Про затвердження нової редакції Статуту Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери


УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Четверта сесія) 
РІШЕННЯ

 

від 31.03.2016. № 138-4/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової редакції
Статуту Івано-Франківського
обласного музею визвольної
боротьби імені Степана Бандери

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери (додається).
  2. Директору Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Я. Коретчуку забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань гуманітарної політики і свободи слова (Ю. Черневий ).

 

Голова обласної ради                                                                                                      Олександр Сич

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 31.03.2016. № 138-4/2016

Статут

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗЕЮ
ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ
ІМЕНІ СТЕПАНА БАНДЕРИ

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2016 рік

 

1. Загальні положення

1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ІМЕНІ СТЕПАНА БАНДЕРИ (далі – Музей) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Засновниками Музею є Івано-Франківська обласна рада та Івано-Франківське обласне історико-просвітницьке товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса на підставі рішення Крайової ради Івано-Франківського обласного історико-просвітницького товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса від 25.02.1996 р. та установчого договору між Івано-Франківською обласною радою та Івано-Франківським обласним історико-просвітницьким товариством «Меморіал» ім. Василя Стуса від 14.04.1996 р. «Про створення музею» на основі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та власності історико-просвітницького товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса.

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Уповноважений орган управління).

1.4. У своїй діяльності Музей керується Конституцією України, Законом України «Про культуру», Законом України «Про музеї та музейну справу», іншими законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, актами Засновників, Уповноваженого органу управління та цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

Повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ІМЕНІ СТЕПАНА БАНДЕРИ.

2.2. Місцезнаходження: 76018 місто Івано-Франківськ, вулиця Тарнавського, будинок 22.

 

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Основною метою діяльності Музею є вивчення і збереження документальних та речових матеріалів, що засвідчують висвітлення подій визвольної боротьби жителів Прикарпатського краю проти усіх окупантів, а також активізація просвітницької роботи серед учнівської та студентської молоді, інших верств населення для виховання їх у дусі героїчних традицій українського народу на основі відображених подій його боротьби за свою незалежність.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Музею є:

– науково-дослідна діяльність;

– культурно-освітня діяльність;

– виставкова та видавнича діяльність;

– експозиційна та екскурсійна діяльність;

– комплектування музейних зібрань, пов’язаних з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією;

– організація зустрічей відвідувачів з учасниками визвольної боротьби Прикарпатського краю, науковцями, які здійснюють дослідження у сфері визвольної боротьби українського народу, іншими видатними особами;

– наукові розвідки, наукові відрядження та експедиції;

– співпраця з іншими музеями, вищими навчальними закладами, науковими відділами підприємств, установ, організацій, відповідними науковими установами;

– наукові консультації,

– створення наукового архіву та бібліотеки Музею.

 

4. Юридичний статус

4.1. Музей є юридичною особою.

4.2. Музей є неприбутковим закладом.

4.3. Музей користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором, своїм майном відповідно до вимог законодавства та Статуту.

4.4. Музей здійснює діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства, а також цього Статуту.

4.5. Музейні предмети, колекції та зібрання основного фонду Музею є складовою частиною державної частини Музейного фонду України і не підлягають відчуженню, приватизації та не можуть бути предметом застави. Рішення про обмін музейних предметів, колекцій та зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, на інші музейні предмети, колекції та зібрання приймається центральним органом виконавчої влади у сфері культури. Пам’ятки державного Музейного фонду України не підлягають роздержавленню і приватизації, знищенню з ідеологічних міркувань. Унікальні музейні предмети, колекції та зібрання Музейного фонду України, предмети музейного значення, що підлягають внесенню до Музейного фонду України і мають виняткове художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, вносяться центральним органом виконавчої влади у сфері культури до Державного реєстру національного культурного надбання.

Прийом, облік, видача з Музею музейних, бібліотечних фондів здійснюється у відповідності з діючими інструкціями з обліку і збереження музейних цінностей, іншими нормативними документами, що не суперечать законодавству України.

4.6. Для здійснення діяльності Музей залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Музей має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Держава, Засновники та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Музею, а Музей не відповідає за зобов’язаннями Держави, Засновників та Уповноваженого органу управління.

4.9. Музей має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах.

4.10. До компетенції Засновників належить:

– прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію Музею;

– прийняття рішення про затвердження Статуту Музею та внесення змін до нього.

4.11. До компетенції обласної ради належить:

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Директора Музею;

– заслуховування звітів директора Музею про його роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– прийняття рішення про оплату праці і винагороди директору Музею;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Музею.

4.12. За рішенням обласної ради, в порядку, визначеному чинним законодавством України, можуть створюватися філії та відділи Музею, що не є юридичними особами.

До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Музею;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Музею;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– забезпечення проведення конкурсу на заміщення посади Директора Музею та подання відповідного проекту рішення на пленарне засідання обласної ради;

– укладання контракту з директором на підставі рішення обласної ради;

– призначення виконуючого обов’язки Директора Музею до вирішення питання про призначення Директора Музею на пленарному засідання обласної ради;

– ініціювання призначення на посаду та звільнення з посади Директора Музею;

– застосування до Директора Музею дисциплінарного стягнення у вигляді догани.

 

5. Права та обов’язки

5.1. Музей має право:

5.1.1. Звертатися, у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Музей завдань та статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати договори з підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства з метою забезпечення виконання своїх функцій.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Засновників.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.7. Організовувати науково-дослідну, культурно-просвітницьку та збиральницьку роботу, поповнювати музейні фонди шляхом безпосереднього придбання пам’яток історії, мистецтва та культури.

5.1.8. Організовувати виставки, краєзнавчі асоціації.

5.1.9. Друкувати та розповсюджувати свої видання.

5.1.10. Здійснювати репродукування експонатів з фондів Музею в друкованих виданнях, виходячи з наукових, експозиційних та інших потреб Музею.

5.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Музей зобов’язаний:

5.2.1. Виконувати обов’язки, передбачені чинним законодавством та Статутом.

5.2.2. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.3. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці трудового колективу Музею, дотримуватись вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Музею.

5.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати і подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.7. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

 

6. Управління

6.1. Управління Музею здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновників, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Музею здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради за результатами конкурсу, проведеного Уповноваженим органом управління. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів: по три кандидатури від Уповноваженого органу управління, трудового колективу Музею та персонального представництва членів правління Івано-Франківського обласного історико-просвітницького товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса в кількості трьох осіб. Склад конкурсної комісії затверджується Уповноваженим органом управління. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Директора Музею може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на заступника, відповідно до повноважень, визначених його посадовою інструкцією.

6.4. Питання про звільнення директора Музею може бути порушено Засновниками та Уповноваженим органом управління.

6.5. Обласна рада в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Музею.

6.6. Директор Музею:

6.6.1. Діє без довіреності від імені Музею, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує трудовий колектив Музею і вирішує питання діяльності Музею у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.

6.6.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.6.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.

6.6.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Музею.

6.6.5. Ініціює внесення змін до Статуту Музею.

6.6.6. Призначає своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління та розподіляє обов’язки між ними.

6.6.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Музею за поданням керівників цих підрозділів.

6.6.8. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших працівників, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення, у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.6.9. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.6.10. Від імені адміністрації укладає колективний договір з працівниками.

6.6.11. Вирішує інші питання діяльності Музею відповідно із законодавством.

6.7. Директор Музею, його заступники та керівники структурних підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Музеєм та його підрозділами, є офіційними представниками Музею, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Музею в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

 

7. Майно та фінансування

7.1. Майно Музею становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Музею.

7.2. Майно Музею, яке передане на праві оперативного управління, залишається у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Здійснюючи право оперативного управління Музей користується та розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства та договору, укладеного з управлінням майна спільної власності територіальних громад області обласної ради.

7.3. Джерелами формування майна Музею є:

7.3.1. Кошти обласного бюджету.

7.3.2. Майно, передане йому Засновниками.

7.3.3. Власні надходження Музею:

– надходження від плати за відвідування Музею та екскурсійне обслуговування;

– надходження за послуги у відповідності до угод з державними, кооперативними та громадськими установами, організаціями, підприємствами;

– доходи, одержані від кіно-, фото– та відеозйомок експозицій та виставок;

– доходи від видавничої діяльності;

– надходження від надання платних послуг, перелік яких затверджений законодавством України;

– інші власні надходження Музею.

7.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

7.3.5. Інші джерела не заборонені законодавством.

7.4. Музей має право:

– передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями;

– за погодженням з обласною радою реалізувати (списати) застаріле обладнання, прилади, апаратуру, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Музею у визначеному законодавством порядку.

7.5. Фінансування Музею здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Перевірка та ревізія порядку використання майна, фінансової діяльності Музею здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.

7.6. Музей самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Музею у визначеному законодавством порядку. Керівництво Музею несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

8. Структура

До складу Музею входять такі філії та відділи:

– історико-меморіальний музей Степана Бандери, вул. Степана Бандери, 48, с. Старий Угринів Калуського району;

– музей визвольних змагань Карпатського краю, вул.Незалежності, 55, м. Косів;

– історико-меморіальний комплекс «Дем’янів Лаз», вул.Дем’янів Лаз, 20 м.Івано-Франківськ;

– музей “Підпільна штаб-квартира Романа Шухевича”, вул.Шухевича, 7а, с. Княгиничі Рогатинського району.

 

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники Музею мають право брати участь в управлінні Музеєм через загальні збори (конференції), раду трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо покращення роботи Музею, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.2. Музей зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.3. Трудовий колектив Музею складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору

або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Музеєм.

9.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Музеєм, не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Музею регулюються колективним договором.

9.6. Право укладання колективного договору від імені адміністрації надається Директору Музею, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

9.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Музею та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.8. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.9. Оплата праці працівників Музею здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.10. Працівники Музею зобов’язані на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність.

9.11. Працівники Музею провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності Музею здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновників, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Музею вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновниками у порядку, визначеному чинним законодавством.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Музею.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Музею та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Музею.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Музеєм. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Музею (крім переданого в оперативне управління, яке повертається обласній раді) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління і органу, який призначив ліквідаційну комісію. У разі ліквідації Музею його активи передаються іншій неприбутковій установі відповідного виду або зараховуються до бюджету.

Передана в користування Музею будівля на вул. Тарнавського, 22 у м. Івано-Франківську повертається Івано-Франківському обласному історико-просвітницькому товариству “Меморіал” ім. Василя Стуса.

10.7. У разі ліквідації Музею порядок подальшого використання його зібрань визначають Засновники за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

10.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.9. Музей є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]