Про затвердження Статуту Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства у новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 17.12.2021 № 344-11/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Статуту
Івано-Франківського обласного
навчально-курсового комбінату
житлово-комунального господарства
у новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 57 Господарського кодексу України, рішення обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Статут Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства у новій редакції (додається).
 2. Директору Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства В. Сеніву забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту комунального підприємства у новій редакції та у місячний термін надати обласній раді його копію.
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 15.09.2017. № 615-17/2017 “Про затвердження у новій редакції Статуту Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства”.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 17.12.2021 № 344-11/2021

 

 

СТАТУТ ІВАНОФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО НАВЧАЛЬНОКУРСОВОГО КОМБІНАТУ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2021 р.


 1. Загальні положення

1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (далі – Комбінат) є комунальним підприємством з надання освітніх послуг в професійно-технічній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.

1.2. Власником Комбінату є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління Комбінату є наглядова рада           (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Уповноважений орган управління Комбінату створюється з числа депутатів обласної ради.

1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.

1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.

1.7. Комбінат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за № 711/12585, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з питань праці, актами Власника та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом тощо.

 1. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.

Скорочене найменування: НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ЖКГ.

2.2. Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери буд. 77.

 1. Мета та предмет діяльності

3.1. Метою діяльності Комбінату є професійне навчання кадрів різних галузей народного господарства для одержання ними нових професій, необхідних для виробничих і обслуговуючих галузей відповідно до КВЕД – 85.32 “професійно-технічна освіта”.

3.2. Проведення навчальних курсів з числа інженерно-технічних працівників з питань охорони праці та відповідальних працівників за професіями підвищеної небезпеки.

3.3. Надання інших освітніх послуг та консультацій відповідно до КВЕД – 85.59 “інші види освіти, н.в.і.у.”, КВЕД 85.53 “діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів”, КВЕД 71.12 “діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах”, КВЕД 74.90 “інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.”.

 

 1. Юридичний статус

4.1. Комбінат є юридичною особою, створеною і зареєстрованою у встановленому законом порядку, наділений цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

4.2. Комбінат діє на основі повного госпрозрахунку, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків.

4.3. Комбінат має право від свого імені укладати договори та за погодженням з Власником створювати на території України філії і представництва відповідно до чинного законодавства.

4.4. До компетенції Власника належить:

 • прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідаціюКомбінату;
 • прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Комбінату;
 • прийняття рішення про затвердження Статуту Комбінату та внесення змін до нього;
 • затвердження фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
 • призначення планових і позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
 • заслуховування звітів директора про роботу Комбінату;
 • затвердження штатного розпису;
 • укладення та продовження терміну дії контракту з директором на підставі рішення обласної ради;
 • прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу).

4.5. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Комбінату;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Комбінату, екологічного аудиту та подання на розгляд Власнику;

– внесення пропозиції Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора Комбінату чи продовження строку дії контракту;

– рекомендувати Власнику звільнити директора Комбінату в разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.

 1. Професійна діяльність

5.1. Головними завданнями Комбінату є:

– забезпечення права громадян на професійно-технічну освіту, оволодіння ними виробничих професій, спеціальностей, кваліфікації відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей, стану здоров’я та з метою задоволення потреб економіки України у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;

 • навчання робітників масових професій середнього рівня кваліфікації(розряду, класу, категорії);
 • перепідготовка робітників;
 • підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників;
 • навчання керівників і спеціалістів з питань охорони праці та інженерно-технічних працівників у галузях з професій підвищеної небезпеки;
 • постійне вдосконалення якості навчання;
 • організація стажування, виробничого навчання;
 • участь у роботі з професійної орієнтації громадян, яка проводитьсяслужбами підприємств, організацій, установ обласного, міських та районнихцентрів зайнятості населення;
 • професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовкавивільнених і незайнятих громадян як за направленнями обласного, міських тарайонних центрів зайнятості населення, так і за власним бажанням;
 • надання методичної допомоги підприємствам та організаціям різнихформ власності в організації навчання кадрів безпосередньо на виробництві;
 • надання у встановленому порядку консультацій та послуг з питаньпроектування, будівництва, розробки проектів та кошторисів, а також здійсненняіншої діяльності, не забороненої законодавством.
 1. Майно і кошти Комбінату

6.1. Майно Комбінату складається з основних засобів і обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі.

6.2. Майно Комбінату, яке передане на праві господарського відання, залишається у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Здійснюючи право господарського відання, Комбінат користується та розпоряджається цим майном відповідно до законодавства та договору, укладеного з управлінням з питань майна спільної власності територіальних громад області.

6.3. Джерелами формування власного майна є:

– кошти, отримані від надання послуг підприємствам, організаціям, установам та окремим громадянам з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– придбання майна інших підприємств та організацій;

– благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян і інше.

6.4. Комбінат користується податковими та іншими пільгами, якщо це передбачено чинним законодавством України. Комбінат здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку. Основним показником фінансових результатів його діяльності є прибуток (дохід). Прибуток Комбінату після сплати обов’язкових платежів використовується на зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний розвиток колективу, зокрема поліпшення умов праці, життя і здоров’я членів трудового колективу. Фінансування Комбінату може здійснюватися також з інших джерел фінансування, передбачених Законом України “Про освіту”, які виділяються на підготовку і перепідготовку робітників.

6.5. Комбінат розробляє кошториси і калькуляції вартості навчання. Крім учбових витрат включаються витрати на утримання приміщення, амортизаційні відрахування, придбання матеріалів, транспортні і господарські витрати, зарплату викладачів, соціальні відрахування. Збитки, нанесені Комбінату внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.6. Комбінат несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

6.7. Комбінат не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави, Власника, Уповноваженого органу управління. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Комбінату. Комбінат має право на договірних умовах використовувати майно інших юридичних структур та фізичних осіб.

6.8. Статутний капітал Комбінату становить 38247,00 (тридцять вісім тисяч двісті сорок сім) гривень.

 1. Організація навчального процесу

7.1. Навчально-виробничий процес Комбінату здійснюється відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 922, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за № 711/12585.

7.2. Професійно-технічне навчання, перепідготовка і підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник” здійснюється за професіями, визначеними Комбінатом згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

7.3. Навчання в Комбінаті здійснюється з відривом і без відриву від виробництва згідно з навчальними планами і програмами, які розробляються, погоджуються і затверджуються відповідно до вимог положення про професійне навчання робітників. Навчальний процес складається з теоретичного навчання і виробничої практики.

7.4. Для теоретичних занять навчальна година становить 45 хвилин, після кожної навчальної години передбачається перерва 5-10 хвилин. Заняття з виробничого навчання проводиться на виробничій базі з десятихвилинними перервами через кожні 50 хвилин.

7.5. Теоретичне і виробниче навчання здійснюється у навчальних групах чисельністю від 7 до 25 осіб. За індивідуальною формою навчання може здійснюватись у групах від 1 до 7 осіб. Комплектування груп проводиться з урахуванням загальноосвітнього рівня слухачів, їх професій і кваліфікації. Професійне навчання учнів може здійснюватися за денною та іншими формами навчання з відривом і без відриву від роботи, а також у формі екстернату.

7.6. Час і місце занять з теоретичного і виробничого навчання встановлюються розкладом, затвердженим директором Комбінату. Заняття в навчальних групах проводяться як штатними викладачами і майстрами виробничого навчання, так і спеціалістами вищої кваліфікації установ і підприємств області по найму за погодинною формою оплати праці.

7.7. Інші питання організації навчального процесу в Комбінаті здійснюються відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

7.8. Навчання в Комбінаті завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 р. № 201/469 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01.03.1999 р. за № 124/3417 і відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956.

7.9. Мова навчання в Комбінаті відповідно до вимог Конституції України та Закону України “Про засади державної мовної політики” – українська.

 1. Слухачі (учні) Комбінату

8.1. Зарахування слухачів у навчальну групу проводиться наказом директора Комбінату згідно з направленнями підприємств, організацій, установ, а також індивідуальними заявами громадян, або згідно з договорами.

8.2. Вік, стать і стан здоров’я робітників, які зараховуються у навчальні групи, повинні відповідати вимогам охорони праці робітників відповідних галузей народного господарства, професій і спеціальностей.

Особи, які не відповідають таким вимогам, до навчання в Комбінаті не допускаються.

8.3. Слухачі зобов’язані:

 • дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

– виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

– систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навиками, професійною майстерністю;

– відвідувати заняття, в т. ч. за індивідуальним графіком навчання;

– дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

– дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час виробничого навчання та виробничої практики;

– дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовується в навчально-виробничому процесі.

8.4. Збитки, заподіяні слухачами, відшкодовуються Комбінату ними особисто, або за рахунок підприємств, що уклали з Комбінатом угоду на навчання, відповідно до чинного законодавства.

8.5. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку Комбінату, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

Дисциплінарне стягнення з слухача у вигляді попередження та догани оголошується наказом директора Комбінату.

Слухач може бути відрахований з Комбінату за:

 • власним бажанням;
 • незадовільні поведінку чи успішність;
 • невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
 • вироком суду, що набрав чинності;

– грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку.

8.6. Час навчання зараховується до трудового стажу слухача.

8.7. Слухачі мають право на:

– належні умови навчання за обраною програмою;

– навчання професії за індивідуальною програмою;

– участь в об’єднаннях громадян;

– захист від будь-яких форм експлуатації педагогічними та іншими працівниками, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

 1. Педагогічні працівники Комбінату

9.1. До педагогічних працівників Комбінату належать керівники та їх заступники, методисти, викладачі, майстри виробничого навчання, а також інші працівники, які беруть безпосередню участь в навчально-виховній роботі.

9.2. На посаду педагогічних працівників призначаються фахівці, які мають відповідну професійну освіту. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів Комбінату.

9.3. Вимоги до педагогічних працівників визначаються їх кваліфікаційною характеристикою.

9.4. Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді та рівню його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. за № 1255/18550.

9.5. Педагогічні працівники Комбінату мають право на:

– захист професійної честі і гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь в об’єднаннях громадян;

– участь в управлінні Комбінатом.

9.6. Педагогічні працівники зобов’язані:

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

– забезпечувати умови для засвоєння слухачами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу професійних знань, умінь, навичок, сприяти розвитку їх здібностей;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність слухачів, особистим прикладом стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства;

– виконувати розпорядження, нормативні акти в галузі професійно-технічної освіти, праці, виробничої санітарії, протипожежних заходів, охорони праці і техніки безпеки.

 1. Управління Комбінатом

10.1. Управління Комбінатом здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і принципів самоврядування трудового колективу.

10.2. Трудовий колектив Комбінату становлять всі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.

10.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Комбінату є загальні збори колективу, які вирішують, у межах своїх повноважень, питання навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, економічної, фінансово-господарської діяльності Комбінату, використання усіх видів асигнувань, формування структури і штатного розпису, розглядають інші питання, які згідно з чинним законодавством віднесені до компетенції трудового колективу.

Рішення загальних зборів колективу Комбінату з інших питань мають дорадчий характер.

10.3.1. Загальні збори колективу Комбінату скликаються директором, профспілковим комітетом або радою трудового колективу за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Вони є повноважними при наявності 2/3 від всієї кількості штатних працівників.

10.3.2. Рішення загальних зборів колективу Комбінату приймаються простою більшістю присутніх на них.

10.4. Загальні збори колективу Комбінату:

– обирають прямим таємним голосуванням раду Комбінату, її голову, визначають термін їх повноважень, слухають звіти ради про виконану роботу;

 • беруть участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку Комбінату, підвищенні якості та ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази;
 • розглядають і затверджують проект колективного договору;
 • розглядають проекти змін і доповнення до Статуту Комбінату;

– беруть участь у розгляді питань про матеріальне і моральне стимулювання праці членів колективу, у забезпеченні охорони праці та дотриманні правил техніки безпеки, охорони навколишнього середовища, протипожежної і санітарної безпеки.

10.4.1. Інтереси трудового колективу підприємства представляє профспілковий комітет, який на своїх засіданнях вирішує питання колективу за винятком тих, що відносяться до компетенції загальних зборів.

10.5. Керівництво діяльністю Комбінату здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

10.6. Директор Комбінату самостійно вирішує питання діяльності Комбінату, за винятком тих, що віднесені до компетенції інших органів управління.

Директор, відповідно до діючого законодавства, представляє Комбінат в усіх органах, установах, підприємствах, розпоряджається майном Комбінату, укладає договори.

В межах компетенції директор Комбінату видає накази та дає доручення, які є обов’язковими для всіх співробітників та учнів.

10.6.1. Директор Комбінату:

– здійснює прийом на роботу і звільнення з роботи працівників Комбінату, вирішує питання його діяльності;

– здійснює контроль за якістю роботи заступників, методистів, викладачів та інших працівників;

– застосовує до працівників Комбінату заохочення чи стягнення відповідно до чинного законодавства, затверджує посадові інструкції;

– відповідає за підбір кадрів (штатних і залучених для викладання за погодинною оплатою);

– несе відповідальність за організацію та якість професійного навчання робітників та інженерно-технічних працівників, стан фінансово-господарської діяльності Комбінату.

10.7. Директор призначає на посади і звільняє з посад заступників директора з навчально-методичної та організаційної роботи, а також розподіляє обов’язки між ними.

10.8. Працівники трудового колективу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади за ініціативою адміністрації Комбінату без згоди профспілкового комітету.

10.9. На час відсутності директора його обов’язки виконує заступник директора з організаційної роботи.

 

 1. Фінансовогосподарська діяльність Комбінату

11.1. Комбінат здійснює свою діяльність на основі самофінансування.

11.2. Основою діяльності Комбінату є договори, укладені з юридичними та фізичними особами незалежно від галузевої підпорядкованості і замовлення на навчання з гарантією про оплату.

11.3. На основі замовлень та укладених договорів Комбінат самостійно розробляє і затверджує річний план підготовки і підвищення кваліфікації та графіки навчання за професіями.

11.4. Мінімальний розмір зарплати працівників Комбінату не може бути меншим від встановленого законодавством України мінімуму. Основними узагальнюючими показниками результатів господарської діяльності є виконання навчального плану, дохід, прибуток.

11.5. Комбінат сплачує податки і збори відповідно до чинного законодавства.

11.6. Використання коштів на соціальний розвиток і матеріальне заохочення (надання матеріальної допомоги, одноразової допомоги працівникам, які виходять на пенсію та ін.) обумовлюється в колективному договорі між адміністрацією і трудовим колективом.

11.7. Фінансування Комбінату для розвитку матеріально-технічної бази здійснюється за рахунок власних коштів відповідно до затверджених нормативів, спонсорської допомоги та залучення бюджетних коштів.

11.8. Комбінат здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну, податкову та пенсійну звітність. Форми звітності визначаються чинним законодавством.

Директор і головний бухгалтер Комбінату несуть дисциплінарну, матеріальну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність за достовірність звітності.

11.9. Ревізія фінансово-господарської діяльності Комбінату проводиться фінансовими органами відповідно до чинного законодавства.

 1. Ліквідація, реорганізація Комбінату

12.1. Ліквідація і реорганізація Комбінату здійснюється за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

12.2. При реорганізації і ліквідації Комбінату працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав, інтересів відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Ліквідація Комбінату здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Комбінату. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Комбінату, що ліквідовується.

12.5. При ліквідації Комбінату всі активи передаються Власнику або зараховуються в дохід обласного бюджету.

12.6. Комбінат вважається припиненим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]