Про затвердження Статуту Театру фольклору, народних свят і видовищ у новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019. № 1310-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження Статуту
Театру фольклору, народних свят
і видовищ у новій редакції

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 19 Закону України “Про театри і театральну справу” обласна рада
вирішила:
1. Затвердити Статут Театру фольклору, народних свят і видовищ у новій редакції (додається).
2. Директору Театру фольклору, народних свят і видовищ У. Трощук-Шкромиді забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту закладу у новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса) і з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

Голова обласної ради                                                  Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 13.12.2019. № 1310-33/2019

СТАТУТ
ТЕАТРУ ФОЛЬКЛОРУ,
НАРОДНИХ СВЯТ І ВИДОВИЩ
(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2019 рік


1. Загальні положення
1.1. ТЕАТР ФОЛЬКЛОРУ, НАРОДНИХ СВЯТ І ВИДОВИЩ (далі – Театр) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).
1.2. Власником Театру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради, Уповноваженим органом управління – структурний підрозділ у сфері культури обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
1.3. Театр у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним, Господарським та Податковим кодексами України, Законами України “Про культуру”, “Про театри і театральну справу”, іншими законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та рішеннями Власника, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами Уповноваженого органу управління та цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування:
Повне найменування українською мовою: ТЕАТР ФОЛЬКЛОРУ, НАРОДНИХ СВЯТ І ВИДОВИЩ.
2.2. Місцезнаходження Театру:
76018, Івано-Франківська область,
м. Івано-Франківськ, вул. Франка, будинок 27, кімната 3.

3. Мета та предмет діяльності Театру
3.1. Театр є творчо-виробничим, мистецьким закладом.
3.2. Предметом діяльності Театру є збирання, вивчення і широкий показ на сценічних площадках, площах, вулицях, стадіонах фольклору, народних звичаїв і обрядів в Івано-Франківській області, інших областях України та країнах світу, організація та проведення урочистих заходів з відзначення державних свят та мистецьких проектів, які фінансуються з обласного бюджету.
3.3. Театр створює тематичні вистави за спеціальними сценаріями і відтворює їх на різних сценічних площадках, залучаючи професійні, самодіяльні колективи та окремих виконавців. Географія запрошених колективів залежить від тематики вистави, свята, видовища.

4. Юридичний статус Театру
4.1. Театр набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації (перереєстрації).
4.2. Театр є неприбутковим закладом.
4.3. Театр функціонує за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету та власних надходжень, отриманих від діяльності, передбаченої цим Статутом.
4.4. Театр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно укладеного Договору.
4.5. Театр самостійно здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
4.6. Для здійснення господарської діяльності Театр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Театр має свій баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби в Україні, інших установах банків, печатку зі своєю назвою, штампи, бланки та інші реквізити.
4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Театру, а Театр не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Театр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах України.
4.10. Театр може об’єднуватись у спілки, асоціації, регіональні та інші творчі об’єднання, які утворюються на договірній основі, зберігаючи при цьому свою самостійність і права юридичної особи.
4.11. Театр володіє всіма правами, що забезпечують свободу творчої діяльності, користується незалежністю у виборі художніх напрямків, репертуару, в прийнятті рішень про публічне виконання вистав, у публікації рекламних матеріалів.
4.12. До компетенції Власника (обласної ради) належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Театру;
– прийняття рішення про затвердження Статуту Театру та внесення змін до нього;
– призначення на посаду та звільнення з посади директора – художнього керівника Театру на умовах контракту;
– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів директора Театру – художнього керівника про його роботу;
– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.
4.13. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– затвердження стратегії розвитку Театру;
– затвердження річних фінансових планів;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення інвентаризації майна;
– затвердження штатного розпису Театру;
– проведення конкурсу на заміщення посади директора – художнього керівника Театру, ініціювання звільнення з посади директора – художнього керівника Театру, укладання контракту з переможцем конкурсу на посаду директора – художнього керівника Театру, подання на затвердження Власнику проекту Статуту Театру та змін до нього;
– прийняття рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки директора – художнього керівника Театру;
– інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

5. Права та обов’язки Театру
5.1. Театр має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Театр завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.3. Здійснювати співробітництво з вітчизняними та іноземними організаціями в сфері культури у порядку, визначеному чинним законодавством.
5.1.4. Здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.
5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.6. Одержувати благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
5.1.7. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
5.1.8. Театр має право творчої та фінансово-господарської самостійності.
5.1.9. Замовляти написання сценаріїв, п’єс.
5.1.10. Запрошувати художників-постановників, балетмейстерів на разові постановки, спеціалістів для музичного оформлення вистав, інших категорій творчих працівників і вести розрахунки відповідно до укладених угод.
5.1.11. Організовувати тематичні театральні фестивалі із запрошенням театрів з інших областей та країн.
5.1.12. Організовувати і проводити свята пісні, музики, танцю, інших видів народної творчості з запрошенням колективів з різних регіонів України.
5.1.13. Надавати платні послуги у порядку, визначеному чинним законодавством.
5.1.14. У визначеному порядку відряджати своїх працівників в межах України, за кордон та приймати партнерів.
5.1.15. Виконувати на підставі укладених договорів роботи з метою задоволення культурно-мистецьких потреб окремих юридичних та фізичних осіб.
5.2. Театр зобов’язаний:
5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.2. Виконувати обов’язки, що випливають з чинного законодавства України та укладених ним договорів.
5.2.3. Забезпечувати працівникам Театру гарантовані законодавством України умови праці та її оплати, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціальний захист працівників, нести відповідальність за шкоду, спричинену їх здоров’ю і працездатності.
5.2.4. Вживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Театру.
5.2.5. Забезпечувати економне та раціональне використання фонду споживання та своєчасності розрахунків з працівниками Театру.
5.2.6. Здійснювати бухгалтерський, податковий, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. Директор-художній керівник Театру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та подання фінансової і статистичної звітності.
5.2.7. Планувати свою творчо-виробничу діяльність, виходячи із власних творчих можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.
5.2.8. Проводити інвентаризацію належного майна Театру, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

6. Управління Театром
6.1. Управління Театром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.
6.2. Поточне управління Театром здійснює директор – художній керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради за результатами конкурсу, проведеного Уповноваженим органом управління та на умовах контракту, укладеного з Уповноваженим органом управління. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора – художнього керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом
6.3. Директора – художнього керівника може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора – художнього керівника покладаються на одного з працівників Театру у встановленому порядку.
6.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Театру.
6.5. Директор – художній керівник Театру:
6.5.1. Діє без довіреності від імені Театру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Театру і вирішує питання діяльності Театру в межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
6.5.2. Розпоряджається коштами та майном Театру відповідно до законодавства та цього Статуту.
6.5.3. Організовує всю роботу Театру і несе відповідальність за її стан і діяльність.
6.5.4. Укладає договори, угоди, видає довіреності, відкриває в органах Державної казначейської служби України, в установах банків розрахунковий і інші рахунки Театру у встановленому законодавством порядку.
6.5.5. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує положення, посадові інструкції, підписує інші документи, що регламентують творчу та фінансово-господарську діяльність Театру. Дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Театру.
6.5.6. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством.
6.5.7. Встановлює працівникам посадові оклади, розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та чинним законодавством умовах. Накладає дисциплінарні стягнення.
6.5.8. Є офіційним представником Театру, діє в межах своїх повноважень та представляє інтереси Театру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих йому повноважень.
6.5.9. У межах своїх повноважень здійснює оперативне керівництво Театром та його підрозділами.
6.5.10. Спільно з профспілковим комітетом дбає про умови праці, побут та матеріальне заохочення членів колективу.

7. Майно та фінансування
7.1. Майно Театру становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Театру.
7.2. Майно Театру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Театр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області обласної ради.
7.3. Театр може здійснювати господарську діяльність у випадках, передбачених законодавством України.
7.4. Джерелами формування майна Театру є:
7.4.1. Майно, передане йому Власником.
7.4.2. Кошти обласного бюджету.
7.4.3. Додатковими джерелами фінансування Театру є:
– кошти від продажу квитків;
– кошти та майно, одержані за роботи, які виконує Театр на замовлення юридичних та фізичних осіб;
– доходи від реалізації сувенірної продукції і видавничої діяльності з історії, теорії та практики театру;
– плата за відео- і фотозйомки, інтерв’ю за умови дотримання авторського і (або) суміжних прав та норм Цивільного кодексу України;
– винагорода (компенсація) за використання майнових прав інтелектуальної власності, що належать театру і передані за відповідним договором;
– спонсорські надходження, благодійні внески, надходження від надання інших платних послуг;
– інші джерела, не заборонені законом.
7.4.4. Розподіл коштів Театру здійснюється у відповідності до кошторису, затвердженого уповноваженим органом управління, відповідно до бюджету, затвердженого обласною радою.
7.4.5. Невикористані кошти залишаються на рахунку Театру і можуть бути освоєні в наступному календарному році, за винятком бюджетних асигнувань.
7.4.6. Театр за згодою Власника користується та розпоряджається приміщенням, обладнанням, а також матеріальними, грошовими ресурсами, відповідно чинного законодавства.
7.4.7. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, працівників Театру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Уповноваженого органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки) Театру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Театру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
7.4.8. Відносини Уповноваженого органу управління і Театру регулюються чинним законодавством України та цим Статутом.

8. Повноваження трудового колективу
8.1. Вищим колегіальним органом самоврядування Театру є загальні збори трудового колективу.
8.2. Право укладання Колективного договору від імені роботодавця надається директору – художньому керівнику Театру, а від трудового колективу – уповноваженому ним органу. Колективним договором регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини колективу з адміністрацією Театру.
8.3. Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного персоналу) Театру здійснюється на конкурсній основі. За результатами конкурсу укладається контракт у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Перелік посад керівників структурних підрозділів, фахівців, працівників, які забезпечують і безпосередньо виконують творчі функції, визначається Кабінетом Міністрів України.
8.4. Працівники Театру проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій відповідно до законодавства. Всі працівники Театру зобов’язані дотримуватись норм чинного трудового законодавства та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

9. Ліквідація і реорганізація Театру
9.1. Припинення діяльності Театру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
9.2. У разі реорганізації Театру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
9.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Театру і не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Театру.
9.5. Ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Театру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Театру.
9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Театром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Театру (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Театру, що ліквідується.
9.7. У разі припинення Театру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
9.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
9.9. Театр вважається таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Театру.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]