Про звіт директора Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.04.2021. № 158-6/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про звіт директора
Івано-Франківського
фахового музичного коледжу
імені Дениса Січинського

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 17.05.2019.
№ 1135-28/2019, обласна рада

вирішила:

 1. Звіт директора Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського Гундера Петра Михайловича взяти до уваги.
 2. Роботу директора Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського Гундера Петра Михайловича визнати задовільною.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань  культури,  духовності  та інформаційної політики (М. Гринечко).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

ЗВІТ
директора Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського з 2016 по 2020 роки

 

 1. Загальна характеристика закладу освіти

В Івано-Франківській області підготовку кадрів в галузі Музичне мистецтво здійснює Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського.

Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського  на   підставі  рішень   обласної ради від 29.05.2020. № 1480-35/2020  «Про зміну типу та найменування закладів освіти комунальної форми власності», від 25.09.2020. № 1595-37/2020 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.05.2020.№ 1480-35/2020 та затвердження Статуту Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського» Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського перейменоване на Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського.

  В своїй діяльності коледж керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”,  Положенням про фаховий мистецький коледж, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 807, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, нормативними актами обласної ради, обласної державної адміністрації, структурного підрозділу у сфері культури обласної державної адміністрації, які стосуються діяльності закладів фахової передвищої освіти. 

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 26 квітня 2017 року (протокол № 125), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.04.2017р. № 658 Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського отримало сертифікат про акредитацію в галузі знань  02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво. Термін дії сертифікату до 01липня 2027 року.

Коледж має право видавати атестати про загальну середню освіту, відповідно до рішення регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (протокол засідання ради від 05 квітня 2016 р. № 116).

Освітня діяльність в коледжі здійснюється за денною формою  навчання  на  основі  базової  та  повної  загальної середньої  освіти  із   загальною   чисельністю   243 студенти станом на 01 грудня 2020 року в тому числі за спеціалізаціями:

Фортепіано42
Оркестрові струнні інструменти47
Оркестрові духові та ударні інструменти49
Народні інструменти64
Хорове диригування39
Теорія музики2

Щорічно заклад освіти в середньому закінчує 60 студентів, з яких близько 30 % працевлаштовуються на роботу в початкові спеціалізовані мистецькі школи, культурно-освітні установи області, а близько 70 % випускників коледжу щорічно вступають до вищих закладів освіти культури і мистецтв ІІІ-ІV рівня акредитації для підвищення свого фахового рівня.

Спеціальність Музичне мистецтво надає освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра із узагальненим обсягом діяльності:

– мистецькі школи;

– концертно-театральні установи;

– професійні та аматорські мистецькі колективи;

– навчальні та виховні заклади різних рівнів.

В коледжі функціонують 10 циклових (предметних) комісій, в яких працюють 89 педагогічних працівників, з яких 74% із вищою категорією. Відповідно до навчального плану освітній процес забезпечують 7 кабінетів та лабораторія звукозапису. Студенти  закладу навчаються та вдосконалюють свої творчі здібності у 10 творчих колективах коледжу.

 

 1. Формування контингенту студентів

Основним джерелом поповнення контингенту студентів є мистецькі школи м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області,  школа педагогічної практики при коледжі. 

План регіонального замовлення виконується. За останні три роки конкурс  зі спеціальності “Музичне мистецтво” становив: 1,1; 1,8; 1,4.

З метою залучення до коледжу талановитої молоді проводиться наступна робота:

–  “День відкритих дверей”;

– організація та проведення концертів для учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів та творчо-обдарованої молоді в районних будинках культури та великих населених пунктах області;

– участь викладачів, студентів, творчих колективів та окремих виконавців коледжу у культурно-мистецьких заходах області;

– участь педагогічних працівників коледжу в обласних методичних об’єднаннях викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

– участь голів циклових комісій та провідних педагогічних працівників в роботі журі обласних конкурсів виконавської майстерності;

– відбір талановитої молоді під час проведення щорічних обласних оглядів-конкурсів за різними жанрами;

– розповсюдження інформації про напрями роботи коледжу в засобах масової інформації.

Викладачі коледжу, закріплені за певними початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами області, за погодженням з директорами зазначених закладів, начальниками структурних підрозділів у сфері  культури райдержадміністрацій виїжджають в райони області для проведення консультативної та професійно-орієнтаційної роботи. Звіти голів циклових комісій про проведення зазначеної роботи розглядаються на засіданнях адміністративної ради коледжу, педагогічній раді.

З метою збереження контингенту студентів в коледжі проводиться відповідна профілактична робота:

– налагоджена система обліку пропусків занять;

– працюють органи студентського самоврядування (студентська рада);

– працює старостат коледжу;

– проводяться виховні години зі студентами, зокрема, зі студентами, схильними до правопорушень;

– щомісяця на засіданнях адміністративної ради коледжу розглядаються питання поточної успішності, відвідування занять та дотримання правил поведінки.

 

 1. Зміст підготовки фахівців, організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм. Освітній процес спланований і відбувається за рекомендованими Міністерством культури та інформаційної політики України навчальними планами. Зазначені нормативні документи погоджені та затверджені в установленому порядку.

У серпні 2020 року на засіданні педагогічної ради розглянуто і ухвалено новий навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 025 “Музичне мистецтво” та освітню програму профільної середньої освіти підготовки молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

Згідно нового навчального плану термін здобуття повної загальної середньої освіти здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти становить два роки та завершується на другому курсі. Загальний обсяг навчального навантаження для студентів І – ІІ курсу у частині профільної середньої освіти, яке фінансується, становить 2660 годин.

Граничне допустиме навантаження на студента І- ІІ курсів у частині профільної середньої освіти складає 30 годин. Для фахового музичного коледжу, який є мистецьким закладом освіти, граничне тижневе навантаження студента становить 36 годин.

У навчальному плані передбачено години на вивчення базових, вибірково – обов’язкових, профільних предметів і спеціальних курсів.

Відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про фахову передвищу освіту» коледж отримав переоформлену ліцензію.

У 2018 році випускники коледжів, технікумів, училищ вперше складали державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Обов’язкове для них було тестування з української мови.  За даними Українського центру якості освіти загалом по нашій області ЗНО складали 3452 студенти. З них 12.25% не подолали прохідний поріг.

Найкращий результат показали випускники Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського. Кількість учасників ЗНО музичного коледжу – 65, не подолали бар’єр – 0; набрали 180-200 балів – 4.62%.

Індивідуальні заняття проводяться викладачами за окремим розкладом, який затверджується заступником директора з навчальної роботи. Всі викладачі працюють відповідно до групових та індивідуальних розкладів занять, які відповідають нормативним вимогам та затверджені у встановленому порядку.

В коледжі діє тематичний контроль знань студентів – атестації протягом семестрів. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних, індивідуальних занять, академічних концертів, технічних заліків. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студентів. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового іспиту, диференційованого заліку та заліку. Державна атестація студентів здійснюється Державною кваліфікаційною комісією у формі державних іспитів.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок із навчальних дисциплін циклів підготовки за навчальними планами застосовуються викладачами як під час поточних занять, академконцертів, технічних заліків, так і під час проведення директорських контрольних робіт, підсумкових робіт, проведення комплексних контрольних робіт, заліків та іспитів.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів дозволяють дотримуватись об’єктивності в єдиному підході до визначення якості успішності студентів.

У Івано-Франківському фаховому музичному коледжі імені Дениса Січинського  передбачено дві системи оцінювання навчальних досягнень студентів:

 • 12-бальна шкала (оцінюються предмети циклу загальноосвітньої підготовки);
 • 5-бальна шкала (оцінюються дисципліни циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійно-орієнтованої, професійної та практичної підготовки).

Відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки студентів до кожної теми навчальних програм розроблені обов’язкові результати навчання: вимоги до знань, умінь і навичок студентів, що виражаються в різних видах навчальної діяльності (студент називає, наводить приклади, характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки тощо).

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу  в коледжі здійснюється планування роботи за напрямками, а також планування роботи усіх ланок.

До комплексного плану роботи коледжу на навчальний рік входять:

 • плани організаційної, навчальної, методичної та виховної роботи;
 • план роботи педагогічної ради;
 • план роботи адміністративної ради;
 • план роботи художньої ради;
 • план роботи школи педагогічної практики;
 • план профорієнтаційної роботи;
 • план внутрішнього контролю;
 • план фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • план роботи студентської ради;
 • план роботи ради профілактики правопорушень;
 • план роботи бібліотеки;
 • план засідань керівників академічних груп;
 • план роботи Приймальної комісії.

Планування роботи підрозділів складається з планів предметно-циклових комісій, керівників академічних груп, завідувачів кабінетами, керівників гуртків. Вимоги щодо складання планів щорічно коректуються та уніфікуються.

З метою вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності викладачів, удосконалення організації освітнього процесу, в коледжі працює педагогічна рада, яка об’єднує переважну більшість педагогічних працівників, головного бухгалтера, завідувача бібліотекою. До участі в педагогічній раді запрошуються голова та члени студентської ради. Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи, не менше ніж один раз на два місяці. Порядок денний та рішення засідань педагогічної ради фіксуються у відповідних протоколах. Тематика засідань педради охоплює різні проблемні питання, а саме:

 • про підсумки освітньої та методичної роботи за відповідні періоди;
 • про підсумки вступних випробувань та профорієнтаційної роботи;
 • про підготовку до державних екзаменів;
 • про стан адаптації першокурсників до навчально-виховного процесу;
 • про стан педагогічної, виконавської та навчально-виробничої практики в коледжі в процесі підготовки молодих фахівців до практичної діяльності;
 • про роль студентського самоврядування в управлінні якістю навчально-виховного процесу та реалізації стратегії формування студента як особистості, здатної до самореалізації;
 • звіти голів циклових комісій щодо підготовки до проведення чергової атестації педагогічних працівників тощо;
 • затвердження Правил прийому до коледжу;
 • про проведення ДПА (ЗНО) студентів ІІ курсу з предметів загальноосвітньої підготовки;
 • питання стипендіального забезпечення студентів.

Рішення педагогічної ради знаходять відображення в роботі структурних підрозділів коледжу та є обов’язковими для виконання.

Творчу роботу в коледжі координує художня рада, яку очолює директор коледжу. До її складу входять голови циклових комісій, керівники творчих колективів та провідні викладачі коледжу.

Одним із центральних творчих заходів у 2017 році був звітний концерт коледжу присвячений 175-річниці від дня народження композитора М. В. Лисенка під назвою «Лицар української музики», який відбувся при переповненому залі драмтеатру та пройшов на високому професійному рівні з особливим патріотичним піднесенням.

Духовий оркестр музичного коледжу щорічно виступає із творчим звітом в обласній філармонії та за межами міста. Він є незмінним учасником проведення Дня Соборності України, Дня Захисника України, відзначення Дня міста Івано-Франківська та інших культурно-мистецьких заходів в місті та області.

Основними формами методичної роботи та підвищення творчого рівня викладачів є проведення відкритих та тематичних занять, «круглих столів», робота над методичними розробками та доповідями, вивчення досвіду роботи кращих викладачів коледжу, консультативно-методична робота в мистецьких школах, участь викладачів у концертах, конкурсах та олімпіадах.

Велика увага приділяється впровадженню технічних засобів навчання. Значна увага надається обладнанню технічними засобами лабораторії звукозапису, кабінетів української та світової музичної літератури, теорії музики та ін. В коледжі функціонує 7 навчальних кабінетів. Кабінети працюють згідно з планами роботи, які складаються на навчальний рік. Постійно удосконалюється методичне забезпечення кабінетів, поновлюється довідкова література, методичні посібники, розроблені папки з методичним забезпеченням предметів. Кількість підручників та навчальних посібників відповідає вимогам щодо комплектації кабінетів. Кабінети створюють умови для самостійної роботи студентів.

У 2020 році 60 педагогічних працівників пройшли підвищення кваліфікації на курсах ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

 1. Інформаційне забезпечення навчального процесу

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу коледжу і безпосередньо спеціальності “Музичне мистецтво” відіграє бібліотека коледжу. Загальний фонд бібліотеки складає 38261 примірників, у тому числі:

 • нотна література – 19179 прим.,
 • підручники – 1164 прим.,
 • навчальна – 12287 прим.,
 • довідкова література – 602 прим.,
 • художня література – 5029 прим.

Середня кількість літератури, яка припадає на одного студента – 130,3 прим. Забезпеченість студентів та викладачів навчальною, нормативною і довідковою літературою складає з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 78%, з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін – 85%, близько 45% з них – українською мовою. Забезпечення навчальною і довідковою літературою зі спеціальних дисциплін складає 90–95% в залежності від спеціалізації і поновлюється підручниками українською мовою.

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Площа будівель і споруд коледжу становить 3127 м2, у т.ч. навчальна – 3002,0 м2, що в розрахунку на одного студента становить 7,8 м2 навчальної площі.

У трьох навчальних корпусах розміщені і обладнані 7 кабінетів, лабораторія звукозапису, 10 аудиторій для групових занять, 29 аудиторій для індивідуальних занять, 1 оркестровий клас для занять духового оркестру та ансамблю, 1 актовий зал на 100 місць, бібліотека з читальним залом, 16 комп’ютерів та 12 ноутбуків.

У трьох навчальних корпусах встановлено центральне опалення.

Спортивна база коледжу дозволяє створити для студентів достатні умови для занять фізичною культурою та спортом. У наявності в навчальних корпусах спортивний зал загальною площею 238,2 м2, літній спортивний майданчик.

Для якісного проведення занять в коледжі використовується 503 одиниці музичних інструментів, 79 одиниць технічних засобів. Фонотека коледжу нараховує 604 примірників аудіо-записів.

З 2000 року в коледжі працює відеотека із записами програмних творів із курсу української та світової музичної літератури, навчальних фільмів із дисциплін гуманітарного, соціально-економічного та спеціального (фахового) циклів. Станом на 01.09.2020 р. відеотека коледжу налічує відеозаписів на 240 астрономічних годин.

Основною потребою коледжу залишається реконструкція навчального корпусу на вул. Січових Стрільців, 44б в м. Івано-Франківську та добудова актової зали з навчальними приміщеннями, у 2009 була затверджена проєктно-кошторисна документація, яка проходить постійні чергові експертизи. У 2018 році частково були завезені будівельні матеріали на територію коледжу на суму 1 млн. грн. 

Матеріальна база коледжу розвивається із надходженням відповідних коштів.

Щорічно проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка наявності обладнання та матеріалів по кожному кабінету й лабораторії. Передача до списання морально та фізично застарілого обладнання проводиться  у порядку, визначеному чинним законодавством.

Наявна матеріально-технічна база, рівень її стану,  укомплектованість обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу і навчання студентів коледжу.

 

7.Фінансово-господарська діяльність за 2016-2020 роки

Придбано:

– літературу на  суму 10576 грн. (благодійні кошти);

– музичні інструменти (ударні інструменти, ударний блок, тенор, баритон, педаль для баритона, мікрофонні стійки, тощо) на  суму:

149500 грн. (кошти загального фонду), 16583 (благодійні кошти).

–  комп’ютерну техніку, інтерактивну дошку, мультимедійний проектор та інше обладнання на суму: 32300 грн. (кошти загального фонду), 52065 грн. (благодійні кошти);

– сценічні  костюми на суму: 117700 грн. (кошти загального фонду), 29350грн. (благодійні кошти);

– меблі для навчальних кабінетів на суму 54751 грн. (кошти загального фонду);

– будівельні матеріали на суму 42396 грн. (кошти загального фонду);

– господарські товари, миючі засоби, електролампочки та інше на суму 53336 грн. (кошти загального фонду),  8895 грн. (благодійні кошти);

– сантехнічні товари та інше на суму 31146 грн. (кошти загального фонду), 16192 грн. (благодійні кошти);

– навчально-методична документація, свідоцтва, дипломи, медалі та інше на суму 34068 грн. (кошти загального фонду);

– спортивний інвентар на суму14605 грн. (кошти загального фонду).

– термометр, захисне скло – 15 600 грн.

– за програмою «Культура Івано-Франківщини» на зміцнення матеріально-технічної бази (6 ноутбуків, 2 проекційні обладнання, 3 принтери і ксерокси, 1 система збереження даних) на суму  178276 грн.

            У зв’язку із зміною назви закладу освіти виготовлені нові печатки і штампи – 2250 грн. та оплачено за переоформлення ліцензії – 2270 грн.

Проведено:

– поточний ремонт навчальних кабінетів, класів, духовий корпус, підвального приміщення на суму 179956 грн. (кошти загального фонду);

– поточний ремонт системи опалення – 50 000грн. (кошти загального фонду);

– заміну вікон, дверей на суму 132486 грн. (кошти загального фонду), 8310 грн. (благодійні кошти);

– встановлено протипожежну сигналізацію – 137343 грн. (кошти загального фонду);

– поверхневе просочування даху – 47656 грн. (кошти загального фонду);

– чистку димових каналів на суму 1000грн. (кошти загального фонду).

– поточний ремонт верху фасаду (підсофітка) із західної сторони головного корпусу на суму 48000 грн. (кошти загального фонду).

Проведено благоустрій території коледжу, встановлено лавки, смітники, скриньки для використаних масок на суму 17445 грн. (кошти загального фонду).

 

 1. Виховна робота

Відповідно до сучасних вимог навчально-виховної роботи в Івано-Франківському фаховому музичному коледжі імені Дениса Січинського запроваджуються системні заходи щодо гуманізації освіти, утвердження загальнолюдських цінностей, національного виховання студентів.

Дирекція забезпечує умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку студентів,  для виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані – закладає  фундамент для формування демократичного суспільства, яке визначає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю.

Педагогічний колектив коледжу працює над вирішенням таких науково-педагогічних та виховних проблем:  

 • гуманітарне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;
 • поліпшення патріотичного виховання студентської молоді;
 • формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності;
 • набуття молодим поколінням соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку юнаків і дівчат, виховання високої політичної культури та трудової моралі;
 • запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;
 • впровадження у свідомість молодих людей переваг здорового способу життя, формування національного ідеалу, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.

Активно реалізуються  основні принципи виховної роботи:

 • деполітизація виховного процесу;
 • диференціація в організації виховних годин, бесід, зустрічей зі студентами окремих курсів, груп, відділів;
 • співдружність, співробітництво між викладачами, керівниками академічних груп, адміністрацією і студентами коледжу;
 • розвиток зацікавленості, ініціативи студентів в організації цікавих і корисних справ;
 • індивідуальний підхід у роботі зі студентами.

Ефективна, раціональна організація всього життя коледжу залежить від якості перспективних завдань, розподілу обов’язків та вмілої, оперативної координації роботи. Це можливо за наявності чіткого, продуманого планування роботи та навчання кожного підрозділу, що бере участь у виховному процесі. Тобто, першим етапом у налагодженні виховної роботи є організація та координація зусиль всіх суб’єктів виховного процесу.

На основі типових документів розроблено Положення про керівника академічної групи, про виховну годину, про студентське самоврядування, методичні рекомендації щодо планування виховної роботи в коледжі.

З метою наукової організації роботи керівників академічних груп створено методичне об’єднання керівників академічних груп коледжу.  

Велике значення в організаційній роботі надається питанням адаптації студентів нового прийому. Керівники академічних груп І курсу знайомлять студентів з Правилами внутрішнього розпорядку, Статутом коледжу, роботою бібліотеки, правилами отримання стипендії, користування заліковою книжкою  та студентським квитком, вивчають сімейний стан студентів, проводять індивідуальну роботу з батьками студентів “групи ризику”.

В коледжі здійснюється поточний і щомісячний контроль за відвідуванням занять. Дирекція активно реагує на пропуски занять без поважних причин, кожний місяць питання дисципліни студентів розглядаються на Адміністративній раді. Дисципліна в колективі – це високі досягнення в навчанні та творчій роботі.

В коледжі традиційно відбуваються такі заходи патріотичного спрямування: загально-училищні виховні години, до Дня українського козацтва – огляд-конкурс козацької пісні; до річниць від дня народження Д. Січинського – вшанування пам’яті на могилі композитора; до річниці створення ЗУНР – літературно-музичні композиції, теоретичні конференції для студентів І курсу; до дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій; виховні години в групах до Дня Соборності України, Революції Гідності, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні,  річниці утворення УПА, річниці Конституції України, до Дня Перемоги. Студенти всіх курсів організовують вечори-привітання до Дня захисника України.  Щорічно до Дня Перемоги організовується зустріч студентів з ветеранами – учасниками хору «Бойові друзі», студенти вручають ветеранам подарунки.

Щороку навесні в коледжі відбувається перший етап  Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та мовно-літературного – імені Т. Г. Шевченка. Студенти беруть участь в обласних мистецьких конкурсах та завжди показують добрі результати.

Виховання правової культури, поваги до Конституції України,  Законів України, державної символіки, утвердження принципів загальнолюдської моралі, культивування кращих рис української ментальності реалізуються через систему морального і превентивного виховання. У навчальному закладі створено комісію з питань академічної доброчесності та комісію із протидії булінгу (цькуванню).

В коледжі діють в органи студентського самоврядування. Студенти представлені в стипендіальній комісії коледжу, в санітарній комісії, у раді з військово-патріотичного виховання, у раді профілактики правопорушень, у педагогічній раді та зборах трудового колективу.

Фізичне виховання покликане утверджувати здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури особистості, формувати фізичні здібності студентів, зміцнювати їхнє здоров’я. Студенти коледжу беруть участь в обласних та міських змаганнях з різних видів спорту серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Івано-Франківської області і завжди входять у десятку кращих команд. У 2018-2019 роках проведено першість коледжу з міні футболу, тенісу, волейболу, легкої атлетики.

 

 1. Практична підготовка і використання випускників

Фахові навички випускників коледжу значною мірою формуються в процесі практичного навчання.

Як складова частина професійної підготовки фахівців практичне навчання студентів організовується згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, у відповідності з навчальними планами за спеціалізаціями.

За спеціальністю “Музичне мистецтво” організовано такі види практичного навчання на спеціалізаціях:

“Фортепіано” – педагогічна практика, концертмейстерська практика, концертно-виконавська практика;

“Оркестрові струнні інструменти” – педагогічна практика, концертно-виконавська практика;

“Оркестрові духові та ударні інструменти” – педагогічна практика, практика роботи з оркестром, концертно-виконавська практика;

“Народні інструменти” – педагогічна практика, практика роботи з оркестром, концертно-виконавська практика;

“Хорове диригування” – практика роботи з хором, педагогічна практика;

“Теорія музики” – педагогічна практика (практика викладання сольфеджіо, практика викладання музичної літератури), лекторська практика.

Основний вид практики – педагогічна, в коледжі організована на базі школи-студії педагогічної практики і носить форму навчально-професійної практики.

Заняття з педагогічної практики проходять достатньо результативно, про що свідчить рівень підготовки учнів школи педагогічної практики, набуті виконавські навики  дають можливість їм брати участь у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах виконавської майстерності юних музикантів. Про високі досягнення свідчать призові місця.

Одночасно активно проходить концертно-виконавська практика студентів. Великою популярністю у студентів та викладачів коледжу користуються концерти з циклу «Музичні середи». З ініціативи директора коледжу щомісяця в останню середу проводяться студентські концерти, в яких можуть взяти участь усі бажаючі. Через велику кількість заявок ці концерти відбуваються і декілька разів на місяць.

Ще одна ініціатива директора знайшла постійну прописку в коледжі – конкурси виконавської майстерності серед студентів виконавських відділів. Переможці цих конкурсів (І місце в конкурсі кожної спеціалізації) виборюють право отримання Гран-прі коледжу.

 

 • .Профорієнтаційна робота та концертна діяльність.

Пропаганда академічного музичного мистецтва, творів українських композиторів та світової класики, повноцінне функціонування творчих колективів коледжу і всього навчального процесу у великій мірі залежить від добре спрямованої профорієнтаційної роботи, результатом якої є залучення молодих людей до вступу до нашого навчального закладу. Основний напрямок профорієнтаційної роботи – підтримка та розвиток співпраці з мистецькими школами області.

Голови циклових комісій музичного коледжу очолюють обласні методичні об’єднання викладачів по фаховому спрямуванню. У співпраці з навчально-методичним центром культури і туризму Прикарпаття  вони беруть участь у засіданнях методичних об’єднань викладачів мистецьких шкіл, у плануванні їхньої роботи, є членами журі обласних конкурсів виконавської майстерності, Важливою роботою є методична допомога викладачам мистецьких шкіл. Щороку відбуваються концерти студентів класів викладачів коледжу у мистецьких школах області, виступи творчих колективів.

На сьогоднішній день в коледжі працюють такі творчі колективи:

– духовий оркестр (художній керівник та диригент – заслужений діяч мистецтв України – Петро Гундер);

– оркестр українських народних інструментів (художній керівник та диригент – Роман Сич);

 • оркестр баянів-акордеонів (художній керівник та диригент – Сергій Кв’ятковський)
 • капела бандуристів (художній керівник та диригент – Марія Лахнюк);
 • фольклорний ансамбль (керівник – Василь Ровенко)

– камерний оркестр (художній керівник та диригент – Анжела Приходько);

–  академічний хор (художній керівник та диригент – Аліна Миндюк);

–  вокальний ансамбль “Бельканто” (керівник – Оксана Манелюк);

 • ансамбль скрипалів (керівник – Оксана Кравців);
 • ансамбль саксофоністів (керівник – Ярослав Курілець)

–  ансамбль флейтистів (керівник – Андрій Мелень);

– квінтет дерев’яних духових інструментів (керівник – Михайло Стягар);

–  квартет тромбоністів (Керівник – Зеновій Копійчук);

–  ансамбль трубачів (керівник – Іван Жибак);

–  квартет бандуристок (керівник – Степан Жовнірович)

–  чоловічий вокальний ансамбль (керівник – Аліна Миндюк);

 • жіночий вокальних ансамбль (Керівник – Оксана Слободянюк)
 • хор студентів народного відділу (керівники – Елеонора Шевченко та Аліна Миндюк)

Крім навчальних завдань у широку практику цих колективів увійшла і велика концертна діяльність. Творчі колективи коледжу є постійними учасниками різноманітних концертів, що проводяться в місті та області. Крім того всі вони беруть участь у щорічних звітних концертах колективів та виконавців навчального закладу. Жоден важливий концерт, жодна музично-мистецька акція не обходиться без участі духового оркестру коледжу на чолі із своїм керівником  – заслуженим діячем мистецтв України, директором музичного коледжу Петром Гундером. Його популярність і визнання сягають далеко за межі міста та області.

Значна кількість випускників вступають до ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації на денні відділення стаціонару та  залишаються задіяними в системі підготовки спеціалістів вже більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня. Висока кількість випускників коледжу, що продовжують навчання у музичних академіях, університетах та інших навчальних закладах свідчить про якість підготовки фахівців.

 

Кількісні показники:

Рік випускуКількість випускниківКількість вступників у  

       ВНЗ ІІІ-IV р.а.

(стаціонар / заочно)

20164732 / 15
20175347 / 6
20185348 / 5
20195741 / 16
20204439 / 5

 

Наші випускники продовжують навчання переважно у таких навчальних закладах:

– Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка;

– Національна музична академія ім. П. Чайковського (Київ);

– Одеська національна музична академія ім. А. Нежданової;

– Науково-навчальний Інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»;

 • Київський інститут музики ім. Р. Глієра

Випускники, які продовжують навчання на заочних відділеннях ВНЗ, влаштовуються на роботу в мистецьких школах та інших установах області.

 

 

  Директор                                                        Петро ГУНДЕР

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]