Про затвердження обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки


  УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 37-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження обласної
цільової соціальної програми
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
на 2021-2025 роки

 

 

На виконання указів Президента України від 18.05.2019. № 286/2019 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання”, від 01.12.2016. № 534/2016 “Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2020. № 1233-р “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, структурним підрозділам обласної державної адміністрації, установам та організаціям забезпечити неухильне виконання Програми.
 3. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації (В. Кімакович) при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2021 рік та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет чи про зміни до нього на відповідний бюджетний період.
 5. Рекомендувати районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування розробити та подати на затвердження у встановленому порядку відповідні цільові соціальні програми на 2021-2025 роки, передбачивши видатки на виконання заходів, визначених програмою, виходячи з можливостей дохідної частини місцевих бюджетів.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б.Томенчук).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


 

Затверджено
Рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 37-2/2020

 

 

 

Обласна цільова соціальна програма
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2021-2025 роки

 

 

 

Замовник Програми:

департамент освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації                                                                      В. Кімакович

 

Керівник Програми:

заступник голови
облдержадміністрації                                                                      Є. Фербей

 


 

Паспорт
обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2021-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми – департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – 2021-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2021-2025 роки.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми : 5 350,0 тис. гривень.

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші
джерела
2021-20255 350,05 350,0
в т.ч.
2021880,0880,0
2022990,0990,0
20231 070,01 070,0
20241 150,01 150,0
20251 260,01 260,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді повинно стати підґрунтям для істотного підвищення ефективності реалізації державної політики, посилення практичної діяльності органів державної влади в цій сфері та інститутів громадянського суспільства, що сприятимуть повноцінному розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді Івано-Франківщини, ширшому залученню її до процесів перетворень у країні.

 1. Термін проведення звітності – звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

 

Керівник Програми:

заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                    Є. Фербей

 

Замовник Програми:

директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
обласної державної адміністрації                                                 В. Кімакович

 


 

Обгрунтування доцільності
розробки обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді

на 2021-2025 роки

Загальна частина

Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді (далі – Програма) розроблена з метою проведення якісно нової політики у сфері національно-патріотичного виховання, визначеної указами Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання”, від 01 грудня 2016 року № 534/2016 “Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року
№ 1233-р “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року”, та базується на основі принципів національної самобутності українського народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, захисту незалежності, територіальної цілісності України та формування спільних ціннісних орієнтирів через дієву участь у процесі розбудови Української держави.

Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді віком від 14 до 35 років включно, у тому числі дітей віком від 14 до 18 років.

В Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст перспективних заходів щодо національно-патріотичного виховання молодих громадян області.

 

Мета Програми

Метою Програми є створення та розвиток в області комплексної системи національно-патріотичного виховання на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та установлення якостей патріота і громадянина України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній; формування національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.

 

Основні завдання Програми:

– створення та розвиток в області комплексної системи національно-патріотичного виховання;

– формування у молоді національно-патріотичної свідомості, національної гідності, поваги до культурного та історичного минулого України;

– усвідомлення молоддю необхідності виконання конституційного і громадянського обов’язку з метою захисту національних інтересів України;

– виховання поваги до державної символіки, Конституції України та законів України;

– усвідомлення молоддю досягнень українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань;

– формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

– протидія проявам шовінізму та ксенофобії в молодіжному середовищі;

– формування демократичних цінностей, поваги до конституційних прав і свобод людини і громадянина;

– формування у молоді активної громадянської позиції та почуття власної гідності;

– залучення дітей та учнівської молоді до участі в процесах державотворення, життєдіяльності громадянського суспільства;

– розвиток комунікаційних навичок у спілкуванні з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність;

– формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації, підвищення ролі української мови як національної цінності;

– сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення;

– використання національних традицій та вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та поширення найкращого досвіду;

– забезпечення оптимальної скоординованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання;

– вдосконалення системи допризовної військової підготовки, підготовки з військово-облікових спеціальностей;

– здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби.

 

Головні принципи Програми

Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки базується на таких основних принципах:

– принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

– принцип полікультурності, що передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування в дітей та молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської;

– принцип соціальної відповідності, що обумовлює потребу узгодження змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;

– принцип історичної і соціальної пам’яті, що спрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності.

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму

– відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

– брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;

– брак духовності і моральності у суспільстві;

– наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, окремих громадян;

– наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості, зумовлених нищенням української духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті, розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, зокрема про тоталітарну добу, голодомори і політичні репресії;

– незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;

– відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

– перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації;

– недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національно-патріотичного виховання;

– відсутність єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, їх компетенції та повноважень, якості діяльності у сфері національно-патріотичного виховання;

– низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної обумовленості і визначає нагальну необхідність фахової підготовки та прийняття обласною радою обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки.

 

Шляхи і способи розв’язання проблем

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на трьох пріоритетах:

Пріоритет 1. Формування української громадянської ідентичності – здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції дітей та молоді, розвитку громадянської ідентичності, організація та проведення конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства.

Пріоритет 2. Військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на розвиток допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання на основі традицій національно-визвольних змагань українців, захисту незалежності та територіальної цілісності України, підвищення престижу військової служби, громадського сприяння безпеці та обороні України.

Пріоритет 3. Духовно-патріотичне виховання – популяризація та розвиток національної духовно-культурної спадщини українського народу, моральне та духовне виховання молоді.

 

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, виходячи з можливостей їх дохідної частини, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Очікувані результати виконання Програми

– збільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України;

– підвищення рівня знань у дітей та молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників українського народу;

– збільшення передплати та обсягів розповсюдження україномовних дитячих і молодіжних друкованих видань;

– збільшення кількості глядачів на переглядах творів кіномистецтва, що розкривають героїчне минуле та сьогодення українського народу;

– розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю;

– збільшення кількості дітей і молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством;

– збільшення кількості дітей і молоді, які подорожують в інші регіони України та до держав Європейського Союзу;

– збільшення чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

– збільшення кількості проведених зустрічей дітей і молоді з ветеранами війни, борцями за незалежність України у XX столітті, учасниками антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях;

– збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України;

– збільшення кількості заходів із вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.

 

Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми

Координацію діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням цієї Програми, здійснює департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

Програма реалізується за участю інститутів громадянського суспільства, їх осередків.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації щорічно інформує обласну раду про виконання Програми. Інформація про виконання Програми публікується в засобах масової інформації.

 


Додаток
до обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2021-2025 роки

 

Основні пріоритети та напрями, перелік заходів, обсяги і джерела фінансування
обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки

Назва замовника: департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін вико-нанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування
облас-
ний
бюджет
районні та міські бюд
жети
інші
дже-рела
12345678910
Пріоритет 1. Формування української громадянської ідентичності(здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості і активної громадянської позиції дітей та молоді)
1.1.Проведення обласної молодіжної патріотичної науково-пізнавальної програми “Чорний Ліс”Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуваннящорічно2021-2025,
в т. ч.:
850,0850,0Формування патріотичної та громадянської свідомості молоді, утвердження українських народних традицій, усвідомлення національної своєрідності, залучення молоді до суспільно значущої діяльності
2021150,0150,0
2022160,0160,0
2023170,0170,0
2024180,0180,0
2025190,0190,0

 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
1.2.Проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з національно-патріотичного виховання дітей та молодіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїщорічно2021-2025,
в т. ч.:
600,0600,0
2021100,0100,0
2022110,0110,0
2023120,0120,0
2024130,0130,0
2025140,0140,0
1.3.Підготовка та випуск книг, методичних посібників, брошур, буклетів, плакатів, стендів, виставок та іншої поліграфічної продукції громадянсько-патріотичного спрямуванняДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
 інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
1.4.Проведення заходів, спрямованих  на поглиблення правового та громадянського виховання дітей та молоді ПрикарпаттяДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025,
в т. ч.:
200,0200,0
202130,030,0
202235,035,0
202340,040,0
202445,045,0
202550,050,0

 

                                                                                                                                              продовження додатка

1.5.Проведення наукових конференцій, семінарів,
освітньо-виховних, інформаційно-методичних, культурологічних та просвітницьких заходів, історичних акцій, флеш-мобів, квестів, диспутів, дебатів, спрямованих на висвітлення сторінок історії України, видатних особистостей українського державотворення
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування , інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
1.6.Проведення культурно-мистецьких заходів під час відзначення державних, народних і традиційних свят, пам’ятних дат, важливих історичних подійДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
 інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025,
в т. ч.:
400,0400,0
202170,070,0
202280,080,0
202380,080,0
202480,080,0
202590,090,0

 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
1.7.Реалізація заходів, спрямованих на запобігання проявам ксенофобії, українофобії, расової та етнічної нетерпимостіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
 інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025,
в т.ч.:
200,0200,0
202130,030,0
202235,035,0
202340,040,0
202445,045,0
202550,050,0
1.8.Популяризація української мови та культури, зокрема, шляхом поглиблення співпраці з представниками української діаспори у сфері національно-патріотичного виховання, популяризація української мови, культуриДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування , інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025,
в т.ч.:
200,0200,0
202130,030,0
202235,035,0
202340,040,0
202445,045,0
202550,050,0

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
Разом за пріоритетом 1:2021-2025,
в т.ч.:
2450,02450,0
2021410,0410,0
2022455,0455,0
2023490,0490,0
2024525,0525,0
2025570,0570,0
Пріоритет 2: Військово-патріотичне виховання
(здійснення заходів, спрямованих на розвиток допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання на основі традицій національно-визвольних змагань українців, захисту незалежності та територіальної цілісності України, підвищення престижу військової служби)
2.1.Сприяння набуттю дітьми та молоддю практичних навичок з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної, фізичної та медико-санітарної підготовкиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління Національної поліції в області, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025,
в т.ч.:
600,0600,0Підвищення престижу військової служби, формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни
2021100,0100,0
2022110,0110,0
2023120,0120,0
2024130,0130,0
2025140,0140,0

 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
2.2.Сприяння організації та проведенню патріотичних заходів серед молоді, спрямованих на підвищення престижу військової службиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
 інститути громадянського суспільства (за згодою)
постійно2021-2025,
в т.ч.:
300,0300,0
202140,040,0
202250,050,0
202360,060,0
202470,070,0
202580,080,0
2.3.Організація та проведення наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування для молоді, в тому числі на базі військових частин та навчальних закладів військово-професійного напрямкуДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуваннящорічно2021-2025,
в т.ч.:
600,0600,0
2021100,0100,0
2022110,0110,0
2023120,0120,0
2024130,0130,0
2025140,0140,0
2.4.Організація та проведення заходів, спрямованих на вшанування подвигу учасників Революції Гідності, увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил на Сході України, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності УкраїниДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
 інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025,
в т.ч.:
в межах кошторисних призначень

                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
2.5.Проведення героїко-патріотичних заходів під час відзначення державних, народних і традиційних свят, пам’ятних дат, важливих історичних подійДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
 інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025,
в т.ч.:
400,0400,0
202170,070,0
202280,080,0
202380,080,0
202480,080,0
202590,090,0
2.6Підготовка та випуск книг, методичних посібників, брошур, буклетів, плакатів, стендів, виставок та іншої поліграфічної продукції військово-патріотичного спрямуванняДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування , інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
2.7.Проведення дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри “Джура” (“Сокіл”)Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуваннящорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
Разом за пріоритетом 2:2021-2025,
в т.ч.:
1900,01900,0
2021310,0310,0
2022350,0350,0
2023380,0380,0
2024410,0410,0
2025450,0450,0

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
Пріоритет 3. Духовно-моральне виховання
(здійснення заходів, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини, ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів, формування у молоді толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій)
3.1.Проведення культурно-мистецьких, освітньо-виховних, інформаційно-методичних, культурологічних та просвітницьких заходів, конференцій, семінарів, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщиниДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
 інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025,
в т.ч.:
400,0400,0Сприяння ціннісному становленню особистості на основі загальнолюдських цінностей та традицій українського народу, популяризація сімейних та духовних цінностей серед молоді
202170,070,0
202280,080,0
202380,080,0
202480,080,0
202590,090,0
3.2.Підготовка та випуск книг, методичних посібників, брошур, буклетів, плакатів, стендів, експозицій, виставок та іншої поліграфічної продукції краєзнавчого, етнографічного, історичного спрямуванняДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
3.3.Проведення заходів з вшанування пам’яті жертв репресій тоталітарних режимів, Голодомору 1932-1933 років, учасників визвольних змаганьДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025,
в т.ч.:
200,0200,0
202130,030,0
202235,035,0
202340,040,0
202445,045,0
202550,050,0
3.4.Популяризація та збереження національного аудіовізуального продукту національно-патріотичного, морально-духовного та науково-освітянського спрямуванняДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
 інститути громадянського суспільства (за згодою)
щорічно2021-2025,
в т.ч.:
200,0200,0
202130,030,0
202235,035,0
202340,040,0
202445,045,0
202550,050,0

 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
3.5.Сприяння утвердженню сімейних цінностей, залучення молоді до процесу національно-патріотичного виховання в духовних традиціях українського народуДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
 інститути громадянського суспільства (за згодою)
2021-2025,
в т.ч.:
200,0200,0
202130,030,0
202235,035,0
202340,040,0
202445,045,0
202550,050,0
Разом за пріоритетом 3:2021-2025,
в т.ч.:
1000,01000,0
2021160,0160,0
2022185,0185,0
2023200,0200,0
2024215,0215,0
2025240,0240,0
Разом за Програмою:2021-2025,
в т.ч.:
5350,05350,0
2021880,0880,0
2022990,0990,0
20231070,01070,0
20241150,01150,0
20251260,01260,0

 

 

Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації                                                                                                                В. Кімакович

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]