Про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(
Чотирнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.05.2022                            м. Івано-Франківськ                 № 415-14/2022

Про обласний фонд охорони
навколишнього природного середовища

 

 

Відповідно до розділу VIII Податкового кодексу України, статті 69-1 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (додається).
 2. Затвердити Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (додається).
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 02.2014. № 1187-27/2014 «Про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами).
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму (С. Басараб).

Голова обласної ради                                                           Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 11.05.2022. № 415-14/2022

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

 1. Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) є складовою частиною обласного бюджету.
 2. Фонд створено з метою цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, моніторингу стану довкілля, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.
 3. Фонд формується за рахунок частини коштів екологічного податку, частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством, а також цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.
 4. Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до Фонду, здійснюється Івано-Франківською обласною радою за поданням Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 5. Головними розпорядниками коштів Фонду є відповідні структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти державної системи моніторингу довкілля в Івано-Франківській області, комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради «БУДІНВЕСТ». Головні розпорядники коштів Фонду визначаються рішеннями Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік та про затвердження переліків природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний рік.
 6. Кошти Фонду можуть використовуватися тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з Фонду.
 7. При формуванні Переліку природоохоронних заходів (далі – Перелік), які фінансуються за рахунок коштів Фонду, пріоритет надається природоохоронним та ресурсозберігаючим заходам, а також заходам для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення, визначеним законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішеннями постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму, регіональними і місцевими екологічними програмами, спрямованими на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, а також заходам щодо моніторингу стану навколишнього природного середовища та захисту населених пунктів, територій, у тому числі сільськогосподарських угідь та об’єктів виробничої сфери від паводків і повеней.
 8. До 10 відсотків коштів Фонду може резервуватися для здійснення непередбачених видатків, пов’язаних з природоохоронною діяльністю та надзвичайними ситуаціями, що не мають постійного характеру та не могли бути передбачені при формуванні Переліку.
 9. Видатки Фонду здійснюються в межах надходжень до нього коштів у встановленому чинним законодавством порядку.
 10. Розпорядники коштів щороку до 20 січня подають Івано-Франківській обласній державній адміністрації інформацію про використання коштів обласного бюджету на виконання природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, визначених відповідними рішеннями Івано-Франківської обласної ради, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради, що має містити копії актів виконаних робіт, договорів між замовником та виконавцем, проектно-кошторисної документації та експертного висновку щодо всіх заходів, на які були виділені кошти з фонду охорони навколишнього природного середовища за рік, що передує звітному. Івано-Франківська обласна державна адміністрація щороку до 15 березня подає Івано-Франківській обласній раді узагальнену інформацію про використання коштів Фонду на виконання природоохоронних заходів.
 11. Забороняється використання коштів Фонду на заходи, які не включені до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.1996 № 1147.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 11.05.2022. № 415-14/2022

ПОРЯДОК

планування та фінансування природоохоронних заходів

з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 1. Загальні положення
 • Цей Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та з урахуванням Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634 у редакції постанови від 09.2020 № 826, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.06.2015 № 194 «Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів».
 • Порядок встановлює правила планування природоохоронних заходів та здійснення видатків за бюджетною програмою обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
 • Цей Порядок поширюється на юридичних осіб усіх форм власності (далі – суб’єкти господарювання), які планують здійснити та/або здійснюють природоохоронні заходи за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд).

2.   Подання запитів на виділення коштів з обласного фонду   для здійснення природоохоронних заходів

 • Подання проекту переліку природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду (далі – проект переліку) здійснюється Івано-Франківською обласною державною адміністрацією на відповідний бюджетний рік за відповідними запитами, що надходять від районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, відповідних структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, суб’єктів державної системи моніторингу довкілля в Івано-Франківській області, комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради «БУДІНВЕСТ» з урахуванням пропозицій районних рад, депутатів Івано-Франківської обласної ради, а також із обов’язковим врахуванням пропозицій постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму.
 • Івано-Франківська обласна державна адміністрація щомісячно направляє до Івано-Франківської обласної ради доповнений новими природоохоронними заходами перелік природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду.
 • Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту Переліку є запит про виділення коштів з Фонду для здійснення природоохоронних заходів (далі – запит), що подається на відповідний бюджетний рік. Форма запиту наведена у додатку 1 до Порядку.

         До запиту додається графік реалізації природоохоронного заходу у визначеному році (додаток 2 до Порядку).

При плануванні видатків, пов’язаних з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, подаються копії зведеного кошторису витрат на загальну кошторисну вартість природоохоронного заходу, експертного звіту щодо розгляду проектної документації відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (за наявності проектно-кошторисної документації та експертного звіту), довідка про надходження та використання коштів з початку будівництва об’єкта за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

 • Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, відповідні структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації, суб’єкти державної системи моніторингу довкілля в Івано-Франківській області, комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради «БУДІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 2.3 Порядку направляють запити до структурного підрозділу Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища.
 • Структурний підрозділ Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища:
  • здійснює розгляд запитів і доданих документів;
  • у термін, що не перевищує 30 днів з моменту подання документів, перевіряє запити на їх відповідність Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147. При відповідності природоохоронного заходу нормам, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147, цей захід включається до проекту Переліку природоохоронних заходів, а при його невідповідності повертається у десятиденний термін суб’єкту, що його направив, з обов’язковим письмовим роз’ясненням причини неможливості включення заходу до проекту Переліку природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду;
  • опрацьований проект Переліку природоохоронних заходів направляється Івано-Франківською обласною державною адміністрацією до Івано-Франківської обласної ради для виконання Івано-Франківською обласною радою повноважень, передбачених чинним законодавством України, щодо відповідного розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету.

Після надходження проекту Переліку природоохоронних заходів до Івано-Франківської обласної ради голова Івано-Франківської обласної ради або у разі його відсутності посадова особа, яка виконує обов’язки голови Івано-Франківської обласної ради, – перший заступник або заступник голови Івано-Франківської обласної ради, забезпечує його розгляд згідно з Регламентом Івано-Франківської обласної ради, після чого Перелік природоохоронних заходів вноситься на розгляд сесії Івано-Франківської обласної ради для затвердження.

 • В окремих випадках з метою запобігання і ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища, та їх наслідків, а також для реалізації невідкладних природоохоронних заходів, структурний підрозділ Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища здійснює розгляд запитів і доданих документів в термін, що не перевищує 3 дні з моменту їх отримання.
 • Суб’єкти подання запитів в особі їх керівників несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка міститься в запитах та документах, що додаються до них.
 • Розпорядники коштів несуть відповідальність за цільове використання коштів Фонду відповідно до чинного законодавства.

3.   Розгляд запитів

 • Розгляд запитів, що надійшли до Івано-Франківської обласної державної адміністрації, здійснюється відповідно до пунктів 2.3. – 2.8. Порядку.
 • Структурний підрозділ Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища аналізує запити на їх відповідність Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147. При відповідності природоохоронного заходу нормам, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 09.1996 № 1147, цей запит включається до проекту Переліку природоохоронних заходів, а при його невідповідності повертається у десятиденний термін суб’єкту, що його направив, з обов’язковим письмовим роз’ясненням причини неможливості включення заходу до проекту Переліку природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду.
 • У запитах, що передбачають здійснення природоохоронних заходів, за основу беруться пріоритети і критерії, визначені у розділі 4 Порядку.

4.   Пріоритети та критерії відбору природоохоронних заходів     

для включення до бюджетної програми

 • При формуванні проекту Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок коштів Фонду, пріоритет надається природоохоронним і ресурсозберігаючим заходам, передбачених законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішеннями постійної профільної комісії Івано-Франківської обласної ради та регіональними екологічними програмами, метою яких є запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, а також заходам щодо моніторингу стану навколишнього природного середовища та захисту населених пунктів, територій, у тому числі сільськогосподарських угідь та об’єктів виробничої сфери від паводків і повеней.
 • Перелік природоохоронних заходів формується із врахуванням пропозицій районних державних адміністрацій, районних рад, органів місцевого самоврядування, відповідних структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, суб’єктів державної системи моніторингу довкілля в Івано-Франківській області, комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради «БУДІНВЕСТ», депутатів Івано-Франківської обласної ради, а також із обов’язковим врахуванням пропозицій постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму за такими критеріями:
  • відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програми;
  • готовність природоохоронного заходу на час подання запиту;
  • природоохоронний ефект;
  • економічна ефективність (термін окупності);
  • ступінь масштабності екологічного впливу;
  • наявність показників ресурсо- та енергозбереження;
  • використання апробованих приладів, обладнання, технологій;
  • наявність джерела співфінансування для виконання заходу.

5.   Внесення змін та доповнень до Переліку

 • За рішенням Івано-Франківської обласної ради до Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок коштів Фонду, протягом року можуть вноситися зміни. Зміни до Переліку вносяться у послідовності, визначеній розділами 2 і 3 Порядку.

         Природоохоронні заходи можуть бути виключені з Переліку за умови, якщо:

 • договори на виконання природоохоронних заходів не укладені протягом трьох місяців після затвердження Переліку на сесії Івано-Франківської обласної ради з вини суб’єктів господарювання;
 • договори на виконання природоохоронних заходів розірвано або припинено у встановленому порядку;
 • надійшли звернення від суб’єктів подання запитів або розпорядників коштів     щодо неможливості їх виконання;
 • відповідне рішення ухвалене на засіданні постійної профільної комісії Івано-Франківської обласної ради.
 • Фінансування природоохоронних заходів з резерву Фонду здійснюється у послідовності, визначеній розділами 2 і 3 Порядку, на підставі спільного розпорядження голів Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації з подальшим затвердженням на сесії Івано-Франківської обласної ради.
 • Планування природоохоронних заходів для фінансування з Фонду за рахунок перевищення фактичних надходжень над плановими здійснюється у послідовності, визначеній розділами 2 і 3 Порядку.
 • Залишок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, який склався станом на 1 січня року, на який затверджується обласний бюджет, спрямовується на фінансування природоохоронних заходів відповідно до цього Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на підставі спільного розпорядження голів Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

6.   Здійснення видатків з Фонду

 • Видатки на заходи, передбачені Переліком природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок коштів Фонду, здійснюються згідно з умовами, визначеними в договорах про виконання природоохоронних заходів між замовником і виконавцем.
 • Фінансування видатків здійснює департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації згідно з Переліком природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок коштів Фонду, затвердженим рішенням Івано-Франківської обласної ради.

 1. Моніторинг та контроль за ефективним, раціональним та цільовим використанням коштів Фонду

 • Структурний підрозділ Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища проводить постійний моніторинг й аналіз стану виконання природоохоронних заходів та ефективності використання коштів.
 • Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації щотижня подає структурному підрозділу Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища інформацію про фінансування головним розпорядникам коштів Фонду на виконання природоохоронних заходів.
 • Виконавці природоохоронних заходів, які діють відповідно до укладених договорів, звітують про використання коштів Фонду перед головними розпорядниками коштів, які, в свою чергу, звітують перед структурним підрозділом Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища про виконання природоохоронних заходів.

Структурний підрозділ Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища звітує перед Івано-Франківською обласною радою про використання коштів Фонду та досягнутий екологічний ефект в результаті виконання природоохоронних заходів.

 • Перелік виконаних робіт, продукції та документації, що підлягає оформленню для передачі виконавцем, і порядок такої передачі визначаються договорами.
 • Виконавці природоохоронних заходів за договорами, які фінансуються з Фонду, зобов’язані надавати головним розпорядникам коштів усю необхідну фінансову та іншу документацію для здійснення контролю за цільовим використанням коштів Фонду.
 • Розпорядники коштів щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають звіти про виконання природоохоронних заходів (додаток 4 до Порядку). Звіти про завершення робіт, виконаних за рахунок коштів Фонду, разом із завіреними копіями актів виконаних робіт, договорів між замовником та виконавцем, проектно-кошторисної документації та експертного висновку щодо всіх заходів, на які були виділені кошти з Фонду розпорядники коштів подають Івано-Франківській обласній державній адміністрації щорічно до 20 січня року, наступного за звітним. Івано-Франківська обласна державна адміністрація готує звіт про виконання природоохоронних заходів за бюджетною програмою і подає його на розгляд Івано-Франківської обласної ради.
 • Повний фінансовий контроль цільового та ефективного використання коштів Фонду здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які, згідно із законодавством, покладені такі функції.
 • Відповідальність за нецільове використання коштів несуть виконавці природоохоронних заходів і розпорядники коштів в особі їх керівників.

Додаток 1
до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів з обласного
фонду охорони  навколишнього природного середовища

 

ЗАПИТ
про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища

 

 1. Назва заходу __________________________________________________
 2. Відомості про подавача
  • Повна назва ___________________________________________________
  • Адреса ______________________________________________________
  • Телефон, факс ________________________________________________
  • Форма власності _______________________________________________
 3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об’єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)
  • Повна назва __________________________________________________
  • Адреса _______________________________________________________
  • Телефон, факс _________________________________________________
  • Форма власності _______________________________________________
 4. Місце (адреса) реалізації заходу __________________________________
 5. Характеристика заходу:
  • Ступінь масштабності екологічного впливу (у межах кількох областей – загальнодержавний; районів чи всієї області – регіональний; одного чи кількох населених пунктів району – місцевий)_______________________________________________________
  • Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачено фінансування заходу з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, або інші підстави) _______________________________________________________________
  • Мета і головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть вирішені, та короткий зміст заходу) _________________________________
  • Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики) __________________________
 1. Проектна документація (вказати розробника, ким і коли затверджена) ________________________________________________________________

(за наявності проектно-кошторисної документації та експертного висновку копії додаються)

 1. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія; перебуває на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована)______________________________________________________
 2. Фінансування заходу (у цінах на момент подання запиту):
  • Загальна вартість (тис. грн.) _____________________________________
  • Готовність заходу на момент подання запиту (у % від загальної вартості)

________________________________________________________________

 • Видатки з Фонду (за кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), тис.грн.) усього ___________, у тому числі в _______ році (рік, на який подається запит)___________________за КЕКВ ________

фактичні видатки за попередній період                  за КЕКВ                          

 • Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)

усього __________________________________________________________

у т. ч. в                      році (рік, на який подається запит)                              

 • Інші джерела фінансування (тис.грн.)

усього:__________________________________________________________

джерело                                              обсяг фінансування                            

у т. ч. в                      році (рік, на який подається запит):

джерело                                              обсяг фінансування                           

 1. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом) ______________________________________
 2. Термін окупності заходу ________________________________________

М. П.

Керівник               _____________                                        ____________

                                    (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Разом із запитом подаються:

графік реалізації заходу в                        році.


 

Додаток 2

до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони  навколишнього природного середовища

Графік реалізації природоохоронного заходу

________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва заходу відповідно до запиту)

за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у _______ році

Види робіт (етапи реалізації)Термін реалізації з початку фінансування

(місяці або тижні)

123456789101112
             
             

 

 

 

М. п.

Керівник                   _____________                      ___________________

                                        (підпис)                            (ініціали та прізвище)


 

Додаток 3

до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони  навколишнього природного середовища

 

Довідка

про надходження та використання коштів з початку будівництва обєкта

_______________________________________________________________

(назва природоохоронного заходу, рік початку будівництва)

 1. Загальна кошторисна вартість (тис. грн).
 2. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (тис. грн).
 3. Надійшло коштів з початку будівництва:

державний бюджет ________ (тис. грн);

місцевий бюджет _______ (тис. грн), у тому числі:

обласний бюджет _______ (тис. грн), у тому числі обласний фонд охорони навколишнього природного середовища ________ (тис. грн);

районні бюджети, бюджети територіальних громад, бюджети сіл, селищ, міст районного значення ________ (тис. грн), у тому числі місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища _______ (тис. грн);

власні кошти підприємств, установ, організацій ________ (тис. грн);

інші кошти (не заборонені чинним законодавством) ________ (тис. грн).

Усього:

використано ________ (тис. грн);

залишок матеріалів на суму _______,

у тому числі:

Найменування підрядної організаціїСумаЗазначаються відповідні документи, що підтверджують виконання робіт, надання послуг чи придбання матеріалів, виробів та конструкційДата виконання робіт (число, місяць, рік)
    
    
Усього   

М. П.

Керівник                  _____________                     ____________________

                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер     _____________                       ________________

                                            (підпис)                         (ініціали та прізвище)


Додаток 4
до Порядку планування та фінансування природоохоронних
заходів з обласного фонду охорони  навколишнього природного середовища

 

Звіт
про виконання природоохоронних заходів та використання коштів
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
у ________ році
по

_____________________________________________________________________

(повна назва розпорядника коштів)

№ з/пНазва природоохоронного заходуПередбачений обсяг фінансування заходу, тис. грнПрофінансовано коштів, тис. грнФактичні видатки, тис. грнІдентифікатор закупівліЩо зроблено (фактичні кількісні та якісні показники результативності реалізації заходу)
       
       
       

Керівник                                                                                      _____________                           ____________________

                                                                                                         (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                                   _____________                           ____________________

                                                                                                         (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]