Про зміну типу та найменування Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019. № 1312-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

 

Про зміну типу та найменування
Черченського обласного
навчально-реабілітаційного центру
Івано-Франківської обласної ради

 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 9 Закону України “Про загальну середню освіту”, враховуючи Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016 року № 205-5/2016, та з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх розвитку обласна рада

вирішила:

  1. Змінити тип та найменування Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради (місцезнаходження: село Черче, вулиця Шевченка, 58/а, Рогатинський район) на Черченську спеціальну школу Івано-Франківської обласної ради.
  2. Затвердити Статут Черченської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради (додається).
  3. Директору Черченської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту закладу.
  4. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації (В. Кімакович) здійснювати фінансування Черченської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради в межах кошторисних призначень на ці цілі з 2020 року.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) та з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 13.12.2019. № 1312-33/2019

 

 

СТАТУТ
ЧЕРЧЕНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

м. Івано-Франківськ
2019 рік


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Черченська спеціальна школа Івано-Франківської обласної ради (далі – Спеціальна школа) є закладом загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату і створена на наявній базі Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради.
1.2. Спеціальна школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальним закладом).
1.3. Засновником Спеціальної школи є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Засновник).
1.4. Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі структурного підрозділу у сфері освіти (далі -Уповноважений орган управління).
1.5. Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”, наказами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, рішеннями Засновника, Уповноваженого органу управління, іншими актами законодавства, Положенням про спеціальну школу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 221 від 06 березня 2019 року, цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
2.1. Найменування:
– повне українською мовою:
ЧЕРЧЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
– скорочене українською мовою:
ЧЕРЧЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА;
– повне англійською мовою:
CHERCHE SPECIAL SCHOOL OF IVANO-FRANKIVSK REGIONAL COUNCIL;
– скорочене англійською мовою:
CHERCHE SPECIAL SCHOOL.
2.2. Місцезнаходження і юридична адреса: 77015, вулиця Тараса Шевченка, 58/а, село Черче, Рогатинський район, Івано-Франківська область.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
3.1. Головною метою діяльності Спеціальної школи є забезпечення права дітей з порушеннями опорно-рухового апарату на здобуття початкової та базової середньої освіти шляхом спеціально організованого освітнього процесу та отримання корекційно-розвиткових послуг.
3.2. Головними завданнями діяльності Спеціальної школи є:
1) забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;
2) забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;
3) розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів, здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації;
4) сприяння засвоєнню учнями норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
5) сприяння всебічному розвитку учнів;
6) сприяння набуттю ключових компетентностей учнями, запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам учня з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.
3.3. Мовою навчання у Спеціальній школі є державна мова відповідно до Конституції України, ст. 7 Закону України “Про освіту”.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
4.1. Спеціальна школа є юридичною особою.
4.2. Спеціальна школа утворюється згідно з чинним законодавством і є неприбутковою організацією.
4.3. Спеціальна школа здійснює діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.4. Держава, Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Спеціальної школи, а Спеціальна школа не відповідає за зобов’язаннями Держави, Засновника та Уповноваженого органу управління.
4.5. До компетенції Засновника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію, перепрофілювання Спеціальної школи;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;
– створення структурних підрозділів, у тому числі філії інтернату з частковим або повним утриманням учнів;
– заслуховування звіту про виконання функціональних обов’язків та умов контракту керівника Спеціальної школи перед розглядом питання щодо продовження трудових відносин з ним;
– призначення і звільнення керівника Спеціальної школи з посади.
4.6. Засновник Спеціальної школи зобов’язаний:
– забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази Спеціальної школи на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
– у разі реорганізації чи ліквідації Спеціальної школи забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
– забезпечити відповідно до законодавства створення в Спеціальній школі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу.
4.7. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– укладання строкового трудового договору (контракту) з керівником Спеціальної школи, призначеним у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;
– розривання строкового трудового договору (контракту) з керівником Спеціальної школи з підстав та у порядку, визначених законодавством та цим Статутом;
– затвердження кошторису та приймання фінансового звіту Спеціальної школи у випадках та порядку, визначених законодавством;
– здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Спеціальної школи;
– здійснення контролю за дотриманням установчих документів Спеціальної школи;
– забезпечення проведення інвентаризації майна;
– здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання Спеціальної школи;
– сприяння розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Спеціальній школі;
– здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Спеціальній школі; розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та прийняття рішення за результатами розгляду таких скарг;
– здійснення аналізу, моніторингу якості освітньої діяльності Спеціальної школи.
4.8. Спеціальна школа має право:
– проходити в установленому порядку інституційний аудит;
– визначати форми, засоби і методи організації освітнього процесу;
– визначати варіативну частину робочого навчального плану освітньої програми;
– спільно з вищими закладами освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
– інше, що не суперечить чинному законодавству України.
4.9. Вид діяльності за КВЕД 85.31 Загальна середня освіта.
4.10. Здобуття загальної середньої освіти та отримання корекційно-розвиткових послуг у Спеціальній школі учнями здійснюється безоплатно за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів Засновника, інших джерел, не заборонених законодавством.
4.11. Учні з числа дітей з інвалідністю користуються пільгами, встановленими законодавством для осіб з інвалідністю.
4.12. Спеціальна школа може входити до складу освітнього округу, а також інших закладів загальної середньої освіти як структурний підрозділ.
4.13. Спеціальна школа може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії, інтернат з частковим або повним утриманням учнів.
4.14. Спеціальна школа для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.
4.15. Спеціальна школа забезпечує відкриті і загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює її на своєму веб-сайті.
4.16. Спеціальна школа проводить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти, за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

5. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
5.1. Спеціальна школа забезпечує здобуття загальної середньої освіти на рівнях освіти:
– початкова освіта – 1-4 класи;
– базова середня освіта – 5-10 класи.
5.2. Спеціальна школа має інтернат з частковим або повним утриманням учнів.
Утримання учнів в інтернаті Спеціальної школи здійснюється за рахунок засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.
Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають в інтернаті Спеціальної школи на повному державному утриманні.
Учні можуть проживати в інтернаті Спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.
Рішення про влаштування дітей до інтернату Спеціальної школи затверджується наказом директора.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті Спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
За заявою батьків або інших законних представників учня за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня його може бути влаштовано до інтернату Спеціальної школи на вихідні та святкові дні, крім канікул.
Для перебування учнів у Спеціальній школі на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора.
5.3. Діти із складними порушеннями розвитку можуть навчатися в окремих класах Спеціальної школи за умови, що одне з наявних порушень відповідає порушенням основного контингенту учнів.
5.4. Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл учнів одного року навчання між класами затверджуються директором Спеціальної школи в межах кошторисних призначень на утримання закладу на відповідний рік.
5.5. Гранична наповнюваність дітей у класах становить 10 осіб.
Клас відкривається за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності класів.
Допускається перевищення граничної наповнюваності класу не більш як на одну особу.
5.6. У Спеціальній школі можуть бути утворені класи-комплекти. Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти учнями одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або різні класи.
5.7. Для забезпечення перебування учнів у позаурочний час утворюються виховні групи.
Наповнюваність виховних груп у Спеціальній школі відповідає наповнюваності класів.
5.8. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Спеціальній школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.
5.9. Для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення моніторингу динаміки розвитку учня у Спеціальній школі функціонує психолого-педагогічний консиліум, який утворюється наказом директора із затвердженням персонального складу.
До складу психолого-педагогічного консиліуму входять заступник директора Спеціальної школи (голова), лікар, корекційний педагог (реабілітолог, логопед тощо), практичний психолог, соціальний педагог, інші педагогічні працівники, в тому числі вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури (лікувальної фізичної культури). На першому засіданні психолого-педагогічного консиліуму обирається заступник голови та секретар консиліуму.
На засідання психолого-педагогічного консиліуму запрошуються:
1) представник інклюзивно-ресурсного центру, на території обслуговування якого розташована Спеціальна школа (не рідше ніж двічі на рік);
2) фахівець із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної освітньої траєкторії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах);
3) спеціаліст служби у справах дітей (з питань визначення індивідуальної освітньої траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
На засідання психолого-педагогічного консиліуму можуть запрошуватися представники громадських організацій, які сприяють реалізації та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.
Основними функціями психолого-педагогічного консиліуму є:
1) проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та результатів корекційно-розвиткової роботи;
2) надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів;
3) визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх потреб учня;
4) надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним представникам, педагогічним працівникам з питань організації навчання учня.
Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі засідання та ухвалюються простою більшістю голосів членів консиліуму. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого-педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного консиліуму проводяться у разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік.
Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня залучаються його батьки або інші законні представники.
5.10. Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Спеціальної школи, або відповідними закладами охорони здоров’я, на території обслуговування яких розташована Спеціальна школа. У разі потреби медичний працівник Спеціальної школи надає першу медичну допомогу до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
6.1. Зарахування учнів до Спеціальної школи, переведення до іншого закладу освіти та відрахування здійснюються у порядку, встановленому МОН.
Учні, їх батьки та інші законні представники можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини.
6.2. Режим роботи Спеціальної школи визначається відповідно до специфіки її функціонування з урахуванням психофізичних особливостей учнів, вимог санітарного законодавства. Режим роботи схвалюється педагогічною радою, затверджується директором та погоджується територіальним органом Державної санітарно-епідеміологічної служби.
6.3. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, схвалюються педагогічною радою Спеціальної школи та затверджуються директором.
6.4. Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства та затверджується директором.
6.5. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-10 класах – 45 хвилин. Тривалість уроків у 5-10 класах може становити 40 хвилин за погодженням з органом управління освітою, територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби. Тривалість перерв між уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до особливостей організації освітнього процесу та харчування і затверджується директором Спеціальної школи.
6.6. Відповідальність за організацію діяльності Спеціальної школи, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та організацію харчування учнів (вихованців) покладається на Засновника та директора.
Харчування учнів (вихованців) у Спеціальній школі здійснюється відповідно до норм харчування, встановлених Кабінетом Міністрів України.
6.7. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів покладається на органи охорони здоров’я.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
7.1. Освітній процес у Спеціальній школі здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів.
7.2. Освітня програма повинна передбачати корекційно-розвитковий складник та предмети для вибору. Така програма схвалюється педагогічною радою Спеціальної школи та затверджується директором.
Корекційно-розвиткові заняття проводяться у другій половині дня педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.
7.3. Спеціальна школа може використовувати типові або інші освітні програми, затверджені відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.
Освітні програми, що розроблені на основі типових освітніх програм, можуть передбачати перерозподіл навчального часу між предметами інваріантного складника не більше ніж на 20 відсотків річного обсягу навчального часу в межах освітньої галузі. Такі освітні програми не потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти.
Освітні програми, що передбачають перерозподіл навчального часу між предметами інваріантного складника більше ніж на 20 відсотків річного обсягу навчального часу, повинні бути затверджені Державною службою якості освіти.
Освітня програма Спеціальної школи повинна містити навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних дисциплін (предметів) та кількість годин на тиждень.
7.4. Освітній процес у Спеціальній школі спрямовується на розвиток особистості учня шляхом формування та застосування його компетентностей та має корекційну спрямованість. Шляхом індивідуального та диференційованого підходів освітній процес забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та подальшу соціалізацію.
7.5. Корекційно-розвиткові (індивідуальні або групові) заняття проводяться педагогічними працівниками у другій половині дня з урахуванням особливостей розвитку учнів.
7.6. У разі потреби Спеціальна школа може визначати індивідуальну освітню траєкторію учня за розробленим педагогічними працівниками та затвердженим педагогічною радою індивідуальним навчальним планом на підставі письмової заяви одного з батьків або інших законних представників, або учня у разі досягнення повноліття, в якій, зокрема, повинні бути обґрунтовані причини та пропозиції щодо особливостей засвоєння освітньої програми (її окремих освітніх компонентів). Один з батьків або інших законних представників, або учень у разі досягнення повноліття може бути присутнім на засіданні педагогічної ради під час розгляду його заяви.
У разі відвідування учнем реабілітаційної установи індивідуальна освітня траєкторія узгоджується з індивідуальним планом реабілітації в такій установі.
Індивідуальний навчальний план повинен забезпечувати засвоєння учнем відповідної освітньої програми Спеціальної школи із збереженням корекційно-розвиткового складника та передбачати його участь в усіх, можливих для такого учня, заходах підсумкового оцінювання.
7.7. Домашні завдання у першому циклі початкової школи (1-2 класи) не задаються. Письмові домашні завдання у другому циклі початкової школи (3-4 класи) не є обов’язковими.
Домашні завдання у 5-10 класах задаються з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців) та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем.
7.8. Особи з порушеннями опорно-рухового апарату, які завершили здобуття певного рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту.
Здобувачі освіти з порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку, які здобули базову середню освіту, отримують документ про здобуття базової середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, що є підставою для вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

8. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ
(ВИХОВАНЦІВ) СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
8.1. Педагогічна рада Спеціальної школи повинна затвердити критерії, правила і процедури оцінювання учнів, відповідно до яких здійснюється поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання.
8.2. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом підсумкового оцінювання результатів навчання учнів та державної підсумкової атестації.
8.3. Облік оцінювання результатів навчання учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчання за рік зазначаються в особових справах учнів.

9. ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ
РОБОТИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
9.1. Заняття з предметів корекційно-розвиткового складника навчального плану в індивідуальній або груповій формі, як правило, проводяться у другій половині дня відповідно до освітньої програми Спеціальної школи.
Такі заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають відповідну вищу педагогічну освіту.
9.2. Медичні і педагогічні працівники здійснюють постійні спостереження за учнями. Результати таких спостережень обговорюються на засіданнях психолого-педагогічного консиліуму з метою уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до учня.
9.3. Медичні працівники проводять просвітницьку роботу серед учнів з питань дотримання правил особистої гігієни, здорового способу життя.
9.4. У Спеціальній школі відповідно до видів порушень розвитку учнів проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання, лікувальної фізичної культури, ритміки (логоритміки), розвитку мовлення (формування вимови і мовлення), з метою корекції первинних і вторинних порушень розвитку тощо.
9.5. Трудове навчання у Спеціальній школі спрямовується на оволодіння учнями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки.
Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей учня.
9.6. У Спеціальній школі особлива увага приділяється дотриманню рухового та ортопедичного режимів.
9.7. Медичні працівники Спеціальної школи за погодженням з лікарями такої школи забезпечують виконання медичних приписів закладів охорони здоров’я, в тому числі фізіотерапію, лікувальну фізичну культуру, застосування відповідного обладнання (ортопедичного).
У Спеціальній школі медична допомога включає реабілітаційні заходи (лікувальна фізична культура, масаж, фізіобальнеокліматотерапію, заняття в басейні тощо) для забезпечення відновлення і розвитку резервних і компенсаторних можливостей організму.
Учні Спеціальної школи проходять санаторно-курортне лікування відповідно до призначень (рекомендацій) лікарів, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
Медичні працівники Спеціальної школи надають учням первинну медичну допомогу і звертаються у разі потреби до відповідного закладу охорони здоров’я.

10. ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
10.1. Виховання у Спеціальній школі має корекційну спрямованість та здійснюється під час освітнього процесу і позашкільної роботи.
10.2. Для всебічного розвитку учнів у Спеціальній школі утворюються, зокрема, гуртки за інтересами, спортивні секції або залучаються заклади позашкільної освіти.
10.3. Виховання здійснюється відповідно до режиму роботи Спеціальної школи та спрямовується на формування навичок та компетентностей, необхідних для успішної соціалізації учня.
10.4. Цілі виховного процесу у Спеціальній школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.
10.5. Забороняється примусове залучення здобувачів освіти Спеціальної школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування.

11. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
11.1. Учасниками освітнього процесу Спеціальної школи є учні та їх батьки (законні представники), керівники закладу, педагогічні, медичні та інші працівники.
11.2. Учень Спеціальної школи – особа, яка навчається і виховується в ній, права і обов’язки якої визначаються нормативно-правовими актами у галузі освіти.
Спеціальна школа забезпечує учням безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя.
11.3. Працівники Спеціальної школи відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я здобувачів освіти на (за) час роботи з ними, визначеної у графіку, розкладі, посадовій інструкції тощо.
11.4. Педагогічним працівником Спеціальної школи може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну повну вищу педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує оптимальну результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
11.5. Медичним працівником Cпеціальної школи може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідного рівня медичну освіту, забезпечує оптимальну результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
11.6. Призначення на посаду і звільнення з посади педагогічних, медичних та інших працівників здійснюється директором Спеціальної школи відповідно до чинного законодавства України, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, про освіту, про охорону здоров’я.
11.7. Педагогічні, медичні, інші працівники Спеціальної школи підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до Положення про атестацію.

12. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
І НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
12.1. Медичне обслуговування учнів здійснюється штатним медичним персоналом, який організовує проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснює контроль за якістю харчування дітей, фізичними навантаженнями під час навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із спортивного навантаження і фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму у Спеціальній школі.
12.2. Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд здобувачів освіти, моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів тощо.

13. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
13.1. Спеціальна школа користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління відповідно до вимог законодавства України, Статуту та рішень Засновника з питань оренди майна.
13.2. Майно Спеціальної школи становлять будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи (якщо такі є), нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
Майно Спеціальної школи є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Спеціальна школа користується і розпоряджається майном у межах чинного законодавства та договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.
Всі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Спеціальної школи, вирішуються виключно Засновником.
Спеціальна школа відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
13.3. Використання матеріально-технічної бази та провадження фінансово-господарської діяльності Спеціальної школи здійснюється відповідно до законодавства України.
13.4. Спеціальна школа розміщується на території з типовими приміщеннями, що забезпечують безперешкодне середовище для дітей, відповідає техніці безпеки та санітарно-гігієнічним вимогам.
Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
13.5. Спеціальна школа має приміщення та обладнання для організації освітнього процесу, в тому числі корекційно-розвиткової роботи, реабілітаційних заходів, позакласної роботи.
13.6. Для проведення належної корекційно-розвиткової роботи у Спеціальній школі функціонує відділення корекційно-розвиткової роботи, яке складається, зокрема, з таких обладнаних приміщень:
1) логопедичного кабінету;
2) кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки);
3) кабінету лікувальної фізичної культури;
4) кабінету практичного психолога.
У разі потреби можуть утворюватися кабінет фізіотерапії та процедурний кабінет.
13.7. Спеціальна школа також забезпечена спеціальними приміщеннями:
– кабінетами дитячого невролога, ортопеда;
– масажним кабінетом.
Спеціальна школа може мати інші кабінети та приміщення відповідно до потреб освітнього процесу.
13.8. Учні забезпечуються спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення відповідно до встановлених норм.
13.9. Засновник забезпечує щоденне підвезення учнів до Спеціальної школи та у зворотньому напрямку в межах кошторисних призначень відповідно до законодавства України.

14. УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ ШКОЛОЮ
14.1. Управління Спеціальною школою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника та Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудовим колективом.
14.2. Безпосереднє управління Спеціальною школою здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, рішенням Засновника на умовах контракту. Контракт укладається з Уповноваженим органом управління. Звільняється директор Спеціальної школи з посади рішенням Засновника відповідно до законодавства України та Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням Івано-Франківської обласної ради від 17.05.2019 р. № 1135-28/2019.
14.3. Директор Спеціальної школи повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та/або стаж педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти не менше п’яти років. Призначення на посаду, звільнення з посади, повноваження та відповідальність директора визначаються законодавством та Статутом Спеціальної школи.
14.4. У разі ініціативи директора про звільнення його з посади за власним бажанням рішення щодо звільнення із займаної посади і припинення дії контракту приймає Уповноважений орган управління та вчиняє всі необхідні дії, пов’язані з припиненням контракту та оформленням припинення трудових відносин за розірваним контрактом.
14.5. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора визначаються законами, цим Статутом, контрактом про його роботу. Директор Спеціальної школи несе відповідальність за результати роботи перед Уповноваженим органом управління та Засновником.
14.6. Директор Спеціальної школи є представником Спеціальної школи у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом.
14.7. Директор Спеціальної школи в межах наданих йому повноважень:
– здійснює безпосереднє управління Спеціальною школою і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Спеціальної школи;
– організовує діяльність Спеціальної школи;
– вирішує питання фінансово-господарської діяльності;
– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Спеціальної школи;
– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування освіти;
– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Спеціальної школи;
– забезпечує створення у Спеціальній школі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) у порядку, визначеному чинним законодавством та виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
– видає накази про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;
– здійснює оперативне управління майном Спеціальної школи відповідно до вимог законодавства України та Статуту;
– здійснює інші повноваження, передбачені законом та цим Статутом.
14.8. Колегіальні органи управління Спеціальною школою.
Основним колегіальним органом управління Спеціальною школою є педагогічна рада.
Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності педагогічної ради та інших колегіальних органів управління Спеціальною школою визначаються законодавством та цим Статутом.
Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж чотири рази на рік.
Педагогічна рада Спеціальної школи:
– планує роботу закладу;
– схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
– приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
– розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
– розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Спеціальної школи до її повноважень.
Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів і є обов’язковим для виконання всіма учасниками освітнього процесу.
Директор Спеціальної школи є головою педагогічної ради – колегіального органу управління такої школи.
Всі педагогічні та медичні працівники беруть участь у засіданнях педагогічної ради.
Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем та вводяться в дію наказом директора.
14.9. Громадське самоврядування в Спеціальній школі.
Громадське самоврядування в Спеціальній школі – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в Спеціальній школі, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом у межах повноважень, визначених законодавчими актами та цим Статутом.
Громадське самоврядування у Спеціальній школі здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України “Про освіту”.
14.9.1. У Спеціальній школі можуть діяти:
– органи самоврядування працівників Спеціальної школи;
– органи самоврядування учнів;
– органи батьківського самоврядування;
– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
14.9.2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Спеціальної школи є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом Спеціальної школи і колективним договором.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва Спеціальною школою, розглядають питання щодо освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Спеціальної школи.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини складу працівників Спеціальної школи. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають: учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор, Засновник, Уповноважений орган управління освітою.
14.9.3. За рішенням Уповноваженого органу створюється піклувальна рада Спеціальної школи. Порядок її формування, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами Спеціальної школи.
Піклувальна рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку Спеціальної школи, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії її з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
До складу піклувальної ради не можуть входити здобувачі освіти та працівники Спеціальної школи.
Піклувальна рада має право:
– брати участь у визначенні стратегії розвитку Спеціальної школи та контролювати її виконання;
– сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
– аналізувати та оцінювати діяльність Спеціальної школи та її директора;
– контролювати виконання кошторису та/або бюджету Спеціальної школи і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором Спеціальної школи;
– вносити Уповноваженому органу управління подання про заохочення або відкликання директора Спеціальної школи з підстав, визначених законом;
– здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами Спеціальної школи.

15. ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
15.1. Спеціальна школа має право здійснювати міжнародне співробітництво в установленому законодавством порядку.
15.2. Спеціальна школа відповідно до чинного законодавства України має право укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
15.3. Спеціальна школа за належної матеріальної, спортивної, соціально-культурної бази і за рахунок залучених коштів та власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обміни у рамках освітніх програм, проєктів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями, установами, органами влади, асоціаціями тощо.

16. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
16.1. Спеціальна школа має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки зі своїми реквізитами, символіку, логотип, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
16.2. Спеціальна школа самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами її діяльності у визначеному законодавством порядку.
16.3. Спеціальна школа відповідає за кошти, які є в її розпорядженні. На її майно не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
16.4. Керівництво Спеціальної школи несе відповідальність перед Засновником, Уповноваженим органом управління та перед іншими установами, організаціями за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
16.5. Фінансово-господарська діяльність Спеціальної школи здійснюється на основі кошторису.
16.6. Спеціальна школа може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.
16.7. Фінансове забезпечення Спеціальної школи здійснюється за рахунок:
– коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
– коштів обласного бюджету;
– благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних фізичних та юридичних осіб (майно, кошти у національній та іноземній валюті, грантові програми тощо);
– коштів, отриманих за надання платних послуг;
– коштів, отриманих за рахунок фонду розвитку Спеціальної школи;
– інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
16.8. Спеціальна школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють соціалізації здобувачів освіти, розвитку їх обдарувань та поліпшенню соціально-побутових умов діяльності колективу.
16.9. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у Спеціальній школі визначаються законодавством та нормативно-правовими актами.
16.10. Всі кошти, отримані Спеціальною школою з усіх джерел фінансування, використовуються винятково на фінансування видатків на утримання, реалізацію мети, визначеної Статутом.
Розподіл отриманих доходів (прибутків) Спеціальної школи або їх частини забороняється серед Засновника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного та соціального внеску) та інших, пов’язаних з ними осіб.
16.11. Звітність про діяльність Спеціальної школи здійснюється відповідно до законодавства.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
17.1. Державний контроль за діяльністю Спеціальної школи здійснюють Державна служба якості освіти України та її відповідний територіальний орган з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.
17.2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його відповідний територіальний орган проводять інституційний аудит у порядку, визначеному законодавством України.

18. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
18.1 Припинення діяльності Спеціальної школи здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених Законом України – за рішенням суду.
18.2. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Спеціальної школи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
18.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Спеціальною школою. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.
18.4. Ліквідаційна комісія зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені строки.
18.5. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Спеціальної школи, що ліквідується.
18.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
18.7. Спеціальна школа вважається ліквідованою (реорганізованою) з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]