Про Положення про постійні та тимчасові комісії обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 11-2/2020
м. Івано-Франківськ

Про Положення про постійні
та тимчасові комісії
обласної ради

 

Відповідно до статей 47 та 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про постійні та тимчасові комісії обласної ради (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 18.03.2016. № 109-4/2016 “Про Положення про постійні та тимчасові комісії обласної ради”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія.

 

Голова обласної ради                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 11-2/2020

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні та тимчасові комісії Івано-Франківської обласної ради

Це Положення визначає порядок діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій Івано-Франківської обласної ради восьмого демократичного скликання, розроблено та діє на підставі законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та Регламенту обласної ради.

Зміст

Стаття 1. Загальні положення.

Стаття 2. Перелік постійних комісій Івано-Франківської обласної ради.

Стаття 3. Порядок формування постійних комісій.

Стаття 4. Права та обов’язки (повноваження) постійних комісій.

Стаття 5. Організація роботи постійних комісій.

Стаття 6. Обов’язки голови постійної комісії.

Стаття 7. Обов’язки заступника голови постійної комісії.

Стаття 8. Обов’язки секретаря постійної комісії.

Стаття 9. Обов’язки членів постійної комісії.

Стаття 10. Форми діяльності постійних комісій.

Стаття 11. Контрольна функція постійних комісій.

Стаття 12. Взаємодія постійних комісій з виконавчим апаратом обласної ради.

Стаття 13. Засідання постійної комісії.

Стаття 14. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії.

Стаття 15. Слухання в постійній комісії обласної ради.

Стаття 16. Діловодство постійних комісій

Стаття 17. Протокол засідання постійної комісії.

Стаття 18. Спільне засідання постійних комісій.

Стаття 19. Порядок діяльності тимчасових контрольних комісій обласної ради.

Стаття 20. Функціональна спрямованість постійних комісій обласної ради:

20.1. Постійна комісія обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей.

20.2. Постійна комісія обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

20.3. Постійна комісія обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства.

20.4. Постійна комісія обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму.

20.5. Постійна комісія обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства.

20.6. Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій.

20.7. Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики.

20.8. Постійна комісія обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики.

20.9. Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

20.10. Постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку.

20.11. Постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва.

Стаття 1. Загальні положення

1. Постійні комісії Івано-Франківської обласної ради (далі – постійні комісії) є органами обласної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради.

2. Постійні комісії є підзвітними та підконтрольними обласній раді.

3. Діяльність постійних комісій координують голова обласної ради, перший заступник та заступник голови обласної ради.

4. Депутати обласної ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням обласної ради голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій може працювати в обласній раді на постійній основі.

5. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом обласної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються обласною радою, з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо реалізації повноважень обласної ради у здійсненні державної регуляторної політики.

6. У своїй роботі постійні комісії Івано-Франківської обласної ради керуються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Івано-Франківської обласної ради та цим Положенням.

Стаття 2. Перелік постійних комісій Івано-Франківської обласної ради:

1. Постійна комісія з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей.

2. Постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

3. Постійна комісія з питань комунального майна та житлово-комунального господарства.

4. Постійна комісія з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму.

5. Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, будівництва, та дорожнього господарства.

6. Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій.

7. Постійна комісія з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики.

8. Постійна комісія з питань культури, духовності та інформаційної політики.

9. Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

10. Постійна комісія з питань захисту прав людини, законності та правопорядку.

11. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва.

Стаття 3. Порядок формування постійних комісій

1. Постійні комісії обираються обласною радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісій.

2. Перелік комісій, їх кількісний і персональний склад визначається обласною радою.

3. Голова, заступник голови та секретар комісії не можуть бути представниками однієї депутатської фракції.

4. Голова комісії може бути переобраний рішенням обласної ради за відповідним поданням голови обласної ради на підставі рішення постійної комісії чи 1/3 депутатів від загальної кількості ради.

5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник та заступник голови обласної ради.

6. Депутат обласної ради може бути членом лише однієї постійної комісії.

7. При обранні депутатів до постійних комісій враховуються побажання депутата щодо роботи у відповідній комісії, його фах, рівень професійної підготовки та інші чинники.

8. Формування постійних комісій може здійснюватися на засадах пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, якщо на цьому наполягає хоча б одна депутатська фракція чи група.

9. Утворення і розпуск (саморозпуск) депутатських фракцій і груп не може бути підставою для перегляду персонального складу постійних комісій обласної ради.

10. Протягом строку повноважень Івано-Франківська обласна рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати та реорганізовувати наявні, вносити зміни до їх назв та кількісного складу.

Стаття 4. Права та обов’язки (повноваження) постійних комісій

Постійні комісії своєю роботою сприяють ефективній та неперервній роботі обласної ради. В міжсесійний період постійні комісії здійснюють попередній розгляд і підготовку питань, які належать до відання обласної ради.

4.1. До повноважень постійних комісій обласної ради відносяться:

4.1.1. Попередній розгляд проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету, звітів про їх виконання.

4.1.2. Вивчення та підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей соціально-економічного життя, інших питань, які вносяться на розгляд обласної ради, виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.1.3. Участь у підготовці проєктів рішень обласної ради, підготовка висновків та рекомендацій з питань, які належать до відання постійних комісій, а також щодо проєктів нормативних та інших актів обласної ради незалежно від суб’єктів їх внесення.

4.1.4. Попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, підготовка висновків чи рекомендацій з цих питань, у тому числі й керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад області.

4.1.5. За дорученням обласної ради, голови обласної ради, заступників голови обласної ради або за власною ініціативою вивчення та перевірка діяльності підзвітних і підконтрольних обласній раді підприємств, установ, закладів та організацій з питань, віднесених до відання обласної ради, і інших суб’єктів, незалежно від форми власності, їх посадових осіб, в тому числі місцевих державних адміністрацій.

4.1.6. Здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради, висновків та рекомендацій постійних комісій, в тому числі загального контролю за виконанням обласного бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції.

4.1.7. Розгляд, узагальнення, систематизація пропозицій, заяв, скарг та звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції постійних комісій та підготовка за результатами їх розгляду відповідних висновків і рекомендацій.

4.1.8. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів і посадових осіб виконавчої влади та місцевого самоврядування в області.

4.2. Постійні комісії мають право:

4.2.1. Отримувати від керівників місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності, необхідні матеріали і документи з питань, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії.

Матеріали і документи облдержадміністрації, що надходять до обласної ради і підлягають розгляду постійними комісіями, якими передбачається здійснення фінансування або які впливають на показники бюджету, повинні бути завізовані керівником структурного підрозділу з питань фінансів облдержадміністрації.

4.2.2. Одержувати від посадових осіб, яким адресовані рекомендації постійних комісій, у встановлені ними терміни, інформацію про їх розгляд та вжиті заходи.

4.2.3. Залучати до участі в роботі постійних комісій представників громадськості, фахівців місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

4.2.4. В порядку контролю за виконанням рішень обласної ради заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення чи звіти заступників голови обласної державної адміністрації, керівників підприємств, об’єднань, установ та організацій, незалежно від форм власності, щодо їх діяльності.

4.2.5. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання обласної ради.

4.2.6. Виступати з доповідями та співдоповідями на сесіях обласної ради.

4.2.7. Виступати ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення.

4.2.8. Готувати обласній раді пропозиції щодо необхідності проведення місцевого референдуму або дорадчого опитування громадян.

4.2.9. Вимагати в керівників підприємств, установ і організацій пояснення про причини невиконання рішень обласної ради.

4.2.10. Подавати за результатами перевірки підприємств, установ та організацій рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд обласної ради.

4.2.11. Вивчати стан справ на місцях.

4.2.12. Брати участь у розробці і здійсненні заходів (програм) відповідно до функціональної спрямованості діяльності постійної комісії.

4.2.13. Встановлювати депутатський пост.

4.2.14. Розробляти і подавати висновки та рекомендації, які підлягають обов’язковому розгляду органами місцевої влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

4.2.15. Розробляти і здійснювати заходи щодо забезпечення виконання доручень виборців.

4.2.16. Створювати підготовчі комісії та тимчасові групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проєктів висновків з найбільш складних питань на розгляд постійної комісії.

4.2.17. Створювати експертні групи, залучати до участі в роботі постійних комісій, за погодженням з відповідними керівниками місцевих органів влади, спеціалістів та представників громадськості.

4.2.18. Проводити відкриті слухання в постійних комісіях.

4.2.19. Вимагати присутності на засіданнях постійних комісій посадових осіб обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.2.20. Отримувати від працівників місцевих державних адміністрацій, керівників підприємств, установ і організацій документи, необхідні для роботи постійних комісій.

4.2.21. Вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії обласної ради.

4.2.22. На виступ від постійної комісії під час розгляду будь-якого питання на сесії обласної ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції постійної комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат обласного бюджету.

4.2.23. Підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших місцевих рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

4.2.24. Виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

4.2.25. Заслуховувати посадових осіб виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій у порядку контролю за виконанням рішень обласної ради.

4.2.26. Звертатися з пропозиціями до голови обласної ради, обласної державної адміністрації, працівників виконавчого апарату, керівників установ, організацій, закладів, підприємств, незалежно від форм власності, для вирішення питань, що віднесені до відання постійної комісії.

4.3. Постійні комісії зобов’язані:

4.3.1. Якісно та ефективно здійснювати розгляд питань, що належать до їх відання.

4.3.2. Періодично звітувати перед обласною радою про свою роботу.

4.3.3. Своєчасно виконувати доручення обласної ради, голови, заступників голови обласної ради та інформувати про їх виконання.

4.3.4. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих постійною комісією висновків та рекомендацій.

4.3.5. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно розглядати листи та звернення громадян, у межах компетенції надавати на них відповіді, аналізувати запити і потреби населення, узагальнювати зауваження, що надходять, а в у разі потреби – доводити результати їх розгляду до відома обласної ради.

4.3.6. Інформувати громадськість про свою роботу, подаючи всебічну, об’єктивну і повну інформацію.

4.3.7. Надавати допомогу в захисті прав і законних інтересів громадян.

4.3.8. Узагальнювати матеріали і вносити свої пропозиції щодо практичної реалізації рішень обласної ради.

4.3.9. Надавати допомогу підприємствам, установам та організаціям у виявленні недоліків, з’ясовувати причини і умови, що сприяють порушенням, та розробляти рекомендації (пропозиції) про їх усунення.

4.3.10. Узагальнювати і поширювати передовий досвід.

4.3.11. Контролювати хід виконання доручень виборців.

Стаття 5. Організація роботи постійних комісій

5.1. Постійні комісії Івано-Франківської обласної ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту обласної ради, планів роботи та цього Положення.

5.2. Організація роботи постійних комісій покладається на голову постійної комісії.

5.3. Члени постійної комісії зобов’язані брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої вони входять.

5.4. В роботі постійної комісії, з правом дорадчого голосу, можуть брати участь депутати обласної ради, які не входять до складу постійної комісії.

5.5. У разі неможливості прибуття на засідання член постійної комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.

5.6. В залежності від характеру питання постійної комісії можуть проводити перевірки виконання конкретних рішень. Після закінчення перевірки складається довідка.

5.7. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за дорученням обласної ради, голови обласної ради, заступників голови обласної ради розглядатися спільно.

Стаття 6. Обов’язки голови постійної комісії

Голова постійної комісії:

6.1. Безпосередньо здійснює організацію роботи постійної комісії, скликає та веде її засідання.

6.2. Визначає завдання та розподіляє обов’язки між членами постійної комісії та доручає їм відповідну роботу, в т. ч. у складі підготовчих комісій і робочих груп.

6.3. Аналізує результати роботи постійної комісії та вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

6.4. При допомозі виконавчого апарату обласної ради організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань постійної комісії.

6.5. Повідомляє керівництво обласної ради про час та місце проведення засідань постійної комісії.

6.6. Відповідає за підготовку звітів, довідок, рекомендацій та пропозицій з питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії.

6.7. Представляє постійну комісію у взаємовідносинах з іншими постійними комісіями обласної ради, її виконавчим апаратом, структурними підрозділами обласної державної адміністрації та їх посадовими особами, з підприємствами, установами, закладами та організаціями, незалежно від форм власності.

6.8. Організовує роботу з контролю за виконанням рішень обласної ради та висновків і рекомендацій постійної комісії.

6.9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації з питань забезпечення гласності та відкритості в роботі постійної комісії, виступає від імені постійної комісії у засобах масової інформації.

6.10. При необхідності запрошує для участі в роботі постійної комісії керівників підприємств, установ, закладів, організацій.

6.11. Інформує членів постійної комісії про рішення інших органів обласної ради, а також про хід виконання висновків і рекомендацій постійної комісії.

6.12. Звітує про роботу постійної комісії на сесії обласної ради.

Стаття 7. Обов’язки заступника голови постійної комісії

Заступник голови постійної комісії:

7.1. Виконує обов’язки голови постійної комісії в разі його відсутності або неможливості виконувати свої повноваження.

7.2. Бере участь в організації роботи постійної комісії.

7.3. Здійснює оперативний контроль за виконанням рекомендацій постійної комісії.

7.4. Координує діяльність депутатських робочих груп, депутатських постів та підготовчих комісій у разі їх створення постійною комісією.

7.5. Узагальнює матеріали перевірок, оглядів, рейдів тощо, інших документів, які надходять до постійної комісії щодо проведення основних організаційних заходів.

Стаття 8. Обов’язки секретаря постійної комісії

Секретар постійної комісії:

8.1. Виконує обов’язки голови постійної комісії та заступника голови постійної комісії у разі їх відсутності або неможливості виконувати свої повноваження.

8.2. Веде діловодство, здійснює контроль за виконанням членами постійної комісії наданих їм доручень.

8.3. Веде контроль за участю членів постійної комісії у засіданнях постійної комісії.

8.4. Бере участь у підготовці питань, внесених на розгляд постійної постійної комісії.

8.5. Проводить організаційну роботу щодо виконання рішень постійної комісії.

8.6. Контролює своєчасне направлення виконавцям рекомендацій постійної комісії і надходження відповідей на них.

Стаття 9. Обов’язки членів постійної комісії

Члени постійної комісії відповідно до плану роботи або за дорученням керівництва постійної комісії:

9.1. Беруть участь у підготовці питань, внесених на обговорення обласної ради або постійної комісії.

9.2. Ведуть організаційну роботу щодо виконання рішень обласної ради та постійної комісії.

9.3. Беруть участь у проведенні перевірок і за їх підсумками складають необхідні довідкові та інформаційні матеріали.

Стаття 10. Форми діяльності постійних комісій

10.1. В організації роботи постійних комісій використовуються такі форми їх діяльності:

10.1.1. Колегіальна – засідання постійної комісії.

10.1.2. Колективна – робота підготовчих комісій, секцій, робочих груп, перевірки, обстеження, проведення рейдів і оглядів, підготовка доповідей та співдоповідей.

10.1.3. Індивідуальна – збір інформації членами постійної комісії, проведення перевірок, вивчення громадської думки з питань, які розглядаються постійною комісією, виступи зі звітами, повідомленнями, інформацією про стан справ на дорученій відповідно до розподілу обов’язків ділянці роботи, депутатський пост в особі одного депутата за дорученням постійної комісії.

10.2. Основною організаційною формою діяльності постійних комісій є їх засідання, серед яких можна виділити:

10.2.1. Організаційні – як правило, перші засідання постійної комісії, на яких вирішуються організаційні питання.

10.2.2. Звичайні.

10.2.3. Розширені – засідання, на які запрошуються представники громадських організацій, працівники виконавчого апарату обласної ради, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представники інших постійних комісій.

10.2.4. Спільні – засідання, які проводяться разом з однойменними постійними комісіями різних рад або двома чи більше постійними комісіями обласної ради.

10.2.5. Виїзні – проводяться з виїздом на місце для вирішення проблем або ознайомлення з досвідом роботи.

10.2.6. Об’єднані – проводяться постійними комісіями разом із громадськими організаціями або органами самоорганізації населення.

Стаття 11. Контрольна функція постійних комісій

11.1. Для організації контролю за виконанням рішень, що надходять до постійної комісії, на кожне з них може оформлятися контрольна картка встановленого зразка. У картці вказується, коли рішення надійшло до постійної комісії, кому доручено контроль за виконанням, дата зняття рішення з контролю.

11.2. Контроль здійснюється через перевірки з наступним розглядом результатів на засіданні постійної комісії. За матеріалами перевірок постійна комісія може вносити пропозиції обласній раді для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків чи про зняття рішень з контролю.

11.3. Інформація про зняття з контролю документів постійної комісії зазначається у протоколі.

11.4. Основними формами практичного здійснення контрольної функції постійних комісій є різнопланові перевірки:

11.4.1. Комплексна перевірка передбачає глибоке вивчення діяльності підприємства, установи, закладу, організації.

11.4.2. Тематична перевірка передбачає детальне вивчення одного з важливих питань або перевірку окремого головного завдання.

11.4.3. Цільова перевірка спрямована на здійснення контролю за виконанням визначеного нормативного акта, рішення обласної ради або виду діяльності.

11.4.4. Огляд – це масова перевірка і вивчення стану справ на визначеній ділянці роботи підприємств, установ, закладів, організацій, яка здійснюється протягом визначеного періоду часу (квартал, місяць, тиждень).

11.4.5. Рейд – це масова і, як правило, оперативна перевірка, що відрізняється стислими строками проведення, залученням широкого активу, представників засобів масової інформації і спрямована на оперативне виявлення і виправлення виявлених порушень.

11.4.6. Спостереження і контроль – це спосіб проведення перевірок, коли є необхідним постійне спостереження за станом справ на якомусь об’єкті. У таких випадках керівництвом обласної ради чи постійної комісії може бути дане окреме доручення депутату про здійснення контролю або спостереження (встановлення депутатського посту).

Стаття 12. Взаємодія постійних комісій з виконавчим апаратом обласної ради

12.1. Виконавчий апарат обласної ради забезпечує постійну комісію для проведення її засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проєктів документів, що підлягають розгляду, надсилає їх для попереднього ознайомлення на електронну пошту депутата за його згодою.

12.2. Виконавчий апарат обласної ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

12.3. Рекомендації, висновки та пропозиції постійних комісій надаються керуючому справами обласної ради у письмовому вигляді.

12.4. Постійна комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також проводити необхідні дослідження чи розробку проєктів нормативних актів у межах своєї компетенції.

Стаття 13. Засідання постійної комісії

13.1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою постійної комісії у міру потреби згідно з планом роботи постійної комісії або у зв’язку з проведенням позачергової сесії обласної ради та інших обставин, але не менше одного разу у квартал.

13.2. Питання, які плануються до розгляду на засіданнях постійної комісії, доводяться її головою до відома голови обласної ради, першого заступника чи заступника голови обласної ради, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, з наданням відповідних матеріалів.

13.3. Засідання постійної комісії може бути скликане також за письмовим зверненням голови обласної ради.

13.4. Виконавчий апарат обласної ради після отримання доручення голови обласної ради зобов’язаний повідомити голову та всіх членів постійної комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у зверненні чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою трьох днів від дати, заявленої у вказаних документах.

13.5. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу постійної комісії.

13.6. Головує на засіданні постійної комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар постійної комісії.

13.7. У разі відмови від головування на засіданні постійної комісії осіб, визначених ч. 5 цієї статті, члени постійної комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених постійною комісією. У протоколі засідання постійної комісії вказують причину, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

13.8. Проєкт порядку денного засідання постійної комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд чергової сесії обласної ради, плану роботи постійної комісії та пропозицій голови обласної ради, членів постійної комісії.

13.9. Перед початком засідання постійної комісії голова або особа, що його замінює, оголошує порядок денний. Кожен член постійної комісії має право пропонувати до нього зміни.

13.10. Порядок денний вважається затвердженим, якщо за нього проголосувала більшість членів постійної комісії.

13.11. Після проведення засідання прийняті висновки та рекомендації доводяться до відома зацікавлених органів і виконавців, здійснюється контроль за ходом їх виконання та забезпечується практична участь членів постійної комісії в реалізації прийнятого рішення.

13.12. Тривалість засідання постійної комісії залежить від порядку денного і окремо визначається на кожному засіданні.

Стаття 14. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

14.1. Рішення постійної комісії приймаються шляхом голосування після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається.

14.2. Рішення постійної комісії ухвалюються у формі висновків та рекомендацій.

14.3. Висновки – це акти постійних комісій, що приймаються ними після розгляду проєктів рішень, які пропонуються внести на розгляд обласної ради, і містять позицію постійної комісії з визначеного питання.

14.4. Рекомендації – це акти постійних комісій, прийняті, як правило, після перевірки справ на місцях, детального вивчення та обговорення питання і містять пропозиції постійної комісії щодо усунення виявлених недоліків, викорінення причин і умов, що сприяють порушенням, а також пропозиції щодо виконання конкретних дій, спрямованих на стабілізацію ситуації.

14.5. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

14.6. Висновки постійної комісії є обов’язковими для розгляду на сесії обласної ради, головою обласної ради та виконавчим апаратом обласної ради.

14.7. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються і які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений постійною комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

Стаття 15. Слухання в постійній комісії обласної ради

15.1. Слухання в постійній комісії обласної ради є особливою формою засідання постійної комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною для отримання необхідної інформації та для аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання.

15.2. До початку слухань постійна комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує потрібну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

15.3. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

15.4. На слуханнях у порядку, встановленому головою постійної комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

15.5. Висновки і рекомендації постійною комісією приймаються, якщо метою слухань був розгляд кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються, або якщо слухання проводилися у порядку контролю за ефективністю діяльності посадової особи.

15.6. Висновки і рекомендації за результатами слухання не приймаються, якщо слухання проводилося з метою поглиблення поінформованості громадян чи для формування необхідної громадської думки.

15.7. Якщо заслуховуються посадові особи з метою контролю за ефективністю їх роботи у разі порушень ними закону та вчиненні корупційних дій, члени постійної комісії аналізують інформаційні матеріали щодо посадової особи; визначають, які матеріали потрібно отримати від установи, де працює підзвітний; складають повний перелік питань, які потрібно з’ясувати та список осіб, яких потрібно запросити на слухання; визначають список осіб, які можуть дати необхідні свідчення чи пояснення; призначають строк проведення слухань; приймають рішення про необхідність запрошення на слухання керівників посадових осіб, слухання яких призначено.

Стаття 16. Діловодство постійних комісій

Для впорядкування діловодства постійної комісії рекомендується ведення таких справ з переліком документів, що входять до них:

16.1. Папка № 1:

16.1.1. Списки членів постійної комісії та її активу.

16.1.2. Облік відвідувань засідань постійної комісії її членами.

16.1.3. Матеріали з обліку виконання доручень членами постійної комісії.

16.1.4. Протоколи засідань постійної комісії.

16.1.5 Аналіз роботи постійної комісії.

16.1.6. Рекомендації постійної комісії з контрольними картками про їх виконання.

16.2. Папка № 2:

16.2.1. Довідковий матеріал постійної комісії – доповідні записки, довідки за підсумками перевірок, довідки обстежень, акти, інформації та інші матеріали з питань, які вивчалися депутатами, активом.

16.2.2. Матеріали з контролю і перевірок виконання рекомендацій постійної комісії, рішень обласної ради, інформації про їх виконання.

16.2.3. Довідки, інформації й інші матеріали, що подаються підприємствами, установами, закладами та організаціями за запитами постійної комісії.

16.2.4. Листування з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями і громадсько-політичними об’єднаннями.

16.3. Папка № 3:

16.3.1. Рішення обласної ради з питань, які входять до компетенції постійної комісії.

16.3.2. План роботи обласної ради.

16.3.3. Перспективний план роботи постійної комісії.

16.3.4. Поточний план роботи постійної комісії.

16.3.5. Плани роботи підконтрольних обласній раді органів, підприємств, установ, закладів та організацій.

16.3.6. План заходів щодо виконання доручень виборців.

16.3.7. Контрольні картки за виконанням рішень обласної ради.

Усі документи оформляються належним чином, відповідно до інструкції з діловодства, затвердженої обласною радою або її головою.

За стан діловодства постійної комісії відповідають голова і секретар постійної комісії, а виконавчий апарат обласної ради надає їм в цьому допомогу та забезпечує їх діяльність.

Стаття 17. Протокол засідання постійної комісії

17.1. Кожне засідання постійної комісії оформляється протоколом, який складає відповідальний працівник виконавчого апарату обласної ради чи в окремих випадках секретар постійної комісії.

17.2. В протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання постійної комісії;

2) список членів постійної комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання постійної комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань порядку денного;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

17.3. До протоколу у вигляді додатків долучають: ухвалені рішення, особливі думки членів постійної комісії.

17.4. Оформлений протокол надається працівником, відповідальним за його складання, на підпис голові та секретареві постійної комісії.

17.5. Належним чином оформлений та підписаний протокол, зберігається у справах постійної комісії.

Стаття 18. Спільне засідання постійних комісій

18.1. За дорученнями обласної ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше постійних комісій обласної ради.

18.2. Головує на такому засіданні голова постійної комісії, яка визначена профільною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

18.3. Порядок проведення спільного засідання постійних комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому Положенні для засідання постійної комісії.

18.4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній постійній комісії.

18.5. Спільним ухваленим рішенням вважається таке, за яке проголосувала більшість від складу в кожній постійній комісії, які брали участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення постійних комісій, яке підписується головами постійних комісій або особами, що їх замінюють.

18.6. У разі, якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у постійних комісіях є різними, оформляються окремі рішення по кожній із постійних комісій у порядку, встановленому цим Положенням.

18.7. Відповідальною за складання протоколу є постійна комісія, визначена профільною, або постійна комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

18.8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами постійних комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 19. Порядок діяльності тимчасових контрольних комісій обласної ради

19.1. Тимчасові контрольні комісії обласної ради є органами обласної ради, які відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених обласною радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

19.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії обласної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу обласної ради.

19.3. Форми і методи діяльності тимчасової контрольної комісії є такими ж, як і у постійної комісії.

19.4. Компетенція тимчасової контрольної комісії обласної ради визначається в рішенні обласної ради про її створення.

19.5. Тимчасові контрольні комісії обласної ради, як правило, проводять свої засідання в закритому режимі.

19.6. Після завершення роботи тимчасової контрольної комісії оформляється звіт, в якому викладається мета утворення комісії; суть проблеми, що розглядалася; фактичні матеріали, що стосуються проблем, які були розглянуті комісією; результати їх розгляду; висновки та рекомендації, які подаються на розгляд обласної ради.

19.7. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

19.8. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

19.9. Повноваження тимчасової контрольної комісії обласної ради припиняються з моменту прийняття обласною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень обласної ради.

Стаття 20. Функціональна спрямованість постійних комісій обласної ради

20.1. Постійна комісія з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.1.1. Розглядає проєкти рішень обласної ради:

– щодо охорони здоров’я, праці та зайнятості і соціального захисту учасників, ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, проводить вивчення відповідних питань, подає висновки і рекомендації;

– про створення, фінансування та діяльність на території Івано-Франківської області мережі реабілітаційних центрів і центрів соціальної адаптації для учасників АТО/ООС.

20.1.2. Вносить пропозиції і контролює питання щодо раціонального використання коштів обласного бюджету, які спрямовані на фінансування програм, призначених для учасників, ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, залучення додаткових, у тому числі інвестиційних, джерел фінансування.

20.1.3. Розглядає програми розвитку матеріально-технічної бази реабілітаційних центрів і центрів соціальної адаптації для учасників АТО/ООС та інших установ області.

20.1.4. Подає для узагальнення постійній комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій пропозиції щодо внесення змін та доповнень до обласного бюджету.

20.1.5. Взаємодіє з громадськими організаціями в межах своїх повноважень.

20.1.6. Спільно з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики вивчає та заслуховує питання щодо реабілітації та медичної допомоги учасників і ветеранів АТО/ООС.

20.1.7. Сприяє:

– залученню для виконання соціальних програм, направлених на роботу з учасниками і ветеранами АТО/ООС та їхніми сім’ями, громадських і благодійних організацій, спонсорів та меценатів;

– встановленню зв’язків, обміну досвідом з радами, громадськими організаціями медичного та соціального напрямків областей і міст України, а також інших держав, пов’язаних з питаннями, що стосуються учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей.

20.1.8. Вносить пропозиції обласній раді та контролює виконання рішень ради з питань:

– пов’язаних з покращенням соціального захисту учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей;

– охорони здоров’я та реабілітації учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей;

– освіти та перекваліфікації учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей;

– житлового та земельного забезпечення учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей;

– дозвілля та творчої, духовної реалізації учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей.

20.1.9. Подає рекомендації обласній раді та обласній державній адміністрації про утворення фондів соціальної допомоги учасникам і ветеранам АТО/ООС та їхнім сім’ям, порядок і умови використання коштів цих фондів.

20.1.10. Подає пропозиції щодо надання учасникам і ветеранам АТО/ООС та їхнім сім’ям грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпечення медикаментами, технічними та іншими засобами.

20.1.11. Проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, департаментами, управліннями облдержадміністрації, обласними громадськими організаціями, при необхідності за результатами засідань вносить пропозиції на сесію обласної ради.

20.1.12. Контролює:

– у межах своїх повноважень застосування законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей;

– належне та своєчасне виконання рішень обласної ради з питань компетенції постійної комісії;

– використання коштів обласного бюджету, спрямованих на реалізацію програм, призначених для учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей;

– роботу органів виконавчої влади з питань учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, вживає заходів щодо сприяння реалізації програм, спрямованих на покращення соціального захисту учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, проводить конференції, круглі столи та наради з цих питань.

20.2. Постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.2.1 Здійснює контроль за своєчасним формуванням та кількісними і якісними показниками наповнення дохідної, виконання видаткової частин обласного бюджету, використанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загального та спеціального фондів за обсягами, термінами, структурою та їх цільовим призначенням.

20.2.2. Аналізує звіт обласної державної адміністрації про використання коштів резервного фонду обласного бюджету.

20.2.3. Здійснює аналіз виконання обласного та місцевих бюджетів області, програми соціально-економічного та культурного розвитку області. Заслуховує з цих питань керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до обласного бюджету, подані постійними комісіями обласної ради, узагальнює і вносить їх на розгляд голові обласної ради.

20.2.4. Попередньо розглядає проєкти програм соціально-економічного та культурного розвитку області, проєкти обласного бюджету та звіти про їх виконання, вносить пропозиції щодо їх затвердження на сесії обласної ради. Готує висновки з цих питань, виступає на сесіях із співдоповідями.

20.2.5. Здійснює контроль за виконанням прийнятих обласною радою рішень з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету в частині витрат і раціонального використання коштів, фінансуванням регіональних цільових програм.

20.2.6. Проводить спільні з іншими постійними комісіями обласної ради, департаментами і управліннями обласної державної адміністрації, фіскальною службою засідання постійної комісії з питань аналізу виконання показників доходів та видатків обласного бюджету, виконання регіональних цільових програм, затверджених обласною радою.

20.2.7. Надає консультації органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам з питань використання коштів обласного бюджету. В ході проведення перевірок і аналізу стану економіки області розробляє заходи щодо вдосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів, пошуку резервів та джерел залучення додаткових надходжень до обласного бюджету і вносить відповідні пропозиції обласній раді.

20.2.8. Вивчає діяльність органів виконавчої влади з питань ефективності, законності використання фінансових ресурсів обласного бюджету та залучення інвестицій в економіку області.

20.2.9. Попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів про їх використання.

20.2.10. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів, готує висновки з цих питань.

20.2.11. Погоджує проєкти всіх нормативних актів обласної ради, незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності обласної ради чи впливають на рівень видатків або надходжень та ефективного використання коштів обласного бюджету.

20.2.12. В межах відповідного бюджетного періоду погоджує розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

20.2.13. Погоджує пропозиції щодо:

– пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;

– переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що склався станом на 1 січня календарного року.

20.2.14. Погоджує внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами.

20.2.15. Погоджує розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 1 січня календарного року.

20.2.16. Розглядає та погоджує переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на відповідний бюджетний період.

20.2.17. Погоджує розподіл окремих видатків, передбачених головним розпорядникам коштів обласного бюджету.

20.3. Постійна комісія з питань комунального майна та житлово-комунального господарства

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.3.1. Попередньо розглядає програми, що стосуються питань діяльності комунальних підприємств, приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, житлово-комунального господарства.

20.3.2. Вивчає діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ, закладів та організацій, їх філій та відділень з покладених на неї завдань щодо об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають у сфері її управління.

20.3.3. Заслуховує інформацію про хід виконання програм з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

20.3.4. Розглядає питання щодо:

– ефективності використання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, закріпленого за підприємствами, установами, закладами, організаціями на праві оперативного управління та повного господарського відання;

– передачі об’єктів права державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області та об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну власність;

– роботи житлово-комунального господарства області;

– оптимізації, функціонування житлово-комунального господарства та запровадження нових форм його організації.

20.3.5. Проводить аналіз стану майна обласних комунальних підприємств, засновником яких є обласна рада, та тих, що відносяться до відання постійної комісії.

20.3.6. Вивчає і розглядає питання щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ, закладів і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

20.3.7. Попередньо розглядає проєкти рішень обласної ради з питань приватизації та оренди комунального майна, затвердження переліків об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації, житлово-комунального господарства, а також здійснює контроль за ходом виконання цих рішень, розглядає інформацію про завершення приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

20.3.8. Здійснює контроль за:

– майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в межах, визначених обласною радою;

– реалізацією державної та регіональної політики у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, житлово-комунального господарства;

– ефективністю використання бюджетних коштів, загального і спеціальних фондів, у тому числі фондів за цільовим призначенням, обсягами, що спрямовуються на виконання обласних цільових програм з питань, що належать до відання постійної комісії, управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, покращення стану майна спільної власності територіальних громад області, житлово-комунальне господарство області відповідно до чинного законодавства;

– виконанням висновків та рекомендацій, прийнятих на засіданнях постійної комісії.

20.3.9. Вивчає і вносить пропозиції щодо раціонального використання фінансових ресурсів.

20.3.10. Забезпечує підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проєктів регуляторних актів з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

20.3.11. Здійснює обстеження та аналіз діяльності об’єктів житлово-комунального господарства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і готує за їх наслідками пропозиції щодо вирішення проблем.

20.3.12. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються на посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які відносяться до компетенції постійної комісії, готує висновки з цих питань.

20.3.13. Заслуховує звіти керівників з питань, що відносяться до компетенції постійної комісії.

20.4. Постійна комісія з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.4.1. Розглядає та подає на затвердження обласній раді:

– проєкти рішень обласної ради про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення, спеціальне водокористування, а також про скасування таких дозволів;

– проєкти рішень обласної ради та проєкти регіональних програм з питань розвитку туризму;

– проєкти рішень обласної ради про переліки природоохоронних заходів, що фінансуються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та проєкти рішень щодо змін до переліків;

– проєкти рішень обласної ради про порядок використання коштів, що виділяються з обласного бюджету на ведення лісового господарства;

– проєкти рішень обласної ради про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

– проєкти рішень обласної ради про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; щодо внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

– проєкти рішень обласної ради про оголошення геологічних об’єктів, що становлять наукову або культурну цінність, об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення;

– проєкти рішень обласної ради про боротьбу зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

– проєкти рішень обласної ради про віднесення водних об’єктів місцевого значення до об’єктів природно-заповідного фонду чи відповідних категорій особливої охорони, затвердження проєктів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів та проєкти рішень обласної ради щодо інших питань у галузі регулювання водних відносин;

– проєкти рішень обласної ради про регіональні програми охорони довкілля, участь області у державних цільових, міждержавних, регіональних програмах використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; державних та регіональних програмах з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр;

– проєкти рішень обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

20.4.2. Розглядає та надає висновки і рекомендації щодо:

– реалізації державної політики у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів на території області;

– охорони навколишнього природного середовища, діяльності потенційно екологічно шкідливих підприємств на території області, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічного благополуччя;

– поводження з твердими побутовими відходами, зберігання і вивезення токсичних відходів;

– вжиття необхідних заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, інформування про них населення;

– проєктів розміщення на території області потенційно небезпечних підприємств, установ і організацій та проєктів планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів в частині екологічної безпеки та впливу на довкілля таких об’єктів;

– проєктів розміщення на території області об’єктів електроенергетики в частині екологічної безпеки та впливу на довкілля таких об’єктів, виходячи з інтересів територіальних громад;

– режиму використання територій рекреаційних зон;

– здійснення заходів щодо охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин;

– збереження і використання природних ресурсів області та обсягів їх використання;

– затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів;

– фінансування (співфінансування) заходів обласних програм з питань розвитку туризму, а також ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на їх реалізацію;

– проєктів планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових зон, в частині використання і резервування територій та об’єктів області в рекреаційних цілях;

– визначення режиму використання територій рекреаційних зон;

– розвитку туристичної галузі області та створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів та підвищення якості туристичних послуг;

– впливу на розвиток туризму суміжних галузей економіки.

20.4.3. Розглядає питання дотримання встановлених норм якості питної води, атмосферного повітря та інші питання, пов’язані з забезпеченням якісного та екологічно безпечного середовища, за необхідності організовує проведення відповідної екологічної експертизи.

20.4.4. Забезпечує відкритість інформації про стан навколишнього природного середовища, виконання природоохоронних заходів та надходжень до бюджету області за використання надр, сплати екологічного податку, податку за водокористування та інших екологічних податків та платежів.

20.4.5. Аналізує соціологічні дослідження, експертні пропозиції та вивчення громадської думки з питань розвитку туризму.

20.4.6. Здійснює контроль за:

– цільовим використанням коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

– прийняттям в експлуатацію об’єктів, які фінансуються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

– проведенням органами місцевої виконавчої влади моніторингу навколишнього природного середовища;

– належною екологічною ситуацією у пунктах пропуску через державний кордон (на митних постах області);

– станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, проведенням робіт з ліквідації наслідків стихійних лих;

– використанням та охороною надр;

– виконанням рішень обласної ради щодо реалізації екологічної політики, прав громадян на екологічно безпечне середовище та рекреаційну діяльність і раціональне природокористування;

– виконанням обласних комплексних і цільових програм з питань розвитку туризму;

– виконанням угод про транскордонне співробітництво, суб’єктом яких є Івано-Франківська область;

– забезпеченням розвитку в області всіх видів туризму, розвитку і вдосконалення туристичних та рекреаційних заходів усіх форм власності;

– виконанням рішень обласної ради з питань, що належать до компетенції комісії.

20.5. Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.5.1. Розглядає та подає на затвердження обласній раді:

– проєкти рішень обласної ради з питань промисловості, підприємництва, планування територій, архітектури, будівництва, розвитку дорожнього, транспортного господарства, перевезень;

– проєкти рішень обласної ради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших цільових програм в частині компетенції постійної комісії.

20.5.2. Розглядає та надає висновки та рекомендації щодо:

– виконання регіональних правил забудови населених пунктів області, їх генеральних планів, поліпшення архітектурного вигляду забудов;

– охорони, реставрації, використання пам’яток архітектури і містобудування;

– затвердження переліків об’єктів будівництва, ремонту та реконструкції, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного та/або місцевого бюджету;

– виконання інвестиційних намірів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного призначення, ефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів, залучених коштів і коштів інших джерел фінансування, що спрямовуються на цю мету;

– забезпечення паливно-енергетичними ресурсами господарського комплексу області, споживання енергоносіїв, проєктів програм енергозбереження;

– покращення роботи паливно-енергетичного комплексу області, впровадження нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та нових енергозберігаючих технологій;

– роботи і координації діяльності промислових підприємств, незалежно від форм власності;

– відновлення виробництва, нарощування випуску власної продукції та розширення сфери виробництва товарів широкого споживання;

– забезпечення та потреби області в послугах зв’язку, перевезенні залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту;

– стану та розвитку різних галузей промисловості області.

20.5.3. Здійснює контроль за:

– ефективністю використання коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету, які спрямовуються на розвиток промисловості, дорожнього господарства, будівництво, архітектуру;

– належним та своєчасним виконанням рішень обласної ради з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

20.5.4. Заслуховує звіти про виконання регіональних цільових програм.

20.5.5. Аналізує скарги жителів області з питань, віднесених до відання постійної комісії, розглядає їх на засіданнях постійної комісії.

20.5.6. Проводить попередній розгляд проєктів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються містобудування та дорожнього господарства.

20.5.7. Здійснює перевірки, обстеження та аналіз діяльності об’єктів дорожнього господарства і готує за їх наслідками відповідні пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань.

20.6. Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.6.1. Розглядає та подає на затвердження обласній раді:

– проєкти рішень обласної ради з питань регулювання земельних відносин на території області;

– проєкти рішень щодо розпорядження землями, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, вилучення, припинення права постійного користування та надання їх у власність та користування у випадках і порядку, передбачених законодавством;

– проєкти рішень обласної ради про виділення для довгострокового чи тимчасового користування лісами лісових ділянок на землях спільної власності територіальних громад області та припинення права користування ними;

– проєкти рішень обласної ради щодо лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань на території області;

– проєкти рішень обласної ради щодо загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації на території області, реалізації регіональних програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель на території області;

– проєкти рішень обласної ради з питань аграрної політики, використання земель та регулювання земельних відносин;

– проєкти рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законодавством;

– проєкти рішень щодо припинення права користування та надання в користування мисливських угідь на території області у спосіб та в порядку визначених законодавством;

– проєкти рішень з питань створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для сталого розвитку гірських територій області, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення якості життя та економічного благополуччя населення, що на них проживає;

– проєкти рішень обласної ради щодо загальнодержавних програм розвитку гірських територій та їх реалізація на території області, реалізація регіональних програм ефективного розвитку гірських територій області.

20.6.2. Розглядає та надає висновки і рекомендації щодо:

– діяльності на відповідній території місцевих землевпорядних органів, організації землеустрою;

– проєктів нормативно-правових актів, що стосуються питань землекористування;

– вирішення земельних спорів;

– реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель, лісових відносин;

– проєктів обласного бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку області в частині питань землекористування, аграрних відносин та розвитку гірських територій;

– фінансування заходів з раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

– економічного стимулювання власників землі і землекористувачів, поліпшення якості земель, в тому числі сільськогосподарського призначення, підвищення продуктивності земель лісового фонду, впровадження нових технологій виробництва;

– впровадження регіональних програм з питань виробництва, заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, розвитку агропромислового комплексу, поліпшення надходжень до бюджетів від сільськогосподарського виробництва;

– правових, економічних, соціальних та організаційних умов діяльності всіх суб’єктів господарювання у галузі сільського господарства;

– визначення умов, змісту і меж пріоритетності розвитку агропромислового комплексу та потреб області в сільськогосподарській продукції;

– впровадження регіональних програм з питань розвитку гірських територій області, поліпшення якості життя та економічного благополуччя населення, що на них проживає.

20.6.3. Розглядає та напрацьовує пропозиції щодо формування регіональної стратегії і механізмів комплексного розвитку гірських територій області та задоволення потреб громадян, які на них проживають.

20.6.4. Вивчає та розглядає питання, пов’язані з виконанням прийнятих державних регіональних програм розвитку сільського господарства та земельних відносин.

20.6.5. Розглядає звернення органів місцевого самоврядування щодо проблем гірських територій, використання земельних, лісових ресурсів та розробляє необхідні висновки, рекомендації чи проєкти рішень.

20.6.6. Заслуховує на своїх засіданнях представників територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, державних інститутів землеустрою, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), державних та комунальних лісових господарств, представників фермерських господарств, інших підприємств, установ, організацій з питань розвитку агропромислового комплексу, лісо- та землекористування, якості продуктів рослинництва, тваринництва, рибальства.

20.6.7. Здійснює контроль за:

– використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

– використанням коштів обласного бюджету, передбачених для реалізації галузевих програм сільського, лісового господарства, покращення якості земель, землеустрою, інвентаризації та ведення державного земельного кадастру, розвитку гірських територій тощо.

20.7. Постійна комісія з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.7.1. Попередньо розглядає і погоджує проєкти рішень обласної ради з питань освіти і науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту в області та проєкти відповідних галузевих програм.

20.7.2. Попередньо розглядає програму соціально-економічного та культурного розвитку області в межах компетенції постійної комісії, готує доповіді та співдоповіді з зазначених питань.

20.7.3. Вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики в галузі освіти і науки, забезпеченням закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, загальної та вищої освіти, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, розвитком мережі закладів освіти області, їх створенням, реорганізацією та ліквідацією.

20.7.4. Спільно з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики вивчає та заслуховує питання, пов’язані з охороною здоров’я дітей і організацією оздоровчих заходів, створення безпечних умов навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів з метою захисту прав та інтересів неповнолітніх, які виховуються в сім’ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих і сімейних будинках та інших закладах, у тому числі приватних.

20.7.5. Взаємодіє з громадськими організаціями, об’єднаннями, фондами, спілками у межах своїх повноважень.

20.7.6. Сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжних, дитячих закладів, фізкультурно-спортивних програм, активізацію національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи, наданню організаційної та консультаційно-методичної допомоги молодіжним, дитячим, фізкультурно-спортивним громадським організаціям.

20.7.7. Розглядає та вивчає питання навчання, виховання дітей, розвитку молоді і спорту, сприяє задоволенню їх інтересів.

20.7.8. Вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією в області державної політики у галузі фізичної культури, спорту, розвитку олімпійського, неолімпійського та паралімпійського руху в області, організації самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню, сприяє розширенню мережі цих закладів.

20.7.9. Сприяє збереженню та розвитку мережі спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних, дошкільних закладів, установ спортивного профілю, створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту.

20.7.10. Аналізує ефективність використання бюджетних коштів загального і спеціального фондів, що спрямовуються на ці галузі. Вивчає і вносить пропозиції щодо раціонального використання коштів освітніх, наукових, спортивних та молодіжних програм.

20.7.11. Аналізує соціологічні дослідження, експертні пропозиції та вивчення громадської думки з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики.

20.7.12. Здійснює контроль за:

– забезпеченням у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;

– організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти, фізичної культури і спорту;

– організацією медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, фізкультури і спорту, які відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– забезпеченням розвитку в області всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів та закладів фізичної культури і спорту всіх форм власності;

– наданням неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на пільгове користування об’єктами фізкультури і спорту.

20.8. Постійна комісія з питань культури, духовності та інформаційної політики

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.8.1. Попередньо розглядає і погоджує проєкти рішень обласної ради з питань культури і мистецтва, інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації, свободи слова, національного та духовного відродження та проєкти відповідних галузевих програм.

20.8.2. Попередньо розглядає програму соціально-економічного та культурного розвитку області в межах компетенції постійної комісії, готує доповіді та співдоповіді з зазначених питань.

20.8.3. Розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики в галузі утвердження в суспільстві загальнолюдських цінностей, а також питання, пов’язані з відродженням і розвитком культури українського народу, культур національних меншин, які проживають на території області, забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, створенням умов для розвитку самодіяльного мистецтва, формуванням здорових потреб і високих естетичних смаків населення, збереженням існуючої матеріально-технічної бази закладів культури області.

20.8.4. Вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики в галузі культури та інформаційної політики, виконання закладами культури та засобами масової інформації державних вимог та професійних стандартів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

20.8.5. Розглядає питання, пов’язані з свободою слова, видавничою справою, поліграфією та книгорозповсюдженням, випуском друкованих і електронних засобів масової інформації, забезпеченням та вдосконаленням системи інформаційної безпеки.

20.8.6. Взаємодіє з громадськими організаціями, об’єднаннями, фондами, творчими спілками в межах своїх повноважень.

20.8.7. Сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку культури, духовності, інформаційної безпеки, активізацію національно-патріотичного виховання молоді, інформаційної безпеки в суспільстві.

20.8.8. Вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією в області державної політики в галузі культури, духовності та інформаційної політики.

20.8.9. Аналізує ефективність використання бюджетних коштів загального і спеціального фондів, що спрямовуються на ці галузі. Вивчає і вносить пропозиції щодо раціонального використання коштів, спрямованих на розвиток української національної духовності, інформаційної безпеки, культурно-мистецьких програм.

20.8.10. Аналізує соціологічні дослідження, експертні пропозиції та вивчає громадську думку з питань гуманітарної та інформаційної політики.

20.8.11. Вивчає ефективність використання коштів, передбачених на висвітлення діяльності обласної ради та органів місцевого самоврядування.

20.8.12. Здійснює контроль за:

– організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів культури, засобів масової інформації, засновником яких є обласна рада;

– роботою закладів культури у проведенні ними культурно-освітньої роботи серед населення;

– організацією медичного обслуговування та харчування у закладах культури, які відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– забезпеченням розвитку і вдосконалення мережі культурно-мистецьких закладів усіх форм власності;

– наданням неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на пільгове користування об’єктами культури;

– забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання громад області.

20.9. Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціальної політики

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.9.1. Розглядає проєкти рішень обласної ради з питань охорони здоров’я, праці та зайнятості населення і соціального захисту громадян, в тому числі учасників, ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, осіб з інвалідністю, сиріт, напівсиріт, дітей з інвалідністю, багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених сімей, вивчає відповідні питання, подає висновки і рекомендації.

20.9.2. Попередньо розглядає проєкти рішень обласної ради, вносить пропозиції і контролює питання щодо раціонального використання коштів обласного бюджету при фінансуванні закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення, залучення додаткових, у тому числі інвестиційних, джерел фінансування.

20.9.3. Розробляє спільно з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації програми з питань розвитку матеріально-технічної бази медичних закладів області, вдосконалення структури, управління галуззю, оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів, впорядкування альтернативних форм медичної допомоги.

20.9.4. Розглядає та вивчає, а також вносить пропозиції обласній раді та контролює виконання рішень обласної ради з питань:

– пов’язаних з покращенням умов праці, побуту та відпочинку населення області, особливо матерів, дітей і підлітків;

– медичного обслуговування дітей у дошкільних та навчально-виховних закладах незалежно від форм власності;

– літнього оздоровлення дітей в санаторно-курортних та інших закладах;

– виробництва і споживання продуктів дитячого харчування.

20.9.5. Здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення області лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

20.9.6. Сприяє залученню громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів до виконання соціальних програм.

20.9.7. Розробляє спільно з уповноваженим органом управління обласної державної адміністрації програми щодо надання допомоги учасникам, ветеранам АТО/ООС та їхнім сім’ям, зайнятості населення та соціального захисту, розвитку матеріально-технічної бази соціальних установ області, вдосконалення структури управління галуззю.

20.9.8. Розробляє пропозиції щодо медичного забезпечення соціально-незахищених верств населення, особливо учасників, ветеранів АТО/ООС, людей літнього віку та дітей.

20.9.9. Подає висновки і рекомендації обласній раді та обласній державній адміністрації щодо утворення фондів соціальної допомоги учасникам, ветеранам АТО/ООС та їхнім сім’ям, особам з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю та одиноким матерям, про порядок і умови використання коштів цих фондів.

20.9.10. Подає пропозиції щодо надання учасникам, ветеранам АТО/ООС та їхнім сім’ям, особам з інвалідністю грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпечення їх медикаментами, технічними та іншими засобами.

20.9.11. Аналізує та подає висновки і рекомендації щодо забезпечення санітарної та епідеміологічної ситуації в області.

20.9.12. Аналізує стан забезпечення населення якісними медикаментами, функціонування закладів фармацевтичної галузі всіх форм власності та подає висновки і рекомендації з цих питань.

20.9.13. Перевіряє в межах повноважень обласної ради роботу закладів охорони здоров’я та соціальної політики, забезпечує контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, закладами та іншими роботодавцями законодавства про працю, зайнятість та соціальний захист громадян, готує за результатами перевірки висновки і рекомендації на розгляд їх керівників, а у випадку необхідності – на розгляд обласної ради.

20.9.14. Сприяє встановленню зв’язків, обміну досвідом з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями медичного та соціального напрямів України, а також інших держав.

20.9.15. Вивчає та розглядає питання, пов’язані зі станом матеріально-побутового забезпечення та потребами соціально незахищених верств населення, вжиттям заходів щодо створення спеціалізованих служб для надання соціальних та інших послуг цим громадянам.

20.9.16. Готує висновки і рекомендації з питань, пов’язаних із розширенням системи адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпечених громадян та сімей з дітьми, які відповідно до законодавства мають право на її отримання, утриманням мережі інтернатних закладів, підвищенням рівня обслуговування громадян, які перебувають у закладах соціального захисту населення.

20.9.17. Розглядає проєкти територіальних програм зайнятості населення області, звіти про їх виконання.

20.9.18. Розглядає, перед внесенням на розгляд сесії обласної ради, програми соціально-економічного розвитку області, соціального захисту населення, готує висновки і рекомендації, доповіді та співдоповіді.

20.9.19. Заслуховує звіти обласного центру зайнятості про заходи щодо створення робочих місць, про їх співпрацю з підприємствами державної, комунальної та приватної форм власності.

20.9.20. Сприяє реалізації на території області заходів у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення та соціального захисту населення.

20.9.21. Попередньо розглядає питання щодо реорганізації, ліквідації, скорочення працівників у закладах охорони здоров’я та соціального захисту населення області, пропонує висновки та рекомендації з цих питань.

20.10. Постійна комісія з питань захисту прав людини, законності та правопорядку

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради, або власною ініціативою:

20.10.1. Розглядає та подає на затвердження обласній раді:

– проєкти антикорупційних програм обласної ради;

– проєкти програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

– проєкти рішень обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку.

20.10.2. Розглядає та надає висновки і рекомендації щодо:

– виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми на території області;

– захисту прав, свобод і законних інтересів жителів області, забезпечення громадського порядку на території області;

– припинення дій щодо лобіювання інтересів окремих осіб або бізнес-структур депутатами обласної ради чи посадовими особами обласної ради;

– прозорості діяльності обласної ради, зокрема шляхом:

– забезпечення доступу громадян до засідань постійної комісії;

– оприлюднення відомостей про розпорядження майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– запобігання корупції у сфері державних закупівель, зокрема шляхом спрощення доступу громадськості до інформації про заплановані закупівлі, оприлюднення договорів про закупівлі, які здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету;

– виявлених корупційних ризиків у діяльності обласної ради, її комунальних підприємств, заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

20.10.3. Розглядає звернення, заяви, зауваження, скарги, клопотання, пропозиції громадян та юридичних осіб щодо дотримання законності, правопорядку, захисту прав людини, антикорупційної політики та виконання положень Закону України “Про очищення влади” на території області.

20.10.4. Заслуховує інформацію:

– прокурорів, керівників органів Національної поліції та керівників інших правоохоронних органів області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати їх діяльності на території області;

– аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої пожежної охорони, військового комісаріату про стан мобілізаційної підготовки, цивільної оборони, стан функціонування місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стан захисних споруд цивільного захисту на території області;

– уповноважених органів про хід виконання Закону України “Про очищення влади” та проведення відповідних люстраційних перевірок на території області.

20.10.5. Заслуховує інформацію та отримує статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції на території області.

20.10.6. Взаємодіє з структурними підрозділами органів прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, судами, адвокатурою з питань підвищення ефективності роботи у боротьбі зі злочинністю та профілактики правопорушень, дотримання прав людини, забезпечення громадського порядку на території області.

20.10.7. Здійснює антикорупційну експертизу проєктів рішень обласної ради та за потребою інших органів місцевого самоврядування надає висновки та пропозиції щодо корупціогенності та європейських стандартів, зокрема рекомендацій Європейської комісії “За демократію через право” (Венеційської комісії), надає рекомендації стосовно їх усунення та отримує від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій.

20.10.8. Розглядає та вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції.

20.10.9. Організовує проведення заходів з інформування населення з питань запобігання корупції та навчання щодо програм антикорупційного спрямування.

20.10.10. Здійснює контроль з:

– запобігання та врегулювання конфлікту інтересів депутатами обласної ради або посадовими особами обласної ради;

– виконання Антикорупційних програм обласної ради, підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та заходів щодо їх реалізації;

– виконання рішень обласної ради з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

20.11. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва

Постійна комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.11.1. Розглядає та подає на затвердження обласній раді:

– проєкт Положення про зміст, опис та порядок використання символіки області та проєкти рішень обласної ради щодо внесення змін до цього Положення;

– проєкти рішень обласної ради з питань депутатської діяльності та місцевого самоврядування тощо;

– проєкти рішень обласної ради щодо об’єднання та вступу до міжрегіональних та міжнародних асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також про вихід з них;

– проєкти рішень обласної ради з питань розвитку громадянського суспільства;

– проєкти рішень обласної ради та проєкти регіональних програм з питань європейської інтеграції, міжрегіонального та міжнародного співробітництва;

– проєкти рішень обласної ради з інших питань, які відносяться до компетенції комісії.

20.11.2. Розглядає та надає висновки і рекомендації щодо:

– стратегії розвитку Івано-Франківської області та регіональних програм, які пропонуються для прийняття обласною радою;

– дотримання законодавства про місцеве самоврядування в частині здійснення процесу децентралізації та адміністративно-територіальної реформи;

– порядку виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області та інших програм, які стосуються розвитку місцевого самоврядування;

– проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області в межах компетенції постійної комісії;

– фінансування (співфінансування) заходів обласних програм з питань європейської інтеграції, міжрегіонального та міжнародного співробітництва, а також ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на їх реалізацію;

– укладення та реалізації угод про транскордонне, міжнародне та міжрегіональне співробітництво, в т. ч. в межах єврорегіонів, суб’єктом яких є область;

– організації підвищення кваліфікації депутатів обласної ради.

20.11.3. Співпрацює з органами місцевого самоврядування з питань розвитку територій та реалізації регіональної політики.

20.11.4. Вивчає проблемні питання органів місцевого самоврядування в області, узагальнює пропозиції, рішення територіальних громад сіл, селищ, міст області.

20.11.5. Аналізує:

– ефективність роботи обласної ради, участь депутатів у роботі сесій обласної ради, постійних комісій та інших комісій обласної ради, до складу яких їх обрано, подає свої пропозиції з цих питань обласній раді;

– дотримання депутатами обласної ради Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині оприлюднення днів, годин та місць прийому виборців, ведення прийому виборців, звітування перед виборцями відповідного виборчого округу про роботу депутата та дотримання законодавчо визначених строків повідомлення виборців про час і місце проведення звіту депутата обласної ради.

20.11.6. Розглядає:

– питання щодо відкликання депутата обласної ради в межах повноважень, визначених законами України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про місцеві вибори”;

– запити, звернення депутатів, пов’язаних з депутатською діяльністю;

– звернення, заяви, зауваження, скарги, клопотання, пропозиції громадян та юридичних осіб щодо діяльності депутатів обласної ради та дотримання ними депутатської етики.

20.11.7. Сприяє:

– створенню умов та розвитку міжрегіональних, міжнародних і транскордонних відносин і співробітництва області з регіонами різних держав відповідно до місцевих, міжнародних та міждержавних угод;

– встановленню зв’язків, обміну досвідом з радами, громадськими організаціями з інших областей і міст України, а також інших держав.

20.11.8. Надає консультації органам місцевого самоврядування, громадянам, об’єднанням громадян тощо з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

20.11.9. Бере участь в розробці та розгляді проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги, надає пропозиції щодо їх співфінансування.

20.11.10. Здійснює контроль за:

– застосуванням законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про добровільне об’єднання територіальних громад” у частині здійснення повноважень органів місцевого самоврядування та захисту спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– виконанням обласних комплексних і цільових програм з питань європейської інтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва;

– виконанням угод про транскордонне, міжнародне і міжрегіональне співробітництво, суб’єктом яких є Івано-Франківська область;

– підготовкою проєктів та реалізацією програм міжнародної технічної допомоги на території області;

– виконанням рішень обласної ради з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]