Про затвердження Статуту Рогатинської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.11.2022                            м. Івано-Франківськ                 № 551-17/2022

 

 

Про затвердження Статуту
Рогатинської спеціальної школи
Івано-Франківської обласної ради

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вимоги статті 9 розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 “Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр”(зі змінами),  Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016  № 205-5/2016,  Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 17.05.2019 № 1135-28/2019, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Статут Рогатинської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради (ЄДРПОУ 23804422) в новій редакції, що додається.
  2. Директору Рогатинської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради М. Кривун забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Рогатинської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 11.11.2022 № 551-17/2022

 

 

 

СТАТУТ
Рогатинської спеціальної школи
Івано-Франківської обласної ради
(ЄДРПОУ 23804422)
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2022 рік


 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рогатинська спеціальна школа Івано-Франківської обласної ради (далі – Спеціальна школа) є закладом загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку.
1.2. Спеціальна школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальним закладом). Власником спеціальної школи є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради.
1.3. Засновником Спеціальної школи є Івано-Франківська обласна рада (далі – Засновник).
1.4. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
1.5. Спеціальна школа діє на підставі установчих документів, що розробляються відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”, Положення про спеціальну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 (зі змінами) (далі – Положення), рішень Засновника, прийнятих в межах його повноважень.
1.6. Інформація про Спеціальну школу відображається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
1.7. Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”, наказами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, рішеннями Засновника, Уповноваженого органу управління, іншими актами законодавства, Положенням та цим Статутом.

II. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
2.1. Найменування:
– повне українською мовою:
РОГАТИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
– скорочене українською мовою:
РОГАТИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА;
– повне англійською мовою:
ROHATYN SPECIAL SCHOOL OF IVANO-FRANKIVSK REGIONAL COUNCIL;
– скорочене англійською мовою:
ROHATYN SPECIAL SCHOOL.
2.2. Місцезнаходження і юридична адреса: 77000, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Рогатин, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 3.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
3.1. Головною метою діяльності Спеціальної школи є забезпечення здобуття дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку, загальної середньої освіти на одному чи кількох її рівнях шляхом спеціально організованого освітнього процесу та надання корекційно-розвиткових послуг.
3.2. Основними завданнями Спеціальної школи є:
1) створення умов для здобуття освіти учнями шляхом належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості учнів;
2) забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу учнів;
3) надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) учням та дітям, які не є учнями Спеціальної школи;
4) забезпечення навчання учнів за допомогою найбільш прийнятних для них методів і способів спілкування в освітньому середовищі, які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному розвитку;
5) викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) з урахуванням можливостей та потреб учнів способами, що є найбільш прийнятними для учнів Спеціальної школи, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів), використання допоміжних засобів для навчання;
6) організація освітнього процесу, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, визначених законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”;
7) засвоєння учнями норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, забезпечення розвитку природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення, соціалізації учнів; сприяння всебічному розвитку учнів; надання консультацій батькам (іншим законним представникам) учнів та їх активне залучення до освітнього процесу.
3.3. Мовою освітнього процесу у Спеціальній школі є державна мова відповідно до Конституції України, статті 7 Закону України “Про освіту”.

IV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
4.1. Спеціальна школа є юридичною особою комунальної форми власності (бюджетною установою).
4.2. Спеціальна школа утворюється відповідно до чинного законодавства і є неприбутковою організацією.
4.3. Основним видом економічної діяльності Спеціальної школи відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010
№ 457 є “Загальна середня освіта” (Клас 85.31).
4.4. Спеціальна школа здійснює діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.5. Види діяльності, що потребують відповідних дозволів та ліцензування, здійснюються Спеціальною школою після отримання необхідних документів згідно з вимогами чинного законодавства України.
4.6. Захист персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів.
4.7. Держава, Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Спеціальної школи, а Спеціальна школа не відповідає за зобов’язаннями Держави, Засновника та Уповноваженого органу управління.
4.8. До компетенції Засновника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Спеціальної школи;
– затвердження Статуту Спеціальної школи та внесення змін до нього;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Спеціальної школи відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, а також у спосіб, визначений рішенням обласної ради;
– заслуховування звітів директора Спеціальної школи про виконання функціональних обов’язків та умов контракту перед розглядом питання щодо продовження трудових відносин з директором закладу;
– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;
– створення філій Спеціальної школи без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України та затвердження положень про них;
– утворення чи ліквідація структурних підрозділів Спеціальної школи;
– фінансування виконання стратегії розвитку Спеціальної школи, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти.
4.9. Засновник Спеціальної школи зобов’язаний:
– забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази Спеціальної школи на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
– у разі реорганізації чи ліквідації Спеціальної школи забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
– забезпечити відповідно до законодавства створення в Спеціальній школі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу.
4.10. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Спеціальної школи;
– оголошувати конкурсний відбір на посаду директора Спеціальної школи, забезпечення його проведення, укладення контракту з директором, відібраним у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, на підставі рішення Засновника;
– вносити пропозиції Засновнику щодо звільнення з посади директора Спеціальної школи з підстав, передбачених законодавством про працю, Статутом Спеціальної школи, контрактом;
– розривати контракт із директором Спеціальної школи з підстав, визначених законами про працю, Статутом Спеціальної школи та контрактом, на підставі рішення Засновника;
– приймати рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки директора Спеціальної школи згідно з порядком, затвердженим рішенням Засновника;
– затверджувати за поданням Спеціальної школи стратегію розвитку закладу;
– вирішувати питання про заохочення директора Спеціальної школи або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законодавством;
– здійснювати контроль за використанням Спеціальною школою публічних коштів;
– здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
– затверджувати кошторис Спеціальної школи, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та контролювати його виконання;
– здійснювати контроль за дотриманням установчих документів Спеціальної школи;
– погоджувати штатний розпис Спеціальної школи;
– здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Спеціальній школі; розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та прийняття рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяння створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
– реалізувати інші права, передбачені законами України та іншими актами законодавства.
4.11. Засновник або Уповноважений орган управління не можуть делегувати директору, педагогічній чи піклувальній радам, органам громадського самоврядування Спеціальної школи власні повноваження, визначені законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”.

V. ПРОФІЛЬ, СТРУКТУРА ТА СТРОКИ НАВЧАННЯ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
5.1. Спеціальна школа створюється для осіб з особливими потребами, які мають порушення інтелектуального розвитку (далі – учні).
5.2. У складі Спеціальної школи для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, створюються:
– класи для учнів з легкими порушеннями інтелектуального розвитку;
– класи для учнів з помірними порушеннями інтелектуального розвитку.
У разі недостатньої кількості учнів та за умови забезпечення індивідуального підходу в один клас можуть бути зараховані учні з легкими та помірними порушеннями інтелектуального розвитку.
5.3. За наявності відповідної матеріально-технічної бази для учнів, які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, у Спеціальній школі можуть відкриватися класи з поглибленою професійною орієнтацією. Зарахування учнів до таких класів здійснюється з урахуванням побажань батьків (інших законних представників), якщо учням не протипоказане навчання за певною професією.
5.4. Спеціальна школа може мати у своєму складі пансіон чи інші структурні підрозділи.
Директор Спеціальної школи може ініціювати перед Засновником або Уповноваженим органом управління питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів.
Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів Спеціальної школи та на підставі положення про нього, затвердженого директором Спеціальної школи.
5.5. Спеціальна школа може мати у своєму складі філії. Філії не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положення, розробленого на основі Типового положення про філію закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 № 1568.
5.6. Гранична наповнюваність класів становить для учнів:
1) з легкими порушеннями інтелектуального розвитку – дванадцять осіб;
2) з помірними порушеннями інтелектуального розвитку – шість осіб.
Гранична наповнюваність класу, визначена цим пунктом, може бути збільшена відповідно до рішення директора Спеціальної школи, але не більш як на одну особу.
5.7. Клас створюється за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності класів.
5.8. До одного класу Спеціальної школи можуть зараховуватися учні різного віку за умови, якщо їх різниця у віці становить не більше двох років. Для учнів початкових класів можуть бути створені з’єднані класи початкової школи (класи-комплекти), які діють відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 944.
5.9. Для виконання освітньої програми, у тому числі її корекційно-розвиткового складника, отримання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) у Спеціальній школі створюються групи подовженого дня для учнів одного або різних років навчання з урахуванням особливостей розвитку, гранична наповнюваність яких не може перевищувати наповнюваність класів.
5.10. Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) в Спеціальній школі можуть створюватися міжкласні групи.
5.11. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Спеціальній школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.
5.12. Кількість класів, міжкласних груп та груп подовженого дня затверджується наказом директора Спеціальної школи на навчальний рік за погодженням із Уповноваженим органом управління.
5.13. Спеціальна школа може забезпечувати здобуття загальної середньої освіти на одному або на кількох її рівнях:
початкова освіта – 1-4 класи;
базова середня освіта – 5-11 класи.
Для учнів із порушеннями інтелектуального розвитку за наявності відповідної навчально-матеріальної бази може забезпечуватися здобуття профільної середньої освіти шляхом створення 12 і 13 класів.
5.14. Спеціальна школа забезпечує утримання учнів у пансіоні, що діє як її структурний підрозділ на підставі положення про нього, що розробляється відповідно до законодавства, цього Статуту та затверджується директором. Учні, які зараховані до пансіону у встановленому чинним законодавством порядку, забезпечуються навчанням, харчуванням, медичним обслуговуванням та іншими послугами відповідно до законодавства. Поселення учнів до пансіону Спеціальної школи, проживання та утримання в ньому здійснюється відповідно до Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021
№ 1131.
5.15. Для учнів одного або різних років навчання (з урахуванням вікових особливостей) у пансіоні утворюються групи, гранична наповнюваність яких не може перевищувати наповнюваності класів, визначеної згідно з Положенням.
5.16. Утримання учнів у пансіоні здійснюється за рахунок коштів Засновника Спеціальної школи та інших джерел, не заборонених законодавством.
Оплата за утримання учнів у пансіоні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” не здійснюється.
5.17. Для утримання та розвитку матеріально-технічної бази пансіону, забезпечення проживання та утримання учнів у пансіоні Спеціальна школа може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.
5.18. Учням, які проживають у пансіоні, їх батькам або іншим законним представникам можуть надаватися платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством.
5.19. Ведення обліку учнів, моніторинг інформації про їх перебування, відвідування у пансіоні та повернення на вихідні та святкові дні у свої сім’ї здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

VI. ЗАРАХУВАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Зарахування учнів до Спеціальної школи, переведення до іншого закладу освіти та відрахування здійснюється відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831.
Учні відповідно до наявних порушень їх розвитку розподіляються між класами (групами) наказом директора Спеціальної школи на навчальний рік.
6.2. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Спеціальної школи у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.
Тривалість канікул у Спеціальній школі протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.
6.3. Розклад уроків, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять складається з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, затверджується директором Спеціальної школи і не може призводити до перевантаження учнів.
6.4. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах –
40 хвилин, у 5-13 класах – 45 хвилин. Періодичність проведення перерв під час уроків (комплекс вправ з рухової активності) і тривалість перерв між уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до особливостей організації освітнього процесу та харчування.
6.5. Батьки (інші законні представники) чи учні (у разі досягнення повноліття) можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учня.
6.6. Організація навчання за індивідуальною формою здобуття освіти здійснюється відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8.
6.7. Організація навчання за дистанційною формою здобуття освіти в Спеціальній школі здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, з урахуванням особливих освітніх потреб, психофізичних особливостей та стану здоров’я учнів.
6.8. У разі здобуття освіти за індивідуальною чи дистанційною формою Спеціальна школа забезпечує створення умов для отримання учнями психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) та участі учнів у заходах Спеціальної школи.
6.9. Відповідальність за організацію харчування, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства щодо безпечності та якості харчових продуктів покладається на Засновника та директора Спеціальної школи. Харчування учнів Спеціальної школи та учнів, які проживають у пансіоні здійснюється відповідно до норм харчування та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305.
6.10. Харчування в Спеціальній школі організовується з перервами
3,5-4 години між прийомами їжі:
п’ятиразове (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) – для учнів, які проживають у пансіоні;
триразове (другий сніданок, обід, підвечірок) – для учнів, які навчаються в Спеціальній школі та перебувають у групі подовженого дня.
За потреби відповідно до структури навчального дня та за погодженням із Засновником директор Спеціальної школи може встановити для учнів, які навчаються в Спеціальній школі та перебувають у групі подовженого дня, інший режим харчування, зокрема чотириразовий (другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) із забезпеченням перерв між прийомами їжі не більше 3-4 годин.
Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків, у літній оздоровчий період (90 днів), неділю, святкові і канікулярні дні витрати на харчування збільшуються на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів.
6.11. Харчування учнів у пансіоні здійснюється тільки в дні їх фактичного проживання в ньому.
6.12. У Спеціальній школі харчування учнів здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.
6.13. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу, зокрема у класах для учнів з помірними порушеннями інтелектуального розвитку за умови граничного наповнення класів забезпечує асистент вчителя та/або асистент вихователя групи подовженого дня, педагогічне навантаження яких на одну ставку становить 25 годин на тиждень.
6.14. За необхідності соціальні потреби учнів під час освітнього процесу може задовольняти асистент учня – соціальний робітник, один із батьків (інший законний представник) або уповноважена ними особа.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
7.1. Освітній процес у Спеціальній школі забезпечує дотримання державних стандартів повної загальної середньої освіти і спрямовується на розвиток особистості учня, формування та застосування його компетентностей, має корекційну спрямованість та забезпечує засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та подальшу соціалізацію учнів.
7.2. Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється на принципах забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку дітей, їх особливих освітніх потреб.
7.3. Освітній процес у Спеціальній школі може організовуватися за такими циклами відповідно до рівнів освіти:
перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (перший і другий рік навчання);
другий цикл початкової освіти – основний (третій і четвертий рік навчання);
перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (п’ятий і шостий рік навчання);
другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання
(сьомий – одинадцятий роки навчання);
перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (дванадцятий рік навчання);
другий цикл профільної середньої освіти – профільний (тринадцятий рік навчання).
7.4. Домашні завдання в першому циклі початкової освіти (1-2 класи) не задаються. Письмові домашні завдання у другому циклі початкової освіти (3-4 класи) не є обов’язковими для виконання учнями.
Домашні завдання в 5-13 класах можуть задаватися з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються педагогічними працівниками.
7.5. Спеціальна школа для забезпечення здобуття загальної середньої освіти розробляє та використовує в освітній діяльності освітню програму.
7.6. Спрямування (академічне, професійне) здобуття учнями профільної середньої освіти визначається освітньою програмою Спеціальної школи.
Освітня програма може бути розроблена на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених відповідно до законодавства.
Рішення про використання Спеціальною школою для забезпечення здобуття загальної середньої освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою Спеціальної школи. Освітня програма, розроблена не на основі типової освітньої програми, повинна бути затверджена у встановленому законодавством порядку.
Не можуть бути затверджені та використовуватися освітні програми, що не передбачають досягнення учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти.
7.7. Освітня програма Спеціальної школи в обов’язковому порядку повинна містити корекційно-розвитковий та виховний складники, що враховують специфіку розвитку та потреби учнів.
7.8. На основі визначеного в освітній програмі Спеціальної школи навчального плану педагогічна рада погоджує, а директор затверджує річний навчальний план (один або кілька), у якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).
7.9. У Спеціальній школі повинно бути забезпечено викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для учнів відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів).
7.10. Навчання учнів Спеціальної школи повинно здійснюватися за допомогою методів і способів спілкування в освітньому середовищі (просторі) та максимально сприяти засвоєнню знань і соціальному розвитку, формуванню компетентностей для подальшого життя.
7.11. У Спеціальній школі реалізується індивідуальна освітня траєкторія, що передбачає розроблення індивідуальної програми розвитку для учнів та індивідуального навчального плану (за потреби).
Індивідуальна програма розвитку складається для кожного учня на підставі висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром.
Індивідуальна програма розвитку для учнів повинна містити: загальну інформацію про учня, інформацію про особливості та динаміку розвитку, особливості засвоєння освітньої програми (її окремих освітніх компонентів), потребу в індивідуальному навчальному плані, потребу в адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів), перелік психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги), яких потребує учень.
У разі відвідування учнем реабілітаційної установи індивідуальна програма розвитку узгоджується з індивідуальним комплексним планом реабілітації (абілітації) в такій установі.
Індивідуальна програма розвитку затверджується директором Спеціальної школи, схвалюється педагогічною радою та підписується одним з батьків (іншим законним представником) учня.
7.12. Індивідуальний навчальний план (за потреби) розробляється на підставі поданої одним з батьків (іншим законним представником) учня письмової заяви.
Індивідуальний навчальний план розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або одним з батьків (іншим законним представником), схвалюється педагогічною радою Спеціальної школи, затверджується директором та підписується одним з батьків (іншим законним представником) чи учнем особисто (у разі досягнення ним повноліття).
Індивідуальний навчальний план може містити адаптацію чи модифікацію змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів), визначати відмінні від визначених освітньою програмою послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів.
Індивідуальний навчальний план повинен забезпечувати засвоєння учнем відповідної освітньої програми Спеціальної школи із збереженням корекційно-розвиткового складника та передбачати його участь в заходах Спеціальної школи.
7.13. У Спеціальній школі створюються групи подовженого дня відповідно до Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677.
7.14. Освітній процес у групах подовженого дня організовується з урахуванням освітньої програми Спеціальної школи вихователями.
7.15. У Спеціальній школі повинні бути створені умови для організації денного відпочинку (сну) в групі подовженого дня для учнів першого класу та інших учнів, які цього потребують.
7.16. Режим роботи групи подовженого дня та організація освітнього процесу в ній повинні відповідати державним санітарним нормам.
7.17. Учні Спеціальної школи можуть перебувати в групі подовженого дня не більше шести годин на день.
На підставі заяви одного з батьків (іншого законного представника) уповноваженим ним особам дозволяється забирати учнів у будь-який час. Для таких учнів повинно бути забезпечено надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) з метою виконання індивідуальної програми розвитку.
7.18. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у Спеціальній школі і ґрунтується на принципах, визначених законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. Виховний процес у Спеціальній школі має корекційну спрямованість та здійснюється під час освітнього процесу і позашкільної роботи.
Цілі виховного процесу у Спеціальній школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.
Забороняється примусове залучення здобувачів освіти Спеціальної школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування.
7.19. У Спеціальній школі спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу створюється безпечне освітнє середовище відповідно до законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, єдність навчання, виховання і розвитку учнів.
Для всебічного розвитку учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей створюються відповідно до законодавства гуртки за інтересами, спортивні секції, до освітнього процесу залучаються заклади позашкільної освіти.
7.20. Виховання здійснюється педагогічними працівниками, у тому числі вихователями, відповідно до освітньої програми, режиму роботи Спеціальної школи та спрямовується на формування компетентностей, необхідних для успішної соціалізації учня.
7.21. У Спеціальній школі здійснюється психолого-педагогічний супровід кожного учня. З цією метою педагогічні та медичні працівники здійснюють спостереження за учнями. Результати таких спостережень обговорюються на засіданнях психолого-педагогічного консиліуму з метою уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до учня.
7.22. Психолого-педагогічний консиліум є консультативно-дорадчим органом Спеціальної школи, утворюється директором Спеціальної школи та діє на підставі установчих документів Спеціальної школи з урахуванням вимог пунктів 58, 59, 60 Положення.
7.23. Психологічне забезпечення освітнього процесу в Спеціальній школі здійснюється практичними психологами, соціально-педагогічний патронаж – соціальними педагогами.
7.24. Оцінювання результатів навчання учнів Спеціальної школи здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності). За потреби здійснюється адаптація/модифікація проведення процедури оцінювання з урахуванням особливостей учнів.
7.25. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Учні Спеціальної школи можуть бути звільнені від проходження атестації за заявою одного з батьків (інших законних представників) відповідно до законодавства.
Облік оцінювання результатів навчання учнів протягом навчального року ведеться в класних журналах. Результати навчання за рік зазначаються в особових справах учнів.
7.26. Учні, які завершили здобуття певного рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту у встановленому законодавством порядку.

VIII. НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
8.1. У Спеціальній школі забезпечується психолого-педагогічний супровід, надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога).
8.2. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) надаються в рамках корекційно-розвиткового складника освітньої програми та навчального плану з урахуванням індивідуальних програм розвитку учнів в індивідуальній або груповій формі у вигляді занять.
Заняття для учнів Спеціальної школи проводяться педагогічними працівниками у другій половині дня, крім випадків, коли проведення таких занять в індивідуальній формі у першій половині дня передбачено освітньою програмою та/або медичними приписами закладів охорони здоров’я.
8.3. Надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг (допомоги) для учнів Спеціальної школи повинно сприяти досягненню результатів навчання відповідно до державних стандартів.
8.4. Для проведення занять у груповій формі створюються міжкласні групи. У групі повинно бути не менше трьох та не більше шести осіб.
Під час формування таких міжкласних груп враховується індивідуальна програма розвитку учнів.
Проведення занять в індивідуальній формі здійснюється відповідно до індивідуальних програм розвитку учнів.
8.5. У Спеціальній школі залежно від особливостей контингенту осіб та напряму (профілю) її діяльності можуть проводитися заняття відповідно до п. 69 Положення.
8.6. У Спеціальній школі для учнів з інтелектуальними порушеннями надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) життєво-практичної спрямованості підготовки до самостійного життя на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів.
8.7. У Спеціальній школі на платній основі можуть отримувати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) діти, які не є учнями Спеціальної школи.
Послуги (допомога) таким дітям надаються відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром, або індивідуальної програми реабілітації (за наявності), або рекомендацій закладів охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, та на підставі договору між закладом освіти та батьками (іншими законними представниками) про надання таких послуг (допомоги), з урахуванням вимог абзаців 3-10 п. 72 Положення.
Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) не надаються особам, які не можуть відвідувати заклад освіти за очною формою освіти за станом здоров’я, що підтверджується довідками.
Під час встановлення карантину та запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) дітям, які не є учнями Спеціальної школи, крім занять, які проводяться індивідуально, припиняється.
Облік заходів, які були надані, здійснюється директором Спеціальної школи (або уповноваженою ним особою) через систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів.
8.8. У разі виявлення фактів жорстокого поводження з дитиною, інших проявів складних життєвих обставин директор Спеціальної школи вживає в межах компетенції заходів, визначених Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585.

IX. НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
9.1. Медичні працівники Cпеціальної школи забезпечують виконання рекомендацій, зазначених у довідці від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина.
9.2. Спеціальна школа може надавати реабілітаційні послуги (допомогу) на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності, у тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285.
9.3. Учні Спеціальної школи забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється штатними медичними працівниками у порядку, встановленому законодавством. Учні Спеціальної школи віком до 14 років забезпечуються медичним обслуговуванням за згодою одного з батьків (інших законних представників).
9.4. Заклади охорони здоров’я за місцем розташування Спеціальної школи з урахуванням особливостей контингенту учнів та напряму (профілю) діяльності Спеціальної школи разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я забезпечують проведення щороку моніторингу стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 31.
9.5. Медичні працівники Спеціальної школи здійснюють спостереження за учнями. Результати таких спостережень обговорюються на засіданнях психолого-педагогічного консиліуму з метою уточнення змісту, форм і методів проведення реабілітаційних заходів, їх результативності, застосування індивідуального підходу до учня.
9.6. Медичні та педагогічні працівники Спеціальної школи зобов’язані володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям відповідно до професійного стандарту, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.12.2020 № 2736.
9.7. Медичні працівники Спеціальної школи зобов’язані надавати учням, які перебувають у невідкладному стані, медичну допомогу відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 31.
9.8. Медичний персонал Спеціальної школи організовує проведення лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів, здійснює контроль та нагляд за фізичними навантаженнями під час навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із спортивного навантаження і фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму у Спеціальній школі.
9.9. Медичне обслуговування учнів пансіону здійснюється відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 31.

Х. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
10.1. Учасниками освітнього процесу Спеціальної школи є:
– учні;
– педагогічні працівники;
– адміністрація, навчально-технічний персонал, інші спеціалісти;
– асистенти дітей;
– батьки (законні представники).
10.2. Спеціальна школа забезпечує учням безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя.
10.3. Працівники Спеціальної школи відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я здобувачів освіти на (за) час роботи з ними, визначеної у графіку, розкладі, посадовій інструкції тощо.
10.4. Педагогічним працівником Спеціальної школи є особа, яка має педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіє державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
10.5. Медичним працівником Спеціальної школи може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідного рівня медичну освіту, забезпечує оптимальну результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
10.6. Призначення на посаду і звільнення з посади педагогічних, медичних та інших працівників здійснюється директором Спеціальної школи відповідно до чинного законодавства України.
10.7. Педагогічні, медичні, інші працівники Спеціальної школи підлягають атестації у випадках, визначених чинним законодавством України.

ХІ. УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ ШКОЛОЮ
11.1. Управління Спеціальною школою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника та Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудовим колективом.
11.2. Безпосереднє управління Спеціальною школою здійснює директор. Директор Спеціальної школи призначається на посаду за результатами конкурсного відбору рішенням Засновника на умовах контракту, укладеного з Уповноваженим органом управління. Звільняється директор Спеціальної школи з посади за рішенням Засновника відповідно до законодавства про працю.
11.3. У разі ініціативи директора про звільнення його з посади за власним бажанням рішення щодо звільнення із займаної посади і припинення дії контракту приймає Уповноважений орган управління та вчиняє всі необхідні дії, пов’язані з припиненням контракту та оформленням припинення трудових відносин за розірваним контрактом.
11.4. Директором Спеціальної школи може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та/або стаж педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти не менше п’яти років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”.
Призначення на посаду, звільнення з посади, повноваження та відповідальність директора визначаються законодавством України, рішенням обласної ради та Статутом Спеціальної школи.
11.5. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора визначаються законами, цим Статутом, контрактом про його роботу. Директор Спеціальної школи несе відповідальність за результати роботи перед Уповноваженим органом управління та Засновником.
11.6. Директор Спеціальної школи є представником закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Статутом.
11.7. Директор Спеціальної школи в межах наданих йому повноважень:
– здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Спеціальної школи;
– організовує діяльність Спеціальної школи;
– вирішує питання фінансово-господарської діяльності;
– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
– затверджує режим роботи Спеціальної школи відповідно до особливостей організації освітнього процесу з урахуванням психофізичних особливостей учнів, вимог санітарного законодавства, забезпечення реалізації корекційно-розвиткового складника освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги);
– організовує роботу з персональними даними учнів Спеціальної школи та визначає працівника, відповідального за внесення інформації до системи автоматизованої роботи інклюзивно-ресурсних центрів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1353 “Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів”;
– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;
– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування освіти;
– сприяє здоровому способу життя учнів та працівників закладу освіти;
– забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) у порядку, визначеному чинним законодавством;
– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом.
11.8. Колегіальним органом управління Спеціальною школою є педагогічна рада, повноваження якої визначені Законом України “Про повну загальну середню освіту”, Положенням та цим Статутом.
Педагогічна рада схвалює стратегію розвитку Спеціальної школи та річний план роботи, освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання, правила внутрішнього розпорядку, розглядає інші питання, віднесені законодавством та/або установчими документами Спеціальної школи до її повноважень.
11.9. Громадське самоврядування в Спеціальній школі – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в Спеціальній школі, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом у межах повноважень, визначених законодавчими актами та цим Статутом.
11.10. Громадське самоврядування у Спеціальній школі здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України “Про освіту”.
11.11. У Спеціальній школі можуть діяти:
1) органи самоврядування працівників закладу освіти;
2) органи учнівського самоврядування;
3) органи батьківського самоврядування;
4) піклувальна рада;
5) інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
11.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Спеціальної школи є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не рідше ніж один раз на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності) в порядку, визначеному законодавством.
11.13. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом Спеціальної школи і колективним договором.
11.14. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва Спеціальною школою, розглядають питання щодо освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності.
11.15. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини складу працюючих. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають: учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор, Засновник, Уповноважений орган управління.
11.16. За рішенням Засновника створюється Піклувальна рада Спеціальної школи. Її повноваження, порядок формування, відповідальність визначаються ст. 41 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, відповідними законами.

ХІІ. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
12.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном Спеціальної школи визначаються законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та іншими актами законодавства, цим Статутом.
12.2. Майно Спеціальної школи становлять будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи (якщо такі є), нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
12.3. Майно Спеціальної школи є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і належить їй на праві оперативного управління відповідно до діючого законодавства, договору, укладеного з управлінням з питань майна спільної власності територіальних громад області та не може бути вилучене, якщо інше не передбачено законодавством.
12.4. Усі питання, які стосуються укладення правочинів на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Спеціальної школи, вирішуються виключно Засновником.
12.5. Спеціальна школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
12.6. Використання матеріально-технічної бази та провадження фінансово-господарської діяльності Спеціальної школи здійснюється відповідно до законодавства. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
12.7. Будівлі, споруди і приміщення Спеціальної школи повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами з метою забезпечення безбар’єрності, доступності та інклюзії. У разі потреби забезпечується розумне пристосування з метою повноцінного включення учнів у освітній процес.
12.8. У Спеціальній школі повинні бути приміщення та обладнання для організації освітнього процесу.
12.9. У Спеціальній школі повинен бути навчальний корпус з обладнаними кабінетами, у тому числі кабінет інформатики, класами, лабораторіями, залами, майстернями, бібліотекою (медіатекою), спортивним залом та/чи майданчиком, ресурсними кімнатами та іншими приміщеннями.
12.10. Для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять у Спеціальній школі залежно від особливостей контингенту осіб та напряму (профілю) її діяльності можуть облаштовуватися кабінети та забезпечуватись обладнанням відповідно до п.79, 80 Положення.
12.11. Спеціальна школа може мати інші приміщення та транспортні засоби відповідно до потреб освітнього процесу.
12.12. Оплата праці педагогічних працівників, вихователів та вихователів груп подовженого дня Спеціальної школи здійснюється відповідно до законодавства.
12.13. Учні забезпечуються спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення відповідно до встановлених норм та Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти, затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 09.12.2020 № 1289.
12.14. Засновник забезпечує підвезення учнів до Спеціальної школи (місця навчання) та у зворотному напрямку (до місця проживання) відповідно до законодавства, у тому числі законів України “Про повну загальну середню освіту” та “Про освіту”.
12.15. Спеціальна школа має право здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до законодавства.
12.16. Здобуття загальної середньої освіти, отримання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) у Спеціальній школі її учням здійснюється безоплатно за рахунок державного та обласного бюджетів, коштів Засновника, інших джерел, не заборонених законодавством.
12.17. Спеціальна школа володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства.
12.18. Фінансово-господарська діяльність Спеціальної школи здійснюється відповідно до законодавства.
12.19. Спеціальна школа має самостійний баланс і кошторис, рахунки в органах Державної казначейської служби України, а також рахунки у фінансових установах і банках державного сектору.
12.20. Спеціальна школа може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді, мати печатку, може запроваджувати власну символіку, мати інші атрибути юридичної особи.
12.21. Спеціальна школа є бюджетною установою, видатки на яку здійснюються у встановленому законодавством порядку за рахунок:
– освітньої субвенції з державного бюджету;
– відповідного обласного бюджету;
– додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
12.22. Додатковими джерелами фінансування Спеціальної школи є:
– кошти, одержані за надання додаткових освітніх та інших платних послуг;
– благодійні внески, гранти, дарунки, інші надходження, одержані від юридичних та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку.
12.23. Спеціальна школа має право надавати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”.
12.24. Надходження, отримані Спеціальною школою за надання платних послуг та за рахунок інших додаткових джерел фінансування у встановленому законодавством порядку використовуються для забезпечення діяльності Спеціальної школи, передбаченої установчими документами.
12.25. Спеціальна школа самостійно розпоряджається надходженнями від надання платних послуг та інших додаткових джерел фінансування, передбачених установчими документами.
12.26. Спеціальна школа провадить фінансово-господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України “Про повну загальну середню освіту”, “Про освіту” та інших нормативно-правових актів.
12.27. Бюджетні асигнування за рахунок державного та обласного бюджетів, включаючи кошти освітніх субвенцій, кошти, отримані Спеціальною школою, повинні бути використані відповідно до її установчих документів, зокрема для організації та забезпечення її діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законодавством.
12.28. Фінансування Спеціальної школи здійснюється з державного та обласного бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.
12.29. Вимоги до бухгалтерського обліку та звітності Спеціальної школи визначаються законодавством.
12.30. Директор Спеціальної школи та головний бухгалтер бухгалтерської служби Спеціальної школи несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності відповідно до законодавства.

ХІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
13.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Спеціальної школи здійснюється відповідно до законодавства.
13.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Спеціальної школи в межах компетенції та відповідно до законодавства здійснюють Засновник, Уповноважений орган управління та педагогічна рада.
13.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його відповідний територіальний орган проводять інституційний аудит у порядку, визначеному законодавством України.

ХІV. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
14.1. Реорганізація і ліквідація Спеціальної школи допускається лише після погодження з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідного рішення Засновника.
14.2. Припинення діяльності Спеціальної школи здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника.
14.3. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Спеціальної школи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
14.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Спеціальною школою. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.
14.5. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
14.6. Ліквідаційна комісія зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи у встановлені строки.
14.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Спеціальною школою. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Спеціальної школи, що ліквідується.
14.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
14.9. При реорганізації та ліквідації Спеціальної школи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.
14.10. Спеціальна школа є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію відомостей про припинення юридичної особи.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]