Про зміну найменування   та затвердження Статуту Івано-Франківського обласного комунального підприємства «Льодова арена» в новій редакції


22.02.2023                                   м. Івано-Франківськ                 № 608-20/2023

 

 

Про зміну найменування
та затвердження Статуту
Івано-Франківського
обласного комунального
підприємства «Льодова арена»
в новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вшанування пам’яті видатного політичного та громадського діяча ХХ століття Степана Бандери, популяризації його політичної спадщини та ролі у національному і духовному відродженні Української держави обласна рада

вирішила:

  1. Змінити найменування Івано-Франківського обласного комунального підприємства «Льодова арена» на Івано-Франківське обласне комунальне підприємство «Льодова арена імені Степана Бандери».
  2. Затвердити Статут Івано-Франківського обласного комунального підприємства «Льодова арена імені Степана Бандери» в новій редакції (додається).
  3. Виконуючому обов’язки директора Івано-Франківського обласного комунального підприємства «Льодова арена імені Степана Бандери» Якимчуку Назарію Ігоровичу забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому законодавством порядку.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук) і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

 

 

Голова обласної ради                                                       Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.02.2023 № 608-20/2023

 

 

 

СТАТУТ
Івано-Франківського обласного
комунального підприємства
«Льодова арена імені Степана Бандери»
в новій редакції

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2023


1. Загальні положення
1.1. Обласне комунальне підприємство «Льодова арена імені Степана Бандери» (далі – Підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
1.2. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління Підприємства є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі відповідного структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту.
1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування:
повне українською мовою: Івано-Франківське обласне комунальне підприємство «Льодова арена імені Степана Бандери»;
скорочене українською мовою: КП «Льодова арена ім. С. Бандери».
2.2. Місцезнаходження: 77300, Україна, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Відоняка, 11 А.

3. Мета і предмет діяльності Підприємства
3.1. Підприємство створено з метою організації фізкультурно-спортивної та оздоровчо-рекреаційної роботи, спрямованої на зміцнення здоров’я всіх верств населення та впровадження здорового способу життя.
3.2. Основними напрямами діяльності Підприємства є розвиток хокею та фігурного катання шляхом створення спортивних секцій, відділень та клубів, надання послуг громадянам з навчання ковзанярському спорту, організації спортивного дозвілля серед дітей, молоді, громадян старшого та похилого віку.
3.3. Видом економічної діяльності Підприємства відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 є:
– 93.11 – «Функціонування спортивних споруд»;
– 93.19 – «Інша діяльність у сфері спорту».
3.4. Підприємство може здійснювати також інші види діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті, передбаченій Статутом Підприємства.
3.5. У випадках, передбачених законодавством, Підприємство отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у встановленому порядку.
4. Юридичний статус Підприємства
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство є комунальним унітарним підприємством.
4.3. Підприємство здійснює господарську діяльність в межах Статуту.
4.4. Для здійснення господарської діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання, яких не заборонено законодавством.
4.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому на праві господарського віддання майна згідно з діючим законодавством України.
4.6. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власника, Уповноваженого органу управління. Власник, Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Підприємства.
4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Уповноважений орган управління має право:
– отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;
– знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;
– надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;
– встановлювати рівень рентабельності Підприємства;
– контролювати виконання завдань, покладених Власником та Уповноваженим органом управління на Підприємство.
4.9. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку Підприємства;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;
– забезпечення проведення інвентаризації майна Підприємства;
– затвердження штатного розпису;
– забезпечення відповідно до встановленого обласною радою порядку відрахування до обласного бюджету частини прибутку (доходу) Підприємством;
– виконання інших, передбачених законодавством функцій з управління Підприємством;
– за дорученням обласної ради укладення трудового договору з директором Підприємства.
4.10. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Підприємства;
– затвердження структури Підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Підприємства;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– прийняття рішення про приватизацію Підприємства;
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) Підприємства;
– заслуховування звітів керівника Підприємства про роботу;
– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;
– визначення органу або посадової особи, які укладають трудовий договір з директором Підприємства.

5. Права та обов’язки Підприємства
5.1. Права Підприємства:
5.1.1. Підприємство в межах річних та перспективних планів фінансово-господарської діяльності, які затверджуються рішенням Уповноваженого органу управління, самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями розвитку відповідно до галузевих прогнозів і пріоритетів, кон’юнктури послуг та економічної ситуації.
5.1.2. Підприємство реалізовує свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, на основі прямих договорів (угод, контрактів), а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими (регульованими) державними цінами і тарифами.
5.1.3. Підприємство має право відкривати розрахунковий та інші рахунки, здійснювати всі види розрахункових та касових операцій за місцем реєстрації або у будь-якому банку України у порядку, передбаченому діючим законодавством.
5.1.4. Підприємство при здійсненні фінансово-економічної та іншої діяльності має право самостійно приймати рішення, що не суперечать діючому законодавству України і цьому Статуту.
5.1.5. Підприємство має право брати участь в асоціаціях, корпораціях та інших об’єднаннях, якщо на те є згода Власника і це не суперечить антимонопольному законодавству України та іншим нормативним актам України.
5.1.6. Здійснювати види діяльності, передбачені Статутом.
5.1.7. Набувати, отримувати в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.
5.1.8. Отримувати від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
5.1.9. Організовувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками діяльності.
5.1.10. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право:
– вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах, для виконання робіт спільної діяльності з дозволу Власника;
– утворювати з дозволу Власника структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності.
5.2. Обов’язки Підприємства:
5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Власником, які є обов’язковими до виконання.
5.2.2. Підприємство:
– забезпечує своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та інших відрахувань відповідно до чинного законодавства України;
– здійснює реконструкцію, модернізацію, а також поточний та капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне введення в експлуатацію придбаного обладнання;
– здійснює оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення своєї діяльності, купуючи необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
– створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
– здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками;
– забезпечує виконання річного фінансового плану;
– виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність відповідно до законодавства.
Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.
5.4. Відносини Підприємства з іншими суб’єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

6. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу
6.1. Уповноважений орган управління здійснює оперативне управління Підприємством у межах делегованих Власником повноважень.
6.2. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Уповноваженого органу управління покладаються в основу діяльності Підприємства.
6.3. Поточне (оперативне) управління Підприємством здійснює директор Підприємства, який призначається на посаду на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту.
Ініціатива щодо подання кандидатури для призначення на посаду директора Підприємства може належати голові Івано-Франківської обласної ради, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації та постійним комісіям обласної ради відповідно до їх повноважень.
6.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Власника та Уповноваженого органу управління.
6.5. Директор Підприємства:
6.5.1. Несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно із законодавством України.
6.5.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах, закладах та організаціях.
6.5.3. Розпоряджається майном та коштами відповідно до діючого законодавства і цього Статуту.
6.5.4. Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.
6.5.5. Укладає трудові угоди, договори, контракти, видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки.
6.5.6. Видає накази, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками Підприємства.
6.5.7. Несе повну відповідальність за організацію роботи з охорони праці на Підприємстві відповідно до Закону України «Про охорону праці».
6.5.8. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.
6.6. У разі зміни директора проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.7. Заступник директора Підприємства призначається і звільняється директором Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом управління.
6.8. Керівники та спеціалісти підрозділів, а також інші працівники, призначаються на роботу і звільняються директором Підприємства згідно з чинним законодавством України.
6.9. Трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального захисту та страхування, визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.10. Трудовий колектив Підприємства:
6.10.1. Розглядає і схвалює проєкт колективного договору.
6.10.2. Заслуховує інформацію сторін про виконання колективного договору.
6.10.3. Бере участь у матеріальному стимулюванні високопродуктивної праці, заохоченні винахідницької і раціоналізаторської діяльності.
6.10.4. Бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку Підприємства.
6.11. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізовуються конференцією через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на конференції трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися директор Підприємства.
Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 3 (три) роки не менше як 2/3 голосів. Трудовий колектив реалізовує свої повноваження у формі рішень конференції.
6.12. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, опрацьовуються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором встановлюються форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) угодами.
Колективний договір від імені Підприємства укладається директором Підприємства з уповноваженим, обраним трудовим колективом Підприємства.

7. Господарська діяльність та соціальний розвиток Підприємства
7.1. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інше) визначаються умовами відповідного контракту.
7.2. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах діяльності здійснюються на засадах договорів.
7.3. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
7.4. Власник та Уповноважений орган управління мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства.
7.5. Підприємство звітує про проведену діяльність відповідно до Статуту у грудні звітного року.
7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
7.7. Питання соціального розвитку, в тому числі поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу, регулюються колективним договором відповідно до чинного законодавства України.

8. Майно та фінансування
8.1. Майно Підприємства становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
8.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві господарського відання. Перелік майна, що закріплюється за Підприємством на праві господарського відання, визначається Власником і може ним змінюватися.
Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту та рішенням Власника.
Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється з дозволу Власника.
Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством.
Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються:
– за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва – до обласного бюджету;
– за індивідуально визначене майно – на рахунок Підприємства для його інвестування.
8.3. Джерелами формування майна Підприємства є :
8.3.1. Кошти обласного бюджету.
8.3.2. Власні надходження Підприємства від реалізації послуг згідно з предметом діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності.
8.3.3. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
8.3.4. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.
8.3.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
8.4. Підприємство має право:
– передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями;
– за погодженням з Власником реалізувати (списати) застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Підприємства у визначеному законодавством порядку.
8.5. Фінансування Підприємства:
– фінансування діяльності Підприємства здійснюється у встановленому порядку за рахунок обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;
– перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Підприємства здійснюється Уповноваженим органом управління та відповідними органами у визначеному законодавством порядку.
8.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та методичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямками діяльності у визначеному законодавством порядку.
Керівництво Підприємства несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
8.7. Фінансові результати діяльності Підприємства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.
8.8. Підприємство звітує перед Уповноваженим органом управління про результати господарської діяльності за встановленими формами статистичної звітності.
8.9. Підприємство здійснює володіння та користування землею, іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.
8.10. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству у встановленому законодавством порядку.

9. Статутний капітал
9.1. Статутний капітал Підприємства створено за рахунок внесків Власника в порядку та у спосіб, передбачений чинним законодавством України.
9.2. Статутний капітал Підприємства становить 100000 (сто тисяч) гривень.

10. Припинення діяльності Підприємства
10.1. Діяльність Підприємства припиняється в результаті передачі всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду.
10.2. Припинення Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією/комісією з реорганізації, яка утворюється Власником.
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам, визначаються Власником.
У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.
10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Власнику.
10.4. У разі припинення діяльності Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
10.5. При ліквідації Підприємства документи дозвільного характеру, а також печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.
10.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та грошових формувань запису про його припинення.
10.7. При ліквідації Підприємства майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівникам, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Власника.

11. Заключні положення
11.1. Все інше, що не врегульовано цим Статутом, регулюється чинним законодавством України.
11.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Власником та реєструються згідно з чинним законодавством України.
11.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]