Про затвердження Статуту Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради в новій редакції


22.02.2023                            м. Івано-Франківськ                 № 607-20/2023

 

Про затвердження Статуту
Івано-Франківського
спортивного ліцею
Івано-Франківської обласної ради
в новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.1999 № 2061 “Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання” (зі змінами), враховуючи лист Міністерства молоді та спорту України від 18.11.2022
№ 6993/4,5, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Статут Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ – 30475109) в новій редакції, що додається.
  2. Директору Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради (В. Стефанишин) забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради.
  3. Надати можливість учням 9, 10, 11 класів неспортивного профілю Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради завершити освітній процес у 2022/2023 навчальному році за відповідним рівнем освіти.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.02.2023 № 607-20/2023

 

 

СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(код ЄДРПОУ – 30475109)
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2023


І. Загальні положення
1.1. Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на другому (базової) та третьому (профільної) рівнях.
Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради створений на базі Івано-Франківського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.1999 № 472 “Про відкриття обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості”), перейменований на Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради (рішення обласної ради від 09.12.2016
№ 367-11/2016), перейменований на Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради (рішення обласної ради від 06.07.2022 № 481-15/2022 “Про зміну найменування Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради”).
1.2. Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради (далі – Спортивний ліцей) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальний заклад).
Власником Спортивного ліцею є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради.
1.3. Засновником Спортивного ліцею є Івано-Франківська обласна рада (далі – Засновник).
1.4. Уповноваженим органом управління Спортивного ліцею є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
1.5. Спортивний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 № 2061 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 73), наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, Уповноваженого органу управління та цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, укладеними в установленому законодавством порядку.

II. Найменування та місцезнаходження
2.1. Повна назва закладу освіти українською мовою – Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради.
2.2. Скорочена назва закладу освіти українською мовою – Спортивний ліцей.
2.3. Юридична адреса: 76492, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Микитинці, вул. Юності, буд. 13.

III. Юридичний статус Івано-Франківського спортивного ліцею
Івано-Франківської обласної ради
3.1. Спортивний ліцей є юридичною особою.
3.2. Спортивний ліцей є неприбутковою організацією.
3.3. Спортивний ліцей користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.
3.4. Для здійснення діяльності Спортивний ліцей залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
Спортивний ліцей для провадження своєї освітньої діяльності має право придбавати та/або орендувати в установленому порядку необхідні приміщення, спортивні споруди, спортивне обладнання, інвентар, автотранспортні засоби під час проведення та участі у спортивних заходах з урахуванням специфіки видів спорту.
Спортивний ліцей може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії, пансіон тощо.
3.5. Спортивний ліцей має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп, власну символіку, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору і діє на підставі статуту, який затверджується Засновником.
3.6. Держава, Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Спортивного ліцею, а Спортивний ліцей не відповідає за зобов’язаннями Держави, Засновника та Уповноваженого органу управління.
3.7. Спортивний ліцей відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно Спортивного ліцею не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.8. Спортивний ліцей у встановленому порядку встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.
3.9. Спортивний ліцей самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності у визначеному законодавством порядку.
3.10. До компетенції Засновника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Спортивного ліцею;
– прийняття рішення про затвердження статуту Спортивного ліцею та внесення змін до нього;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Спортивного ліцею відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, а також у спосіб, визначений рішенням обласної ради, за погодженням з Міністерством молоді та спорту України.
– заслуховування звітів директора Спортивного ліцею про виконання функціональних обов’язків та умов контракту перед розглядом питання щодо продовження трудових відносин;
– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;
– створення філій Спортивного ліцею без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України;
– фінансування виконання стратегії розвитку Спортивного ліцею, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти.
3.11. До компетенції Уповноваженого органу управління належать:
– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Спортивного ліцею;
– оголошення конкурсного відбору на посаду директора Спортивного ліцею, забезпечення його проведення, укладення контракту з директором, відібраним у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, на підставі рішення Засновника та за погодженням з Міністерством молоді та спорту України;
– вносити пропозиції Засновнику щодо звільнення з посади директора Спортивного ліцею з підстав, передбачених законодавством про працю, Статутом Спортивного ліцею, контрактом;
– розривати контракт із директором Спортивного ліцею з підстав, визначених законами про працю, Статутом Спортивного ліцею та контрактом, на підставі рішення Засновника та за погодженням з Міністерством молоді та спорту України;
– приймати рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки директора Спортивного ліцею згідно з порядком, затвердженим рішенням Засновника;
– приймати рішення про звільнення з посади директора Спортивного ліцею у зв’язку з припиненням строку дії контракту та з ініціативи директора Спортивного ліцею про звільнення його з посади за власним бажанням;
– затверджувати за поданням Спортивного ліцею стратегію розвитку закладу;
– утворювати піклувальну раду Спортивного ліцею;
– вирішувати питання про заохочення директора Спортивного ліцею або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законодавством;
– здійснювати контроль за використанням Спортивним ліцеєм публічних коштів;
– здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
– затверджувати кошторис Спортивного ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та контролювати його виконання;
– визначати штатну чисельність працівників Спортивного ліцею, погоджувати штатний розпис на підставі Типових штатних нормативів, затверджених Міністерством молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України;
– здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу.
3.12. Основними завданнями Спортивного ліцею є:
– безперервний навчально-тренувальний процес протягом року, який здійснюється на основі сучасних методик тренування із застосуванням технічних засобів та відновлювальних заходів на базі освоєння тренувальних і змагальних навантажень;
– забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
– формування у ліцеїстів компетентностей, визначених державними стандартами базової та профільної загальної середньої освіти;
– забезпечення пошуку, відбору та здійснення підготовки спортивно обдарованих дітей та молоді, створення умов для розвитку їх індивідуальних здібностей;
– створення учням сприятливих умов для поєднання навчального та високоякісного навчально-тренувального процесу з відпочинком, відновленням сил і енергії тощо;
– забезпечення організації та проведення освітнього процесу та навчально-тренувальних занять, навчально-тренувального процесу в умовах спортивно-оздоровчого табору;
– проведення інтелектуальних та спортивних змагань і заходів (олімпіади, турніри, навчально-тренувальні збори, спортивні змагання), участь у таких заходах згідно з планом, затвердженим директором Спортивного ліцею;
– підготовка спортсменів з олімпійських видів спорту, які здатні успішно брати участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях різного рівня, проведення профорієнтаційної роботи з молоддю;
– створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;
– формування в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
– утвердження поваги до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
– виховання в учнів поваги до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
– формування в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.
3.13. Спортивний ліцей проводить свою діяльність на рівні базової та профільної середньої освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.
3.14. Спортивний ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
– реалізацію завдань, визначених законами України “Про освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”;
– безпечні умови освітньої та спортивної діяльності;
– дотримання державних стандартів освіти;
– виконання вимог щодо спортивної підготовленості, спортивного режиму та стану здоров’я;
– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
– дотримання фінансової дисципліни.
3.15. Мовою освітнього процесу в Спортивному ліцеї є державна мова.
3.16. Відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту” освіта у Спортивному ліцеї здобувається на таких рівнях:
– другий рівень: базова середня освіта – другий цикл базової середньої освіти (7-9 класи протягом трьох років навчання). На даному рівні здійснюється базове предметне навчання, формується у ліцеїстів готовність до подальшого здобуття загальної середньої освіти;
– третій рівень: профільна середня освіта – перший та другий цикли профільної середньої освіти (10-11(12) протягом двох (трьох) років навчання), що забезпечують профільно-адаптаційний та профільний періоди.
Час навчання у Спортивному ліцеї передбачає виконання здобувачами освіти вимог до результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти.
3.17. Зарахування дітей до Спортивного ліцею відбувається на конкурсній основі з числа осіб, які виявили здібності у спорті, пройшли попередню підготовку в закладах фізичної культури і спорту та позашкільної освіти, кваліфікованих спортсменів, які здатні поповнити збірні команди України з видів спорту.
3.18. Порядок зарахування до основного та змінного складу, відрахування та переведення учнів до державного та комунального закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю затверджується Міністерством молоді та спорту України.
3.19. Для забезпечення пошуку, відбору і прийому на навчання в Спортивний ліцей можуть проводитися навчально-тренувальні збори, вступні випробування (тестування), відбіркові спортивні змагання з видів спорту.
3.20. Загальна чисельність учнів Спортивного ліцею, їх розподіл за видами спорту, з яких ведеться підготовка, встановлюється Засновником за погодженням з Міністерством молоді та спорту України.
3.21. Спортивний ліцей має право:
– проходити у встановленому порядку інституційний аудит;
– визначати варіативну частину робочого навчального плану освітньої програми;
– спільно із закладами вищої освіти, Інститутом інноваційних освітніх технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів, у тому числі на базі вітчизняних та зарубіжних науково-методичних центрів;
– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
– отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних та фізичних осіб, додаткових джерел фінансування: доходи від наданих платних послуг, благодійні внески, інші надходження, не заборонені законодавством;
– здійснювати самостійно видавничу діяльність (випуск власної газети, навчальної та науково-методичної літератури, експрес-інформації тощо);
– брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів та проведенні науково-дослідної, експериментальної пошукової роботи;
– за рахунок кошторисних призначень та позабюджетних коштів здійснювати відрядження вихованців та спеціалістів закладу для участі в заходах, передбачених планом роботи Спортивного ліцею;
– встановлювати власну символіку і атрибутику: емблему, прапор та інші;
– може користуватися іншими правами, визначеними чинним законодавством;
– має право укладати з іншими закладами освіти, закладами фізичної культури і спорту, підприємствами і установами, організаціями договори про співробітництво та обміни спортивними делегаціями;
– може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, утворюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-спортивні та інші об`єднання, кожен з учасників яких зберігає статус юридичної особи;
– організовувати спільні заходи з Обласним пластовим вишкільним центром.
Взаємовідносини Спортивного ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

IV. Організація освітнього процесу
4.1. Освітню, виховну, навчально-тренувальну та спортивну діяльність Спортивний ліцей планує самостійно.
4.2. Організація освітнього процесу у Спортивному ліцеї здійснюється за освітніми програмами, навчальними планами, індивідуальними навчальними планами. Спортивний ліцей може мати освітню програму, розроблену для одного і кількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).
Освітні програми Спортивного ліцею схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором.
4.3. З метою забезпечення належного рівня здобуття учнями загальної середньої та профільної освіти дозволяється здійснювати перерозподіл навчального часу між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення, і вибірковими освітніми компонентами в межах, визначених нормативними документами.
4.4. Навчально-тренувальний процес, спортивна робота та підготовка спортсменів здійснюється за типовим навчальним планом з видів спорту та відповідно до програм з видів спорту, розроблених всеукраїнськими спортивними федераціями з видів спорту та затвердженими Міністерством молоді та спорту України.
Спортивний ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до стратегії розвитку і плану освітньої роботи на рік.
У стратегії розвитку Спортивного ліцею відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи росту закладу, як правило, на п’ять років.
План освітньої роботи на рік схвалюється педагогічною радою Спортивного ліцею та затверджується директором.
4.5. Порядок організації освітнього процесу, форми навчання та контролю за результатами навчання, структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, тривалість канікул, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Спортивним ліцеєм самостійно відповідно до затвердженої освітньої програми.
4.6. Спортивний ліцей може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії, пансіон з частковим або повним утриманням здобувачів освіти, у тому числі за рахунок Засновника.
4.7. Навчально-тренувальний процес та спортивна робота є невід’ємними складовими роботи закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю.
4.8. На основі освітньої програми Спортивний ліцей складає та затверджує робочий навчальний план на поточний навчальний рік, що є складовою освітньої програми.
4.9. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Спортивного ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що дозволяють забезпечувати виконання статутних завдань та належного рівня здобуття учнями загальної середньої освіти, у тому числі за спортивним спрямуванням.
Спортивний ліцей здійснює освітній процес за денною формою навчання з можливим (за потреби) проживанням здобувачів освіти у пансіоні.
4.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних, навчально-тренувальних занять визначається розкладом навчальних занять, розкладом навчально-тренувального процесу, що складається відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та затверджується директором.
4.11. Класи в Спортивному ліцеї іменуються цифрою (арабська) відповідно до року навчання (рівня та циклу освіти) та великою літерою алфавіту.
Наповнюваність класів та порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) регулюються законодавством.
4.12. Спортивний ліцей проводить освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти на підставі наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.
Спортивний ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює її на своєму веб-сайті.
4.13. Порядок організації освітнього процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, умінь і навичок, порядок проведення державної підсумкової атестації учнів, терміни початку і закінчення навчального року та тривалість канікул встановлюються Спортивним ліцеєм відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.
Структура навчального року визначається режимом роботи Спортивного ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою закладу.
Навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням навчально-тренувального процесу. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням освітніх програм з усіх предметів.
Розклад уроків складається відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану закладу з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог і затверджується наказом директора Спортивного ліцею.
Тривалість уроку становить 45 хвилин. При кількості більше однієї години з предмета на тиждень заняття можуть проводитися парами. Тривалість перерв між уроками визначається розпорядком дня.
Наповнюваність навчальних класів у Спортивному ліцеї не може перевищувати 30 осіб.
У другій половині дня проводиться самопідготовка ліцеїстів до занять під керівництвом вихователів. Час на виконання завдань самостійної підготовки визначається Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти.
4.14. Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники Спортивного ліцею.
4.15. Основними формами навчально-тренувальної роботи є: групові та індивідуальні навчально-тренувальні заняття, теоретичні заняття, самостійна робота за індивідуальними планами, медико-відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, робота у спортивних оздоровчих таборах тощо.
Основними формами спортивної роботи є участь учнів у спортивних змаганнях різного рівня та суддівська практика.
4.16. Наповнюваність навчально-тренувальних груп та вимоги до спортивної підготовки для їх комплектування, норми тижневого навантаження навчально-тренувальної роботи для учнів визначаються типовим навчальним планом з видів спорту, який затверджується Міністерством молоді та спорту України.
Спеціалізація навчальних класів і навчально-тренувальних груп визначається Спортивним ліцеєм самостійно відповідно до затвердженої загальної чисельності учнів.
4.17. Щоденна кількість навчально-тренувальних занять, їх тривалість, інші форми навчально-тренувальної роботи визначаються Спортивним ліцеєм самостійно відповідно до планів роботи, типового навчального плану з видів спорту, режиму роботи, розкладу освітніх занять (уроків) на тиждень, які складаються відповідно до санітарно-гігієнічних, лікарських і науково-педагогічних вимог та завдань спортивної підготовки.
4.18. Учні Спортивного ліцею беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня відповідно до календарного плану спортивних заходів, який затверджується директором Спортивного ліцею, у навчально-тренувальних зборах за рахунок асигнувань, передбачених на навчально-тренувальну та спортивну роботу.
4.19. У канікулярний період для забезпечення безперервності навчально-тренувальної та спортивної роботи, активного відпочинку учнів організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі тощо, проводяться навчально-тренувальні збори, в тому числі за межами закладу, індивідуальні навчально-тренувальні заняття.
Під час проведення довготривалих навчально-тренувальних зборів за межами закладу до місць їх проведення в межах України можуть відряджатися вчителі з навчальних дисциплін та вихователі для забезпечення безперервності освітнього процесу.
4.20. Мережа класів затверджується директором Спортивного ліцею та погоджується з Уповноваженим органом управління.
4.21. У Спортивному ліцеї проводяться: урочистості з нагоди посвяти осіб, які вступили до нього; складення присяги; урочистості з нагоди його закінчення; спортивні та інтелектуальні змагання тощо.
4.22. У Спортивному ліцеї діє система оцінювання навчальних досягнень, яка встановлена Міністерством освіти і науки України. У балах виставляється поточна оцінка, тематична, семестрова, річна, скоригована, оцінка за державну підсумкову атестацію, інші види навчальної діяльності.
4.23. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти і науки України.
Після завершення навчання за освітньою програмою базової середньої чи профільної середньої освіти на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують відповідні документи про освіту.
За результатами навчання учні можуть бути нагороджені похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники – похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями (золотою “За високі досягнення у навчанні”, срібною “За досягнення у навчанні”) відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
Заохочення і відзначення учнів за спортивні досягнення, творчі здобутки здійснюється згідно з Положенням про заохочення та відзначення учнів, затвердженим рішенням педагогічної ради.
4.24. Невиконання учнями вимог спортивної підготовленості, незасвоєння спортивної програми, систематичне порушення дисципліни, спортивного режиму, норм етики, правил внутрішнього розпорядку, а також наявність відхилення у стані здоров`я є підставою для відрахування із закладу за рішенням педагогічної ради.
4.25. Учні під час навчання безоплатно проживають у пансіоні Спортивного ліцею відповідно до Положення про пансіон Спортивного ліцею (розроблений та затверджений директором Спортивного ліцею на підставі типового), забезпечуються харчуванням за передбаченими законодавством нормами.
4.26. З метою збереження здоров`я учнів в умовах інтенсивної навчально-тренувальної та спортивної роботи медичні працівники Спортивного ліцею разом з територіальним лікарсько-фізкультурним диспансером (закладом охорони здоров`я) здійснюють постійний медичний нагляд за станом їх здоров`я.
4.27. Для забезпечення медичного обслуговування учнів Спортивного ліцею, а також участі медичних працівників у відборі спортсменів для визначення стану їх функціональної підготовки, здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувального процесу, контролю за функціональним станом та фізичним розвитком учнів, здійснення лікувально-профілактичних і відновних заходів Спортивний ліцей має власний медичний пункт.
Учні забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штатного розпису Спортивного ліцею та діють на підставі ліцензії, виданої у встановленому порядку, та положення про медичний пункт Спортивного ліцею, затвердженого директором.
Медичне забезпечення навчально-тренувальної та спортивної роботи у закладі здійснюється шляхом проведення лікувально-профілактичної роботи, поглиблених медичних обстежень, лікарсько-педагогічних спостережень, контролю за станом здоров`я учнів, організацією раціонального та висококалорійного харчування, проведення комплексних і системних заходів щодо відновлення функціонального стану організму спортсменів, перенесення ними значних фізичних навантажень та підвищення працездатності організму.
Для забезпечення належного медичного обслуговування учнів Спортивний ліцей може забезпечуватися сучасним діагностичним, лікувальним та медичним обладнанням.

V. Учасники освітнього процесу
5.1. Учасниками освітнього процесу є:
– учні;
– педагогічні працівники, вчителі з видів спорту (тренери-викладачі);
– психологи, медичні працівники, інші фахівці та працівники, які забезпечують організаційне та технічне супроводження підготовки учнів та їх участі у спортивних заходах;
– директор і його заступники;
– батьки учнів та їх законні представники.
5.2. Учні мають право:
– на якісні освітні послуги;
– на справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
– на відзначення успіхів своєї діяльності;
– користуватися навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою закладу;
– на доступ до інформації з усіх галузей знань;
– брати участь у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, навчально-тренувальних заняттях, виставках, конкурсах, гуртках, групах за інтересами тощо;
– брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;
– на захист, під час освітнього процесу, від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
– на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
5.3. Учні зобов’язані:
– виконувати вимоги освітньої та спортивної програм, спортивної підготовленості, дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти базового та профільного спрямування;
– дотримуватися Статуту, правил внутрішнього порядку Спортивного ліцею;
– бережливо ставитися до майна;
– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
– дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
– повідомляти керівництво про факти булінгу стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України.
5.4. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних із реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.
5.5. Учні, які проявили лідерські якості, мають високий рівень результатів навчання та дисципліни, можуть бути обрані до органів учнівського самоврядування.
5.6. Педагогічним працівником закладу повинна бути особа, яка має педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіє державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійний обов’язок.
Прийняття на посади педагогічних та інших працівників і звільнення з цих посад здійснюється наказами директора Спортивного ліцею відповідно до вимог законодавства про працю.
Педагогічні працівники Спортивного ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту” та законодавства про працю.
5.7. Педагогічні працівники, вчителі з видів спорту (тренери-викладачі) мають право на:
– академічну свободу та педагогічну ініціативу;
– захист професійної честі, гідності;
– участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;
– проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів, розроблення та впровадження авторських навчальних програм;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку;
– вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовується в освітньому процесі;
– самостійний вибір форм, методів, засобів освітньої роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
– участь у роботі органів громадського самоврядування;
– матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
– подання директора Спортивного ліцею за високі професійні досягнення представлятися до нагород.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
5.8. Педагогічні працівники, вчителі з видів спорту (тренери-викладачі) зобов’язані:
– виконувати Статут Спортивного ліцею, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, трудового договору, посадову інструкцію;
– виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
– постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
– настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі. Виховувати повагу до батьків, духовних, історичних цінностей України, державного соціального устрою, бережливого ставлення до навколишнього середовища;
– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
– виконувати розпорядження адміністрації Спортивного ліцею;
– сприяти зростанню іміджу;
– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати шкідливим звичкам;
– брати участь у роботі педагогічної ради, різних загальних і групових форм методичної роботи;
– повідомляти керівництво Спортивного ліцею про факти булінгу стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідками якого були особисто або інформацію, яку отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу.
Педагогічні працівники, вчителі з видів спорту (тренери-викладачі) мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором та трудовим договором.
5.9. Посадові інструкції осіб з числа педагогічних працівників розробляються в установленому законодавством порядку і затверджуються директором Спортивного ліцею.
5.10. Обсяг педагогічного навантаження, порядок його розподілу та перерозподілу визначається законодавством.
5.11. Атестація педагогічних працівників здійснюється в установленому законодавством порядку.
5.12. Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
5.13. Батьки (особи, які їх замінюють) учнів є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їх дітей до Спортивного ліцею.
Батьки (особи, які їх замінюють) учнів мають право:
– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
– звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти, навчання, виховання дітей;
– брати участь у громадському самоврядуванні, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;
– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Спортивному ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
– отримувати інформацію про діяльність Спортивного ліцею, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Спортивному ліцеї та його освітньої діяльності;
– подавати керівництву або Уповноваженому органу управління заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
– вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
– брати участь у покращенні організації освітнього процесу та вдосконаленні і поповненні матеріально-технічної бази Спортивного ліцею.
5.14. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов’язані:
– виховувати в учнів повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
– сприяти виконанню здобувачем освіти Спортивного ліцею освітньої програми та досягненню передбачених ними результатів навчання;
– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
– дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
– формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
– формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
– виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Спортивного ліцею;
– сприяти керівництву закладу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
– виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в навчальному закладі.
Інші права та обов’язки батьків (осіб, які їх замінюють) учнів можуть встановлюватись законодавством.
5.15. За успіхи у навчанні для учасників освітнього процесу адміністрацією Спортивного ліцею можуть встановлюватися різні форми моральних та матеріальних заохочень.
5.16. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, інших керівних документів на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення, встановлені чинним законодавством та правилами внутрішнього порядку Спортивного ліцею.

VI. Управління Спортивним ліцеєм
6.1. Безпосереднє керівництво Спортивним ліцеєм здійснює його директор.
6.2. Директор призначається (звільняється) на посаду Засновником у порядку, визначеному спеціальними законодавчими актами та установчими документами закладу за погодженням з Міністерством молоді та спорту України, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою, здобули ступінь вищої освіти ступеня не нижче магістра за спеціальністю відповідної галузі знань, мають стаж педагогічної роботи або роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше трьох років.
6.3. Підставами для дострокового звільнення директора Спортивного ліцею є:
– порушення вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту” щодо мови освітнього процесу;
– порушення вимог статей 30 і 31 Закону України “Про освіту”;
– порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
– систематичне неналежне виконання інших обов’язків директором Спортивного ліцею;
– неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю);
– інші підстави, визначені чинним законодавством.
6.4. Директор Спортивного ліцею здійснює безпосереднє управління ним і несе відповідальність за освітню, спортивну, фінансово-господарську та іншу діяльність.
Директор в межах своїх повноважень видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Спортивного ліцею.
Директор відповідає за морально-психологічний стан, індивідуальну підготовку, спортивну і трудову дисципліну, якість та повноту виконання освітніх програм, стан навчальної, спортивної, виховної, методичної, організаційної роботи, збереження майна та забезпечення контролю за ефективністю його використання.
6.5. Директор Спортивного ліцею має право:
– діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;
– підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності;
– приймати рішення щодо діяльності Спортивного ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном та коштами;
– призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Спортивного ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
– визначати режим роботи;
– ініціювати перед Засновником або Уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
– укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
– звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти з заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Спортивного ліцею;
– приймати рішення з інших питань діяльності.
6.6. Директор Спортивного ліцею зобов’язаний:
– виконувати Закони України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
– планувати та організовувати діяльність Спортивного ліцею;
– розробляти проєкт кошторису та подавати його Уповноваженому органу управління на затвердження;
– забезпечити утримання та розвиток Спортивного ліцею, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
– забезпечити дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень Спортивного ліцею;
– надавати щороку Уповноваженому органу управління пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– організовувати фінансово-господарську діяльність;
– забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку;
– затверджувати правила внутрішнього розпорядку;
– затверджувати посадові інструкції працівників;
– організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
– затверджувати освітню (освітні) програму (програми);
– створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників;
– затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, забезпечити її створення та функціонування;
– контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями освітньої, навчально-тренувальної та спортивної роботи;
– забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, спортивної роботи, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти та профільної освіти;
– сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
– створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Спортивного ліцею;
– сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування;
– формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників;
– створювати безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
– організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
– забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Спортивного ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про відкритість використання публічних коштів” та інших законів України;
– здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення);
– організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
– звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку;
– затверджувати штатний розпис Спортивного ліцею;
– виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником, установчими документами, колективним договором, строковим трудовим договором/контрактом.
Директор зобов’язаний проходити курси підвищення кваліфікації з управлінської діяльності згідно з чинним законодавством.
6.7. Директор Спортивного ліцею підпорядковується Засновнику та Уповноваженому органу управління.
6.8. На час відсутності директора поточне керівництво здійснює його заступник.
Функціональні обов’язки заступника (заступників) директора розробляються в установленому законодавством порядку і затверджуються директором.
6.9. Для забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань Спортивного ліцею в його штатному розписі можуть передбачатися посади практичного психолога та соціального педагога.
Практичний психолог та соціальний педагог підпорядковуються директору Спортивного ліцею з усіх питань діяльності. Повноваження практичного психолога та соціального педагога визначаються посадовими інструкціями, які розробляються в установленому законодавством порядку і затверджуються директором.
6.10. В Спортивному ліцеї може утворюватись піклувальна рада, діяльність якої регулюється законами України та цим Статутом.
Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Спортивного ліцею з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.
Піклувальна рада:
– аналізує та оцінює діяльність закладу і його керівника;
– розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Спортивного ліцею та аналізує стан їх виконання;
– сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законодавством;
– проводить моніторинг виконання кошторису і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником Спортивного ліцею;
– має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту;
– здійснює інші повноваження, визначені спеціальними законами або установчими документами Спортивного ліцею.
Склад піклувальної ради формується Уповноваженим органом управління з урахуванням пропозицій органів управління Спортивного ліцею, органів громадського самоврядування, відповідної постійної комісії обласної ради в галузі освіти.
До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники Спортивного ліцею, для якого вона утворюється.
Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформляються протоколом засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.
6.11. Колегіальним органом управління Спортивного ліцею є педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор.
6.12. До складу педагогічної ради входять директор, його заступники, усі педагогічні працівники, вчителі з видів спорту, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, бібліотекар та голова органу батьківського самоврядування.
6.13. Педагогічна рада Спортивного ліцею:
– схвалює стратегію розвитку та річний план роботи;
– схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
– схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
– приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
– приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
– розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
– приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
– може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності;
– розглядає інші питання, віднесені законодавством та/або Статутом ліцею до її повноважень.
6.14. Робота педагогічної ради планується і проводиться відповідно до потреб освітнього процесу в Спортивному ліцеї. Кількість засідань педагогічної ради визначається потребами освітнього процесу, але вони повинні проводитися не рідше ніж чотири рази на рік. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення ухвалюються більшістю голосів членів педагогічної ради, оформляються протоколами, які вводяться в дію наказами директора та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в Спортивному ліцеї.
6.15. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Спортивного ліцею є загальні збори (конференція) колективу. Загальні збори (конференції) скликаються не менше одного разу на рік. Порядок обрання делегатів на загальні збори (конференцію) колективу закладу і прийняття рішень визначається Положенням про загальні збори (конференцію) колективу, яке схвалюється педагогічною радою Спортивного ліцею та затверджується керівником.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше двох третин працівників Спортивного ліцею. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх працівників.
Право скликати збори мають учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор, Засновник, Уповноважений орган управління.
Загальні збори (конференція):
– обирають раду закладу, встановлюють її повноваження;
– затверджують основні напрямки діяльності, обговорюють періодичні звіти директора;
– обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
– розглядають та схвалюють проєкт колективного договору;
– затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку.
Принцип колегіальності в управлінні закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється через раду закладу.
Рада закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення про нагородження учнів (студентів), розглядає пропозиції, зауваження і скарги учасників освітнього, виховного, навчально-тренувального процесів, приймає відповідні рішення, заслуховує на своїх засіданнях основні питання організації освітнього, виховного, навчально-тренувального процесів тощо. Порядок виборів у раду закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю визначається установчими документами закладу.
6.16. З метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів відповідно до положень діють органи учнівського самоврядування.
Директор Спортивного ліцею сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.
6.17. З метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення у Спортивному ліцеї діють органи батьківського самоврядування. У кожному навчальному класі обирається батьківський комітет, який очолює голова. Голови батьківських комітетів навчальних класів входять до загальноліцейного батьківського комітету. Голова загальноліцейного батьківського комітету обирається на першому організаційному засіданні даного комітету на початку нового навчального року.
Органи батьківського самоврядування Спортивного ліцею можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування.

VII. Матеріально-технічна база
7.1. Матеріально-технічна база Спортивного ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі.
7.2. Майно Спортивного ліцею є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Спортивний ліцей користується та володіє майном відповідно до законодавства та договору, укладеного з Засновником.
7.3. Спортивний ліцей відповідно до діючого законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених діючим законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до діючого законодавства.
7.5. Спортивний ліцей самостійно використовує бюджетні та позабюджетні кошти відповідно до єдиного кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому порядку.

VIII. Фінансово-господарська діяльність
8.1. Фінансово-господарська діяльність закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю провадиться відповідно до законодавства та установчих документів закладу. Фінансово-господарська діяльність Спортивного ліцею здійснюється на основі її кошторису.
8.2. Фінансування Спортивного ліцею здійснюється з державного, місцевого бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.
Іншими джерелами фінансування Спортивного ліцею можуть бути:
– благодійна допомога отримана відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
– гранти;
– інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.
8.3. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті.
8.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) Спортивним ліцеєм або їх частини забороняється серед Засновника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.
8.5. Спортивний ліцей має право на придбання і оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, ініціювати передачу майна в оренду, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.
Учні Спортивного ліцею безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням за встановленими нормами, табельною парадною та спортивною формами, спортивним інвентарем, отримують стипендії згідно із законодавством.
8.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Спортивному ліцеї визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.
8.7. Звітність про діяльність Спортивного ліцею подається відповідно до чинного законодавства.
8.8. Спортивний ліцей може надавати платні послуги в порядку, визначеному законодавством.
Всі кошти, отримані від оренди рухомого та нерухомого майна, використовуються виключно на потреби закладу.
8.9. Спортивний ліцей може мати власний валютний рахунок. Використання валютних надходжень регулюється законодавством. Валютні надходження використовуються для забезпечення його статутної діяльності відповідно до затвердженого кошторису та законодавства.

IX. Міжнародне співробітництво
9.1. Спортивний ліцей має право встановлювати та здійснювати прямі зв’язки із закладами освіти та фізичної культури і спорту, установами, організаціями, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо на основі укладених відповідно до законодавства договорів про співпрацю.
9.2. Спортивний ліцей, його працівники, учні та студенти можуть брати участь у реалізації міжнародних проєктів і програм.

X. Контроль за діяльністю Спортивного ліцею
10.1. Контроль за діяльністю Спортивного ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері освітнього рівня загальної середньої освіти.
10.2. Державний контроль за діяльністю Спортивного ліцею здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України та її територіальний орган. Основною формою державного контролю за діяльністю Спортивного ліцею є інституційний аудит, що проводиться Державною службою якості освіти України та її територіальним органом не більше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У період між інституційним аудитом проводяться перевірки (інспектування) Спортивного ліцею з питань, пов’язаних з освітньою, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану освітньої, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

ХІ. Реорганізація або ліквідація Спортивного ліцею
11.1. Припинення діяльності Спортивного ліцею здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
11.2. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Спортивного ліцею його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Спортивним ліцеєм. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Засновнику.
11.4. Ліквідаційна комісія зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені строки.
11.5. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Спортивного ліцею, що ліквідується.
11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11.7. Спортивний ліцей вважається ліквідованим (реорганізованим) з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]