Про зміну найменування Прикарпатського військово- спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Чотирнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.05.2022                            м. Івано-Франківськ                 № 425-14/2022

 

Про зміну найменування
Прикарпатського військово-
спортивного ліцею-інтернату
Івано-Франківської обласної ради

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 672 “Про затвердження Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою”, наказу Міністерства оборони України від 02.07.2021 № 188 “Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування для військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою” обласна рада

вирішила:

 1. Змінити найменування Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (місцезнаходження: вулиця Сірика, 1а, місто Надвірна, Надвірнянський район) на Прикарпатський військово-спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради.
 2. Затвердити Статут Прикарпатського військово-спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради (додається).
 3. Начальнику Прикарпатського військово-спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради М. Мартинюку забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту закладу.
 4. Департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації (В. Кімакович) здійснювати фінансування Прикарпатського військово-спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради в межах кошторисних призначень на ці цілі.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол № 01 від 20.01.2022 року                                                         Рішення обласної ради
Голова благочинного                                                                                    від 11.05.2022 № 425-14/2022
культурно-освітнього фонду імені
Патріарха Йосипа Сліпого
____________ Галина Дичковська

  

СТАТУТ
ПРИКАРПАТСЬКОГО
ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

   

м. Івано-Франківськ
2022


 

1. Загальні положення

1.1. Прикарпатський військово-спортивний ліцей – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття освіти військового профілю для ліцеїстів з 13 років одночасно із здобуттям базової та профільної середньої освіти.

Прикарпатський військово-спортивний ліцей створений відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 10.10.1995 року “Про відкриття військово-спортивного ліцею в смт. Богородчани”.

Рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради від 04.06.2004.
№ 401-11/2004 для розміщення Прикарпатського військово-спортивного ліцею передано майновий комплекс військового містечка у м. Надвірній, вул. Сірика, 1 а.

Відповідно до наказу начальника управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 14.08.2009 року № 396 Прикарпатський військово-спортивний ліцей з 25.08.2009 року переведено з смт. Богородчани у м. Надвірну.

1.2. Прикарпатський військово-спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради (далі – Ліцей) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.3. Власником Прикарпатського військово-спортивного ліцею є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.4. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. Засновниками Ліцею є юридичні особи: Івано-Франківська обласна рада та благочинний культурно-освітній фонд імені Патріарха Йосипа Сліпого, які уклали Установчий договір про заснування ліцею 14 лютого 1996 року.

1.6. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, укладеними в установленому законодавством порядку, Положенням про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями  Власника, Уповноваженого органу управління та цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, укладеними в установленому законодавством порядку.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повна назва закладу освіти українською мовою – Прикарпатський військово-спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради.

2.2. Юридична адреса: 78405, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. Сірика, 1a.

3. Юридичний статус Ліцею

3.1. Ліцей є юридичною особою.

3.2. Ліцей є неприбутковою організацією.

3.3. Ліцей користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.

3.4. Для здійснення діяльності Ліцей залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.5. Ліцей має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп, власну символіку, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору і діє на підставі статуту, який затверджується Власником.

3.6. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Ліцею, а Ліцей не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.7. Ліцей відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно Ліцею не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.8. Ліцей у встановленому порядку встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.9. Ліцей самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Ліцею у визначеному законодавством порядку.

3.10. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Ліцею;

– прийняття рішення про затвердження статуту Ліцею та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади начальника Ліцею відповідно до чинного законодавства України та цього статуту;

– заслуховування звітів начальника Ліцею про виконання функціональних обов’язків та умов контракту перед розглядом питання щодо продовження трудових відносин з керівником закладу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– створення філій Ліцею без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України;

– фінансування виконання стратегії розвитку Ліцею, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти.

3.11. До компетенції Уповноваженого органу управління належать:

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Ліцею, затвердження проєкту статуту Ліцею та здійснення контролю за його дотриманням;

– оголошення конкурсного відбору на посаду начальника Ліцею, забезпечення його проведення, укладення контракту з начальником, відібраним у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, на підставі рішення Власника;

– вносити пропозиції Власнику щодо звільнення з посади начальника Ліцею з підстав, передбачених законодавством про працю, статутом Ліцею, контрактом;

– розривати контракт із начальником Ліцею з підстав, визначених законами про працю, статутом Ліцею та контрактом, на підставі рішення Власника;

– приймати рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки начальника Ліцею згідно з порядком, затвердженим рішенням Власника;

– приймати рішення про звільнення з посади начальника Ліцею у зв’язку з припиненням строку дії контракту та з ініціативи начальника Ліцею про звільнення його з посади за власним бажанням;

– затверджувати за поданням Ліцею стратегію розвитку закладу;

– утворювати піклувальну раду Ліцею;

 • вирішувати питання про заохочення керівника Ліцею або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законодавством;

– забезпечити ліцеїстам можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації Ліцею;

– здійснювати контроль за використанням Ліцеєм публічних коштів;

– здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

– затверджувати кошторис Ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та контролювати його виконання;

– здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу;

– погоджувати штатний розпис Ліцею.

3.12. Основними завданнями Ліцею є:

 • забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • формування у ліцеїстів компетентностей, визначених Стандартом спеціалізованої освіти військового спрямування для військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою;
 • виконання вимог стандартів освіти, підготовка ліцеїстів для подальшого вступу до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і подальшого проходження служби у секторі безпеки і оборони;
 • формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, уміннями та навичками, відповідного рівня військово-прикладної фізичної підготовки;
 • формування у ліцеїстів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
 • утвердження поваги до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • виховання у ліцеїстів поваги до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формування у ліцеїстів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового спрямування, необхідної для подальшого їх вступу і навчання у закладах вищої військової освіти, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти.

3.13. Ліцей проводить свою діяльність на рівні профільної середньої освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.

3.14. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію завдань, визначених Законом України “Про освіту”;

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

3.15. Мовою освітнього процесу у Ліцеї є державна мова.

3.16. Відповідно до ст. 4 Закону України “Про повну загальну середню освіту” ліцей має два рівні:

 • базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти (8-9 навчальні взводи, протягом двох років навчання). На даному рівні здійснюється допрофільна підготовка, формується у ліцеїстів готовність до подальшого здобуття загальної середньої освіти військово-спортивного профілю;
 • профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти (10-11(12) навчальні взводи, протягом двох (трьох) років навчання). На третьому рівні здійснюється поглиблена допрофесійна підготовка військового спрямування, необхідна для подальшого вступу і навчання у закладах вищої військової освіти.

Час навчання у Ліцеї передбачає виконання здобувачами освіти ліцею вимог до результатів навчання визначених державними стандартами загальної середньої освіти, державним стандартом спеціалізованої освіти військового спрямування для військово-спортивних ліцеїв.

3.17. Ліцей має право:

– проходити у встановленому порядку інституційний аудит;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану освітньої програми;

– спільно із закладами вищої освіти, Інститутом інноваційних освітніх технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів, у тому числі на базі вітчизняних та зарубіжних науково-методичних центрів;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб, додаткових джерел фінансування: доходи від наданих платних послуг, благодійні внески, інші надходження, не заборонені законодавством;

– розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, культурних підрозділів для впровадження спортивної діяльності; Ліцей може мати власну або орендовану спортивну базу, стаціонарні або тимчасові спортивно-оздоровчі табори, користуватися спорудами, базами спортивних товариств та інших організацій на договірній основі;

– здійснювати самостійно видавничу діяльність (випуск власної газети, навчальної та науково-методичної літератури, експрес-інформації тощо);

– брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів та проведенні науково-дослідної, експериментальної пошукової роботи;

– за рахунок кошторисних призначень та позабюджетних коштів здійснювати відрядження вихованців та спеціалістів Ліцею для участі у спортивних змаганнях;

– встановлювати власну символіку і атрибутику: емблему, прапор та інші;

– Ліцей може користуватися іншими правами, визначеними чинним законодавством;

– організовувати спільні заходи з комунальним підприємством “Обласний пластовй вишкільний центр” Івано-Франківської обласної  ради.

Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

4. Організація освітнього процесу

4.1. Освітній процес у Ліцеї здійснюється відповідно до освітньої програми (освітніх програм), розробленої (розроблених) на основі державних стандартів повної загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування для військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою.

Освітня (освітні) програма Ліцею розробляється (розробляються) на основі типових освітніх програм. Під час складення освітньої програми враховується спрямованість підготовки ліцеїстів на подальшу службу в Збройних Силах України, інших складових сектору безпеки і оборони.

Освітні програми Ліцею схвалюються педагогічною радою Ліцею та затверджуються центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить Ліцей.

4.2. З метою забезпечення належного рівня здобуття ліцеїстами загальної середньої та спеціалізованої освіти за військовим спрямуванням дозволяється здійснювати перерозподіл навчального часу між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення, і вибірковими освітніми компонентами в межах, визначених нормативними документами.

Загальна середня та спеціалізована освіта за військовим спрямуванням ліцеїстів досягається шляхом впровадження профільного навчання, вивчення спеціальних курсів, факультативів тощо.

Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до стратегії розвитку Ліцею і плану освітньої роботи на рік.

У стратегії розвитку Ліцею відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи росту Ліцею, як правило, на п’ять років.

План освітньої роботи на рік затверджується педагогічною радою Ліцею.

4.3. На основі освітньої програми Ліцей складає та затверджує робочий навчальний план на поточний навчальний рік, що є складовою освітньої програми Ліцею.

4.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що дозволяють забезпечувати виконання статутних завдань та забезпечення належного рівня здобуття ліцеїстами загальної середньої та спеціалізованої освіти за військовим спрямуванням.

Ліцей здійснює освітній процес за денною формою навчання з проживанням здобувачів освіти у Ліцеї.

4.5. Щоденна кількість і послідовність навчальних, навчально-тренувальних занять визначається розкладом навчальних занять, що складається відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та затверджується начальником Ліцею.

4.6. Класи в Ліцеї іменуються навчальними взводами, які поділяються на навчальні відділення і об’єднуються у навчальні роти.

Наповнюваність класів у Ліцеї та порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), регулюються законодавством.

4.7. Ліцей проводить освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти на підставі наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює її на своєму веб-сайті.

4.8. Порядок організації освітнього процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, умінь і навичок, порядок проведення державної підсумкової атестації ліцеїстів, терміни початку і закінчення навчального року та тривалість канікул встановлюються Ліцеєм відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.

Структура навчального року визначається режимом роботи Ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою закладу.

Навчальний рік у Ліцеї розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням перебування ліцеїстів у літньому польовому навчальному таборі. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням освітніх програм з усіх предметів, але не може бути менше як 190 робочих днів (без урахування часу на проведення державної підсумкової атестації).

Розклад уроків складається відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану закладу з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог і затверджується наказом начальника Ліцею.

Тривалість уроку становить 45 хвилин. При кількості більше однієї години з предмета на тиждень заняття можуть проводитися парами. Тривалість перерв між уроками визначається розпорядком дня Ліцею.

У другій половині дня проводиться самопідготовка ліцеїстів до занять під керівництвом вихователів. Час на виконання завдань самостійної підготовки визначається Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти.

4.9. Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання ліцеїстів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники Ліцею.

Переведення ліцеїстів до наступних класів, відрахування з Ліцею здійснюється у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

4.10. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у Ліцеї встановлюється загальна кількість ліцеїстів – 360.

4.11. Зарахування до Ліцею здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням результатів медичного огляду та професійно-психологічного відбору у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

4.12. Під час освітнього процесу в Ліцеї проводяться також заняття військово-прикладного характеру, спортивні змагання, відвідування військових частин, закладів вищої військової освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, музеїв, підприємств тощо. Час для проведення занять визначається режимом роботи Ліцею, що затверджується наказом начальника Ліцею.

4.13. У Ліцеї проводяться:

 • урочисті шикування (мітинги) з нагоди посвяти осіб, які вступили до Ліцею;
 • складення присяги ліцеїста;
 • відкриття та закриття літнього польового навчального табору;
 • випуски ліцеїстів.

4.14. Ліцеїсти можуть залучатися до участі в парадах військ, військово-патріотичних заходах.

4.15. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у Ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні і позаліцейні заняття та заходи, передбачені розкладом, самостійна робота за індивідуальними планами, участь у змаганнях, централізовані навчально-тренувальні збори, робота в спортивно-оздоровчих таборах, навчання у польових навчальних таборах, що спрямовується на задоволення інтересів ліцеїстів, їх виховання та розвиток.

4.16. У Ліцеї діє система оцінювання навчальних досягнень, яка встановлена Міністерством освіти і науки України. У балах виставляється поточна оцінка, тематична, семестрова, річна, скоригована, оцінка за державну підсумкову атестацію, інші види навчальної діяльності.

4.17. Оцінювання відповідності результатів навчання ліцеїстів, які завершили здобуття базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Після завершення здобуття базової середньої чи профільної середньої освіти ліцеїсти, крім державної підсумкової атестації, повинні пройти атестацію з навчальних предметів, визначених стандартом спеціалізованої освіти військового спрямування. Зміст, форми і порядок проведення атестації в ліцеї затверджуються Міністерством оборони України.

Після завершення навчання за освітньою програмою базової середньої чи профільної середньої освіти на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації ліцеїсти отримують відповідні документи про освіту. А після завершення навчання за освітньою програмою профільної середньої освіти ліцеїсти отримують також нагрудний знак, зразок якого затверджує Власник Ліцею.

За результатами навчання ліцеїсти нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники Ліцею – похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями (золотою “За високі досягнення у навчанні”, срібною “За досягнення у навчанні”) відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Заохочення і відзначення ліцеїстів за спортивні досягнення, творчі здобутки здійснюється згідно з Положенням про заохочення та відзначення ліцеїстів, затвердженим рішенням педагогічної ради Ліцею.

4.18. Ліцеїсти під час навчання безоплатно проживають у спеціально обладнаних приміщеннях Ліцею (особи жіночої статі – в окремих спеціально обладнаних приміщеннях), здобувають освіту та забезпечуються за рахунок Власника харчуванням, спеціальним одягом, речовим майном та стипендіями в порядку та за нормами, що передбачені законодавством.

4.19. Ліцеїсти забезпечуються військовою формою одягу за зразком, затвердженим Міністерством оборони України.

4.20. Харчування ліцеїстів здійснюється згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”.

4.21. Ліцеїсти забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штатного розпису Ліцею.

4.22. Ліцеїстам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачується грошове забезпечення відповідно до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” у порядку та розмірі, встановлених законодавством.

5. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу є:

– ліцеїсти;

– педагогічні працівники;

– адміністрація, навчально-технічний персонал, інші спеціалісти Ліцею;

– батьки (особи, які їх замінюють);

– представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь в освітній роботі.

5.2. Особам, які зараховуються на навчання до Ліцею, наказом начальника Ліцею присвоюється навчальне звання “ліцеїст” і видається посвідчення встановленого зразка.

5.3. Ліцеїсти мають право:

– на якісні освітні послуги;

– на справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– на відзначення успіхів своєї діяльності;

– користуватися навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою закладу;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля ліцеїстів;

– на захист, під час освітнього процесу, від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

– на забезпечені і нешкідливі умови навчання та праці.

5.4. Ліцеїсти зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом спеціалізованої освіти військового спрямування для військово-спортивного ліцею;

– дотримуватися статуту Ліцею, правил внутрішнього порядку Ліцею;

– бережливо ставитися до майна закладу;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

– повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

5.5. Ліцеїсти відповідно до правил внутрішнього порядку Ліцею та розпорядку дня, що затверджується наказом начальника Ліцею, можуть залучатися до чергувань, а також до самообслуговування, різних видів іншої суспільно корисної праці з урахуванням віку і фізичних можливостей за умови дотримання норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

5.6. Залучення ліцеїстів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних із реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

5.7. Ліцеїсти, які проявили лідерські якості, мають високий рівень результатів навчання та дисципліни, можуть бути призначені на посади командирів навчальних відділень та заступників командирів навчальних взводів. Наказом начальника Ліцею цим ліцеїстам присвоюються такі навчальні звання:

– командиру навчального відділення – молодший віце-сержант, віце-сержант;

– заступнику командира навчального взводу – віце-сержант, старший віце-сержант;

– головному сержанту навчальної роти – головний віце-сержант.

Ліцеїстам, які мають високі досягнення в навчанні та підтриманні дисципліни, наказом начальника Ліцею може бути присвоєно навчальне звання “старший ліцеїст”.

5.8. Педагогічним працівником Ліцею повинна бути особа, яка має педагогічну освіту, вищу освіту та професійну кваліфікацію, вільно володіє державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійний обов’язок.

Прийняття на посади педагогічних та інших працівників Ліцею і звільнення з цих посад здійснюється наказами начальника Ліцею відповідно до вимог законодавства про працю.

Педагогічні працівники Ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту” та законодавства про працю.

Педагогічні працівники Ліцею, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

5.9. Командир навчальної роти – старший офіцер-вихователь безпосередньо підпорядковується начальнику Ліцею і призначається на посаду з числа осіб офіцерського складу, які мають вищу освіту ступеня не нижче магістра, досвід військової служби на посадах офіцерського складу не менше восьми років, вільно володіють державною мовою, фізичний і психічний стан яких дозволяє провадити професійну діяльність.

Посада командира навчальної роти – старшого офіцера-вихователя може бути заміщена згідно з вимогами законодавства цивільною особою, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж роботи не менше восьми років, фізичний і психічний стан якої дозволяє провадити професійну діяльність.

5.10. Командир навчального взводу – офіцер-вихователь безпосередньо підпорядковується командиру навчальної роти – старшому офіцеру-вихователю і призначається на посаду з числа громадян України, які мають вищу освіту ступеня не нижче бакалавра, вільно володіють державною мовою, стан фізичного і психічного здоров’я яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

5.11. Крім прав, що визначаються статутами Збройних Сил України, командири рот – старші офіцери-вихователі та командири взводів – офіцери-вихователі мають право:

– брати участь у розробці і обговоренні питань навчальної, методичної, виховної роботи, інших напрямів діяльності Ліцею;

– бути присутніми на заняттях, що проводяться з ліцеїстами підпорядкованих їм підрозділів;

– брати участь у дискусіях, конференціях і семінарах, пов’язаних з вдосконаленням та організацією освітнього процесу.

5.12. Крім обов’язків, що визначаються статутами Збройних Сил України, командири рот – старші офіцери-вихователі та командири взводів – офіцери-вихователі зобов’язані:

– бути обізнаними з основними вимогами керівних документів щодо організації освітнього процесу в Ліцеї, вимогами освітніх програм та основним змістом програм навчальних дисциплін підготовки ліцеїстів;

– знати особисті якості ліцеїстів, їх поточну успішність навчання, розвивати і удосконалювати в них військово-професійні якості, фізичну витривалість, виховувати у ліцеїстів цілеспрямованість, волю, ретельність, високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість;

– формувати у ліцеїстів прагнення до постійного збагачення та оновлення знань, навичок організації навчальної праці, здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань;

– здійснювати постійний контроль і надавати допомогу ліцеїстам у навчанні, організації та забезпеченні їх самостійних занять, підтримувати постійний зв’язок із педагогічними працівниками і батьками (особами, які їх замінюють);

– брати участь у проведенні занять з ліцеїстами із загальновійськових дисциплін;

– бути для ліцеїстів взірцем бездоганного виконання службового обов’язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі;

– виявляти турботу за своєчасне і повне забезпечення ліцеїстів усіма видами утримання, створення їм умов для творчого опанування знань;

– забезпечувати захист ліцеїстів від булінгу (будь-яких форм фізичного, психічного насильства) та проводити роботу із запобігання шкідливим звичкам;

– брати участь у профорієнтації ліцеїстів, у відборі їх для вступу після закінчення Ліцею до закладів вищої військової освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

5.13. Педагогічні працівники мають право на:

– академічну свободу та педагогічну ініціативу;

– захист професійної честі, гідності;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

– проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів, розроблення та впровадження авторських навчальних програм;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовується в освітньому процесі;

– самостійний вибір форм, методів, засобів освітньої роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею;

– матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до діючого законодавства;

– моральні і матеріальні заохочення відповідно до трудового внеску;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

– за подання начальника Ліцею, за високі професійні досягнення, представлятися до нагород: Грамота, Подяка або цінний подарунок голови обласної ради.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.14. Педагогічні працівники зобов’язані:

– виконувати статут Ліцею, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту або трудового договору, посадову інструкцію;

– виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

– постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

– настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі. Виховувати повагу до батьків, духовних, історичних цінностей України, до державного соціального устрою, бережливого ставлення до навколишнього середовища;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– виконувати розпорядження адміністрації Ліцею, Уповноваженого органу управління;

– сприяти зростанню іміджу Ліцею;

– захищати ліцеїстів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати шкідливим звичкам;

– брати участь у роботі педагогічної ради, різних загальних і групових форм методичної роботи;

– повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідками якого були особисто або інформацію, яку отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу.

5.15. Посадові інструкції осіб з числа педагогічних працівників розробляються в установленому законодавством порядку і затверджуються начальником Ліцею.

5.16. Обсяг педагогічного навантаження, порядок його розподілу та перерозподілу визначається законодавством.

5.17. Атестація педагогічних працівників Ліцею здійснюється в установленому законодавством порядку.

5.18. Педагогічні працівники, які порушують статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, умови Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Ліцею, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.19. Батьки (особи, які їх замінюють) ліцеїстів є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їх дітей до Ліцею.

Батьки (особи, які їх замінюють) ліцеїстів мають право:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

– звертатися до органів державного управління з питань навчання, виховання дітей;

– брати участь у громадському самоврядуванні Ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Ліцею;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– отримувати інформацію про діяльність Ліцею, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Ліцеї та його освітньої діяльності;

– подавати керівництву або Уповноваженому органу управління Ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

– вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

– брати участь у покращенні організації освітнього процесу та вдосконаленні і поповненні матеріально-технічної бази Ліцею.

5.20. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов’язані:

– виховувати у ліцеїстів повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

– сприяти виконанню здобувачем освіти Ліцею освітньої програми та досягненню передбачених ними результатів навчання;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

– формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– формувати у ліцеїстів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– виховувати у ліцеїстів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Ліцею;

– сприяти керівництву Ліцею у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

– виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Ліцеї.

5.21. В освітньому процесі Ліцею можуть брати участь представники:

– Збройних Сил України;

– правоохоронних органів;

– інших силових структур;

– інших організацій та підприємств на підставі укладених договорів в межах, визначених чинним законодавством і статутом Ліцею.

5.22. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися статуту Ліцею;

– виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації;

– дотримуватися педагогічної етики та моралі;

– захищати ліцеїстів від різних форм фізичного та психічного впливу.

5.23. За успіхи у навчанні для учасників освітнього процесу адміністрацією Ліцею встановлюються різні форми моральних та матеріальних заохочень.

5.24. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту Ліцею, інших керівних документів на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення, встановлені чинним законодавством та правилами внутрішнього порядку Ліцею.

6. Управління Ліцеєм

6.1. Безпосереднє керівництво Ліцеєм здійснює його начальник.

Посаду начальника Ліцею може обіймати громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшов конкурсний відбір та визнаний переможцем конкурсу відповідно до Закону України ”Про повну загальну середню освіту”.

6.2. Начальник Ліцею призначається на посаду Власником на пленарному засіданні обласної ради за результатами конкурсу.

Організація проведення конкурсу на посаду начальника Ліцею здійснюється Уповноваженим органом управління відповідно до вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту” та положення про конкурс, затвердженого Власником Ліцею.

Підставами для дострокового звільнення начальника Ліцею є:

 • порушення вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту” щодо мови освітнього процесу;
 • порушення вимог статей 30 і 31 Закону України “Про освіту”;
 • порушення прав ліцеїстів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
 • систематичне неналежне виконання інших обов’язків начальника Ліцею;
 • неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

6.3. Начальник Ліцею здійснює безпосереднє управління Ліцеєм і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Ліцею.

Начальник Ліцею в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання особовим складом Ліцею.

Начальник Ліцею відповідає за морально-психологічний стан, індивідуальну підготовку, військову і трудову дисципліну особового складу, якість та повноту виконання освітніх програм, стан навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи, збереження майна Ліцею та забезпечення контролю за ефективністю його використання.

6.4. Начальник Ліцею має право:

 • діяти від імені Ліцею без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;
 • підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Ліцею;
 • приймати рішення щодо діяльності Ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Ліцею та його коштами;
 • призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначати режим роботи Ліцею;
 • ініціювати перед Власником або Уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
 • звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти з заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Ліцею;
 • приймати рішення з інших питань діяльності Ліцею.

6.5. Начальник Ліцею зобов’язаний:

 • виконувати закони України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати діяльність Ліцею;
 • розробляти проєкт кошторису та подавати його Уповноваженому органу управління на затвердження;
 • забезпечити утримання та розвиток Ліцею, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
 • забезпечити дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень Ліцею;
 • надавати щороку Уповноваженому органу управління пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організовувати фінансово-господарську діяльність Ліцею;
 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Ліцею;
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку Ліцею;
 • затверджувати посадові інструкції працівників Ліцею;
 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Ліцею;
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників;
 • затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Ліцеї, забезпечити її створення та функціонування;
 • контролювати виконання педагогічними працівниками та ліцеїстами освітньої програми;
 • забезпечувати здійснення контролю за досягненням ліцеїстами результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування для військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, з посиленою військово-фізичною підготовкою;
 • сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Ліцею;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Ліцеї;
 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя ліцеїстів та працівників Ліцею;
 • створювати в Ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню ліцеїстів відповідно до законодавства;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України “Про освіту”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про відкритість використання публічних коштів” та інших законів України;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування ліцеїстів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
 • звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Ліцею;
 • оприлюднювати всю публічну інформацію відповідно до вимог законів України “Про освіту”, “Про доступ до публічної інформації” та “Про відкритість використання публічних коштів”;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Власником, установчими документами Ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором/контрактом.

Начальник Ліцею зобов’язаний проходити курси підвищення кваліфікації з управлінської діяльності згідно чинного законодавства.

6.6. Начальник Ліцею підпорядковується Власнику Ліцею та Уповноваженому органу управління.

6.7. На час відсутності начальника поточне керівництво здійснює його заступник.

6.8. На посаду заступника начальника Ліцею може бути призначений військовослужбовець або така посада може бути заміщена в установленому законодавством порядку цивільною особою, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше двох років, фізичний і психічний стан якої дозволяє провадити професійну діяльність.

Функціональні обов’язки заступника начальника Ліцею розробляються в установленому законодавством порядку і затверджуються начальником Ліцею.

6.9. Для забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку ліцеїстів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань Ліцею в його штатному розписі передбачається посада практичного психолога.

Практичний психолог підпорядковується начальнику Ліцею з усіх питань діяльності. Повноваження практичного психолога визначаються посадовою інструкцією, яка розробляється в установленому законодавством порядку і затверджується начальником Ліцею.

6.10. У Ліцеї може утворюватись піклувальна рада, діяльність якої регулюється законами України та цим статутом.

Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Ліцею, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Ліцею з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

Піклувальна рада:

 • аналізує та оцінює діяльність Ліцею і його керівника;
 • розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Ліцею та аналізує стан їх виконання;
 • сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законодавством;
 • проводить моніторинг виконання кошторису Ліцею і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником Ліцею;
 • має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту Ліцею;
 • здійснює інші повноваження, визначені установчими документами Ліцею.

Склад піклувальної ради формується Уповноваженим органом управління з урахуванням пропозицій органів управління Ліцею, органів громадського самоврядування Ліцею, відповідної постійної комісії обласної ради в галузі освіти.

До складу піклувальної ради не можуть входити ліцеїсти та працівники Ліцею, для якого вона утворюється.

Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформляються протоколом засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

6.11. Колегіальним органом управління Ліцею є педагогічна рада. Головою педагогічної ради Ліцею є його начальник.

6.12. До складу педагогічної ради входять начальник Ліцею, його заступники, усі педагогічні працівники, командири навчальних рот – старші офіцери-вихователі та командири навчальних взводів – офіцери-вихователі, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, бібліотекар та голова органу батьківського самоврядування.

6.13. Педагогічна рада Ліцею:

 • схвалює стратегію розвитку Ліцею та річний план роботи;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення ліцеїстів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення ліцеїстів та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Ліцею;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом Ліцею до її повноважень.

6.14. Робота педагогічної ради планується і проводиться відповідно до потреб освітнього процесу в Ліцеї. Кількість засідань педагогічної ради визначається потребами освітнього процесу, але вони повинні проводитися не рідше ніж чотири рази на рік. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення ухвалюються більшістю голосів членів педагогічної ради, оформляються протоколами, які вводяться в дію наказами начальника Ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в Ліцеї.

6.15. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори (конференція) колективу Ліцею. Загальні збори (конференції) скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше двох третин працівників ліцею. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх працівників.

Право скликати збори мають учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, начальник Ліцею, Власник, Уповноважений орган управління.

Загальні збори:

– заслуховують звіт начальника Ліцею про роботу у здійсненні керівництва Ліцеєм;

– розглядають питання освітньої, фінансової, господарської діяльності Ліцею;

– розглядають та схвалюють проєкт колективного договору;

– затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

– розглядають інші найважливіші напрями діяльності Ліцею.

6.16. З метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей ліцеїстів, відповідно до положень, діють органи учнівського самоврядування – Рада сержантів та Комісія Честі ліцеїстів.

Начальник Ліцею сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

6.17. З метою захисту прав та інтересів ліцеїстів, організації їх дозвілля та оздоровлення у Ліцеї діють органи батьківського самоврядування. У кожному навчальному взводі (класі) обирається батьківський комітет, який очолює голова. Голови батьківських комітетів навчальних взводів входять до загальноліцейного батьківського комітету. Голова загальноліцейного батьківського комітету обирається на першому організаційному засіданні даного комітету на початку нового навчального року.

Органи батьківського самоврядування Ліцею можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування Ліцею.

7. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база Ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі Ліцею.

7.2. Майно Ліцею є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Ліцей користується та володіє майном відповідно до законодавства та Договору, укладеного з Власником.

7.3. Ліцей відповідно до діючого законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Ліцею проводиться лише у випадках, передбачених діючим законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до діючого законодавства.

7.5. Ліцей самостійно використовує бюджетні та позабюджетні кошти відповідно до єдиного кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому порядку.

8. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється на основі її кошторису.

8.2. Фінансування ліцею здійснюється з державного, місцевого бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України.

Іншими джерелами фінансування ліцею можуть бути:

 • благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
 • гранти;
 • інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

8.3. Доходи (прибутки) Ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у статуті Ліцею.

8.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) Ліцеєм або їх частини забороняється серед Власника, Засновників, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

8.5. Ліцей має право на придбання і оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, ініціювати передачу майна в оренду, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють покращенню соціально-побутових умов ліцеїстів та працівників.

8.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.

8.7. Звітність про діяльність Ліцею подається відповідно до чинного законодавства.

9. Міжнародне співробітництво

9.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проєктів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Ліцей за погодженням з Уповноваженим органом управління має право відповідно до діючого законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10. Контроль за діяльністю Ліцею

10.1. Контроль за діяльністю Ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері освітнього рівня загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України та її територіальний орган. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею є інституційний аудит, що проводиться Державною службою якості освіти України та її територіальним органом не більше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У період між інституційним аудитом проводяться перевірки (інспектування) Ліцею з питань, пов’язаних з освітньою, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану освітньої, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

11. Реорганізація або ліквідація Ліцею

11.1. Припинення діяльності Ліцею здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

11.2. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Ліцею його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцею. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Власнику.

11.4. Ліквідаційна комісія зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені строки.

11.5. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Ліцею, що ліквідується.

11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.7. Ліцей вважається ліквідованим (реорганізованим) з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]