Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області


УКрАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

09.06.2023                              м. Івано-Франківськ                     № 680-22/2023

 

Про затвердження Порядку
встановлення лімітів на
використання природних
ресурсів у межах територій та
об’єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення
Івано-Франківської області

 

 

Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища» обласна рада

                                                вирішила:

 1. Затвердити Порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області (далі – Порядок) (додається).
 2. Оприлюднити Порядок у десятиденний термін на офіційному вебсайті Івано-Франківської обласної ради та в інших засобах масової інформації області.
 3. Порядок набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму (С. Басараб).

Голова обласної ради                                                            Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.06.2023 № 680-22/2023

 

 

ПОРЯДОК
встановлення лімітів на використання природних
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного
 фонду місцевого значення Івано-Франківської області

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області (далі – Порядок) визначає послідовність дій щодо встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (далі– ПЗФ) місцевого значення для підприємств, установ, організацій, інших землевласників або землекористувачів (далі – заявники), у власності (користуванні) яких знаходяться природні ресурси в межах цих територій та об’єктів, за винятком корисних копалин, водних ресурсів, видів тварин і рослин, які занесені до Червоної книги України та рослинних угруповань, які занесені до Зеленої книги України та визначені рішенням Івано-Франківської обласної ради         від 23.04.2021 № 150-6/2021 «Про затвердження списку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території                 Івано-Франківської області».
 2. Ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (далі – ліміти) затверджуються розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Ліміти визначають обсяги використання природних ресурсів, у межах яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

 1. Порядок підготовки, подання та затвердження лімітів, звітування щодо використання природних ресурсів

 

 1. Для затвердження ліміту заявник подає заяву у довільній формі і такі документи:

проєкт ліміту, складений за формою, згідно з додатком 1 у трьох примірниках;

обґрунтування затвердження ліміту, погоджене з відповідними науковими установами, яке має враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об’єкта природно-заповідного фонду і містити:

обсяг використання природного ресурсу території або об’єкта природно-заповідного фонду;

строк та умови використання;

пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу;

місце використання із зазначенням функціональної зони установи природно-заповідного фонду, якщо для неї зонування території передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України»;

площу в гектарах;

обґрунтування обсягів використання (для заготівлі деревини – на основі матеріалів лісовпорядкування, переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, актів обстежень та затверджених планів), які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;

інформацію про наявність видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, наявність пралісів, квазіпралісів, природних лісів, видів рослин і тварин та природних оселищ, що знаходяться під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі; рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області згідно з рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.04.2021 № 150-6/2021 «Про затвердження списку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області»;

витяг з рішення науково-технічної ради установи природно-заповідного фонду, для якої створення такої ради передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України», за результатами розгляду проєкту ліміту та всіх документів, що обґрунтовують проєкт ліміту;

картосхему території (об’єкта) природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природного ресурсу.

У разі затвердження ліміту в науково-дослідних цілях в обґрунтуванні зазначаються мета та завдання окремих тем наукових досліджень, на виконання яких цей ліміт встановлюється.

У разі затвердження ліміту на випасання худоби в обґрунтуванні зазначається кількість голів худоби, яка може випасатись на відповідній ділянці території або об’єкта природно-заповідного фонду.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

 1. Заява та документи, передбаченіпунктом 1розділу II цього Порядку, подаються заявником або його уповноваженою особою особисто або надсилаються поштовим відправленням до Івано-Франківської обласної державної адміністрації не пізніше 1 жовтня у разі використання природних ресурсів у поточному році та після 1 жовтня у разі використання природних ресурсів у наступному році.

Для територій, що зазнали аварій, стихійного лиха, пошкоджених верховою лісовою пожежею, заява та документи можуть подаватися протягом року.

 1. Затвердження лімітів здійснюється щорічно на безоплатній основі на кожний вид спеціального використання природних ресурсів.
 2. Граничний строк затвердження ліміту становить пʼятнадцять робочих днів.
 3. Івано-Франківська обласна державна адміністрація здійснює попередній розгляд заяви та подані документи. У разі наявності підстав для доопрацювання лімітів заява повертається заявникові з письмовим зазначенням підстав щодо його доопрацювання.

Підставами для доопрацювання ліміту є:

подання заяви та пакету документів про затвердження ліміту на види використання природних ресурсів та їх місце розташування, які суперечать цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

подання заявником неповного пакета документів, перелік яких зазначений у пункті 1 розділу II цього Порядку;

виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

необґрунтоване перевищення проєктом ліміту обсягів використання природних ресурсів, встановлених проєктом організації території установи природно-заповідного фонду, якщо його розробку передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України»;

порушення терміну, зазначеного у пункті 2 розділу II цього Порядку, подання заяви та пакету документів, передбачених пунктом 1 розділу II цього Порядку.

У разі усунення причин, що стали підставою для доопрацювання ліміту, заявник може повторно подати заяву з усіма необхідними документами.

Рішення про відмову у затвердженні ліміту оформлюється розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 1. Після затвердження ліміту Івано-Франківська обласна державна адміністрація надсилає поштовим відправленням два примірники заявнику, один примірник зберігає в себе та надсилає його копії Державній екологічній інспекції Карпатського округу та відповідній місцевій раді.

Затверджений ліміт оприлюднюється на офіційному сайті                     Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 1. Для установ природно-заповідного фонду місцевого значення ліміт визначається з урахуванням затверджених у встановленому порядку проєктів організації їх території.

Для інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення ліміт визначається відповідно до затверджених положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду або відповідно до проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду або висновків наукового куратора відповідної території  природно-заповідного фонду чи наукової установи.

 1. 8. Звіт про використані природні ресурси відповідно до затверджених лімітів заявники надсилають поштовим відправленням до Івано-Франківської обласної державної адміністрації у термін до 1 лютого року, наступного за роком використання лімітів, за формою згідно здодатком 2.

 

 


Додаток 1 до Порядку встановлення лімітів на використання природних
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення Івано-Франківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Івано-Франківської обласної державної
адміністраціївід __________ № _______________

 

 

ЛІМІТ № ____________

на використання природних ресурсів у межах ___________________________________ на ______ рік
                                                                                     (назва території або об’єкта природно-заповідного фонду)

 


з/п
Назва природного ресурсу / вид використанняМісце використання (назва урочища, номери кварталів, відділів, виділів / підвиділів, площа в га, функціональна зона)Обсяг використанняСтрок використанняОсобливі умови
одиниця виміруліміт
1234567
       
 Всього:     
Керівник* _________________________________
П.І.Б.
______________
(підпис)

____________
* Керівник – керівник підприємства, установи, організації, землевласник, у віданні якого знаходиться територія або об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення.

 Додаток 2

до Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області

 

ЗВІТ
про використання природних ресурсів

у межах _______________________________________________ від _______________ № _____________ на ______ рік
                      (назва території або об’єкта природно-заповідного фонду)

з/п
Назва природного ресурсу / вид використанняОбсяг використання
одиниця вимірулімітфактичний
12345
     
     
 Всього:   
Керівник* _________________________________
П.І.Б.
______________
(підпис)

____________
* Керівник – керівник підприємства, установи, організації, землевласник, у віданні якого знаходиться територія або об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]