Про затвердження Статуту Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять сьома сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.09.2020. № 1596-37/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження Статуту
Фахового коледжу культури
і мистецтв (м. Калуш)

 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 27 Закону України “Про фахову передвищу освіту”, враховуючи рішення обласної ради від 29.05.2020. № 1480-35/2020 “Про зміну типу та найменування закладів освіти комунальної форми власності”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016, обласна рада
вирішила:
1. Затвердити Статут Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) (додається).
2. Керівнику Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту закладу.
3. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (В. Федорак) здійснювати фінансування Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) в межах кошторисних призначень на ці цілі.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) та з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 25.09.2020. № 1596-37/2020

 

 

 

СТАТУТ
ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
(м. КАЛУШ)

 

 

 

м. Калуш
2020 рік


1. Загальна частина
1.1. Фаховий коледж культури і мистецтв (м. Калуш) (далі – Фаховий коледж) – заклад спеціалізованої мистецької освіти в системі фахової передвищої освіти, основним видом діяльності якого є виконання освітніх програм спеціальностей галузі знань 02 “Культура і мистецтво”.
1.2. Фаховий коледж належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.3. Власником Фахового коледжу є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі обласної ради (далі – Власник). Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Фаховий коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про вищу освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про культуру”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади у сфері культури та освіти і науки, рішеннями Власника, Уповноваженого органу управління, прийнятими в межах їх повноважень, визначених законами України, а також цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування:
повне найменування українською мовою: Фаховий коледж культури і мистецтв (м. Калуш);
повне найменування англійською мовою: PROFESSIONAL COLLЕGE OF CULTURE AND ARTS (Kalush);
скорочене найменування українською мовою: ФККіМ (м. Калуш);
скорочене найменування англійською мовою: PCCA (Kalush).
2.2. Місцезнаходження, юридична адреса Фахового коледжу:
77301, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Ковжуна, будинок 44;
тел. (03472) 5-45-07, 6-52-58;
e-mail: [email protected]

3. Мета та предмет діяльності
3.1. Основною метою діяльності Фахового коледжу є підготовка висококваліфікованих фахівців для галузі культури і мистецтв згідно з регіональним замовленням і договірними зобов’язаннями.
3.2. Основними напрямами діяльності Фахового коледжу є:
1) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
2) створення у межах своїх повноважень умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законодавства України на здобуття фахової передвищої освіти;
3) формування наукової та інноваційної політики у сфері освіти;
4) підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.
3.3. Основні завдання Фахового коледжу:
1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;
2) забезпечення потреб суспільства у фахівцях галузі знань “Культура і мистецтво”, зокрема, для роботи у творчих колективах, закладах культури, мистецьких школах;
3) набуття здобувачами спеціальних здібностей у процесі активної мистецької діяльності, формування у них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) професійних компетентностей в обраному виді мистецтва;
4) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, творчої, виконавської, дослідницької та інноваційної діяльності;
5) реалізація мистецько-творчих проєктів, присвячених питанням вивчення, дослідження та популяризації національного культурного надбання;
6) здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;
7) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави шляхом формування людського капіталу;
8) виховання у здобувачів фахової передвищої мистецької освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
9) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу здібностей і талантів, художньо-творчої самореалізації та збереження їхнього здоров’я;
10) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
11) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності у сфері освіти, науки, мистецтва і культури;
12) вивчення попиту на окремі мистецькі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
13) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння працевлаштуванню випускників;
14) ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої мистецької діяльності;
15) інші завдання, визначені чинним законодавством.
3.4. Діяльність Фахового коледжу провадиться на принципах:
1) автономії та самоврядування;
2) розмежування прав, повноважень і відповідальності Власника, державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить Фаховий коледж, органів управління Фахового коледжу та його структурних підрозділів;
3) поєднання засад колегіального та одноосібного прийняття рішень;
4) незалежності від політичних партій і релігійних організацій;
5) забезпечення творчої самореалізації та самовираження учасників освітнього процесу.
3.5. Фаховий коледж має право:
1) запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-мистецькі програми, здійснювати підготовку фахівців за регіональним замовленням і замовленням установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами за галузями знань і спеціальностями в межах ліцензій, отриманих відповідно до чинного законодавства;
2) на підставі ліцензії провадити освітню діяльність для осіб, які прийняті до Фахового коледжу на основі базової загальної середньої освіти, за рівнем повної загальної середньої освіти та видавати свідоцтва про повну загальну середню освіту;
3) самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього процесу;
4) приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства;
5) запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього процесу за освітні, мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортивні досягнення;
6) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;
7) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
8) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, мистецької та інноваційної діяльності;
9) самостійно розробляти навчальні плани та програми навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійних програм;
10) забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти;
11) присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра здобувачам фахової мистецької передвищої освіти, які успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання;
12) утворювати, реорганізовувати, перетворювати (змінювати тип) та ліквідовувати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства;
13) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу;
14) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами;
15) розміщувати свої навчальні та навчально-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
16) брати участь у роботі міжнародних організацій;
17) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
18) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також брати участь у роботі над проєктами відповідних документів;
19) здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та установчих документів Фахового коледжу;
20) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;
21) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому законодавством порядку;
22) утворювати навчальні, виробничі комплекси чи інші об’єднання, не заборонені законодавством, спільно з науковими установами, закладами освіти, підприємствами;
23) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
3.6. Фаховий коледж зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог Законів України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, інших законодавчих актів;
2) забезпечити на належному рівні освітній процес, надання інформаційних послуг, виконання умов державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою і повною загальною середньою освітою;
3) дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
4) створювати належні умови для якісної організації освітнього процесу студентів та високопродуктивної праці працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони і безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;
5) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти, у тому числі затверджену політику забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (кодекс академічної доброчесності);
6) створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
7) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, для запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності у методичних роботах педагогічних працівників, індивідуальних завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та в разі виявлення порушень притягати винних до академічної відповідальності;
8) мати офіційний веб-сайт, оприлюднювати на офіційному веб-сайті (веб-сторінці), на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію, визначену законодавством;
9) здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтованого навчання.
4. Юридичний статус
4.1. Фаховий коледж, є юридичною особою публічного права, яка здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості і є бюджетною установою комунальної форми власності.
4.2. Фаховий коледж набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації (перереєстрації), має печатку, відповідні бланки і штампи, інші реквізити зі своєю назвою, окремі розрахункові рахунки в банку, рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс і кошторис, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.
4.3. Цивільна правоздатність Фахового коледжу виникає з моменту державної реєстрації цього Статуту і складається з прав та обов’язків закладу освіти.
4.4. Фаховий коледж є правонаступником Калуського коледжу культури і мистецтв.
4.5. Фаховий коледж діє на підставі власного статуту, складеного та затвердженого відповідно до чинного законодавства.
4.6. Права та обов’язки Фахового коледжу визначаються чинним законодавством.
4.7. Інституційний аудит та громадська акредитація Фахового коледжу здійснюються на підставах та у порядку, визначених законодавством.

5. Концепція освітньої діяльності
5.1. Концепція розроблена на основі законодавства України та враховує вимоги положень Конституції України, Законів України “Про мову”, “Про фахову передвищу освіту”, “Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”)”, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади у сфері культури, освіти і науки, цього Статуту тощо.
Концепція визначає напрями розвитку Фахового коледжу, як складової частини в системі професійно-орієнтованої освіти.
Концепція розвитку Фахового коледжу передбачає співпрацю з іншими закладами освіти області, організацію науково-практичної роботи з педагогічними працівниками та обдарованою молоддю.
5.2. Метою концепції є формування найбільш ефективних рейтингових дій в кожному зі стратегічних напрямів, які забезпечать модернізацію освітньої діяльності та виховної роботи Фахового коледжу в контексті європейських вимог.
5.3. Завданням Концепції є визначення стратегічних напрямів розвитку Фахового коледжу, які забезпечать:
1) якісну підготовку фахівців за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності;
2) виконання державного регіонального замовлення на підготовку спеціалістів;
3) формування висококваліфікованого творчого викладацького складу;
4) розвиток, збереження і примноження традицій, сформованих за час існування закладу;
5) формування та підтримку відповідного іміджу Фахового коледжу в області та Україні;
6) розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази відповідно до сучасних вимог;
7) побудову системи керівництва на принципах демократії, прозорості, взаємоповаги та морально-етичних цінностей;
8) активізацію професійного самовдосконалення і самоосвіти з орієнтацією на забезпечення фахового росту;
9) функціонування Фахового коледжу у межах чинного законодавства України, нормативно-правової бази центральних органів виконавчої влади у сфері освіти, науки та культури, Статуту Фахового коледжу;
10) вдосконалення інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти, якості комплексу освітніх компонентів, нового підходу до реалізації освітніх послуг;
11) створення сучасних умов організації освітнього процесу, роботи та побуту студентів, викладачів та працівників;
12) оновлення та удосконалення сайту Фахового коледжу з метою розширення поінформованості в різних населених пунктах про можливості і специфіку закладу освіти;
13) створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів і викладачів;
14) створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості;
15) забезпечення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування;
16) активізацію пошуково-дослідницької діяльності студентів Фахового коледжу;
17) удосконалення взаємодії Фахового коледжу з іншими закладами освіти усіх рівнів акредитації та роботодавцями.
5.4. Концепція побудована на принципах:
1) інтеграції інтелектуальних і матеріальних ресурсів Фахового коледжу та роботодавців, наукових організацій при підготовці фахівців;
2) індивідуалізації та різноманітності форм навчання, що передбачає урахування специфіки майбутньої роботи студентів;
3) безперервності підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
4) поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних навичок;
5) цілеспрямованості навчання;
6) активізації самостійної творчої роботи студентів;
7) гуманітаризації навчання, що забезпечує підвищення загальної культури студентів.
Пріоритетом у діяльності Фахового коледжу є розвиток творчої активності викладачів і студентів, що спирається на новітні технології процесу навчання.
5.5. Стратегічні напрями:
1) формування контингенту студентів;
2) кадрове забезпечення освітнього процесу;
3) організація освітнього процесу;
4) навчально-методичне та інформаційне забезпечення;
5) виховна робота та розвиток студентського самоврядування;
6) інноваційна діяльність Фахового коледжу, міжвузівська інтеграція;
7) збереження матеріально-технічної бази та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності;
8) підготовка згідно з державним (регіональним) замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців за спеціальностями галузі 02 “Культура і мистецтво”;
9) забезпечення здобувачам фахової передвищої освіти на основі базової загальної середньої освіти здобуття повної середньої загальної освіти;
10) підвищення кваліфікації, підготовка та атестація педагогічних працівників;
11) організація і проведення у тісному зв’язку з освітнім процесом науково-пошукової роботи;
12) культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;
13) сприяння працевлаштуванню випускників;
14) профорієнтаційна робота, підготовка абітурієнтів до вступних іспитів;
15) надання платних послуг, передбачених діючим законодавством.
5.6. Очікувані результати реалізації Концепції:
1) відповідність кадрового складу циклових (предметної) комісій до акредитаційних вимог;
2) розширення баз практики для студентів;
3) запровадження сучасних методик навчання, що базуються на інформаційних технологіях;
4) виконання державного регіонального замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів;
5) формування висококваліфікованого творчого викладацького складу;
6) якісна підготовка фахівців за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності;
7) підвищення якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки;
8) зміцнення моралі і духовності, формування у молоді національних світоглядних позицій, патріотизму;
9) створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості;
10) підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників шляхом забезпечення їм державної підтримки;
11) покращення умов праці і відпочинку педагогічних працівників та студентів;
12) забезпечення вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, організація школи педагогічної майстерності для молодих педагогічних працівників.
Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Концепції здійснюється шляхом розроблення та прийняття у встановленому порядку планів і заходів, спрямованих на реалізацію положень Концепції, проведення моніторингу стану їх виконання.
Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6. Повноваження Власника та Уповноваженого органу управління
6.1. Права та обов’язки Власника щодо управління Фаховим коледжем визначаються чинним законодавством, а також цим Статутом.
6.2. До компетенції Власника Фахового коледжу належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Фахового коледжу;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Фахового коледжу відповідно до Закону України “Про фахову передвищу освіту”;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– заслуховування звітів директора про роботу;
– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;
– забезпечення фінансування Фахового коледжу за нормативами, встановленими законодавством для фінансування надання відповідно фахової передвищої освіти особам, які зараховані до Фахового коледжу на підставі регіонального замовлення;
– здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством;
– забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази Фахового коледжу на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов та вимог стандартів фахової передвищої освіти;
– у разі реорганізації чи ліквідації Фахового коледжу забезпечення здобувачам фахової передвищої освіти можливості продовження навчання за обраною ними спеціальністю.
6.3. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– оголошення конкурсного відбору на посаду директора, забезпечення його проведення, укладання контракту терміном на 5 (п’ять) років з директором, відібраним у порядку, встановленому законодавством і цим Статутом та призначеним на посаду Власником;
– надання пропозицій Власнику щодо звільнення директора з посади з підстав, передбачених законодавством про працю, Статутом Фахового коледжу та контрактом, переривання контракту з директором Фахового коледжу з підстав, визначених законодавством про працю, Статутом Фахового коледжу та контрактом на підставі рішення Власника;
– прийняття рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки директора Фахового коледжу;
– забезпечення проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;
– розробка та подання пропозицій щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання про створення, реорганізацію і ліквідацію Фахового коледжу, проєкту Статуту Фахового коледжу;
– визначення обсягів і розробка пропозицій щодо регіонального замовлення на підготовку кадрів;
– здійснення навчально-методичного керівництва, контролю за дотриманням вимог стандартів фахової передвищої освіти;
– забезпечення створення у Фаховому коледжі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
– здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
– забезпечення відповідно до законодавства створення в Фаховому коледжі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;
– здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством та установчими документами Фахового коледжу.
6.4. Власник або Уповноважений ним орган управління не має права втручатися в діяльність Фахового коледжу, що здійснюється у межах його автономних прав, визначених чинним законодавством та установчими документами.

7. Обсяг основних засобів
7.1. Обсяг основних засобів Фахового коледжу містить будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі Фахового коледжу та станом на перше січня 2020 року становить 5896770,00 (п’ять мільйонів вісімсот дев’яносто шість тисяч сімсот сімдесят) гривень.

8. Повноваження органів управління та органів громадського самоврядування Фахового коледжу, порядок обрання представників до органів громадського самоврядування
8.1. Управління Фаховим коледжем у межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:
1) Власник;
2) Уповноважений орган управління;
3) директор Фахового коледжу;
4) колегіальний орган управління Фахового коледжу (педагогічна рада);
5) вищий колегіальний орган громадського самоврядування (збори трудового колективу);
6) органи студентського самоврядування;
7) наглядова рада;
8) інші органи, визначені установчими документами Фахового коледжу.
8.2. Права і обов’язки Власника щодо управління Фаховим коледжем визначаються чинним законодавством, а також цим Статутом.
8.3. Безпосереднє управління діяльністю Фахового коледжу здійснює директор. Права, обов’язки та відповідальність директора Фахового коледжу визначаються чинним законодавством і Статутом Фахового коледжу.
8.4. Колегіальним органом управління Фахового коледжу є педагогічна рада, склад якої щорічно затверджується наказом директора Фахового коледжу.
Повноваження педагогічної ради визначаються чинним законодавством та статутом Фахового коледжу.
8.5. Педагогічну раду очолює голова (директор Фахового коледжу). До складу колегіального органу управління Фахового коледжу входять заступники директора, завідувач відділення, завідувач бібліотеки, голови циклових (предметної) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер, голова органу громадського самоврядування працівників Фахового коледжу, голова виборного органу первинної профспілкової організації, представники студентського самоврядування відповідно до квот, визначених статутом Фахового коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу колегіального органу управління мають становити педагогічні працівники Фахового коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів. Виборні представники осіб, які навчаються, обираються вищим органом студентського самоврядування.
Виборні представники з числа студентів Фахового коледжу беруть участь у роботі педагогічної ради під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються. Під час розгляду інших питань, віднесених до повноважень педагогічної ради, норма щодо обов’язкової участі в роботі не менш як 10 відсотків виборних представників з числа студентів не застосовується.
8.6. Рішення педагогічної ради Фахового коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу та вводяться в дію наказами директора Фахового коледжу.
8.7. Органи громадського самоврядування Фахового коледжу:
8.7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Фахового коледжу є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів, які навчаються у Фаховому коледжі і вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менш як дві третини делегатів від їх статутного складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на загальних зборах трудового колективу.
8.7.2. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу громадського самоврядування визначається статутом Фахового коледжу.
8.7.3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування представлені всі категорії учасників освітнього процесу Фахового коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) колегіального органу мають становити педагогічні працівники, які працюють у цьому закладі за основним місцем роботи, і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Фахового коледжу, які обираються вищим органом студентського самоврядування.
8.7.4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не менше одного разу на рік.
8.7.5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Фахового коледжу:
– погоджує за поданням колегіального органу управління статут Фахового коледжу;
– заслуховує щорічний звіт директора Фахового коледжу та оцінює його діяльність;
– обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
– розглядає за обґрунтованим поданням колегіального органу управління питання про дострокове припинення повноважень директора Фахового коледжу і направляє відповідне подання Власнику або Уповноваженому органу управління;
– затверджує Правила внутрішнього розпорядку Фахового коледжу і колективний договір;
– приймає рішення з інших питань діяльності Фахового коледжу відповідно до законодавства та установчих документів.
8.8. Студентське самоврядування.
8.8.1. У Фаховому коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування закладу.
8.8.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Фахового коледжу, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти Фахового коледжу, які у ньому навчаються, мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів. Студентське самоврядування здійснюється студентами Фахового коледжу безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному чинним законодавством.
8.8.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, статутом Фахового коледжу та Положенням про студентське самоврядування, яке визначає:
1) структуру органів студентського самоврядування, порядок і періодичність їх обрання та звітування, розподіл повноважень та порядок здійснення ними своєї діяльності;
2) повноваження органів студентського самоврядування, у тому числі порядок погодження рішень, визначених Законом України “Про фахову передвищу освіту”;
3) порядок припинення повноважень студентів Фахового коледжу, обраних до органів студентського самоврядування, у тому числі щодо питань ініціювання та проведення голосування про їх відкликання;
4) порядок проведення виборів представників студентів до органів студентського самоврядування;
5) засади утворення та функціонування студентського наукового товариства.
8.8.4. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
– добровільності, колегіальності, відкритості;
– виборності та звітності;
– рівності прав студентів Фахового коледжу на участь у студентському самоврядуванні;
– незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
– академічної доброчесності.
8.8.5. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Фахового коледжу.
Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентська дирекція, студентський деканат, студентська рада тощо).
8.8.6. На рівні Фахового коледжу також діє контрольно-ревізійний орган студентського самоврядування – контрольно-ревізійна комісія. До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського самоврядування, студентських виборчих комісій.
8.8.7. Делегати на конференцію студентів Фахового коледжу обираються студентами шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений Положенням про студентське самоврядування, що не може бути більшим за один календарний рік.
8.8.8. Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки.
8.8.9. З припиненням особою навчання у Фаховому коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування Фахового коледжу.
8.8.10. Органи студентського самоврядування здійснюють функції, передбачені чинним законодавством та Положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
8.8.11. За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування Фахового коледжу приймаються рішення про:
1) відрахування студентів Фахового коледжу та їх поновлення на навчання (крім випадків, передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 Закону України “Про фахову передвищу освіту”);
2) переведення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі, з одного джерела фінансування на інше;
3) затвердження Положення про організацію освітнього процесу.
Рішення з питань, передбачених пунктом 8.8.11. цього Статуту, може бути ухвалене без погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції.
8.8.12. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів Фахового коледжу, які здійснюють повноваження, передбачені Законом України “Про фахову передвищу освіту” та положенням про студентське самоврядування Фахового коледжу.
8.8.13. Адміністрація Фахового коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна Фахового коледжу).
8.8.14. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію директором, іншими органами управління Фахового коледжу.
8.8.15. Директор Фахового коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
8.8.16. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.
8.8.17. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не менше одного разу на рік.
8.9. Наглядова рада Фахового коледжу.
8.9.1. Уповноважений орган управління створює та затверджує строком на п’ять років персональний склад наглядової ради у кількості від трьох до п’яти осіб з дотриманням вимог чинного законодавства.
8.9.2. Наглядова рада Фахового коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Фахового коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності.
8.9.3. Права наглядової ради визначаються Законом України “Про фахову передвищу освіту” та статутом Фахового коледжу.
8.9.4. Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначаються Статутом Фахового коледжу. Наглядова рада закладу у своїй діяльності керується принципами прозорості і підзвітності. Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Фахового коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання.
8.9.5. Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання проводить голова, а в разі його відсутності – член наглядової ради, визначений радою. Засідання наглядової ради є правомочним за умови участі 2/3 від її загального складу.
8.9.6. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Рішення наглядової ради оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та скріплюються печаткою Фахового коледжу.
8.9.7. Порядок визначення компенсації витрат членів наглядових рад затверджується Кабінетом Міністрів України.
8.9.8. Уповноважений орган управління має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.
8.9.9. Рішення наглядової ради у письмовій формі в п’ятиденний строк доводяться до відома директора Фахового коледжу та є обов’язковими до розгляду та відповідного реагування.
8.9.10. Функції наглядової ради структурного підрозділу Фахового коледжу здійснюються в порядку, визначеному цим Статутом.

9. Права та обов’язки директора Фахового коледжу
9.1. Безпосереднє управління діяльністю Фахового коледжу здійснює директор Фахового коледжу.
9.2. Права, обов’язки та відповідальність директора Фахового коледжу визначаються законодавством і статутом Фахового коледжу.
9.3. Директор є представником Фахового коледжу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Фахового коледжу.
9.4. Директор Фахового коледжу:
1) організовує діяльність Фахового коледжу;
2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Фахового коледжу, формує його структуру, формує штатний розпис відповідно до законодавства, є розпорядником майна і коштів, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни;
3) забезпечує підготовку, несе відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку Фахового коледжу;
4) забезпечує дотримання законодавства, установчих документів Фахового коледжу, виконання рішень вищого органу громадського самоврядування, колегіального органу управління Фахового коледжу;
5) подає на погодження вищому колегіальному органу громадського самоврядування проєкт установчих документів Фахового коледжу;
6) видає накази, надає доручення, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу Фахового коледжу;
7) відповідає за результати діяльності Фахового коледжу перед Власником та Уповноваженим органом управління;
8) забезпечує виконання кошторису (фінансового плану), укладає договори;
9) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
10) призначає на посаду завідувача відділення та циклових (предметної) комісій за згодою колегіального органу управління Фахового коледжу;
11) забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання законності та порядку;
12) затверджує посадові інструкції працівників;
13) формує контингент здобувачів освіти;
14) у встановленому законодавством порядку відраховує із Фахового коледжу та поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються (навчалися) у Фаховому коледжі;
15) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм;
16) розробляє та ухвалює за погодженням з колегіальним органом управління Фахового коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
17) організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
18) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних та інших працівників;
19) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Фахового коледжу;
20) сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок, які діють у Фаховому коледжі;
21) сприяє зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу, створює належні умови для занять масовим спортом;
22) спільно з виборними органами первинної профспілкової організації Фахового коледжу подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Фахового коледжу Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;
23) здійснює інші повноваження, передбачені установчими документами Фахового коледжу.
9.5. Директор Фахового коледжу відповідає за провадження та результати освітньої, економічної та інших видів діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна закладу, сприяє активній культурно-мистецькій діяльності Фахового коледжу, функціонуванню та розвитку творчих колективів, створення умов для творчого розвитку учасників освітнього процесу, сприяння публічному представленню результатів творчої роботи учасників освітнього процесу тощо.
9.6. Директор Фахового коледжу щороку звітує перед Власником або Уповноваженим органом управління та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Фахового коледжу, наглядовою радою.
9.7. Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про реалізацію стратегії розвитку Фахового коледжу на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Фахового коледжу.
9.8. Директор Фахового коледжу відповідно до установчих документів може делегувати частину своїх повноважень заступникам, завідувачу відділення, головам циклових (предметної) комісій.
9.9. Директор Фахового коледжу призначається на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору та звільняється з посади рішенням Власника з підстав, визначених законодавством про працю, установчими документами закладу та контрактом.
9.10. Директор Фахового коледжу призначається на посаду строком на п’ять років за результатами конкурсного відбору у порядку, визначеному чинним законодавством.
9.11. Директор Фахового коледжу може бути звільнений з посади Власником за поданням Уповноваженого органу управління, наглядової ради або вищого колегіального органу громадського самоврядування Фахового коледжу з підстав, визначених законодавством, за порушення статуту Фахового коледжу та/або умов контракту.
9.12. Подання про відкликання директора Фахового коледжу може бути внесене до вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу більшістю складу колегіального органу управління Фахового коледжу не раніше ніж через рік після його призначення.
9.13. Подання Власнику або Уповноваженому органу управління про відкликання директора Фахового коледжу приймається, якщо його підтримали дві третини складу наглядової ради або більшістю голосів членів вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
9.14. У визначених законодавством випадках Уповноважений орган управління за поданням наглядової ради може призначити за контрактом виконувача обов’язків директора Фахового коледжу з метою здійснення заходів антикризового менеджменту, але не більш як на два роки. Порядок застосування заходів антикризового менеджменту у Фаховому коледжі затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

10. Джерела надходження і порядок використання коштів та майна Фахового коледжу
10.1. Майно Фахового коледжу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
10.2. До майна Фахового коледжу належать:
– нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби тощо;
– майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
– інші активи, визначені законодавством.
10.3. Землекористування та реалізація прав на землю здійснюються Фаховим коледжем відповідно до Земельного кодексу України.
10.4. Майно (крім земельних ділянок) закріплюється за Фаховим коледжем на праві оперативного управління і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Власника Фахового коледжу, наглядової ради та вищого колегіального органу громадського самоврядування Фахового коледжу, крім випадків, передбачених законодавством.
10.5. Власні надходження Фахового коледжу, отримані як плата за послуги, що надаються ним згідно з його основною та додатковою (господарською) діяльністю, благодійні внески та гранти, відповідно до рішення педагогічної ради Фахового коледжу зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні рахунки державних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Забороняється розподіл отриманих доходів (коштів) Фахового коледжу або їх частини серед працівників Фахового коледжу (крім оплати їхньої праці та матеріального стимулювання відповідно до умов колективного договору, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.
10.6. Доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Фахового коледжу, включаються до фінансового плану (кошторису) Фахового коледжу і можуть використовуватися для оплати праці, заохочення працівників, придбання майна і його використання, капітального будівництва та ремонту приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо.
10.7. Фаховий коледж, у порядку, визначеному законом, та відповідно до установчих документів має право:
– власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);
– отримувати майно в оперативне управління (господарське відання), кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;
– провадити фінансово-господарську діяльність у межах, визначених чинним законодавством;
– використовувати майно, закріплене за ним, на праві оперативного управління, у тому числі для провадження господарської діяльності;
– створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, дослідницької, інноваційної, господарської діяльності;
– створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу культурно-мистецьких структурних підрозділів;
– здійснювати будівництво та капітальний ремонт основних фондів за погодженням із Власником;
– спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних та інших працівників Фахового коледжу, а також осіб, які навчаються у ньому;
– відкривати поточні рахунки у національній валюті у банках державного сектору економіки відповідно до законодавства;
– брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю закладів фахової передвищої освіти, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них матеріальних та нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);
– здійснювати інші дії та заходи, не заборонені законом, спрямовані на зміцнення матеріальної бази Фахового коледжу;
– відкривати реєстраційні (спеціальні реєстраційні), інші рахунки в органах Державної казначейської служби України та поточні рахунки у національній валюті відповідно до законодавства.
10.8. Фінансово-господарська діяльність Фахового коледжу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
10.9. Фінансові ресурси спрямовуються на провадження статутної діяльності Фахового коледжу в порядку і на умовах, визначених законодавством та Статутом Фахового коледжу.
10.10. Кошти, отримані закладом фахової передвищої освіти як плата за надання освітніх або інших послуг, а також кошти, отримані з інших джерел власних надходжень такого закладу, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевого бюджетів.
10.11. Проєктування, будівництво будівель, споруд і приміщень Фахового коледжу здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.
10.12. Оплата праці у Фаховому коледжі здійснюється згідно схем посадових окладів і тарифних ставок відповідно до чинного законодавства.
10.13. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Фахового коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення в праці, за складність, напруженість в роботі, на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначається колективним договором та окремим Положенням, розробленим відповідно до законодавства, яке затверджує директор Фахового коледжу.
10.14. Фінансування Фахового коледжу здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів з державного бюджету, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Фахового коледжу повинен забезпечувати покриття витрат, пов’язаних з наданням освітніх послуг.
10.15. Фаховий коледж отримує регіональне замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у порядку, встановленому законодавством.
10.16. Фінансові ресурси спрямовуються на провадження статутної діяльності Фахового коледжу в порядку і на умовах, визначених законодавством та Статутом Фахового коледжу.
10.17. Кошти, отримані Фаховим коледжем як плата за надання освітніх або інших послуг, а також кошти, отримані з інших джерел власних надходжень такого закладу, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевого бюджетів.

11. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
11.1. Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативних актів Фаховий коледж самостійно здійснює:
1) оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік роботи;
2) веде статистичну звітність;
3) складає форми місячної, квартальної та річної звітності і відповідно до затверджених вимог подає контролюючим органам в особі Уповноваженого органу управління, органам Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Державної казначейської служби України за відповідними напрямками діяльності Фахового коледжу та Власнику.
11.2. Контроль за фінансово-господарською діяльність Фахового коледжу здійснює директор, Власник та Уповноважений орган управління, наглядова рада та колегіальний орган управління згідно з повноваженнями, передбаченими Законом України “Про фахову передвищу освіту” та цим Статутом.
11.3. Аудит діяльності Фахового коледжу здійснюється згідно із законодавством України.
11.4. Директор Фахового коледжу, головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності відповідно до законодавства.
11.5. Директор Фахового коледжу несе персональну відповідальність за проведення фінансово-господарської діяльності у Фаховому коледжі.

12. Порядок внесення змін до Статуту Фахового коледжу
12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Власника шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12.2. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту розглядаються колегіальним органом управління Фахового коледжу – педагогічною радою.
12.3. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

13. Порядок реорганізації та ліквідації Фахового коледжу
13.1. Припинення діяльності Фахового коледжу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених Законом України – за рішенням суду.
13.2. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Фахового коледжу його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
13.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Фаховим коледжем. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.
13.4. Ліквідаційна комісія зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені строки.
13.5. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Фахового коледжу, що ліквідується.
13.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
Реорганізація чи ліквідація Фахового коледжу не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються у Фаховому коледжі. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття освіти такими особами покладається на Власника або уповноваженого ним органу.
13.8. Фаховий коледж вважається ліквідованим (реорганізованим) з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]