Про регіональну цільову програму “Духовне життя” на 2021 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять сьома сесія)

РІШЕННЯ

 

від 25.09.2020. № 1567-37/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

 

Про регіональну цільову
програму “Духовне життя”
на 2021 рік

 

 

Заслухавши та обговоривши регіональну цільову програму “Духовне життя” на 2021 рік, враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова і відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму “Духовне життя” на 2021 рік (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачити кошти на виконання заходів регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2021 рік при формуванні проєкту обласного бюджету, виходячи із можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів регіональної цільової програми на рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
 4. Рекомендувати районним, міським міст обласного значення радам, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських міст обласного значення рад розробити і затвердити програми “Духовне життя” на 2021 рік.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 25.09.2020. № 1567-37/2020

 

 

 

 

Регіональна цільова програма
”Духовне життя”
на 2021 рік

 

 

 

 

Замовники Програми:                                Івано-Франківська обласна рада
                                                                            Івано-Франківська обласна державна адміністрація

 

 

 

Керівники Програми:

Перший заступник голови
обласної ради                                                                                     В. Гладій

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                  Є. Фербей


 

 

ПАСПОРТ
регіональної цільової програми ”Духовне життя” на 2021 рік

 

 

 1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська обласна державна адміністрація.
 2. Розробники Програми: виконавчий апарат обласної ради та відділ у справах національностей і релігій управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Терміни реалізації Програми: 2021 рік.
 4. Етапи фінансування Програми: протягом року.
 5. Обсяги фінансування Програми: 9300,00 тис. грн.

 

РікОчікувані обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші
джерела
20219300,09300,0 
 1. Очікувані результати виконання Програми

– покращення умов для задоволення духовних потреб жителів області;

– забезпечення просвітницької та виховної ролі національної духовної культури;

– вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери;

– поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами;

– створення стійкого позитивного іміджу спільної діяльності обласної ради, релігійних громад, об’єднань громадян та єпархіальних управлінь області;

– розширення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як повноцінного інституту громадянського суспільства;

– активізація громад шляхом надання фінансових та інформаційних ресурсів у вирішенні релігійно-духовних проблем;

– збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури; охорона пам’яток сакральної архітектури та мистецтва, недопущення дій, що призводять до їх втрати;

– вирішення питання ремонтно-реставраційних робіт церков;

– створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості духовно-релігійного спрямування;

– фінансова підтримка засобів масової інформації духовно-релігійного спрямування;

– створення інформаційної бази даних ініціативних груп та організацій, які діють в релігійно-духовних інтересах територіальних громад з подальшим її поповненням;

– створення умов для належного міжконфесійного функціонування;

– розвиток дружніх взаємовідносин між представниками різних національностей та народностей, у тому числі за межами області;

– формування в суспільстві толерантного ставлення до представників різних національностей та етносів;

– підвищення консолідуючої ролі органів державної влади на шляху гармонізації міжнаціональних взаємовідносин в області;

– зміцнення атмосфери толерантності та міжнаціонального миру в регіоні;

– збереження етнічної самобутності національних меншин та етнографічних груп українців регіону;

– виховання патріотизму на основі історії та культури рідного краю;

– проведення різноманітних заходів за участю представників громадських організацій національних меншин та етнографічних груп українців Івано-Франківської області та представників української діаспори.

 

 1. Терміни проведення звітності:

Відповідно до поставлених мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

‑ звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

‑ інформацію про хід виконання Програми ‑ щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

 

Керівники Програми:

Перший заступник голови
обласної ради                                                                                          В. Гладій

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                       Є. Фербей


 

Вступ

В Україні проходить формування державно-церковних відносин. Докорінно змінилося ставлення населення до релігії та церкви, значно зріс рівень суспільної довіри до неї. Сформувалася суспільна потреба у церкві як важливій інституції громадянського суспільства.

Однак, практика здійснення державної політики в цій сфері не сприяє піднесенню її ролі в державотворчих процесах, не формує структури громадянського суспільства для єдиного духовного простору, не сприяє розвитку позитивних тенденцій у духовно-культурній сфері суспільного буття України. Все це виходить з того, що “церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави” – так написано в Законі України “Про свободу совісті та релігійні організації”. Цей Закон зіграв певну роль у нормалізації взаємовідносин держави і церкви. Але необхідно відмітити, що ним не регулюються відносини між церквою та місцевим самоврядуванням, особливо його представницькими органами – радами.

Певні проблеми у суспільстві створює також недостатня законодавча врегульованість таких питань, як відносини між школою і церквою.

Івано-Франківщина – унікальний регіон з добре збереженою повагою людей до релігії і церкви.

В Івано-Франківській області діє 1441 релігійна організація 23 конфесій, течій, напрямків. У релігійних організаціях 1375 осіб виконують обов’язки служителів культу, у тому числі 41 іноземний громадянин.

Найбільші за чисельністю є такі релігійні організації: Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) – 714, Українська Православна Церква (ПЦУ) – 487.

В області також діють 11 релігійних центрів та управлінь, монастирів – 35, у яких перебуває 141 насельник (ченці та черниці), 27 релігійних місій та братств, 11 навчальних духовних закладів, де навчається 421 студент.

Релігійні потреби віруючі задовольняють у 1438 культових спорудах.

В області розташовані центри та управління практично усіх релігійних конфесій України.

Щорічно релігійна мережа області збільшується приблизно на 20 організацій. За роки Незалежності в області збудовано 443 храми.

За результатами аналізу можна стверджувати про незаперечне зростання кількості релігійних організацій в Івано-Франківській області.

Особливістю етнічного складу населення області є його багатонаціональність. На території Івано-Франківщини мешкають представники понад 90 національностей та народностей.

У регіоні зареєстровано і діють 38 організацій національних меншин, з    них – 20 мають обласний статус, 9 – міський, 7 – районний та 17 громадських організацій етнографічних груп українців, з яких 2 мають Всеукраїнський статус,  3 – обласний, 12 – районний.

З кожним роком збільшується кількість громадських організацій національних меншин, які співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, постійно зростає чисельність їх членів, рівень та масштабність культурологічних заходів. Більшість товариств характеризується наявністю потенціалу для відродження історії, мови, збереження самобутньої культури, а також досить високим ступенем взаєморозуміння.

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади області покликані сприяти національно-культурному розвитку українського народу, утвердженню його духовності, доступу членів суспільства до загальнолюдських та християнських цінностей.

Зважаючи на ситуацію, що склалася, в даний час перед Івано-Франківською обласною радою та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією постало завдання збереження подальшого позитивного розвитку владно-церковних відносин. Для його забезпечення розроблена регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2021 рік.

Прийняття цієї Програми зумовлено такими причинами:

– потребою інтенсифікації становлення громадянського суспільства в Україні;

– задоволенням зростаючої потреби громадянського суспільства в існуванні церкви як його важливої інституції;

– динамізмом суспільно-політичного та релігійно-церковного життя в Україні;

– потребою у забезпеченні паритету взаємовідносин церкви і держави;

– необхідністю забезпечення належного рівня суспільної моралі;

– невідповідністю окремих положень чинного законодавства України вимогам і реаліям сучасного релігійно-церковного життя та суспільного життя в цілому;

– унеможливленням втручання органів державної влади у внутрішню діяльність релігійних організацій;

– необхідністю сприяння мінімізації та подолання міжцерковних протиріч і конфліктів;

– необхідністю нейтралізації спроб використання церкви та релігійних організацій у політичних цілях;

– необхідністю окреслення кола сучасних потреб у взаємовідносинах церкви і місцевої влади, шляхів та механізмів їх розв’язання;

– потребою свободи творчості, доступу до культурних надбань, активної участі людей, особливо молоді, у культурно-мистецьких і релігійно-церковних процесах;

– необхідністю збереження національної культурної спадщини як основи національної культури;

– забезпеченням розвитку культури і духовності Української нації, форму­ванням цілісної національно-культурної ідентичності;

– необхідністю виховання шанобливого ставлення людей до історичної пам’яті Українського народу: пам’яток нашої історії, культури, археології та архітектури, а також їхнього збереження;

– необхідністю подальшої демократизації владно-церковних взаємовідносин.

Виходячи з реалій релігійно-церковного життя, державі, що стала на шлях побудови демократичного суспільства, слід всіляко сприяти встановленню та утвердженню відносин конфесійної терпимості і поваги до людей, які сповідують ту чи іншу релігію або не сповідують жодної з них.

Законодавча база для розроблення Програми:

– Закон України від 23.04.1991 р. № 987-ХІІ “Про свободу совісті та релігійні організації”;

– Постанова Верховної Ради Української РСР від 23.04.1991 р. № 988-ХІІ “Про порядок введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”;

– Указ Президента України від 21.03.2002 р. № 279/2002 “Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”;

– Доручення Президента України від 08.07.2005 р. № 1-1/657 “Про удосконалення владно-церковних відносин, відновлення порушених прав і законних інтересів релігійних організацій, прискорення розв’язання актуальних проблем у їхній діяльності”;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2002 р. № 564-р “Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”;

– Закон України “Про національні меншини в Україні”, пп 1 п. 8 Постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні”.

Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення конституційного права мешканців області на свободу совісті, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, подальшого процесу їх морально-політичної реабілітації, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості. А також створення умов щодо задоволення національно-культурних потреб етнічних спільнот та етнографічних груп українців області, зміцнення атмосфери толерантності, міжнаціонального миру в регіоні та налагодження і покращення міжнародних контактів і євроінтеграційних процесів на Прикарпатті.

Програма є документом для збереження і всебічного розвитку духовної культури, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та інших особливостей Івано-Франківщини.

Програма відкрита для доповнення, коригування, спільних дій органів місцевої влади, релігійних та громадських об’єднань у справі розвитку духовного життя населення області.

Головною метою Програми є забезпечення розвитку духовності українського суспільства, впровадження у суспільну свідомість загальнолюдських моральних цінностей, формування цілісної культурно-національної ідентичності шляхом:

– вироблення і закріплення дієвої моделі владно-церковних взаємовідносин в області, яка, з урахуванням духовно-релігійних традицій українського народу та досвіду демократичних країн світу, найбільшою мірою відповідала б сучасним реаліям релігійно-церковного життя та перспективам його подальшого розвитку;

– посилення співпраці між органами місцевої влади, релігійними та громадськими об’єднаннями на паритетних засадах на благо суспільства;

– утвердження цивілізованих, демократичних форм співіснування владних структур і церкви в області;

– сприяння вирішенню релігійно-духовних проблем на території області;

– врегулювання правил суспільної моралі;

– надання системної фінансово-матеріальної підтримки релігійним громадам та об’єднанням громадян щодо їхньої діяльності;

– формування цілісного національного духовно-культурного простору;

– активізації духовно-культурної творчості.

Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2021 рік визначатиме стратегію, основні правові та організаційні принципи політики та напрями діяльності у сфері відносин з церквою та релігійними організаціями, як складової внутрішньої і зовнішньої політики. Програма повинна забезпечити кожній людині свободу совісті та віросповідання, а також правовий і соціальний статус церкви в умовах демократизації, становлення громадянського суспільства та правової держави.

Завданням Програми є створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності розвитку можливостей кожної людини сповідувати або не сповідувати жодної релігії, духовно розвиватися відповідно до вимог суспільства, виконання положень та вимог чинного законодавства у сфері владно-церковних відносин.

Реалізація регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2021 рік дасть можливість визначити взаємовідносини між церквою і місцевою владою, пріоритети та перспективи подальшого розвитку владно-церковних та міжконфесійних стосунків.

Завдання Програми:

– вивчити найбільш гострі духовні потреби місцевих громад Івано-Фран­ківської області;

– залучити фінансово-матеріальні ресурси для вирішення питань релігійно-духовної сфери;

– налагодити систему надання підтримки релігійним громадам та об’єднанням громадян, які беруть на себе вирішення матеріально-фінансових проблем релігійних громад та об’єднань громадян, пов’язаних із реалізацією релігійно-духовних проектів;

– сприяти формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, соціально активної особистості, вихованню високої духовності;

– сприяти спільній діяльності органів місцевої влади усіх рівнів, громадських і релігійних організацій, навчальних і культурно-просвітницьких закладів, пов’язаній з розвитком духовності та захистом моралі;

– утверджувати в масовій свідомості громадян історично притаманні Українському народу високі моральні цінності;

– використовувати для виховання громадян кращі здобутки вітчизняної та світової духовної спадщини;

– сприяти духовно-моральному розвитку та вихованню патріотизму населення;

– вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню інформації, яка має негативний вплив на свідомість громадян;

– впроваджувати в суспільну свідомість розуміння переваг здорового способу життя, заснованого на дотриманні Божих заповідей;

– спрямовувати діяльність на розширення ролі церков та релігійних організацій у суспільному житті, становлення їх як повноцінних інституцій громадянського суспільства;

– організовувати проведення досліджень щодо виявлення причин руйнування та погіршення технічного стану пам’яток історії та культури, у зв’язку з чим розробити і затвердити режим збереження та порядку їхнього використання;

– створити умови для збереження пам’яток історії та культури;

– розробити програму регенерації історичного середовища шляхом розроблення проектно-кошторисної документації, а також проведення робіт з реставрації та консервації пам’яток архітектури;

– сприяти розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин та етнографічних груп українців, що проживають на території регіону, запобігання проявам розпалювання міжнаціональної та расової ворожнечі в області.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів виконавцям відповідних заходів протягом  2021 року, залучення можливих благодійних внесків та інших джерел, передбачених законодавством України.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми дасть змогу об’єднати потужний потенціал області у забезпеченні прав громадян на свободу совісті, сприянні релігійним громадам Івано-Франківської області у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні потреб жителів краю, духовної освіти молоді та усіх бажаючих, реалізації релігійних потреб кожного мешканця, збереження та зростання суспільної моралі громадян.

Організація і контроль за виконанням Програми

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації шляхом підготовки та проведення загальнообласних заходів та їхнього фінансового забезпечення, соціологічних досліджень, опитувань учасників тощо.

Відповідно до Програми буде відбуватися активізація співпраці з боку церкви і місцевих органів влади, стимулюватимуться взаємні контакти між ними та буде реально спричинятися подолання протистоянь і розколу, а також дотримання принципу рівності усіх релігій перед законом, незалежно від кількості їх послідовників, тривалості існування в Україні та регіонів поширення. Тут важливого значення набуває формування толерантності, головною метою якої є досягнення такого стану відносин між вірними різних релігій, коли це стане ознакою не слабкості, а сили українського суспільства, багатоманітності його духовної культури. Виходячи з реалій релігійно-церковного життя, державі, що стала на шлях побудови демократичного суспільства, слід всіляко сприяти встановленню та утвердженню відносин конфесійної терпимості і поваги до людей, які сповідують ту чи іншу релігію або не сповідують жодної з них.


Додаток
до регіональної цільової програми
“Духовне життя” на 2021 рік

 

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
“Духовне життя” на 2021 рік

№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін
виконання
Орієнтовні  обсяги фінансування,
тис. грн.
Очікуваний  результат
РікВсього, тис. грн.Обласний бюджетІнші джерела фінансування
123456789
Підпрограма 1. Підтримка релігійних організацій у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні
1.1.Надавати всебічну допомогу в межах, дозволених законодавством України, церквам і релігійним організаціям у реалізації їхніх статутних завдань із можливим залученням до цього процесу підприємств та організацій Івано-Франківської області.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою)Протягом року2021Формування тісних державно-церковних відносин
1.2.Забезпечити ремонтні і реставраційні роботи з упорядкування пам’яток сакральної архітектури, сприяти церквам і релігійним організаціям у будівництві храмів і т.п.Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою)Протягом року202150005000Збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури, недопущення дій, що призводять до її втрати

 


 

123456789
1.3.Забезпечення проведення засідань Міжконфесійної ради при голові облдержадміністрації.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року20215050Взаємодія органів державної влади з дорадчим органом з питань релігії
1.4.Утримувати програму ведення обліку релігійних організацій в області в електронному вигляді та системне її поновлення.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністраціїПротягом року20211010Упорядкування даних щодо релігійного середовища в області
1.5.Сприяти релігійним організаціям області в отриманні гуманітарної допомоги, яка надходить на адреси релігійних організацій.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністраціїПротягом року2021Підтримка релігійних організацій в соціальному житті області
1.6.Надавати допомогу зареєстрованим релігійним організаціям у налагодженні контактів із закордонними релігійними організаціями, обміні досвідом у їхній роботі, участі в релігійних семінарах, конференціях, духовній та благодійній діяльності, навчанні у релігійних учбових закладах тощо.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року20212020Поліпшення співпраці між релігійними
організаціями
1.7.Сприяти проведенню культурних заходів, присвячених державним і релігійним святам, ювілеїв, офіційних дат, визначних подій  та інше.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року2021500500Створення умов для вільної мистецької творчості духовно-релігійного спрямування
1.8.Сприяти проведенню екуменічних молебнів, прощ до паломницьких місць області, України та зарубіжжя, реколекцій та інше.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністраціїПротягом року2021800800Покращення умов для задоволення духовних потреб жителів області
1.9.Проведення духовно-реколекційних наметових таборів.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністраціїПротягом року2021100100Духовний розвиток молоді Прикарпаття
1.10.Популяризація релігійного та паломницького туризму, сприяння організації паломницьких турів до об’єктів сакральної спадщини області.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністраціїПротягом року2021200200Популяризація національно-культурних  та духовних місць області
1.11.Сприяти в організації діяльності молодіжних клубів за інтересами щодо пропаганди здорового способу життя.Управління спорту облдержадміністрації,
департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Протягом року2021Духовний розвиток молоді Прикарпаття
1.12.Сприяти у проведенні фестивалів духовного співу, конкурсів, оглядів духовної творчості, виставок дитячих художніх творів та ін.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року2021100100Вільний розвиток творчості серед релігійних організацій
1.13.Сприяти функціонуванню благодійних їдалень в області для харчування безпритульних, потребуючих допомоги та малозабезпечених осіб.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,
департамент соціальної політики облдержадміністрації
Протягом року2021200200Підтримка найбільш незахищених верств населення
1.14.Рекомендувати департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації вивчити стан викладання християнської етики в навчальних закладах області.Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року2021Виховання молоді за християнськи-ми цінностями
1.15.Проводити семінари з питань діяльності новітніх релігійних течій, міжконфесійних відносин та нейтралізації проявів дискримінації на релігійному грунті за участю представників релігійних організацій, органів внутрішніх справ та органів виконавчої влади.Сприяти в організації тематичних круглих столів, семінарів, конференцій, форумів та громадських слухань з питань розвитку релігійно-християнських, громадських організацій, благодійництва, волонтерства тощо.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року20212020Популяризація
релігійної палітри області
1.16.Сприяти висвітленню у засобах масової інформації питань у сфері державно-церковних відносин, розширивши час використання ефірного простору для духовно-просвітницьких програм, у тому числі за участю релігійних організацій.Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної радиПротягом року20215050Духовно-просвітницька діяльність через засоби масової інформації
1.17.Організація прийомів офіційних делегацій (патріархів, митрополитів всіх конфесій) з України та з-за кордону.Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації
Протягом року2021100100Презентація області для визначних релігійних діячів
1.18.Проведення спільних форумів, семінарів, конференцій для вироблення стратегії розвитку  християнсько-релігійної політики в Івано-Франківській області через розробки механізмів співпраці між церквою, громадськими організаціями, облдержадміністрацією, органами виконавчої влади.Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації
Протягом року20212020Створення позитивного іміджу діяльності обласної влади та релігійних організацій
1.19.Підтримка молодіжного руху, національно-патріотичного та духовного виховання молоді з метою всебічного виховання та самовиховання молодої особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій Українського народу.Управління спорту облдержадміністрації,
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Протягом року2021Національно-патріотичне виховання молоді, її духовних і фізичних якостей
1.20.Розробити програму ведення обліку культових споруд, якими користуються релігійні організації в області, в електронному вигляді та системне її поновлення.Управління культури, національностей та релігій
 облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації
Протягом року20212020Створення інформаційної бази даних з подальшим її поповненням
1.21.Проводити обласний щорічний конкурс учнівських творів на морально-етичну тематику “Бог – Україна – Родина і я”.Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїПротягом року20212020Популяризація християнських цінностей серед молоді
1.22.Проводити щорічну учнівську олімпіаду “Як ти знаєш Біблію?” за участю представників єпархіальних управлінь.Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїПротягом року20215050
1.23.Ввести в навчальні плани шкіл пізнавальні експедиції до визначних пам’яток сакральної культури та паломницьких місць.Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїПротягом року2021Популяризація християнських цінностей серед молоді
1.24.Здійснити запис на цифрові носії творів переможців конкурсів, які будуть проводитись в рамках Програми.Управління культури, національностей та релігій
 облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації
Протягом року20212020
1.25.Організувати за участю представників єпархіальних управлінь на обласному телебаченні та радіо цикли передач і рубрик за тематикою: “Історія церков мого краю”; “Видатні церковні діячі Прикарпаття”.Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної радиПротягом року20215050Фінансова підтримка засобів масової інформації духовно-релігійного спрямування
1.26.Створити за участю єпархіальних управлінь віртуальний музей сакрального мистецтва.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року20215050
1.27.Утримання веб-сторінки “Духовне життя Прикарпаття”.Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року202155Висвітлення діяльності релігійних організацій області
1.28.За участю єпархіальних управлінь сприяти роботі християнських телестудій.Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної ради
Протягом року20212020
1.29.Організувати за участю єпархіальних управлінь виїзд і вивчити питання співпраці релігійних організацій та влади сусідніх областей (наприклад, міст Чорткова, Бучача, Тернополя і Львова та інш.).Управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року20211010Обмін досвідом релігійних організацій та влади
1.30.Проводити щорічну літературно-мистецьку премію імені Митрополита Андрея Шептицького та імені Патріарха Володимира Романюка.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,
управління  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Протягом року2021100100Створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості духовно-релігійного спрямування
1.31.Здійснювати видання та придбання творів духовної тематики, здійснювати придбання пам’ятних подарунків і відзнак для делегацій та окремих осіб під час проведення заходів релігійного характеру.Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Протягом року2021200200
1.32.Сприяти організації і підтримувати заходи (лекції, диспути, вікторини), спрямовані на популяризацію засад християнства, із залученням науковців і богословів вищих світських і теологічних ВНЗів та представників духовенства.Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Протягом року20212020Виховання молоді в християнських традиціях
1.33.Сприяти забезпеченню пожежної охорони із залученням техніки, обладнання та спорядження (у випадку необхідності проведення їх закупівлі) під час проведення екуменічних молебнів, прощ до паломницьких місць області, проведення духовно-реколекційних наметових таборів.Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року2021140140Збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури; охорона пам’яток архітектури та мистецтва, не допущення дій, що призводять до їх втрати
1.34.Сприяти релігійним організаціям у забезпеченні своєчасного проведення вогнезахисного просочення дерев’яних конструкцій культових споруд.Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року2021175175
1.35.Сприяти релігійним організаціям у забезпеченні обладнання культових споруд системами протипожежного захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне спостереження тощо).Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року2021600600
1.36.Здійснити матеріально-технічне забезпечення проведення державної реєстрації релігійних організацій області.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністраціїПротягом року2021100100Збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури; охорона пам’яток архітектури та мистецтва, не допущення дій, що призводять до їх втрати
Всього:Протягом року202187508750
Підпрограма 2. Підтримка діяльності розвитку культур національних меншин, етнографічних груп українцівІвано-Франківської області та об’єднань українців за кордоном
2.1.Надавати всебічну допомогу в межах дозволених законодавством України товариствам національних меншин та етнографічних груп українців у реалізації їхніх статутних завдань.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації  спільно з організаціями національних меншин та етнографічних груп українців (за згодою)Протягом року20215050Сформувати толерантне ставлення населення регіону до представників інших національнос-тей та етнографічних груп українців
2.2.Надавати організаційну та фінансову підтримку художнім колективам національних меншин та етнографічних груп українців для участі у міжнародних, всеукраїнських та обласних культурно-мистецьких акціях, фестивалях, конкурсах в Україні та за кордоном.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації спільно з організаціями національних меншин та етнографічних груп українців (за згодою)Протягом року20215050Збереження та розвитку власної культури, традицій, звичаїв
2.3.Всестороння підтримка заходів з ініціативи та за участю національних меншин і етнографічних груп, які популяризують їхню  культуру, в тому числі збереження культурної спадщини національних меншин та етнографічних груп українців.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації спільно з організаціями національних меншин та етнографічних груп українців (за згодою)Протягом року20215050Збереження та розвитку власної культури, традицій, звичаїв
2.4.Надавати організаційну, методичну підтримку громадським організаціям національних меншин області у проведенні днів культур, фестивалів, спрямованих на розвиток гармонійного поєднання української культури та культур національних меншин, міжетнічної взаємодії.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації  спільно з організаціями національних меншин та етнографічних груп українців (за згодою)Протягом року20215050Налагодити конструктивний діалог між представника-ми різних національнос-тей та органами влади
2.5.Сприяти участі національно-культурних товариств та етнографічних груп українців регіону у наукових конференціях, семінарах-практикумах, “круглих столах” з проблем розвитку культур національних меншин та етнографічних груп українців України.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, організації нацменшин та етнографічних груп українців (за згодою), виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), райдержадміністрації, ОТГПротягом року20215050Підтримати діяльність національно-культурних товариств та етнографічних груп українців щодо збереження та розвитку власної культури, традицій, звичаїв
2.6.Організовувати за участю представників національних меншин та етнографічних груп українців на обласному телебаченні і радіо та в пресі цикли передач і рубрик за тематикою: “Етнічне розмаїття Прикарпаття”, “Історія моєї національності на Івано-Франківщині”.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, організації національних меншин та етнографічних груп українців (за згодою)Протягом року20215050Популяризація національної палітри області через засоби масової інформації
2.7.Налагоджувати контакти з громадськими організаціями і об‘єднаннями українців,  співпраця між товариствами національних меншин регіону та їх етнічними державами за напрямками: мова, освіта, культура, історія, традиції.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, представники української діаспори (за згодою)Протягом року20215050Налагодження контактів з об’єднаннями українців в інших державах
2.8.Фінансова підтримка щорічних поїздок представників етнографічних груп в Республіку Польщу на малу Батьківщину для впорядкування братських поховань та прийняття участі в Святі Національної пам’яті
(Республіка Польща).
Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,
товариства етнографічних груп українців (за згодою)
Протягом року2021100100Підтримка діяльності та національної пам’яті українців, які загинули на території інших держав
2.9.Здійснювати видання довідника “Етнічний та етнографічний склад Івано-Франківської області”.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністраціїПротягом року20215050Популяризація національно-етнічного устрою Прикарпаття
2.10.Сприяти організації відзначення в області міжнародних днів, знаменних і трагічних подій з історії народів національних меншин та етнографічних груп українців,  життя та творчості відомих представників різних національностей – діячів літератури, культури і мистецтв.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністраціїПротягом року20215050Вшанування пам’яті  та історія діяльності товариств національних меншин області
Всього:Протягом року2021550550 

 

Начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації                                                                Володимир Федорак

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]