Про обласний бюджет на 2020 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тридцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019. № 1296-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

Про обласний бюджет
на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, обласна рада

вирішила:

 1. Визначити на 2020 рік:

доходи обласного бюджету в сумі 2989593600 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 2284897000 гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 704696600 гривень згідно з додатком 1;

видатки обласного бюджету в сумі 2981553600 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1953007300 гривень, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 1028546300 гривень згідно з додатком 3;

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2455000 гривень згідно з додатком 4;

надання кредитів з обласного бюджету в сумі 10495000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 8000000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2495000 гривень згідно з додатком 4;

профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 323889700 гривень згідно з додатком 2;

дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 323889700 гривень згідно з додатком 2;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 500000 гривень, що становить 0,025 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 5000000 гривень, що становить 0,25 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4.
 2. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

Затвердити розподіл обсягу додаткової дотації між місцевими бюджетами на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 20.11.2019 року № 608 (згідно з вимогами частини п’ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України).

 1. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 392133400 гривень згідно з додатком 6.
 2. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

2) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду обласного бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

 повернення кредитів, наданих з обласного бюджету для підтримки малого і середнього підприємництва.

 1. Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, а у обсягах більше 100,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання обласного бюджету здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Затвердити перелік розпорядників субвенції – проектів-переможців десятого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування згідно з додатком 7.
 3. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2020року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
 4. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2020 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2020 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

 1. Дозволити департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування хворих за її межами у рамках бюджетних призначень, передбачених на виконання відповідних регіональних цільових програм.
 2. Управлінню спорту обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні” для надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.
 3. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків пооб’єктний розподіл видатків, передбачених на виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки.
 4. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на проведення культурно-мистецьких заходів.
 5. Головним розпорядникам коштів щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг в розрізі підвідомчих закладів та установ.

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери області, на офіційних інтернет-сторінках оприлюднювати інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації після затвердження місцевих бюджетів на 2020 рік провести аналіз їх забезпеченості видатками на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, та подати його обласній раді до 01.03.2020 року.
 2. Обласній державній адміністрації:

– до 01.03.2020 року подати до обласної ради для погодження з постійними комісіями обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків і з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства пропозиції щодо пооб’єктного розподілу видатків, передбачених на 2020 рік за кодом бюджетної програми 1917462 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету”, відповідно до напрямів, визначених Концепцією розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Івано-Франківської області на 2018-2020 роки, погодженою постійними комісіями обласної ради 02.03.2018 року (зі змінами);

– щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати обласній раді інформацію про стан фінансування та освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (пооб’єктно).

 1. Обласній державній адміністрації перед поданням до міністерства розвитку громад та територій України узагальненого переліку інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, сформованого за результатами регіонального конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015. № 196 (зі змінами), надати його для ознайомлення постійним комісіям обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків і з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.
 2. Обласній державній адміністрації подати до обласної ради для погодження постійними комісіями обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків і з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу пропозиції, що формуватимуться від обласної державної адміністрації, щодо переліку об’єктів та заходів, які фінансуватимуться у 2020 році з обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Забезпечити подання Міністерству фінансів України відповідного клопотання обласної державної адміністрації та обласної ради для включення зазначених пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо розподілу субвенції місцевими бюджетами за об’єктами (заходами).
 3. Головному управлінню Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області здійснювати оплату видатків, визначених у пунктах 22 та 24 цього рішення, після їх погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.
 4. Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію обласній раді про виконання обласного бюджету у 2020 році за доходами і видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.
 5. Рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року.
 6. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 7. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України обласній державній адміністрації (Д. Шмигаль) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).

 

 

Голова обласної ради                                                                 Олександр Сич


Додаток


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]