Про регіональну цільову комплексну програму “Культура Івано-Франківщини” на 2022-2026 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Дев’ята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 10.09.2021. № 228-9/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про регіональну цільову
комплексну програму
“Культура Івано-Франківщини”
на 2022-2026 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою належного функціонування галузі культури області, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову комплексну програму “Культура Івано-Франківщини” на 2022-2026 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, призначень місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, і затверджуються рішеннями обласної ради про бюджет чи про зміни до нього на відповідний бюджетний період.
 3. Рекомендувати районним радам та територіальним громадам щорічно передбачати кошти на розвиток культури.
 4. Визнати таким, що 01.01.2022 року втратить чинність рішення обласної ради від 25.09.2020 № 1566-37/2020 “Про регіональну цільову комплексну програму “Культура Івано-Франківщини” на 2021 рік”.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики (М. Гринечко).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


ПАСПОРТ
регіональної цільової комплексної програми
“Культура Івано-Франківщини” на 2022-2026 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: з 2022 по 2026 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Обсяги фінансування Програми:
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші

джерела

2022-2026,

в т. ч.:

176320,0176320,0в межах кошторисних призначень
202262290,062290,0в межах кошторисних призначень
202335850,035850,0в межах кошторисних призначень
202425450,025450,0в межах кошторисних призначень
202526060,026060,0в межах кошторисних призначень
202626670,026670,0в межах кошторисних призначень
 1. Очікувані результати виконання Програми:

– створення умов для належного функціонування мережі закладів культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості;

– збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області;

– забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, надання культурних послуг мешканцям краю;

– забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;

– активізація діяльності місцевих осередків національних творчих спілок України та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва із закладами культури і мистецтв області в реалізації спільних програм;

– прискорення інтеграції української культури у світовий культурний простір, що сприятиме формуванню позитивного іміджу України у світі, подоланню існуючих негативних стереотипів щодо України та її культури.

 1.  Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

Замовник Програми:

управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації                                                               Володимир Федорак

Керівник Програми:

заступник голови
облдержадміністрації                                                               Богдан Футерко


 

Обґрунтування доцільності розроблення регіональної цільової комплексної програми
“Культура Івано-Франківщини” на 2022-2026 роки

Загальна характеристика Програми

Івано-Франківщина – унікальний регіон з добре збереженою автентикою, де проживають 4 (чотири) етнічні групи: бойки, гуцули, опіляни та покутяни, край, який славиться народними звичаями, традиціями, майстрами декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. Для сприяння розвитку та розв’язання проблем галузі культури необхідно дотримуватись принципів планування та послідовності, чітко визначити перспективи з урахуванням усіх потреб галузі, використовуючи цільове пріоритетне спрямування бюджетних коштів на вирішення першочергових завдань.

Необхідно продовжити позитивні напрацювання щодо зміцнення переорієнтації методів управління культурою – від керування до творчої діяльної координації та підтримки ініціатив на засадах прозорості і публічності, а також щодо інноваційного підходу до вирішення питань галузі на основі активного діалогу з творчою громадськістю в умовах децентралізації. Це стане можливим завдяки спільній роботі управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, структурних підрозділів у сфері культури адміністративно-територіальних одиниць, закладів культури і мистецтв, обласних організацій осередків національних творчих спілок України, громадських організацій.

Актуальними залишаються питання фінансової підтримки культури, завдання збільшення позабюджетних додаткових надходжень. З цією метою необхідно об’єднати зусилля державного і недержавного секторів, що призведе до суттєвих змін якості надання культурних послуг.

Для належного розвитку культури і мистецтва необхідно спрямувати дії місцевих органів влади на вироблення і впровадження нового погляду на функціонування галузі, системного підходу до питань її розвитку із застосуванням сучасних моделей культурної політики, які б сприяли активізації  культурних процесів, пошуку нових шляхів фінансового забезпечення галузі, збереженню та примноженню культурно-мистецького потенціалу, зміцненню матеріально-технічної бази, проведенню ремонтно-реставраційних робіт.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснюючи державну політику в галузі культури, сприяють творчій діяльності митців, надають підтримку творчій молоді, забезпечують умови для роботи закладів культури, дбають про вільний доступ мешканців краю і його гостей до культурних надбань, активно піклуються про організацію культурного   дозвілля   населення.

Регіональна цільова комплексна програма “Культура Івано-Франківщини” на 2022-2026 роки розроблена управлінням культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації на виконання Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державні цільові програми”, “Про культуру” та нормативно-правових актів у галузі культури.

Програма є нормативним документом для збереження і всебічного розвитку культури, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та інших особливостей Івано-Франківщини.

Програма відкрита для доповнення, корегування, спільних дій органів виконавчої влади, установ галузі, громадських об’єднань у справі поліпшення культурної ситуації, відповідно до змін соціально-економічного стану області.

Проблеми, що пов’язані з розвитком культури, неможливо розв’язати засобами тільки територіального чи галузевого управління, для цього необхідна регіональна програмна підтримка та комплексний підхід до координації діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування.

Програма визначає стратегію та організаційну основу фінансово-господарських, адміністративно-управлінських умов для збереження та всебічного розвитку культури Івано-Франківської області.

Аналіз соціокультурної ситуації в регіоні свідчить, що, незважаючи на економічні умови, децентралізацію в цілому вдалося зберегти мережу установ культури і мистецтва, навчальних закладів, забезпечити підтримку діяльності провідних професійних та аматорських колективів області.

Проблеми розвитку галузі культури, зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення в суспільній свідомості як проблеми загально соціального значення,  тому сьогодні ще існують:

– низький рівень фінансового забезпечення закладів культури в сучасних умовах;

– недостатнє бюджетне фінансування, незначний обсяг інвестицій;

– низький рівень заробітної плати впливає на кадровий потенціал, розбалансованість у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

– зменшення асигнувань на пропагування кращих зразків національно-культурного надбання;

– недостатнє фінансування для покращення матеріально-технічної бази закладів культури та енергозбереження.

Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної підтримки з боку владних структур, виділення коштів на проведення іміджевих для регіону культурно-мистецьких заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів, створення центрів надання культурних послуг, забезпечення їх сучасною оргтехнікою, зміцнення матеріально-технічної бази, приведення установ культури до новітніх умов. Це зумовлює необхідність прийняття регіональної цільової комплексної програми розвитку культури Івано-Франківської області на 2022-2026 роки.

Мета і стратегічні завдання Програми

Програма спрямована на подальший розвиток національної культури і мистецтва, збереження, розвиток, модернізацію культурної інфраструктури, проведення мистецьких заходів у режимі онлайн та висвітлення у ЗМІ.

Основною метою Програми є:

– посилення державної підтримки розвитку культури в регіоні, підвищення її ролі в побудові демократичного громадянського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;

– сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної та аматорської творчої діяльності, реалізації освітніх культурно-мистецьких заходів для усіх верств населення, поповнення фондів музеїв і бібліотек;

– здійснення енергоефективних заходів у закладах культури.

Основними стратегічними завданнями Програми є:

– забезпечення збереження базової мережі закладів культури, створення Центрів культурних послуг в умовах децентралізації;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

– упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів, децентралізації;

– визначення та задоволення загальнодержавних та регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка нового покоління спеціалістів, підвищення рівня їх професійності;

– забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, що присвячені знаменним датам, річницям, є традиційними та щорічними;

– участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких фестивалів, конкурсів, свят, оглядів, міжрегіональних творчих обмінів, пленерів, виставок, конференцій, інших культурно-мистецьких заходах;

– забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких і культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та функціонування української мови;

– сприяння гастрольній діяльності обласних професійних театрально-концертних закладів, колективів народної аматорської творчості;

– співробітництво та підтримка обласних осередків національних творчих спілок, культурно-мистецьких громадських організацій;

– покращення стану збереження об’єктів історико-культурної спадщини;

– модернізація охорони об’єктів культурної спадщини, музеїв та бібліотек, проведення необхідних ремонтних та реставраційних робіт;

– реалізація державної політики щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури та енергозбереження;

– виявлення, розвиток, збереження, популяризація та забезпечення життєдіяльності елементів НКС (нематеріальної культурної спадщини);

– забезпечення міжнародної культурної співпраці та підтримка культурних зв’язків з українською діаспорою;

– впровадження креативних індустрій в сучасних нових формах мистецького вираження;

– модернізація бібліотечних установ;

– розробка та популяризація краєзнавчих маршрутів та картографування музеїв області.

Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Очікувана ефективність виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

– забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій та досягнень національної культури;

– створення умов для належного функціонування мережі закладів культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості;

– збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області;

– забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, надання культурних послуг мешканцям краю;

– забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;

– активізація діяльності місцевих осередків національних творчих спілок України та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва в реалізації спільних програм;

– контроль за використанням автентичних матеріалів, їх охорона, недопущення дій, що приводять до їх втрати;

– наповнення фондів бібліотек області соціально важливою книжковою продукцією та періодичними виданнями;

– забезпечення належного збереження, використання, наукового вивчення рухомих і нерухомих пам’яток історії та культури;

– реалізація державної політики щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури та енергозбереження;

– забезпечення доступності до історико-культурного надбання нації широких верств суспільства.

В умовах децентралізації та формування нового адміністративно-територіального устрою  прийняття Програми забезпечить системну роботу сфери культури, надання якісних культурних послуг населенню, збереження духовних здобутків і традицій з одночасною модернізацією культурного життя області. Діяльність закладів культури клубного типу, професійного мистецтва, бібліотек, музеїв, мистецької освіти  надаватимуть підтримку творчій молоді, сприятимуть діяльності митців, розвитку національної культури, її активного входження в європейський і світовий культурний простір.

Дана Програма передбачає здійснення десяти підпрограм (додаються).


 

Додаток
до регіональної цільової комплексної
програми “Культура Івано-Франківщини”
на 2022-2026 роки

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування регіональної цільової комплексної програми

Замовник: Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.

Назва Програми: Регіональна цільова комплексна програма “Культура Івано-Франківщини” на 2022-2026 роки.

 

№ з/п

 

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

 

Роки

 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
1.Науково-освітня діяльність.

 

Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі установи, науково-редакційний  відділ “Звід пам’яток історії та культури. Івано-Франківська область”.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

49704970в межах бюджетних призначеньПідвищення авторитету

та ролі закладів культури в суспільстві.

2022880880//-//
2023990990//-//
2024990990//-//
202510501050//-//
202610601060//-//
2.Збереження культурної спадщини.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі

установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

1655016550в межах бюджетних призначеньЗбереження об’єктів культурної спадщини.

Популяризація об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО та їх належне представлення.

 

202235503550//-//
202332503250//-//
202432503250//-//
202532503250//-//
202632503250//-//

 

12345678910
3.Професійне театральне і музичне мистецтво. Підтримка кінематографії.

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласні театрально-концертні заклади, навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття.2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

89008900в межах бюджетних призначеньРозвиток

професійних театрально-концертних

закладів та  колективів.

Популяризація національного кінопродукту.

202217001700//-//
202318001800//-//
202418001800//-//
202518001800//-//
202618001800//-//

 

4.Розвиток бібліотечного інформаційного простору.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, бібліотеки області.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

39503950в межах бюджетних призначеньРозвиток бібліотечної справи.

 

2022700700//-//
2023700700//-//
2024800800//-//
2025850850//-//
2026900900//-//

 

5.Музейна діяльність.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

обласні музеї, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

55005500в межах бюджетних призначеньРозвиток музейної справи.

 

20221 1001 100//-//
20231 1001 100//-//
20241 1001 100//-//
20251 1001 100//-//
20261 1001 100//-//

 

6.Нематеріальна культурна спадщина.Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі установи, Регіональний центр народного мистецтва

“Гуцульська гражда”.

 

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

20502050в межах бюджетних призначеньДослідження, збереження основних напрямків народних традицій, фольклору, промислів Прикарпаття.

 

 

 

 

 

 

2022410410//-//
2023410410//-//
2024410410//-//
2025410

 

410

 

//-//
2026410

 

 

410

 

 

//-//
12345678910
7.Міжнародна культурна співпраця.

Підтримка культурних зв’язків з українською діаспорою.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі заклади культури.2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

80008000в межах бюджетних призначеньІнтеграція

української культури у світовий культурний простір.

Підтримка українців закордону.

 

 

202216001600//-//
202316001600//-//
202416001600//-//
202516001600//-//
202616001600//-//

 

8.

 

Комунікаційно-суспільна

діяльність.

 

 

 

Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади,  органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

2740027400в межах бюджетних призначеньЗабезпечення прозорості інформації та громадської участі у формуванні культурної політики.
202243504350//-//
202350005000//-//
202455005500//-//
202560006000//-//
202665506550//-//

 

9.Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв.

 

 

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі

установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

5500055000в межах бюджетних призначеньПокращення матеріально-технічної бази закладів культури. Створення належних умов для праці та творчої діяльності.
20223000030000//-//
20231000010000//-//
202450005000//-//
202550005000//-//
202650005000//-//

 

10.

 

Забезпечення енергоефективних заходів закладів культури.

 

 

 

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі

установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

4400044000в межах бюджетних призначеньЕкономія використання енергоресурсів, ефективне енергозбереження.
20221800018000//-//
20231100011000//-//
202450005000//-//
202550005000//-//
202650005000//-//

 

 

 

12345678910
ВСЬОГО:2022-2026

в т. ч.

176320176320в межах бюджетних призначень
20226229062290//-//
20233585035850//-//
20242545025450//-//
20252606026060//-//
20262667026670//-//

Підпрограма 1. Науково-освітня діяльність

 

№ з/п

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані

результати

Роки 

Всього

 

в т. ч. за джерелами фінансування:
обласний

бюджет

місцевий

бюджет

інші джерела
12345678910
1.1.Популяризація та підняття престижності галузевої мистецької освіти (участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах).

 

Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

10601060в межах кошторисних призначеньПідвищення авторитету та ролі закладів культури в суспільстві. Збільшення кількості студентів та учнів у мистецьких навчальних закладах.
2022150150-//-
2023200200-//-
2024200200-//-
2025250250-//-
2026260260-//-
1.2.Забезпечення  підготовки та видання репертуарних збірок, посібників, методичних  розробок, довідкових матеріалів з історії та культури, буклетів, списків пам’яток культурної спадщини тощо.

 

 

 

 

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, навчально-методичний центр культури і туризму

Прикарпаття.

2022-2026 рр.

 

 

 

 

2022-2026,

в т. ч.

39103910в межах кошторисних призначеньФормування репертуару творчих колективів з широким відображенням у ньому досягнень світової та  національної культур.

 

2022730730-//-
2023790790-//-
2024790790-//-
2025800800-//-
2026800800-//-

 

12345678910
ВСЬОГО:

 

2022-2026,

в т. ч.

49704970в межах кошторисних призначень 

 

 

 

 

2022880880-//-
2023990990-//-
2024990990-//-
202510501050-//-
202610601060-//-

Підпрограма 2. Збереження культурної спадщини

 

№ з/п

 

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
2.1.Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток (об’єктів) культурної спадщини.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі

установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

75007500в межах кошторисних призначеньУтримання об’єктів культурної спадщини  в належному стані.
202215001500//-//
202315001500//-//
202415001500//-//
202515001500//-//
202615001500//-//

 

2.2.

 

Здійснення ремонтно-реставраційних робіт  об’єктів ЮНЕСКО та їх утримання.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі

установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

75007500в межах кошторисних призначеньПопуляризація об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО та їх належне представлення.

 

 

202215001500//-//
202315001500//-//
202415001500//-//
202515001500//-//
202615001500//-//

 

 

12345678910
2.3.Проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини місцевого значення (археологічних, історичних, монументального мистецтва).Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі

установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

500500в межах кошторисних призначеньВиготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини.
2022100100//-//
2023100100//-//
2024100100//-//
2025100100//-//
2026100100//-//
2.4.Виготовлення охоронних дощок на пам’ятках культурної спадщини.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі

установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

500500в межах кошторисних призначеньЗбереження об’єктів культурної спадщини.
2022100100//-//
2023100100//-//
2024100100//-//
2025100100//-//
2026100100//-//
2.5.Популяризація об’єктів культурної спадщини – проведення семінарів-навчань з питань охорони культурної спадщини. Видання друкованої продукції в сфері охорони культурної спадщини.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі

установи.

 

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

550550в межах кошторисних призначеньПопуляризація культурної спадщини.
2022350350//-//
20235050//-//
20245050//-//
20255050//-//
20265050//-//
ВСЬОГО:2022-2026,

в т. ч.

1655016550в межах кошторисних призначень
202235503550//-//
202332503250//-//
202432503250//-//
202532503250//-//
202632503250//-//

 

Підпрограма 3. Професійне театральне і музичне мистецтво.  Підтримка кінематографії

 

№ з/п

 

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

 

Роки

 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
3.1.Формування репертуару професійних театрально-концертних колективів з широким відображенням   національної  та світової культур.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласні театрально-концертні заклади.

 

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

50005000в межах кошторисних призначеньЗабезпечить

підготовку високохудожніх концертних програм і вистав

з широким відображенням

національної культури,

кращих творів зарубіжних авторів.

202210001000//-//
202310001000//-//
202410001000//-//
202510001000//-//
202610001000//-//
3.2.Здійснення  концертно-гастрольної діяльності  професійних театрально-концертних колективів  в межах України та закордономУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласні театрально-концертні заклади.

 

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

25002500в межах кошторисних призначеньЗабезпечить розширення географії надання культурних послуг населенню, презентацію свого мистецького продукту в Україні та закордоном.
2022500500//-//
2023500500//-//
2024500500//-//
2025500500//-//
2026500500//-//
3.3.Організація показів

сучасного українського кіно.

Популяризація української кіноспадщини.

Проведення кінофестивалів, заходів з демонстрування дитячих фільмів, інше.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття.2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

14001400в межах кошторисних призначеньПоказ національних фільмів,

організація та проведення в області   заходів щодо популяризації національних та зарубіжних фільмів.   Виховання молодого покоління  на кращих зразках українського та зарубіжного різножанрового кіно.

 

2022200200//-//
2023300300//-//
2024300300//-//
2025300300//-//
2026300300//-//
12345678910
ВСЬОГО:2022-2026

в т. ч.

89008900в межах кошторисних призначень
202217001700//-//
202318001800//-//
202418001800//-//
202518001800//-//
202618001800//-//

Підпрограма 4. Розвиток бібліотечного інформаційного простору

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОбсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

Роки 

Всього

 

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
4.1.Модернізація бібліотек області

та інформатизація бібліотечної діяльності (матеріально-технічна база, оновлення новітніх інформаційних технологій, оцифрування матеріалів із фондів).

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, бібліотеки області

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

10501050в межах кошторисних призначеньРеалізація прав громадян на доступ до інформації та знань, залучення до культурних цінностей,

забезпечення громадян якісними бібліотечними послугами.

2022200200//-//
2023200200//-//
2024200200//-//
2025200200//-//
2026250250//-//
4.2.Оновлення та поповнення фондів бібліотек області документально-інформаційними ресурсами (література, періодичні видання, електронні видання та мультимедійний продукт).

 

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, бібліотеки області.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

950950в межах кошторисних призначеньСтворення багатоаспектних, науково-обґрунтованих, систематизованих класифікацій, що забезпечать інформаційні потреби різних груп

користувачів.

2022150150//-//
2023150150//-//
2024200200//-//
2025200200//-//
2026250250//-//
12345678910
4.3.Культурно-просвітницькі, комунікативні заходи бібліотечних установ, міжбібліотечне

(в т. ч. міжнародне) співробітництво.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, бібліотеки області.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

950950в межах кошторисних призначеньСприяння розвитку місцевого самоврядування, громадянського суспільства, формування соціокультурного простору регіону.

Створення комунікаційних платформ для мешканців краю.

2022150150//-//
2023150150//-//
2024200200//-//
2025250250//-//
2026200200//-//
4.4.Обласний огляд-конкурс

на кращу бібліотеку в сільській місцевості.

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, бібліотеки області.

2022-2026 рр.

 

2022-2026,

в т. ч.

10001000в межах кошторисних призначень

 

Стимулювання розвитку та модернізації бібліотечних установ області, як просвітницьких, інформаційно-комунікаційних платформ для всіх верств та соціальних груп мешканців краю.
2022200200//-//
2023200200//-//
2024200200//-//
2025200200//-//
2026200200//-//
ВСЬОГО:2022-2026,

в т. ч.

39503950в межах кошторисних призначень

 

2022700700//-//
2023700700//-//
2024800800//-//
2025850850//-//
2026900900//-//

Підпрограма 5. Музейна діяльність

 

№ з/п

 

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

 

Роки

 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
5.1.Здійснення виставкової діяльності. Реекспозиція музеїв. Виготовлення (закупівля) вітрин.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

обласні музеї, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

11001100в межах кошторисних призначеньПосилення діалогу з відвідувачами, забезпечення ширших пізнавальних можливостей.
2022200200//-//
2023200200//-//
2024100100//-//
2025300300//-//
2026300300//-//
 

5.2.

Оновлення технічних засобів. Впровадження програмного забезпечення обліку фондів.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

обласні музеї, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

18001800в межах кошторисних призначеньПокращення технічних засобів, забезпечення збереження музейних предметів.
2022400400//-//
2023400400//-//
2024100100//-//
2025500500//-//
2026400400//-//
5.3.Розробка та популяризація історико-краєзнавчих маршрутів. Картографування музеїв області. Поширення віртуальних турів.

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

обласні музеї, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

400400в межах кошторисних призначеньЗадоволення культурних потреб усіх верств населення, популяризація музеїв.
2022100100//-//
2023200200//-//
2024//-//
20255050//-//
20265050//-//
5.4.

 

 

Закупівля експонатів. Реставрація експонатів із фондових збірок музеїв області.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

обласні музеї, місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого самоврядування, ТГ.

2022-2026 рр.

 

2022-2026,

в т. ч.

850850в межах кошторисних призначеньЗбереження культурних надбань.

 

2022300300//-//
2023200200//-//
20245050//-//
20255050//-//
2026250250//-//
12345678910
5.5.Проведення наукових експедицій, конференцій, семінарів, круглих столів. Підготовка та видання друкованих матеріалів з питань музейної справи.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

обласні музеї, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

13501350в межах кошторисних призначеньРозвиток музейної галузі.
2022100100//-//
2023100100//-//
2024850850//-//
2025200200//-//
2026100100//-//
ВСЬОГО:2022-2026,

в т. ч.

55005500в межах кошторисних призначень
20221 1001 100//-//
20231 1001 100//-//
20241 1001 100//-//
20251 1001 100//-//
20261 1001 100//-//

Підпрограма 6. Нематеріальна культурна спадщина

з/п

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

РокиВсьогов т. ч. за джерелами

фінансування:

обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
6.1.

 

 

Створення єдиної інтегрованої електронної бази даних  щодо питань культурно-просвітницької діяльності аматорських колективів, фольклору та етнографії із залученням

відео- та фотоматеріалів.

Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття (далі – НМЦКІТП).

2022-2026 рр.

 

2022-2026,

в т. ч.

500500в межах кошторисних призначеньВивчення, координація  процесів культурного розвитку, збереження і розвиток народної творчості та аматорського мистецтва із залученням відео та фотоматеріалів.

 

 

2022100100-//-
2023100100-//-
2024100100-//-
2025100100-//-
2026100100-//-
12345678910
6.2.Розвиток та популяризація народних художніх промислів на базі Регіонального центру народного мистецтва “Гуцульська гражда”

(с. Яворів,

Косівський р-н).

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, НМЦКІТП, Регіональний  центр народного мистецтва “Гуцульська гражда”.2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

500500в межах кошторисних призначеньПроведення мистецьких заходів (виставки, семінари, конференції, пленери, майстер-класи).
2022100100
2023100100
2024100100
2025100100
2026100100
6.3.Сприяння відродженню осередків традиційних художніх ремесел і промислів. Підтримка майстрів народного мистецтва та народних художніх промислів. Проведення фольклорно-етнографічних експедицій, творчих лабораторій.Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, НМЦКІТП.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

250250в межах кошторисних призначеньДослідження, вивчення, збереження основних напрямків народних художніх промислів на Прикарпатті (запис на цифрових носіях).

Покращення рівня майстерності та умов праці народних майстрів.

20225050-//-
20235050-//-
20245050-//-
20255050-//-
20265050-//-
6.4.Сприяння розробці та популяризації туристичних та етнокультурних проєктів з використанням нематеріальної спадщини.Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, НМЦКІТП.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

300300в межах кошторисних призначеньРозвиток етнотуризму.
20226060-//-
20236060-//-
20246060-//-
20256060-//-
20266060-//-
6.5.

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння функціонуванню клубних закладів області, аматорських колективів та окремих виконавців (зокрема із званням “народний” та “зразковий”).Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, НМЦКІТП.

2022-2026 рр.

 

 

 

 

 

 

2022-2026,

в т. ч.

500500в межах кошторисних призначеньПокращення виконавської та професійної майстерності аматорських колективів області.

 

 

 

 

 

2022100100-//-
2023100100-//-
2024100100-//-
2025100100-//-
2026100100-//-
12345678910
ВСЬОГО:2022-2026,

в т. ч.

 

20502050в межах кошторисних призначень
2022410410-//-
2023410410-//-
2024410410-//-
2025410410-//-
2026410410-//-

Підпрограма 7. Міжнародна культурна співпраця. Підтримка культурних зв’язків з українською діаспорою

 

№ з/п

 

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

 

Роки

 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
7.1.Презентація культури

області за кордоном.

Проведення мистецьких заходів за участю закордонних мистецьких колективів.

Управління культури,

національностей та релігій

облдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

50005000в межах кошторисних призначеньПопуляризація   культурних надбань Івано-Франківщини.

Поглиблення співпраці у сфері культури з міжнародними організаціями. Здійснення міжнародного культурного обміну.

202210001000//-//
202310001000//-//
202410001000//-//
202510001000//-//
202610001000//-//
7.2.Вивчення та адаптація міжнародного культурного досвіду. Підтримка участі працівників сфери культури та митців області у міжнародних семінарах, конференціях, проєктах, інше.Управління культури,

національностей та релігій

облдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

500500в межах кошторисних призначеньВпровадження передового міжнародного досвіду у діяльність культурно-мистецьких закладів, підвищення ефективності діяльності закладів культури області.

 

2022100100//-//
2023100100//-//
2024100100//-//
2025100100//-//
2026100100//-//
12345678910
7.3.Налагодження та

підтримка культурних зв’язків з українською діаспорою.

Реалізація спільних творчих проєктів з українцями із закордону.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи.2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

25002500в межах кошторисних призначеньЗадоволення національно-культурних

потреб українців за кордоном, зміцнення зв’язків української діаспори з їх історичною Батьківщиною.

2022500500//-//
2023500500//-//
2024500500//-//
2025500500//-//
2026500500//-//
ВСЬОГО:2022-2026,

в т. ч.

80008000в межах кошторисних призначень
202216001600//-//
202316001600//-//
202416001600//-//
202516001600//-//
202616001600//-//

Підпрограма 8. Комунікаційно-суспільна діяльність

 

з/п

 

Найменування заходу

 

Виконавець

 

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

РокиВсьогов т. ч. за джерелами

фінансування:

обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
8.1.Підтримка творчих спілок, державних і недержавних організацій у проведенні культурно-мистецьких заходів.Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ,  обласні підвідомчі установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

500500в межах кошторисних призначеньПідтримка як державних, так і недержавних ініціатив, що сприяють формуванню та просуванню культурно-мистецького іміджу області.

 

 

 

 

 

2022100100-//-
2023100100-//-
2024100100-//-
2025100100-//-
2026100100-//-
12345678910
8.2.Реалізація заходів, спрямованих на створення та популяризацію українського національного мистецького продукту. Випуск культурно-мистецьких програм та проєктів в засобах масової інформації.

 

Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

450450в межах кошторисних призначеньПідтримка промоції національної культури через засоби масової інформації. Підвищення мотивації громадян, особливо молоді, до збереження традицій регіону, участі у культурно-мистецькому житті області, пошуку власної самобутності.
20225050-//-
2023100100-//-
2024100100-//-
2025100100-//-
2026100100-//-
8.3.Проведення заходів та реалізація проєктів з метою популяризації

української мови.

Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації,

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

950950в межах кошторисних призначеньЗабезпечення всебічного розвитку функціонування та популяризації української

мови.

2024500500//-//
2022100100-//-
2023200200-//-
2024200200-//-
2025200200-//-
2026250250-//-
8.4.Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, творчих проектів, семінарів, конференцій, тематичних круглих столів, форумів з питань розвитку культури і мистецтва області. Підтримка діяльності сучасних мистецьких просторів.Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

2500025000в межах кошторисних призначеньПошук нових змістовних форм роботи закладів культури, обмін науковими дослідженнями у сфері культури. Збереження народних мистецьких традицій, вільної і різноманітної мистецької творчості і розвиток сучасного мистецтва.

 

 

 

 

 

 

 

 

202240004000-//-
202345004500-//-
202450005000-//-
202555005500-//-
202660006000-//-
12345678910
8.5.Здійснення гастрольно-концертної діяльності закладів культури області в межах України та за кордоном. Забезпечення участі творчих колективів та майстрів у Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях і конкурсах, інше.

 

Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

500500в межах кошторисних призначеньНадання різноманітних культурних послуг населенню, особливо сільському, налагодження співпраці із зарубіжними мистецькими закладами та колективами, презентація культурних надбань Івано-Франківщини.
2022100100-//-
2023100100-//-
2024100100-//-
2025100100-//-
2026100100-//-
ВСЬОГО:2022-2026,

в т. ч.

2740027400в межах кошторисних призначень
202243504350-//-
202350005000-//-
202455005500-//-
202560006000-//-
202665506550-//-

 

Підпрограма 9. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв

 

№ з/п

 

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

 

Роки

 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
9.1.Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення капітальних і поточних ремонтів закладів культури області (придбання автобусів, музичних інструментів, звукового, світлового та сценічного обладнання, пошиття та придбання сценічних костюмів, ремонт сцени, придбання та реконструкція крісел, встановлення, заміна систем опалення та інше).Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі

установи.

2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

5500055000в межах бюджетних призначеньПокращення матеріально-технічної бази закладів культури. Створення належних умов для праці та творчої діяльності.
20223000030000//-//
20231000010000//-//
202450005000//-//
202550005000//-//
202650005000//-//
ВСЬОГО:2022-2026,

в т. ч.

5500055000в межах бюджетних призначень 

 

 

 

 

 

20223000030000//-//
20231000010000//-//
202450005000//-//
202550005000//-//
202650005000//-//

Підпрограма 10. Забезпечення енергоефективних заходів закладів культури

 

№ з/п

 

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

 

Роки

 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
10.1.Придбання та встановлення котлів на твердому паливі.

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі установи.2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

70007000в межах бюджетних призначеньЕкономія використання газу.
202220002000//-//
202320002000//-//
202410001000//-//
202510001000//-//
202610001000//-//
10.2.Заміна вікон та  дверей.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі установи.2022-2026 рр.2022-2026,

в т. ч.

1100011000в межах бюджетних призначеньЗбереження тепла та економія використання енергоресурсів.
202250005000//-//
202330003000//-//
202410001000//-//
202510001000//-//
202610001000//-//
10.3.Реконструкція, ремонт та заміна  систем опалення.

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі установи.2022-2026 рр.2022-2026

в т. ч.

2100021000в межах бюджетних призначеньПродовження ресурсу систем обладнання, збільшення ефективності її роботи, що призведе до зменшення та більш раціонального використання енергоресурсів.
20221000010000//-//
202350005000//-//
202420002000//-//
202520002000//-//
202620002000//-//
10.4.Утеплення фасадів та горищ.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ТГ, обласні підвідомчі

установи.

 

2022-2026 рр.2022-2026,

в т.ч.

50005000в межах бюджетних призначеньЗбереження тепла та економія використання енергоресурсів.
202210001000//-//
202310001000//-//
202410001000//-//
202510001000//-//
202610001000//-//
12345678910
ВСЬОГО:2022-2026,

в т. ч.

4400044000в межах бюджетних призначень
20221800018000//-//
20231100011000//-//
202450005000//-//
202550005000//-//
202650005000//-//

Замовник Програми:

управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації                                                                                             Володимир Федорак

Керівник Програми:

заступник голови
облдержадміністрації                                                                                            Богдан Футерко

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]