Про Програму розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2020–2021 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять п’ята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 29.05.2020. № 1456-35/2020
м. Івано-Франківськ

 

Про Програму розвитку
та фінансової підтримки
комунальних некомерційних
підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради
на 2020–2021 роки

 

З метою зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної спеціалізованої допомоги, поліпшення фінансового забезпечення, розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2020–2021 роки (далі – Програма).
2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (І. Кобельська):
2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації бюджетних запитів на 2021 рік враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2020 рік та формуванні проєкту обласного бюджету на 2021 рік передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                             Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 29.05.2020. № 1456-35/2020

 

Програма розвитку та фінансової підтримки
комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради на 2020–2021 роки

 

 

Замовник Програми:
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації І. Кобельська

Керівник Програми:
Голова облдержадміністрації В. Федорів


Паспорт
Програми розвитку та фінансової підтримки
комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради на 2020–2021 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.
2. Нормативно-правова база: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 87, 88, 90, 107, 108 Цивільного кодексу України, статті 52-54, 56, 57, 62, 63, 78 Господарського кодексу України, Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Закон України від 06.04.2017 р. № 2002-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, Закон України від 01.07.2014 р. № 1555-VII “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1013-р “Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України”, рішення обласної ради від 17.10.2014 р.
№ 1401-32/2014 “Про стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року”.
3. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
4. Відповідальні виконавці: департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради.
5. Головний розпорядник бюджетних коштів: департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
6. Терміни реалізації Програми: 2020–2021 роки.
7. Етапи фінансування Програми: 2020 та 2021 роки.
8. Форма наданої фінансової підтримки: поточні та капітальні видатки.
9. Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання Програми: обласний бюджет.
10. Обсяги фінансування Програми: 191207,7 тис. гривень (перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2020–2021 роки додаються).

РокиОбсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
ОбласнийбюджетРайонні та міські бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громадІнші джерела
2020-2021,
в т. ч.
191207,7191207,7Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету
202089857,989857,9
2021101349,8101349,8

11. Очікувані результати виконання Програми:
– стабільність роботи медичних установ області в умовах їх реформування;
– підвищення ефективності лікувально-профілактичної (медичної) діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області;
– створення сприятливого середовища для збільшення доступності, якості та питомої ваги надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області;
– поліпшення умов праці медичних працівників та матеріально-технічного оснащення закладів (здійснення капітальних видатків, оновлення чи закупівля засобів, здійснення капітального ремонту тощо).

12. Термін проведення звітності:
Безпосередній контроль за виконанням Програми покладається на департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник бюджетних коштів та постійна комісія обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.
Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:
– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                  І. Кобельська

Керівник Програми:
Голова облдержадміністрації                                                     В. Федорів


 

Обґрунтування доцільності затвердження
Програми розвитку та фінансової підтримки
комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради на 2020–2021 роки

Загальна частина
Здоров’я людини є головною цінністю держави та має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя. Тому, одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
В сучасних умовах трансформації галузі “Охорона здоров’я”, зокрема, перетворення медичних установ області шляхом зміни організаційно-правової форми в комунальні некомерційні підприємства (далі – КНП), для забезпечення виконання ними відповідних статутних завдань та підвищення результативності і ефективності забезпечення потреб населення у певних видах медичної допомоги загалом слід передбачити залучення додаткового фінансування, яке сприятиме досягненню фінансової стійкості, стабілізації господарської діяльності, забезпеченню повних і своєчасних розрахунків за надані послуги та оновленню матеріально-технічної бази.
Реорганізація комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності – комунальні некомерційні підприємства та укладання договорів за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України на сьогодні стала ключовим заходом впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я.
Таким чином, буде запроваджено принцип “гроші ходять за пацієнтом”, а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я.
В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення повноцінного функціонування комунальних некомерційних підприємств необхідні кошти для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплати послуг, у тому числі комунальних та інше. Прийняття Програми створює правові засади для запровадження фінансування заходів Програми за рахунок обласного бюджету.
Реорганізовані медичні установи області є самостійними господарюючими суб’єктами зі статусом комунальних некомерційних підприємств та наділені всіма правами юридичної особи, мають самостійний баланс, здійснюють фінансові операції через розрахунковий рахунок в управліннях Державної казначейської служби України у районах і містах Івано-Франківської області та розрахункові рахунки в банківських установах.
Комунальні некомерційні підприємства здійснюють господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямована на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення та інші соціальні результати. Оскільки впродовж багатьох років 75-90 відс. всіх бюджетних витрат переважно складалися з видатків закладів охорони здоров’я на виплату заробітної плати та оплату комунальних послуг (станом на 31.12.2019 р. – 927202,1 тис. грн. (74,4 відс.)), то на утримання закладів охорони здоров’я витрачалося 10-25 відс. фінансових можливостей (на 31.12.2019 р. – 319397,9 тис. грн.), виділених з державного бюджету для охорони здоров’я, що є вкрай недостатньо для фактичного надання послуг, тобто лікування хворих, закупівлі медикаментів та витратних матеріалів, оновлення технологічних фондів тощо.
Враховуючи викладене вище та беручи до уваги необхідність поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню Івано-Франківської області, зміцнення матеріально-технічної бази та створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області, виникає вкрай нагальна потреба у розробленні Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2020-2021 роки. Затвердження на рівні області даної Програми дозволить забезпечити високий рівень ефективного управління, стабільності та беззбитковості в діяльності комунальних підприємств галузі. Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма є проблема фінансового характеру – недостатній рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів коштами для вирішення питань з оплати поточних видатків бюджетних установ галузі, для поповнення матеріально-технічної бази та інших поточних видатків.
Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2020-2021 роки розроблена департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації для покращення надання послуг у сфері охорони здоров’я відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 87, 88, 90, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 52-54, 56, 57, 62, 63, 78 Господарського кодексу України, Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закону України від 19.11.1992 р. № 2801-XII “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Закону України від 06.04.2017 р.№ 2002-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, Закону України від 01.07.2014 р. № 1555-VII “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1013-р “Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України”, рішення обласної ради від 17.10.2014 р. № 1401-32/2014 “Про стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року” та інші.
Реалізація цієї Програми можлива при умові визначення джерел фінансування.
Джерелами фінансування є:
– кошти обласного бюджету;
– інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Мета Програми
Програма створена для формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню області доступної і високоякісної спеціалізованої медичної допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів області, незалежно від віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців краю протягом усього їх життя.
Метою Програми є збереження, поліпшення, відновлення здоров’я населення області, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності шляхом визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності та забезпечення розвитку комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних медичних послуг.
Шляхи та способи розв’язання проблеми
Для розв’язання проблеми необхідно передбачити достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення реалізації заходів Програми та вирішення її основних завдань:
– забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги в області;
– сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я;
– виконання заходів місцевих програм надання населенню медичних послуг;
– забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
– оплата за спожиті енергоносії комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради;
– зміцнення матеріально-технічної бази комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, оснащення необхідним медичним обладнанням;
– забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємств.

Очікувані результати виконання Програми
Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:
– збільшити питому вагу якісних показників надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що надається;
– забезпечити безперебійність роботи комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, якісність і своєчасність медичного обслуговування населення з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
– забезпечити своєчасні розрахунки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я з бюджетами всіх рівнів;
– провести поточні та капітальні ремонти приміщень комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я;
– оновити матеріально-технічну базу комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради.

Фінансово-економічне обґрунтування Програми
Джерелом фінансування Програми є обласний бюджет, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП на виконання запланованих заходів Програми.
Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та з урахуванням можливостей дохідної частини обласного бюджету.

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                            Ірина Кобельська


Додаток
до Програми розвитку та підтримки
комунальних некомерційних підприємств охорони
здоров’я Івано-Франківської обласної ради
на 2020-2021 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради на 2020-2021 роки

з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконання, рокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікуванірезультати
Роки Всього в т. ч. за джерелами фінансування
 Обласнийбюджет Районні та міські бюджети міст обласного значення, бюджети обєднаних територіальних громад Іншіджерела
12345678910
1.Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам Івано-Франківської обласної ради, всього,в тому числі:Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках189245,5189245,5В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету
202088902,088902,0
2021100343,5100343,5
12345678910
1.1.Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовахДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках16310,516310,5В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуПроведення своєчасних розрахунків по відшкодуванню пільгових пенсій
20206770,56770,5
20219540,09540,0
1.2.Забезпечення оплати поточних видатків комунальних некомерційних підприємств, які не будуть долучені до програми медичних гарантійДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках93683,593683,5В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуЗабезпечення надання санаторно-курортної допомоги насе-ленню області, співфінансува-ння служби крові та будинку дитини
202040000,040000,0
202153683,553683,5
1.3.Забезпечення проведення цілодобових медичних оглядів водіїв транспортних засобів для виявлення станів сп’янінняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, КНП “Прикарпатський наркологічний центр Івано-Франківської обласної ради”2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках2251,52251,5В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуФункціонування кабінету цілодобових медичних оглядів щодо виявлення у
водіїв транспортних засобів ознак сп’яніння, що знижують увагу та швидкість реакції
20201131,51131,5
20211120,01120,0
12345678910
1.4.Забезпечення  співфінансування  та  підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної радиДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках50000,050000,0В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуЕфективне функціонування закладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із соціально-значущими та соціально-небезпечними захворювання-ми 
202025000,025000,0
202125000,025000,0
1.5.Створення резерву медикаментів та виробів медичного призначенняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках2000,02000,0В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуЗабезпечення закладів медикаментами та виробами медичного призначення
20201000,01000,0
20211000,01000,0
1.6.Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності комунальних неко-мерційних підприємств охорони здоров’я  Івано-Франківської облас-ної ради та інших закладів охорони здоров’я  обласного підпорядкуванняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, заклади охорони здоров’я  обласного підпорядкування2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках25000,025000,0В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуПроведення своєчасних розрахунків по виплаті заробіт-ної плати та інших обов’яз-кових платежів, покращення умов оплати праці, забезпе-чення функціону-вання закладів
202015000,015000,0
202110000,010000,0
12345678910
2.Забезпечення роботи обласної військово-лікарської комісії обласного збірного пункту,всього,в тому числі:Департамент охорони здоров’я облдержад-міністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-
Франківської обласної ради
2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках1962,21962,2В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету
2020955,9955,9
20211006,31006,3
2.1.Оплата праці медичного персоналуДепартамент охорони здоров’я облдержад-міністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках1950,01950,0В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуВиконання державного завдання по призову
2020950,0950,0
20211000,01000,0
2.2Забезпечення проведення рентгенологічних обстежень призовниківДепартамент охорони здоров’я облдержад-міністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2020-20212020 – 2021, в т.ч. по роках12,212,2В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуЗабезпечення розхідними матеріалами для роботи флюорографа
20205,95,9
20216,36,3
3.Забезпеченняфінансування капітальних видатків комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, всьо-го, в тому числі:Департамент охорони здоров’я облдержад-міністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2020-20212020 – 2021, в т. ч. по рокахВ межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету
2020
2021
12345678
3.1.Оновлення матеріально-технічної базиДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2020-20212020 – 2021, в т. ч. по рокахВ межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуДоукомплекту-вання робочих місць сучасною комп’ютерною та іншою оргтехнікою, придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування, придбання спеці-алізованого (спеціального) транспорту
2020
2021
3.2.Забезпечення робіт з поточних та капітальних ремонтів, реставрацій об’єктівДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради 2020-20212020 – 2021, в т. ч. по рокахВ межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуПриведення до належного стану будівель
2020
2021

 

 В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                                  Ірина  Кобельська

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]