Про регіональну цільову програму розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 17.12.2021. № 341-11/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову
програму розвитку соціальної
інфраструктури Івано-Франківської
області на 2022-2025 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного кодексу України обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти при формуванні проєкту обласного бюджету на 2022 та наступні роки для реалізації заходів Програми.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні проєкту обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період чи зміни до нього.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (В. Шевченко).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 17.12.2021. № 341-11/2021

 

Регіональна цільова програма розвитку
соціальної інфраструктури
Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

 

 

 

 

Замовник Програми:
комунальне підприємство
Івано-Франківської обласної
ради “БУДІНВЕСТ”                                                                        Дар’я Сурело

 

 

Керівник Програми:

заступник голови обласної ради                                                Микола Палійчук


ПАСПОРТ
регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури
Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

         

 1. Замовник Програми (далі – Замовник): комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”.
 2. Розробник Програми: комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”.
 3. Термін реалізації Програми: 2022-2025 роки.
 4. Обсяг фінансування Програми: 950000,0 тис. гривень.
РікОбсяг фінансування, тис. гривень
Всьогообласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2022200000,0200000,0В межах бюджетних призначень
2023220000,0220000,0В межах бюджетних призначень
2024250000,0250000,0В межах бюджетних призначень
2025280000,0280000,0В межах бюджетних призначень
Всього950000,0950000,0В межах бюджетних призначень
 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

– збалансований розвиток територій Івано-Франківської області;

– створення умов для належного функціонування мережі закладів соціально-культурного призначення;

– створення сучасної інфраструктури населених пунктів;

– поліпшити транспортно-експлуатаційний стан існуючих автомобільних доріг;

– підвищити якість надання житлово-комунальних послуг населенню області;

– вирішення соціально-побутових проблем населення, особливо в сільській місцевості;

– поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів соціально-культурної інфраструктури області.

 1. Термін подання звітності обласній раді:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, комунальне підприємство  Івано-Франківської  обласної ради “БУДІНВЕСТ” щоквартально до  
15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає до обласної ради інформацію про хід виконання заходів Програми.

Замовник Програми:
комунальне підприємство
Івано-Франківської обласної

ради “БУДІНВЕСТ”                                                                        Дар’я Сурело

 

Керівник Програми:

заступник голови обласної ради                                                Микола Палійчук 


 

І. ВСТУП

Регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки  (далі – Програма) спрямована на комплексне вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку та підтримку територіальних громад області, з метою забезпечення реалізації цілей Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2023 роки з можливістю залучення ресурсів місцевих бюджетів різних рівнів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Актуальність підтримки ініціатив територіальних громад зумовлюється необхідністю зміцнення місцевого самоврядування, спроможності мешканців області до самоорганізації та стимулювання співробітництва територіальних громад, у тому числі з інших регіонів України, для вирішення найважливіших питань місцевого значення, що є стратегічними пріоритетами відповідних територій області та України в цілому. Основним принципом Програми є принцип субсидіарності, згідно з яким механізм управління суспільством має будуватися “знизу вгору“ – усі проблеми, які можуть ефективно вирішуватися на місцях, повинні перебувати в компетенції органів місцевого самоврядування як найбільш близьких до населення.

Усвідомлюючи необхідність збалансованого розвитку територій області, з метою забезпечення комфортних, безпечних умов проживання,  надання підтримки окремим територіальним громадам, що характеризуються особливими проблемами соціально-економічного розвитку, несприятливими екологічними умовами та потребують додаткових фінансових ресурсів, в тому числі з обласного бюджету, дасть змогу забезпечити концентрацію ресурсів та зусиль для найбільш ефективного розв’язання проблем, зменшення диспропорції розвитку за рахунок підтримки економічно найслабших.

Програма окреслює основні завдання та заходи щодо будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури області з метою створення нових робочих місць, підвищення зайнятості населення, створення належних умов праці, проживання та відпочинку і, в кінцевому результаті, зростання добробуту громади.

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає в сприянні територіальним громадам сіл, селищ, міст області у вирішенні проблем на місцевому та регіональному рівнях і створенні умов для сталого соціально-економічного розвитку шляхом фінансування першочергових заходів, спрямованих на стимулювання розвитку  інфраструктури територіальних громад та поліпшення стану об’єктів соціальної інфраструктури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 1. Стимулювання місцевих ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу громад для підвищення конкурентоспроможності регіону та зростання якості людського життя шляхом надання їм фінансової підтримки.
 2. Розбудова дієвого механізму співробітництва територіальних громад на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання визначених законом повноважень для надання доступних та якісних послуг місцевому населенню, а також зростання рівня життєздатності громад.
 3. Розвиток співпраці та кооперації ресурсів органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та громадськості для вирішення соціально важливих проблем своїх територій та області в цілому.

 

 

 

ІV. НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ

Відповідно до мети і завдань Програма реалізується за такими напрямами:

– соціально-економічний розвиток регіонів;

– виконання інвестиційних проектів;

– будівництво, капітальний і поточний ремонти, технічне переоснащення та реконструкція об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, в тому числі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– збереження та розвиток історико-культурних місць;

– розвиток дорожнього господарства;

– благоустрій територій населених пунктів;

– придбання обладнання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту;

– природоохоронні заходи;

– заходи з енергозбереження;

– інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням;

– розвиток спортивної інфраструктури в населених пунктах області;

– просвітницька діяльність та сприяння втіленню суспільно-важливих ініціатив у галузі книговидання;

– виготовлення і коректура проектно-кошторисної документації та витрати, пов`язані із введенням об`єктів в експлуатацію, поновленням технічних умов на об`єкти будівництва тощо;

– заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності територіальних громад Івано-Франківської області, підвищення туристичної привабливості, збереження навколишнього природного середовища та збалансування просторового розвитку регіону; на створення умов для функціонування індустріальних парків, фермерських господарств, розвиток туристичної інфраструктури, збереження пам’яток культурної спадщини, сприяння розвитку молодіжних та спортивних організацій тощо.

 

 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
 2. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на відповідний рік, в тому числі шляхом їх скерування у вигляді цільової субвенції відповідним місцевим бюджетам.

Бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

У межах наявного фінансового ресурсу в обласному бюджеті може передбачатися додаткове фінансування видатків на заходи Програми.

 1. Кошти субвенції з обласного бюджету враховуються у складі відповідного місцевого бюджету і витрачаються відповідно до чинного бюджетного законодавства та на підставі рішень органів місцевого самоврядування, або в порядку, визначеному місцевими радами.
 2. Переліки об’єктів і заходів, які фінансуються в рамках Програми за рахунок коштів обласного бюджету, а також зміни до них, погоджуються у встановленому порядку постійними комісіями обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій і промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства.

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Впровадження та реалізація заходів Програми сприятиме:

– вирішенню найбільш актуальних проблем територіальних громад Івано-Франківської області;

– покращенню матеріально-технічного стану об’єктів соціально-культурного призначення в громадах та установах обласного підпорядкування;

– об’єднанню ресурсів органів місцевого самоврядування та інших джерел для вирішення соціально важливих проблем громад Івано-Франківщини загалом;

– впровадженню нових підходів до управління фінансами та сталого розвитку, орієнтованого на громаду;

– підвищенню спроможності до реалізації інвестиційних проєктів у рамках реалізації заходів стратегічного розвитку територіальних громад Івано-Франківської області.

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Організація виконання Програми покладається на комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”, яке відповідає за кінцеві результати виконання заходів Програми. Головні розпорядники коштів – виконавці заходів Програми визначаються при затвердженні рішення обласної ради про обласний бюджет чи при внесенні у встановленому порядку змін до нього. Головні розпорядники коштів, яким надаються бюджетні призначення на виконання заходів Програми, здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.


Додаток
до регіональної цільової програми
розвитку соціальної інфраструктури
Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

 

Перелік заходів
регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки


Назва замовника: комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”     

                                      

№ з/пНайменування заходуВідповідальний виконавецьТермін виконання, рокиОбсяг фінансу-ванняОчікувані результати
123456
1.Будівництво об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, дорожньо-транспортної та туристичної інфраструктуриКомунальне підприємство

Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”,

головні розпорядники коштів обласного бюджету,

органи місцевого самоврядування

2022-2025В межах бюджетних призначеньПоліпшення якості надання соціальних послуг населенню області
2.Реконструкція об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, дорожньо-транспортної та туристичної інфраструктуриКомунальне підприємство

Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”,

головні розпорядники коштів обласного бюджету,

органи місцевого самоврядування

2022-2025В межах бюджетних призначеньПоліпшення якості надання соціальних послуг населенню області
123456
3.Капітальний ремонт об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, дорожньо-транспортної та туристичної інфраструктуриКомунальне підприємство

Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”,

головні розпорядники коштів обласного бюджету,

органи місцевого самоврядування

2022-2025В межах бюджетних призначеньПоліпшення якості надання соціальних послуг населенню області
4.Поточний ремонт об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, дорожньо-транспортної та туристичної інфраструктуриКомунальне підприємство

Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”,

головні розпорядники коштів обласного бюджету,

органи місцевого самоврядування

2022-2025В межах бюджетних призначеньПоліпшення якості надання соціальних послуг населенню області
5.Технічне переоснащення об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, дорожньо-транспортної та туристичної інфраструктуриКомунальне підприємство

Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”,

головні розпорядники коштів обласного бюджету,

органи місцевого самоврядування

2022-2025В межах бюджетних призначеньПоліпшення якості надання соціальних послуг населенню області
6.Придбання обладнання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту населенняКомунальне підприємство

Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”,

головні розпорядники коштів обласного бюджету,

органи місцевого самоврядування

2022-2025В межах бюджетних призначеньПоліпшення якості надання соціальних послуг населенню області
7.Благоустрій територій населених пунктів областіКомунальне підприємство

Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”,

головні розпорядники коштів обласного бюджету,

органи місцевого самоврядування

2022-2025В межах бюджетних призначеньПоліпшення зовнішньої привабливості та безпечності територій населених пунктів області
8.Просвітницька діяльність та сприяння втіленню суспільно-важливих ініціатив у галузі книговиданняГоловні розпорядники коштів обласного бюджету,
органи місцевого самоврядування
2022-2025В межах бюджетних призначеньСтворення сприятливих передумов для особистісного, духовного, інтелектуального розвитку і творчої самореалізації особистості
9.Виготовлення і коректура проектно-кошторисної документації та витрати, пов`язані із введенням об`єктів в експлуатацію, поновленням технічних умов на об`єкти будівництва тощоКомунальне підприємство

Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”,

головні розпорядники коштів обласного бюджету,

органи місцевого самоврядування

2022-2025В межах бюджетних призначеньДокументальне забезпечення процесів будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів соціально-важливих об’єктів відповідно до норм діючого законодавства

 

Директор комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради БУДІНВЕСТ                                                              Дар’я Сурело


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]