статутний капітал обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича” в розмірі 1000000 гривень для розвитку підприємства. Статутний капітал формується впродовж року з дня державної реєстрації.

 

 1. Управління

7.1. Управління підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, наглядової ради та участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Поточне керівництво діяльністю підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту з подальшим погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.

7.4. Власник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності підприємства.

7.5. Директор:

7.5.1. Діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства у межах та у визначеному законодавством і Статутом порядку.

7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та в установах банків у встановленому порядку.

7.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підпорядкованих працівників.

7.5.5. Подає на затвердження обласної ради Статут та проекти змін до нього.

7.5.6. Призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними.

7.5.7. Призначає на посади та звільняє з посад працівників підприємства.

7.5.8. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

7.5.9. Укладає колективний договір з працівниками.

7.5.10. Вирішує інші питання діяльності підприємства у відповідності із законодавством.

7.6. Директор підприємства та його заступники є офіційними представниками підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси підприємства в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

7.7. Директор підприємства та його заступники у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво підприємством та його підпорядкованими підприємствами.

7.8. Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.9. Директор підприємства одночасно є керівником спеціальної адміністрації об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення “Дністровський регіональний ландшафтний парк”.

 

 1. Майно та фінансування

8.1. Майно підприємства становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

8.2. Майно підприємства, яке передане на праві повного господарського відання, залишається у власності Власника. Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Підприємство може передавати майно в оренду та заставу лише за згодою Власника.

8.3. Джерелами формування майна підприємства є:

8.3.1. Кошти місцевого бюджету.

8.3.2. Власні надходження підприємства від:

– господарської та/або виробничої діяльності;

– реалізації майна.

8.3.3. Інші власні надходження підприємства.

8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.3.5. Інші джерела, не заборонені законодавством.

8.4. Підприємство має право:

– передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями;

– за погодженням із Власником реалізувати (списати) майно, застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази підприємства у визначеному законодавством порядку.

8.5. Фінансування підприємства здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

8.6. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності підприємства здійснюється відповідним органом та Власником у визначеному законодавством порядку.

8.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності підприємства, у визначеному законодавством порядку.

8.8. Керівництво підприємства несе відповідальність перед Власником та перед іншими органами за достовірність і своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

8.9. Керівництво підприємства забезпечує проведення інвентаризації майна, оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

 

 1. Господарська та соціальна діяльність

9.1. Основою господарської діяльності підприємства є забезпечення управління територією природно-заповідного фонду місцевого значення “Дністровський регіональний ландшафтний парк”, збереження унікального природного комплексу вздовж ріки Дністер, що має особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність та отримання прибутку від господарської діяльності.

9.2. Чистий прибуток підприємства, який утворюється після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплату відсотків за кредитами банків, внесків, передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, необхідних відрахувань, залишається у його розпорядженні.

9.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається керівництвом підприємства та трудовим колективом.

9.4. Підприємство за рахунок чистого прибутку, за погодженням з наглядовою радою, утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:

– фонд розвитку підприємства;

– фонд споживання;

– резервний фонд;

– інші фонди.

9.5. Фонд розвитку підприємства створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази підприємства. Спрямування коштів фонду визначається кошторисом.

9.6. Фонд споживання створюється у розмірі, який визначається згідно з чинним законодавством

9.7. Резервний фонд підприємства створюється в розмірі не менше 5% фонду споживання і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

9.8. Формування вищезазначених фондів здійснюється за підсумками річної господарської діяльності підприємства та базується на річній звітності.

9.9. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні та благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян, інші надходження незаборонені законодавством, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.

 

 1. Повноваження трудового колективу

10.1. Працівники підприємства мають право брати участь в управлінні обласного комунального підприємства через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління підприємства відповідно до законодавства.

10.2. Трудовий колектив підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

10.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства регулюються колективним договором.

10.4. Право укладання колективного договору надається директору підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

10.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.6. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником.

10.7. Оплата праці працівників підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.8. Працівники підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

 

 1. Припинення діяльності

11.1. Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

11.2. У разі реорганізації підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію підприємства.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно підприємства (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]