Про наглядову раду   Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 17.12.2021 № 345-11/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про наглядову раду
Івано-Франківського обласного
навчально-курсового комбінату
житлово-комунального господарства

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 1.3.–1.6. Статуту Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства, затвердженого рішенням обласної ради від 17.12.2021 № 344-11/2021, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Положення про наглядову раду Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства (додається).
 2. Затвердити склад наглядової ради Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства (додається).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 17.12.2021 № 345-11/2021

 

Положення про наглядову раду
Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату
житлово-комунального господарства

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення про наглядову раду Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства (далі – Комбінат).

1.2. Положення визначає правовий статус наглядової ради, порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність членів наглядової ради, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності Комбінату.

1.3. Це Положення затверджується Івано-Франківською обласною радою (далі – Власник) та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між нормами Статуту Комбінату і цим Положенням застосовуються норми Статуту Комбінату.

 

 1. Правовий статус наглядової ради

2.1. Наглядова рада є Уповноваженим органом управління Комбінату.

2.2. Наглядова рада діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Комбінату та цього Положення.

2.3. Наглядова рада не рідше одного разу на три роки звітує перед Власником про свою роботу.

 

 1. Компетенція та функції наглядової ради

3.1. Компетенція наглядової ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.

3.2. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Комбінату з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, а саме:

– розглядає фінансові звіти Комбінату за квартал, рік;

– виступає в разі потреби ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Комбінату;

– аналізує результати перевірок діяльності Комбінату;

– вносить пропозиції з питань діяльності Комбінату;

– звітує перед Власником щодо ефективності діяльності Комбінату, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за Комбінатом на праві господарського відання;

– надає письмові пропозиції Власнику та директору Комбінату щодо покращення результатів фінансового стану Комбінату та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів.

3.3. Наглядова рада має право:

– заслуховувати звіти директора з окремих питань діяльності Комбінату;

– вимагати від директора Комбінату в будь-який час позачергових звітів про діяльність Комбінату за визначений проміжок часу;

– брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться в Комбінаті;

– отримувати в будь-який час повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;

– залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Комбінату;

– ініціювати внесення змін до Статуту Комбінату;

– вносити пропозиції Власнику  щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора Комбінату чи продовження строку дії контракту;

– рекомендувати Власнику звільнити директора Комбінату в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання ним посадових обов’язків чи умов контракту.

3.4. За рішенням Власника до компетенції наглядової ради можуть бути передані  інші повноваження.

 

 1. Склад наглядової ради

4.1. Голова та члени наглядової ради обираються Власником з числа депутатів Івано-Франківської обласної ради на строк 5 (п’ять) років. Кількісний склад наглядової ради визначається Власником – 7 осіб з числа депутатів обласної ради. Головою наглядової ради є перший заступник (заступник) голови обласної ради, який здійснює координацію діяльності постійної комісії обласної ради за профілем діяльності Комбінату.

У випадку завершення цього строку повноваження членів наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу наглядової ради.

4.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

 

 1. Обрання членів наглядової ради

5.1. Члени наглядової ради обираються Власником шляхом проведення голосування на сесії Івано-Франківської обласної ради.

5.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають депутатські фракції обласної ради, а також голова обласної ради.

5.3. Якщо кількість кандидатів, висунутих до складу наглядової ради, перевищує її загальний склад, визначений Власником, то проводиться рейтингове (за кількістю голосів) голосування по кожному кандидату окремо в порядку надходження пропозицій, за результатами здійснюється рейтингова оцінка.

5.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.

5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково за рішенням Власника з одночасним обранням нового члена наглядової ради у разі:

– незадовільної оцінки Власником його діяльності;

– систематичного невиконання членом наглядової ради обов’язків, покладених на нього;

– у разі пропуску більше трьох засідань наглядової ради підряд без поважних причин.

 

 1. Голова наглядової ради

6.1. Голова наглядової ради:

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань та організовує ведення протоколів засідань і їх зберігання;

– готує доповідь та звітує перед Власником про діяльність наглядової ради, загальний стан Комбінату та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Комбінату;

– надає рекомендації Власнику щодо продовження строку повноважень членів наглядової ради;

– забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради;

– підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Комбінату.

 

 1. Засідання наглядової ради

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

7.2. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого Власником складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого Власником складу.

7.3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– Власника;

– члена наглядової ради Комбінату.

7.4. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається голові наглядової ради.

7.5. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.

7.6. Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:

– прізвище, ім’я та по батькові особи, що її вносить;

– підстави для скликання засідання наглядової ради;

– формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

7.7. Вимога має бути підписана особою, що її подає.

7.8. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

7.9. На засідання наглядової ради можуть бути запрошені:

– директор Комбінату;

– заступники директора Комбінату;

– голова профспілкового органу Комбінату;

– інші особи.

7.10. Порядок денний засідання наглядової ради пропонується головою наглядової ради.

7.11. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та порядок денний.

7.12. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються директором Комбінату персонально не пізніше як за 2 робочих дні до проведення засідання.

7.13. Рішення наглядової ради на засіданні приймається відкритим голосуванням, якщо інше не визначено наглядовою радою.

7.14. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол.

Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради, оформляється у двох оригінальних примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

7.15. Один примірник передається на зберігання директору Комбінату протягом п’яти робочих днів після оформлення протоколу засідання наглядової ради.

7.16. Рішення, прийняті наглядовою радою в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання членами наглядової ради, директором Комбінату.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

 

 1. Права та обовязки членів наглядової ради

8.1. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати інформацію та документи Комбінату, необхідні для виконання своїх функцій;

– отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань наглядової ради;

– вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

8.2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Комбінату, цим Положенням;

– виконувати рішення, прийняті Власником та наглядовою радою;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності.

8.3. Виконання функцій членів наглядової ради Комбінату здійснюється на безоплатній основі.

 

 1. Відповідальність

9.1. На вимогу Власника голова наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність наглядової ради.

9.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членом наглядової ради своїх обов’язків голова наглядової ради уповноважений інформувати про це Власника та ставити питання про його переобрання.

9.3. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 17.12.2021 № 345-11/2021

 

 

 

СКЛАД
наглядової ради Івано-Франківського обласного
навчально-курсового комбінату
житлово-комунального господарства

 

Гладій
Василь Іванович
– перший заступник голови обласної ради, голова наглядової ради
Бриндальський
Андрій Петрович                      
– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії За Майбутнє в обласній раді
Глинський
Юрій Степанович         
– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії Європейська Солідарність в обласній раді
Рудик
Марія Олександрівна
– депутатка обласної ради, депутатська фракція Всеукраїнського обєднання Свобода в обласній раді
Карп
Галина Василівна
– депутатка обласної ради, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське обєднання Платформа Громад в обласній раді
Мельничук
Василь Іванович
– депутат обласної ради, депутатська фракція Батьківщина в обласній раді
Сивак
Аріна Володимирівна
– депутатка обласної ради, депутатська фракція Слуга Народу в обласній раді
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]