Про затвердження регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

від 23.04.2021. № 148-6/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження регіональної
програми розвитку земельних
відносин в Івано-Франківській
області на 2021-2025 роки

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 21.06.2011. № 202-7/2011 (зі змінами), проєкт регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки,  на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Інформацію про стан виконання регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року (зі змінами) взяти до відома.
 2. Затвердити регіональну програму розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки (далі – Програма) (додається).
 3. Районним державним адміністраціям, районним радам, міським, селищним, сільським радам області, Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківській області забезпечити виконання завдань, передбачених Програмою.
 4. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківській області звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.
 5. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) щорічно передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 6. Рішення обласної ради від 21.06.2011. № 202-7/2011, від 18.04.2013. № 901-21/2013, від 07.03.2014. № 1207-27/2014, від 21.08.2015. № 1739-38/2015 та від 15.02.2019. № 1102-27/2019 зняти з контролю.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).

Голова обласної ради                                                                           Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.04.2021. № 148-6/2021

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2021-2025 РОКИ

 

 

           Замовник Програми:

начальник, голова комісії з ліквідації
Головного управління Держгеокадастру
в Івано-Франківській області                                                      Наталія ГАВРИЩУК

           Керівник Програми:

перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                              Андрій ЯРМОЛЬСЬКИЙ


Паспорт
регіональної програми розвитку земельних відносин
в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
 2. Розробник Програми: Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
 3. Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Обсяги фінансування Програми (тис. гривень):

 

 

 

Роки

Основні обсяги фінансування (тис. гривень)
 

Всього

в тому числі за джерелами фінансування
державний бюджетобласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2021-2025,197242,4457931,479659,68108467,7321183,56
в т. ч.     
202166816,8711075,152330,9748579,474831,28
202234522,1611586,291912,1416916,884106,85
202335414,5812097,442004,2617140,694172,19
202429912,2111330,721663,6212893,774024,10
202530576,6211841,871748,6912936,924049,14

 

 1. Очікувані результати виконання Програми: вдосконалення земельних відносин, створення сприятливих умов для забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу; пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні землі як просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; нормування і планомірне обмеження впливу господарської діяльності на земельні ресурси; поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної відповідальності в галузі охорони земель.
 2. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області подає обласній раді:

 – звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

 – інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник Програми:

начальник, голова комісії з ліквідації
Головного управління Держгеокадастру
в Івано-Франківській області                                                 Наталія ГАВРИЩУК

Керівник Програми:

перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                        Андрій ЯРМОЛЬСЬКИЙ


Обґрунтування доцільності розроблення
регіональної програми розвитку земельних відносин
в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки

 

Земельна реформа в області здійснювалась відповідно до заходів, передбачених регіональною цільовою програмою заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року, яка
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 21.06.2011.
№ 202-7/2011 (зі змінами), з розбивкою по роках до 2020 року. Вона передбачала проведення комплексу заходів та їх фінансування з реалізації земельної реформи в області на період до 2020 року. Загалом регіональною цільовою програмою заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року було передбачено проведення 12 заходів із загальним об’ємом фінансування більше 258,8 млн. гривень.

Попри проведений значний обсяг робіт по земельній реформі є ще багато проблем і питань, які потребують вирішення. На даний час ситуація щодо володіння, користування і розпорядження землею залишається складною і такою, що вимагає невідкладного поліпшення.

Тому, Головним управлінням Держгеокадастру в Івано-Франківській області розроблено регіональну програму розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки.

Розвиток земельної реформи  стримує відсутність єдиного стратегічного документа з визначення основних пріоритетів державної політики у сфері земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних у поєднанні з незавершеністю процесів реформування економічних та правових відносин власності, недосконалість системи державного управління у сфері використання і охорони земель, земельного законодавства, у тому числі державного контролю за використанням та охороною земель, незавершеність процесу інвентаризації земель і наповнення відомостями Державного земельного кадастру про всі земельні ділянки, інші його об’єкти, відсутність комплексного підходу до  охорони земель і ґрунтів, механізму економічного стимулювання впровадження заходів з використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів, не проведення моніторингу земель як системи спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, недопущення та ліквідації наслідків негативних процесів, недосконалість механізму надання адміністративних послуг  в галузі земельних відносин в електронній формі, в тому числі  видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, накопичення та збереження цих відомостей і знеособлення персональних даних.

У результаті приватизації сільськогосподарських земель на території області близько 203,2 тис. селян набули права на земельні частки (паї) загальною площею майже 218,3 тис. га, що відобразилося на трансформації форм власності на землю в аграрному секторі економіки.

Демонополізація державної власності на землю, проведення безоплатної приватизації та викуп земельних ділянок громадянами і суб’єктами господарської діяльності суттєво вплинули на перерозподіл несільськогосподарських та сільськогосподарських земель.

Надмірна розораність сільськогосподарських угідь призводить до порушення екологічно збалансованого співвідношення земель сільськогосподарського, природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду, збільшення площі деградованих, малопродуктивних, а також техногенно забруднених земель.

 

Проведення інвентаризації земель

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

У разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної власності земель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких земель до відповідної категорії здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації з землеустрою, погодженої та затвердженої в установленому законодавством порядку.

 

Перетворення в електронний (цифровий) вид документації з землеустрою, яка знаходиться в місцевому фонді документації

З метою створення ефективного механізму надання адміністративних послуг  в галузі земельних відносин в електронній формі, у тому числі  видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації з землеустрою, накопичення та збереження цих відомостей, знеособлення персональних даних, створення електронної бібліотеки “Державний фонд документації із землеустрою”.

 

Розробка проектів землеустрою з консервації деградованих та малопродуктивних земель шляхом залуження і заліснення

Проведення таких робіт дасть можливість визначити деградовані, порушені землі та провести  рекультивацію, заліснення і залуження деградованих та малопродуктивних земель, консервацію порушених земель, що забезпечить захист земель від виснаження, засмічення та буде запобігати негативному і еколого-небезпечному впливу на земельні ділянки, ліквідує наслідки такого впливу.

 

Розробка проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень  та  внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць

Однією з важливих складових для наповнення Державного земельного кадастру (далі – ДЗК) є межі адміністративно-територіальних одиниць. Територія Івано-Франківської області нараховує 804 населених пункти. З них 6 міст обласного значення, 9 міст районного значення, 24 селища та 765 сіл.

На сьогодні до ДЗК внесено відомості про 212 населених пунктів, що становить 26,4 %, з них за 2015-2020 роки внесено відомості щодо 203 населених пунктів, за 2021 рік – щодо 9 населених пунктів.

Враховуючи вищенаведене, в області протягом 2021-2025 років необхідно провести роботи з внесення відомостей про межі 592 населених пунктів.

Відповідно до вимог статей 173, 174 Земельного кодексу України межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Пунктом 8 статті 28-1  Закону України “Про Державний земельний кадастр” зазначено, що відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, які були встановлені до набрання чинності Закону України “Про землеустрій”, вносяться до ДЗК на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад, індексних кадастрових карт (планів), інших офіційних картографічних та архівних матеріалів.

На сьогодні при наданні земельних ділянок у власність чи користування, виходячи з вимог статті 122 Земельного кодексу України, при визначенні приналежності земельної ділянки до території в межах чи за межами  населеного пункту, в основному, використовуються  проекти формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад, які були затверджені рішенням обласної ради від 27.08.1999 № 188-9/99 “Про проекти формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад”. Проте, відповідно до вимог чинного на той час законодавства, створення електронних документів обміну інформації передбачено не було.

Це в свою чергу унеможливлює точне визначення меж територій компетенції органу місцевого самоврядування.

Також, відомості ДЗК є інформаційною базою для розрахунку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, а окружна межа населеного пункту є основою  для такого розрахунку.

З метою нівелювання негативних наслідків щодо не розмежованих меж територій, а також для створення привабливих інвестиційних умов на території області, внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць є пріоритетним напрямком земельної реформи в цілому.

 

Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Окремої уваги під час розвитку земельних відносин потребує грошова оцінка земель.

Грошова оцінка земель розпочала свій розвиток в Україні ще у 1995 році з прийняттям тимчасової методики проведення грошової оцінки земель, яка пізніше стала постійною та, у зв’язку з особливостями її проведення, нормативною.

З 1995 року до сьогодні суттєвих змін у методичних підходах нормативної грошової оцінки земель не відбулося, окрім перегляду методичних підходів нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які останніми роками не відповідали сучасним реаліям ведення сільського господарства, проте навіть при цьому принцип використання встановлених нормативів зберігся.

В області налічується 804 населені пункти. Із загальної кількості населених пунктів первинну нормативну грошову оцінку земель проведено у всіх населених пунктах.

На сьогоднішній день на території області з 804 населених пунктів повторно проведено нормативну грошову оцінку земель 37 населених пунктів.

Враховуючи вищенаведене, в області протягом 2021-2025 років необхідно провести поновлення нормативної грошової оцінки у 767 населених пунктах. Для проведення поновлення нормативної грошової оцінки земель необхідні кошти на загальну суму 45984,1 тис. грн. Результатом проведеної роботи стане щорічне збільшення надходжень від плати за землю до консолідованого бюджету області.

Найбільший об’єм робіт з повторного проведення нормативної грошової оцінки земель у 2021 році, оскільки поновлення потребують 606 населених пунктів, загальною вартістю 37256,1 тис. грн., в тому числі за кошти обласного бюджету – 2330,97 тис. грн. У 2022-2025 роках повторного поновлення нормативної грошової оцінки земель потребує 161 населений пункт загальною вартістю 8728 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету –  418,47 тис. грн.

Сьогодні при формуванні регіонального та місцевих бюджетів приділяється особлива увага пошуку додаткових джерел їх наповнення та максимальному уникненню бюджетних втрат від використання найбільш стабільних джерел надходжень, серед яких особливе місце займають надходження від плати за використання нашого основного національного багатства –  землі.

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається на основі нормативної грошової оцінки земель.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законодавством, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників і механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Нормативна грошова оцінка земель дає можливість органам місцевого самоврядування одночасно з використанням нормативно-організаційних методів управління, розвитком території реалізувати свої регулятивні повноваження на підставі створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель населених пунктів, створити необхідні умови для формування фінансово-економічної бази населених пунктів за рахунок справляння плати за землю.

Відповідно до статті 18 Закону України “Про оцінку земель” грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, повторно проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.

Також  зазначеним Законом передбачено, зокрема, що нормативна грошова оцінка земель населених пунктів (головних платників плати за землю до місцевих бюджетів, за виключенням сільських рад) проводиться відповідно до рішення та за кошти сільських, селищних, міських рад.

При цьому, органи місцевого самоврядування не завжди мають фінансову можливість своєчасно оновити нормативну грошову оцінку земель.

З метою нівелювання негативних наслідків тривалого використання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель без оновлення Податковим кодексом України передбачено проведення індексації нормативної грошової оцінки земель, яка розраховується на основі індексу споживчих цін за минулий рік. Однак, зазначена індексація не спроможна забезпечити економічну актуальність оцінки протягом терміну дії технічної документації, встановленого Законом України “Про оцінку земель”.

Таким чином, нормативна грошова оцінка земель населених пунктів потребує оновлення в терміни, визначені чинним законодавством.

Програма розробляється відповідно до законодавчих та нормативно-правових документів, а саме: Конституції України, Земельного кодексу України, законів України  “Про землеустрій”,  “Про охорону земель”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про природно-заповідний фонд України”  тощо.

 

Мета Програми

Метою Програми є здійснення заходів для забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу; пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні землі як просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; нормування і планомірне обмеження впливу господарської діяльності на земельні ресурси; поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної відповідальності в галузі охорони земель, створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру.

 

Основні завдання Програми

Здійснення заходів, передбачених Програмою, дасть змогу досягти сталого розвитку землекористування, зокрема:

 • підвищитиефективність та екологічнубезпекувикористаннясуспільствомземельнихресурсів;
 • здійснитираціоналізацію (оптимізацію) землекористування та створитиінвестиційно-привабливеісталеземлекористування;
 • збільшитинадходженнявідплатежів за землю в бюджетивсіхрівнів;
 • запровадитиповноціннийринок земель;
 • підвищитиефективністьорендиземлі, особливо в сільськомугосподарстві.

 

Фінансування Програми

Фінансування  Програми  передбачається  здійснювати відповідно  до напрямів та заходів, викладених в додатках 1-7, за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів під час формування проєкту обласного бюджету на відповідний рік, чи внесенням змін до нього, з урахуванням можливостей його дохідної частини. Розпорядники коштів обласного бюджету визначаються рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.

 

Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми

Координацію діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності щодо реалізації даної  Програми  здійснює обласна  державна  адміністрація та профільна комісія обласної ради.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, задіяні у виконанні заходів Програми, подають до 20 січня року, наступного за звітним, звіти про виконання цих заходів до Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  узагальнює інформацію і формує щорічний зведений звіт про виконання заходів Програми та подає його обласній раді.


Інформація
про стан виконання регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 21.06.2011 № 202-7/2011 (зі змінами)

 

Головним управлінням Держгеокадастру в області земельна реформа реалізовувалась на основі регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради  від 21.06.2011. № 202-7/2011 (зі змінами) (далі – Програма), яка спрямована на вдосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для сталого розвитку землекористування міських і сільських територій, розв’язання більшості  соціально-економічних та екологічних проблем міського і сільського землекористування області, створення стабільного ринкового механізму регулювання земельних відносин і формування інвестиційно-привабливого землекористування. Програма передбачала ряд заходів, що є логічним продовженням заходів Програми земельної реформи в області до 2010 року, яка була основою зміни старих земельних відносин, особливо у перехідний період, адаптацію нових земельних відносин.

Зміна форм власності, перерозподіл земель, збільшення кількості землекористувачів та власників землі потребували обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення на земельні ділянки, їх державної реєстрації та забезпечення виконання завдань, визначених Урядом та Президентом України, у зв’язку з чим в регіональну цільову програму вносились  необхідні зміни – рішення обласної ради від 18.04.2013. № 901-21/2013, від 07.03.2014. №1207-27/2014, від 21.08.2015. № 1739-38/2015, від 15.02.2019. № 1102-27/2019.

Інвентаризація земель

Відповідно до регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року на 2020 рік кошти на виконаня робіт по інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів  не заплановано. Програмою було передбачено, що до 2020 року будуть проведені всі роботи по інвентаризації земель, однак роботи ще не завернено.

Станом на 01.01.2021 р. в області із загальної площі земель населених пунктів 427,07 тис. га проведено інвентаризацію 243,34 тис. га, що складає 57,0%, а із земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – 160,85 тис. га, що становить 26,5 %.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшено площу проінвентаризованих земель несільськогосподарського призначення за межами наелених пунктів  на 58,05 тис. гектарів.

За кошти держаного бюджету протягом 2013-2020 років на території Івано-Франківської області проведено роботи з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, в результаті чого до Національної кадастрової системи внесено дані 6379 земельних ділянок на площу 50,88 тис. га, з них у 2020 році  422 земельні ділянки на площу 1,68 тис. га. Також за кошти держаного бюджету проінвентаризовано у 2020 році землі несільськогосподарського призначення та внесено до Національної кадастрової системи дані про 63 земельні ділянки загальною площею 47,24 тис. га, а саме: 61 земельна ділянка  площею 47,23 тис. га землі лісогосподарського призначення та 2 земельні ділянки площею 0,01 тис. га – землі оборони.

 

Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність

За період 2018-2020 років 56 територіальним громадам передано 9012 земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення площею 63,6  тис. гектарів.

Впродовж 2020-2021 років на  виконання Указу Президента України  від 15.10.2020. № 449/2020 “Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020. № 1113 “Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин”,  наказу Держгеокадастру від 17.11.2020. № 485 “Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до комунальної власності” на території Івано-Франківської області Головним управлінням п’ятдесят одній територіальній громаді передано 6379 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності  в комунальну власнісь  загальною площею 46809,3690 га.

 

Межі населених пунктів

В області нараховується 804 населені пункти, з них 6 міст обласного значення, 9 міст районного значення, 24 селища міського типу та 765 сіл.

Із 804 населених пунктів встановлено межі 694 населених пунктів, з них 203 внесено до Державного земельного кадастру.

Про наявність та використання коштів,  які надходять в порядку відшкодування втрат  сільськогосподарського та лісогосподарського  виробництва

З метою забезпечення заходів з охорони земель на території області 31.03.2020 р. Головним управлінням Держгеокадастру в області направлено листи в районні державні адміністрації щодо вжиття організаційних заходів та сприяння у виділенні коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, для проведення заходів, передбачених статтею 209 Земельного кодексу України, а саме на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

У 2020 році вилучено земельних ділянок площею 89,9688 га, на які нараховано втрати сільськогосподарського виробництва, з них: 74,5789 га –ріллі, 1,4342 га – багаторічних насаджень, 6,2914 га – сіножатей, 7,6643 га – пасовищ.

Нараховано коштів із  наростаючим підсумком за поточний 2020 рік по області 8925,1 тис. грн., з  яких фактично надійшло 8911,7 тис. грн.

Всього використано коштів за поточний  рік  3714,3 тис. грн., з них 60 тис. грн. на  поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь,  55,8 тис. грн. на впровадження заходів з охорони земель,  522,2 тис. грн. на  проведення нормативної грошової оцінки земель, 348,5 тис. грн. на інвентаризацію земель та 2726,9 тис. грн. на інші заходи.

На 01.01.2021 р. залишок коштів із наростаючим підсумком на кінець звітного періоду (починаючи з 1998 року) становить 14307,7 тис. грн., з них:  на рахунку обласного бюджету – 2328,2 тис. грн., міст обласного значення – 2918,3 тис. грн., районних бюджетів – 1294,9 тис. грн. та міст районного значення, селищ, сіл – 9766,3 тис. грн.

  

Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

В області проведено первинну нормативну грошову оцінку земель у всіх 804 населених пунктах області, що складає 100%.

У 2020 році на поновлення нормативної грошової оцінки земель 99 населених пунктів передбачалось 4485 тис. грн, в т. ч. за рахунок коштів з обласного бюджету – 250 тис. грн.

Обласною радою прийнято рішення від 31.07.2020. № 1505-36/2022 щодо спрямування залишку коштів спеціального  фонду  обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2020 року від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а саме:

– надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року в сумі 239,0 тис. гривень, а саме:

Надвірнянському  районному бюджету (с. Молодьків) – 40,0 тис. грн;

Тисменицькому районному бюджету (с. Нові Кривотули) – 29,0 тис. грн;

Рожнятівському районному бюджету (с. Князівське) – 40,0 тис. грн;

бюджету  Більшівцівської  об’єднаної  територіальної  громади (с. Поділля, с. Курів, с. Нараївка, с. Яблунів) – 40,0 тис. грн;

бюджету   Букачівської   об’єднаної   територіальної  громади (с. Козарі, с.  Журавеньки) – 50,0 тис. грн;

бюджету  Коломийської  об’єднаної територіальної   громади (с.  Шепарівці)  –  40,0 тис. грн.

Дані заходи профінансовані.

Всього у 2020 році проведено поновлення нормативної грошової оцінки у 13 населених пунктах, з них у 3 за кошти місцевих бюджетів.

Отже, на виконання регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року, загальна кількість виділених  обласною радою коштів на проведення робіт з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів складає 1261,9 млн. грн.

Начальник,  голова комісії з ліквідації
Головного управління  Держгеокадастру
в Івано-Франківській області                                                Наталія ГАВРИЩУК


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]