Про затвердження Статуту комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ” у новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Десята сесія)
РІШЕННЯ

 

 

від 12.11.2021. № 289-10/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Статуту
комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“БУДІНВЕСТ” у новій редакції

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада
вирішила:
1. Затвердити Статут комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ” у новій редакції (додається).
2. Директору комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ” Д. Сурело забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (В. Шевченко).

 

 

Голова обласної ради                                         Олександр Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 12.11.2021. № 289-10/2021

СТАТУТ
комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“БУДІНВЕСТ”
44098925
(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2021 рік


1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ” (далі – Підприємство) є самостійним комерційним суб’єктом господарювання, утвореним у формі комунального унітарного підприємства, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
1.3. Органом управління Підприємства є наглядова рада (далі – Орган управління).
1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
1.5. Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “БУДІНВЕСТ”.
1.6. Скорочене найменування Підприємства: КП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “БУДІНВЕСТ”.
1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 77.

2. Мета та предмет діяльності

2.1. Підприємство створено з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку на основі ефективного використання виробничого і фінансового потенціалу.
2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
– виконання функцій Замовника по об’єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту;
– технічний нагляд та підготовка об’єктів до експлуатації;
– розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів;
– авторський нагляд за об’єктами будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту;
– технічне обстеження об’єктів;
– розроблення енергоефективності та енергетичних сертифікатів на об’єкти будівництва;
– оформлення екологічної документації (оцінки впливу на навколишнє середовище, оцінки впливу на довкілля);
– передача завершених об’єктів будівництва експлуатуючим організаціям;
– забезпечення розвитку автомобільних доріг місцевого значення;
– виконання функцій Замовника по об’єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту транспортної інфраструктури (автомобільних доріг) місцевого значення за кошти дорожнього фонду обласного бюджету.
2.3. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.
2.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Підприємством при наявності відповідної ліцензії.
2.5. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

3. Юридичний статус

3.1. Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство діє на умовах повного господарського розрахунку.
3.3. Для здійснення господарської діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові ресурси, використання яких не заборонено законодавством України.
3.4. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
3.5. Держава та Власник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та Власника.
3.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.
3.7. Підприємство набуває майнових та особистих немайнових прав і бере на себе обов’язки, може бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.

4. Права та обов’язки

4.1. Підприємство має право:
4.1.1. Планувати свою діяльність у відповідності до інвестиційних програм Івано-Франківської області і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, збільшення прибутку.
4.1.2. Реалізовувати продукцію та надавати послуги за цінами, які формуються відповідно до умов економічної діяльності, якщо державними органами вони не встановлені.
4.1.3. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів,необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань та статутних обов’язків.
4.1.4. Скликати і проводити технічні наради з питань, що відносяться до компетенції Підприємства.
4.1.5. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
4.1.6. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, відповідно до законодавства України.
4.1.7. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
4.1.8. Здійснювати за рішенням Власника власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством України порядку.
4.1.9. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.
4.1.10. Одержувати кредити банківських установ, отримувати безповоротну фінансову допомогу юридичних та фізичних осіб.
4.1.11. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
4.1.12. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
4.2. Підприємство має право самостійно формувати виробничі структурні підрозділи, а також функціональні структурні підрозділи апарату управління.
4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них.
4.4. Підприємство за погодженням з Власником визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
4.5. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів Підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого Підприємством. Підприємство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.
4.6. Підприємство зобов’язане:
4.6.1. Дотримуватись чинних нормативних документів, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради.
4.6.2. При визначенні стратегії господарської діяльності враховувати державні контракти та державні замовлення, а також інші договірні зобов’язання.
4.6.3. Щорічно звітувати про свою діяльність Власнику.
4.6.4. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення висококваліфікованими працівниками, організації підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
4.6.5. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.
4.6.6. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
4.6.7. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Підприємства.
4.6.8. Забезпечувати економне та раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
4.6.9. Виконувати норми вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
4.6.10. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.
4.6.11. Проводити інвентаризацію належного йому майна, фінансових зобов’язань, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством України.

5. Статутний капітал

5.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створено статутний капітал у розмірі 1300000,00 (Один мільйон триста тисяч) гривень 00 коп.
5.2. Статутний капітал Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації Підприємства.

6. Компетенція та управління

6.1. До виключної компетенції Власника відноситься:
6.1.1. Затвердження Статуту Підприємства та внесення змін до нього.
6.1.2. Прийняття рішення про створення, припинення та ліквідацію Підприємства.
6.1.3. Надання згоди на вступ Підприємства як Власника (Учасника) до інших господарських товариств.
6.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства.
6.1.5. Призначення на посаду та укладення контракту з директором Підприємства.
6.1.6. Затвердження Положення про наглядову раду комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”.
6.1.7. Затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3 – 5 років).
6.1.8. Щорічне прийняття звіту директора та наглядової ради про роботу Підприємства.
6.1.9. Затвердження штатного розпису Підприємства.
6.2. Органами управління Підприємства є:
– директор Підприємства, який призначається Власником та є йому підзвітним;
– наглядова рада Підприємства, яка в межах компетенції, визначеної Статутом Підприємства та чинним законодавством, контролює і спрямовує діяльність директора Підприємства.
6.3. Поточне керівництво діяльністю Підприємства здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту.
6.4. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
6.5. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства України. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
6.6. Директор:
6.6.1. Без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.
6.6.2. Самостійно вирішує всі питання господарської діяльності Підприємства, окрім тих, що віднесені до компетенції Власника.
6.6.3. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.
6.6.4. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
6.6.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підпорядкованих працівників.
6.6.6. Подає на затвердження обласної ради Статут та зміни до нього.
6.6.7. Призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними.
6.6.8. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства.
6.6.9. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок на умовах, передбачених колективним договором та законодавством України.
6.6.10. Укладає колективний договір з працівниками від імені Підприємства.
6.6.11. Вирішує інші питання діяльності Підприємства у відповідності із законодавством України.
6.7. Директор та його заступники є офіційними представниками Підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Підприємства в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
6.8. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
6.9. Наглядова рада керується статутом Підприємства та Положенням про наглядову раду комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”.
6.9.1. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, а саме:
– розглядає фінансові квартальні та річні звіти Підприємства;
– виступає в разі потреби ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;
– аналізує результати перевірок діяльності Підприємства;
– вносить Власнику пропозиції з питань діяльності Підприємства;
– щорічно звітує перед Власником про ефективність діяльності Підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання;
– надає письмові пропозиції Власнику та керівнику Підприємства щодо покращення результатів фінансового стану Підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів.
6.9.2. Наглядова рада має право:
– заслуховувати щорічні звіти директора з окремих питань діяльності Підприємства;
– брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на Підприємстві;
– отримувати в будь-який час повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;
– залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Підприємства;
– ініціювати внесення змін до Статуту Підприємства;
– вносити пропозиції Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора Підприємства чи продовження строку дії контракту;
– рекомендувати Власнику звільнити директора Підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
.

7. Майно та фінансування

7.1. Майно Підприємства становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
7.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.
7.3. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства України.
7.4. Підприємство може передавати майно в оренду та заставу лише за згодою Власника.
7.5. Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренди, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Підприємства, вирішуються виключно Власником.
7.6. Джерелами формування майна Підприємства є:
7.6.1. Бюджетні кошти.
7.6.2. Власні надходження Підприємства:
– від господарської та/або виробничої діяльності;
– від реалізації майна.
7.6.3. Інші власні надходження Підприємства.
7.6.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
7.6.5. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
7.7. Підприємство має право:
– передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями;
– за погодженням із Власником реалізувати (списати) майно, застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від його реалізації на покращення матеріально-технічної бази Підприємства у визначеному законодавством України порядку.
7.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства, у визначеному законодавством України порядку.
7.9. Фінансування Підприємства здійснюється у встановленому порядку за рахунок бюджетних коштів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
7.10. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Підприємства здійснюється органами управління Підприємства у визначеному законодавством порядку.
7.11. Керівництво Підприємства несе відповідальність перед Власником за достовірність і своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

8. Господарська та соціальна діяльність

8.1. Метою господарської діяльності Підприємства є отримання прибутку.
8.2. Чистий прибуток Підприємства, який утворюється після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплату відсотків за кредитами банків, внесків, передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, необхідних відрахувань, залишається у його розпорядженні.
8.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається директором Підприємства та погоджується Власником.
8.4. Підприємство за рахунок чистого прибутку має право утворювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:
– фонд розвитку виробництва;
– фонд споживання:
– резервний фонд:
– фонд матеріального заохочення;
– інші фонди.
8.5. Кошти фонду розвитку виробництва використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства та стабілізації його фінансового стану.
8.6. Фонд споживання створюється у розмірі, який визначається згідно з чинним законодавством України.
8.7. Резервний фонд Підприємства створюється в розмірі не менше 5% фонду споживання і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.
8.8. Фонд матеріального заохочення утворюється після формування вищезазначених фондів шляхом відрахувань у розмірі, встановленому керівництвом Підприємства за погодженням із трудовим колективом.
8.9. Формування вищезазначених фондів здійснюється за підсумками річної господарської діяльності Підприємства та базується на річній звітності.
8.10. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного, побутового обслуговування.
9.1.1. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства України.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх осіб, які свою працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з органами управління Підприємством регулюються колективним договором.
9.4. Право укладання колективного договору від імені Підприємства надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженим представникам трудового колективу.
9.4.1. Сторони колективного договору звітують про виконання умов колективного договору на щорічних загальних зборах трудового колективу.
9.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та умов колективного договору.
9.6. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України.
9.6.1. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
9.7. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством України.

10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
10.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
10.4. Підприємство вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

11. Зміни та доповнення до Статуту

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту оформляються шляхом викладення Статуту в новій редакції. Рішення про внесення змін до Статуту Підприємства приймається Власником.
11.2. Статут в новій редакції набуває юридичної сили після державної реєстрації.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]