Про затвердження Статуту Івано-Франківської обласної бази спеціального медичного постачання у новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.12.2021. № 363-11/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Статуту
Івано-Франківської обласної
бази спеціального медичного
постачання у новій редакції

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Статут Івано-Франківської обласної бази спеціального медичного постачання у новій редакції (додається).
 2. Виконувачу обов’язків директора Івано-Франківської обласної бази спеціального медичного постачання І. Попадинець забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

 

Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.12.2021. № 363-11/2021

 

СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
БАЗИ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
(нова редакція)

 

м. Івано-Франківськ
2021 рік


 

 1. Загальні положення

1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ (далі – База) є об’єктом спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.

1.2.  Власником Бази є  територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в галузі охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. База у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Державного агентства резерву України, а також актами Власника та Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 1. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування бази:

повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ;

скорочене українською мовою: База СМП.

2.2. Місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ,  вул. Франка, 17.

 1. Мета та предмет діяльності

3.1. База створена з метою відповідального зберігання матеріальних цінностей медичного призначення державного резерву України в Івано-Франківській області.
3.2. Предметом діяльності Бази є:
– зберігання, ведення належного єдиного обліку запасів матеріальних цінностей медичного призначення державного резерву в Івано-Франківській області у кількісному та грошовому вираженні;
– надання звітності Державному агентству резерву України, Центральній базі спеціального медичного постачання при Міністерстві охорони здоров’я України та Уповноваженому органу управління  щодо обліку, наявності, стану матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні, та умов їх зберігання;
– оновлення (поповнення) матеріальних цінностей державного резерву, що знаходяться на зберіганні відповідно до чинних положень та дотримання нормативних умов їх зберігання;

– відпуск матеріальних цінностей із державного резерву у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

– отримання виробів медичного призначення (лікарських засобів) централізованого постачання для закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області згідно з рішеннями Уповноваженого органу управління, їх зберігання, видача та звітування з цього  питання перед відповідними установами;

– зберігання, видача та звітування стосовно епідеміологічного фонду, гуманітарної допомоги, виробів медичного призначення (лікарських засобів), отриманих для лікувально-профілактичних закладів Івано-Франківської області;

– діяльність, пов’язана з обігом прекурсорів (за наявності їх у запасах державного резерву) відповідно до наявної ліцензії;

– інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Види діяльності, що потребують відповідних дозволів та ліцензування, здійснюються Базою після отримання необхідних документів згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.4. Захист комерційної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про інформацію” та інших законодавчих актів.

3.5. Захист персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових  актів.

3.6. Основним видом економічної діяльності Бази відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК є “Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки”  (Клас 84.24).

 1. Юридичний статус

4.1. База є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи  База набуває з дня її державної реєстрації.

4.2. База є неприбутковим бюджетним закладом.

4.3. База користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління згідно з укладеним Договором.

4.4. База є самостійним господарюючим cуб’єктом і здійснює свою господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

 4.5. Для здійснення господарської діяльності База залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

 4.6. База має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Бази, а База не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями  згідно з чинним законодавством.

4.8. База має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

4.9. База має структурні підрозділи, а саме:

 – склад ОБСМП  № 1139 (м. Коломия, вул. Лесі Українки, 34);

– склад ОБСМП  № 1113 (селище Гвіздець, вул. Січових Стрільців, 1а);

– склад ОБСМП № 1136 (селище Солотвино, вул. Черемшини, 2).

 1. Права та обов’язки

5.1. База має право:

5.1.1. Звертатись у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації і матеріалів, необхідних для виконання покладених на Базу завдань.

5.1.2. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки  розвитку відповідно до галузевих науково-технічних програм.

5.1.3. У межах наданих повноважень має право укладати будь-які угоди та за власною ініціативою приймати рішення, які не суперечать чинному законодавству України.

5.1.4. Для забезпечення своєї основної діяльності База може співпрацювати з юридичними і фізичними особами, громадськими, релігійними організаціями, в тому числі іноземними,  відповідно до законодавства, а також входити до складу асоціацій, спілок, інших об’єднань, якщо такі об’єднання не будуть суперечити чинному законодавству.

5.1.5. Самостійно розробляти структуру, штатний розпис, кошторис видатків на утримання на майбутній фінансовий рік, які затверджує Уповноважений орган управління.

5.1.6. Відкривати в банківських установах валютні рахунки для отримання благодійної грошової допомоги з-за кордону відповідно до чинного законодавства України.

5.1.7. Отримувати благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних, відповідно до чинного законодавства України. Одержувати грошові внески та матеріальні цінності, в т. ч. обладнання, транспортні засоби, з благодійних та інших фондів, від підприємств, установ, організацій всіх форм власності та окремих громадян.

5.1.8. Здійснювати закупівлі та отримання  матеріальних ресурсів у підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства України.

5.1.9. База може реалізовувати інші права, що не суперечать діючому законодавству України.

5.2.    Обов’язки Бази:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці і дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці та пожежної безпеки.

5.2.3. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Бази.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду оплати праці та своєчасні розрахунки з працівниками Бази.

5.2.5. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.6. Проводити інвентаризацію належного їй майна, коштів, фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

5.2.7. Звітувати про діяльність Бази перед Власником та Уповноваженим органом управління.

5.2.8. Забезпечити належний облік, зберігання, використання майна та документів відповідно до діючих стандартів.

5.2.9. Директор Бази і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку.

5.3. Заклад є володільцем персональних даних. Обробка персональних даних здійснюється володільцем персональних даних лише за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається законодавством.

Володілець персональних даних враховує внесені суб’єктом персональних даних застереження стосовно обмеження права на обробку персональних даних під час надання згоди.

 1. Управління Базою

6.1. Управління Базою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності Бази здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

 6.3. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Бази;

– прийняття рішення про призначення та звільнення з посади директора Бази на умовах контракту;

 – прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Бази, надання його в заставу, оренду;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів директора про його роботу.

6.4. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Бази;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Бази та подання інформації на розгляд Власнику;

– забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру;

– затвердження штатного розпису Бази;

 – укладання контракту з директором Бази на підставі рішення обласної ради та здійснення контролю за його виконанням;

– звільнення директора в порядку, передбаченому контрактом, та відповідно до трудового законодавства України;

– організація проведення конкурсу на заміщення посади директора;

– надання директору Бази відпустки, днів відпочинку, відряджень, призначення виконуючого обов`язки директора Бази у разі звільнення або відсторонення директора;

– право на вирішення питання щодо покладання обов’язків в. о. директора Бази у разі його тимчасової відсутності;

– здійснення інших повноважень,  делегованих Власником.

6.5. Поточне керівництво Бази здійснює директор, який несе відповідальність за результати роботи перед Уповноваженим органом управління  та Власником.

6.5.1. Директор:

– несе повну відповідальність за стан і діяльність Бази та належне   використання майна;

– діє без довіреності від імені Бази, представляє її в усіх установах та організаціях, укладає договори;

– видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, самостійно вирішує питання діяльності Бази, за винятком тих, що віднесені до компетенції Власника, Уповноваженого органу управління;

– розпоряджається коштами і майном Бази відповідно до чинного законодавства;

– видає накази, розпорядження, вказівки, що є обов’язковими для виконання усіма працівниками Бази;

 – забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– подає на затвердження обласній раді Статут, проєкти змін до Статуту;

– призначає своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління;

– встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах;

– укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Бази, попередньо погодивши його з Уповноваженим органом управління;

– приймає на посади та звільняє з них працівників Бази відповідно до чинного  законодавства.

6.5.2. Відповідно до чинного законодавства України директор відповідає за  профілактичні огляди персоналу, адміністративну, господарську, кадрову, фінансову діяльність Бази, раціональне і ефективне використання бюджетних коштів.

6.6. На час відсутності директора Бази поточне керівництво здійснює головний спеціаліст Бази.

 1. Майно і фінансування

 7.1. Майно  Бази становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші майнові цінності, вартість яких відображається у балансі Бази (далі – майно).

Майно Бази є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

Усі питання які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Бази, вирішуються виключно Власником.

Матеріальні цінності державного резерву Державного агентства резерву України, які  знаходяться на обліку Бази згідно із  Законом України “Про державний матеріальний резерв”, не належать до майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Здійснюючи право оперативного управління, База користується та розпоряджається майном, закріпленим за нею Власником або Уповноваженим органом управління у випадках, передбачених чинним законодавством України та в межах договору, укладеного з управлінням майна спільної власності територіальних громад області обласної ради.

7.2. Джерелами формування майна Бази є:

– майно, передане Власником або Уповноваженим органом управління;

– майно, придбане у інших суб’єктів господарювання;

– майно, що надходить безоплатно або у вигляді незворотної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

– майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

7.3. База має право за рішенням Власника списувати застаріле обладнання, прилади та використовувати кошти на оновлення матеріально-технічної бази у визначеному законодавством України порядку.

 1. Повноваження трудового колективу Бази

8.1. Працівники Бази мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Бази, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Бази відповідно до законодавства.

База зобов’язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників в її управлінні.

8.2. Трудовий колектив Бази складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору  або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Базою.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Бази, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Бази регулюються колективним договором.

8.5. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору Бази, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Бази та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Бази є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Бази визначаються контрактом, укладеним із Власником.

8.8. Оплата праці працівників Бази здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

 

 1. Припинення діяльності Бази.

9.1. Припинення діяльності Бази здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Бази вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступників.

9.3. Ліквідація Бази здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. З дня призначення ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження щодо управління справами Бази.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Бази.

9.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення Бази та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Бази та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Бази.

9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Базою. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Бази (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Бази і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені  Бази, що ліквідується.

9.7. При реорганізації та ліквідації Бази працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

9.8. База вважається ліквідованою з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]