Про затвердження Статуту Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять сьома сесія)
РІШЕННЯ

 

 

від 25.09.2020. № 1597-37/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження Статуту
Русівського літературно-меморіального
музею Василя Стефаника

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 8 Закону України “Про музеї та музейну справу”, враховуючи рішення обласної ради від 29.05.2020. № 1486-35/2020 “Про надання згоди на передачу юридичної особи публічного права “Русівський літературно-меморіальний музей Василя Стефаника”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

1. Затвердити Статут Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника (додається).
2. Керівнику Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту закладу.
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) врахувати бюджетні запити управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, повязані з утриманням музею.
4. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (В. Федорак) здійснювати фінансування Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника в межах кошторисних призначень на статутну діяльність.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) та з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                              Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 25.09.2020. № 1597-37/2020

 

 

 

СТАТУТ
РУСІВСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНОГО
МУЗЕЮ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

 

м. Івано-Франківськ
2020 рік


Загальні положення

1.1. РУСІВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА (далі – Музей) є культурно-освітнім закладом, створеним для вивчення, збереження і популяризації матеріалів з життя та діяльності письменника і громадського діяча Василя Семеновича Стефаника (комунальним закладом).
1.2. Музей належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.3. Власником Музею є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник). Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. У своїй діяльності Музей керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України “Про музеї та музейну справу”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про культуру”, іншими законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, актами Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та цим Статутом.

 

 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:
повне українською мовою: РУСІВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА;
повне англійською мовою: Vasyl Stefanyk Rusiv Literary Memorial Museum;
скорочене українською мовою: РУСІВСЬКИЙ МУЗЕЙ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА;
скорочене англійською мовою: Vasyl Stefanyk Rusiv Museum.
2.2. Адреса Музею:
78335 Івано-Франківська область, Снятинський район, село Русів, вулиця Стефаника, будинок 20, тел. (3476) 3-52-26.

 

 

3. Мета, основні напрямки діяльності Музею

3.1. Музей створений з метою збереження, вивчення творчої спадщини письменника Василя Стефаника і залучення громадян до національної та світової літературної спадщини. Музей збирає, вивчає та популяризує матеріальні і духовні цінності, пов’язані з життям і творчістю Василя Стефаника. Шляхом використання своїх фондів Музей сприяє духовному прогресу України, виховує громадян на принципах гуманізму, патріотизму та високих моральних засад.
3.2. Основними напрямками діяльності Музею є науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам’яткоохоронна робота, а також діяльність, пов’язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України.
3.3. Музей вивчає і узагальнює передовий досвід музейної роботи, здійснює його впровадження, надає практичну допомогу громадським музеям, наукові консультації, дослідників життя і творчості письменника.
3.4. Концепція наукової роботи Музею формується відповідно до загальнонаціональних програм розвитку культури та мистецтв України на основі вивчення історії, етнології, природи, краєзнавства, літературознавства в Україні та краї.
3.5. Музей бере участь у міжнародній культурній співпраці в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.6. У випадках, передбачених чинним законодавством України, для здійснення окремих видів діяльності Музей отримує відповідні дозволи (ліцензії).
4. Юридичний статус Музею
4.1. Музей є юридичною особою публічного права.
4.2. Музей має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
4.3. Музей користується майном на праві оперативного управління.
4.4. Музейні предмети, колекції та зібрання основного фонду Музею є складовою частиною державної частини Музейного фонду України і не підлягають відчуженню, приватизації та не можуть бути предметом застави. Рішення про обмін музейних предметів, колекцій та зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, на інші музейні предмети, колекції та зібрання приймається відповідно до чинного законодавства.
4.5. Музейні фонди не входять до складу майна, що знаходиться на балансі Музею, та обліковуються в обліково-фондовій документації згідно з діючими нормативними документами. Прийом, облік, видача з Музею музейних, бібліотечних Фондів здійснюється відповідно до діючих інструкцій з обліку і збереження музейних цінностей, затверджених згідно з чинним законодавством України.
4.5. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Музею, а Музей не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.6. Музей відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, які є в його розпорядженні. На майно Музею не може бути накладено стягнення інакше ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.7. Музей у встановленому порядку здійснює свою діяльність як в Україні, так і за її межами. Від свого імені укладає угоди, здійснює майнові та профільні придбання, встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.
4.8. Музей самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Музею, у визначеному законодавством порядку.
4.9. Керівництво Музею несе відповідальність перед Власником, Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
4.10. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Музею;
– заслуховування звітів директора про роботу;
– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;
– створення філій Музею без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
4.11. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку Музею;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– затвердження штатного розпису;
– забезпечення проведення конкурсу на заміщення посади директора, укладення контракту, за визначеною чинним законодавством формою, з переможцем конкурсу на термін 5 (п’ять) років;
– призначення на посаду та звільнення з посади виконуючого обов’язки директора Музею;
– подання пропозицій на розгляд сесії обласної ради щодо реорганізації і ліквідації Музею, проєкту Статуту Музею.

 

 

5. Права та обов’язки Музею
5.1. Музей має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Музей завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, відповідно до законодавства.
5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.
5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.
5.1.6. Одержувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб у порядку, визначеному чинним законодавством.
5.1.7. Рекламувати свою діяльність через засоби масової інформації та іншими способами.
5.1.8. Поповнювати музейні фонди шляхом безпосередньої закупівлі від свого імені профільних придбань відповідно до чинного законодавства.
5.1.9. Планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи із завдань і функцій, передбачених цим Статутом, наявності власних ресурсів, необхідності творчо-виробничого та соціального розвитку Музею.
5.1.10. Передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділами у визначеному законодавством порядку.
5.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Музей зобов’язаний:
5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.
5.2.2. Виконувати обов’язки відповідно до положень Статуту, чинного законодавства України та укладених ним договорів.
5.2.3. Забезпечувати працівникам Музею гарантовані законодавством України умови праці та її оплати, соціальний захист працівників, нести відповідальність за шкоду, спричинену їх здоров’ю і працездатності.
5.2.4. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.
5.2.5. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством України.

 

 

6. Управління Музеєм

6.1. Управління Музеєм здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (у межах делегованих Власником повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.
6.2. Поточне керівництво діяльністю Музею здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Власником терміном на 5 (п’ять) років на умовах контракту за результатами конкурсу, який проводить Уповноважений орган управління у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
6.3. У випадку дострокового звільнення директора Музею з підстав, визначених контрактом та чинним законодавством, Уповноважений орган управління призначає виконуючого обов’язки директора.
6.4. Власник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності директора.
6.5. Директор керує всіма сферами діяльності Музею, діє від його імені, представляє його інтереси в усіх установах та підприємствах, відкриває в банках відповідні рахунки, володіє правом розпорядження коштами, розподіляє бюджетні асигнування та вирішує питання використання грошових коштів, формує та подає на затвердження структуру та штати Музею, видає накази. Директор встановлює посадові оклади працівникам, надбавки й доплати, визначає порядок преміювання працівників, застосовує різні форми організації праці і режими роботи у відповідності з чинним законодавством України.
6.6. Призначає та звільняє з посади працівників Музею.
6.7. При прийомі на роботу працівників директор керується відповідними кваліфікаційними вимогами. Права і обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими директором Музею у визначеному чинним законодавством порядку. Накази директора є обов’язковими для всіх працівників Музею.
6.8. Забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.
6.9. Структурні підрозділи діють відповідно до затверджених директором Музею Положень.
6.10. Для реалізації науково-практичної діяльності Музей може формувати зі складу своїх співробітників і представників громадськості, а також представників провідних спеціалістів інших наукових установ і організацій, колегіальні дорадчі органи у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.11. Дирекція Музею у встановленому порядку здійснює контроль за діяльністю своїх структурних підрозділів, які їй підзвітні.
6.12. До трудового колективу Музею належать усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності.
6.13. Працівники Музею складають єдиний трудовий колектив і мають право на:
а) оплату праці відповідно до чинного законодавства;
б) захист професійної честі і гідності;
в) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Музею, а також його підрозділів і внесення пропозицій адміністрації закладу;
г) на підвищення кваліфікації, вільний вибір форм і змісту навчання, організацій і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації.
6.14. Працівники Музею зобов’язані:
а) працювати чесно і сумлінно;
б) дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії;
в) підвищувати ефективність праці;
г) постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру.
6.15. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Музею, виробляються і приймаються директором за участю трудового колективу або уповноваженими ним органами і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу уповноваженому ним органу.
7. Майно та фінансування Музею
7.1. Майно Музею, яке передане на праві оперативного управління, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Музею, вирішуються виключно Власником.
7.2. Музей користується будівлями та територією, що за ним закріплена, відповідно до чинного законодавства України.
7.3. Джерелами формування майна Музею є:
7.3.1. Кошти місцевого бюджету.
7.3.2. Надходження від надання платних послуг, перелік яких затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
7.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
7.3.4. Надходження від надання послуг, виконання робіт, пов’язаних з основною статутною діяльністю Музею.
7.3.5. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
7.3.6. Розподіл коштів Музею здійснюється згідно із затвердженим кошторисом.
Перевірка та ревізія порядку використання майна, діяльності Музею здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.
7.3.7. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників Музею та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки) Музею використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8. Припинення діяльності

8.1. Припинення діяльності Музею здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
8.2. У разі реорганізації Музею вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
8.3. Ліквідація Музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або органом, що прийняв рішення про його припинення.
8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Музеєм. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Музею. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Музею та виявлення кредиторів.
8.5. У разі припинення Музею (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
8.6. Порядок подальшого використання музейних зібрань у разі ліквідації або реорганізації Музею визначається в порядку, передбаченому законодавством України.
8.7. Музей є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]