Про   затвердження  Статуту комунального  підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” у  новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

09.06.2023                            м. Івано-Франківськ                №  683-22/2023

 

 

Про   затвердження  Статуту
комунального  підприємства
Івано-Франківської обласної
ради “Про-Експерт” у  новій
редакції

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 57 Господарського кодексу України, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016,   обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Статут комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” у новій редакції (додається).
  2. Директору комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” В. Семотюку забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 25.09.2020 № 1598-37/2020 “Про затвердження у новій редакції Статуту комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт”.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (В. Шевченко).

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр  Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 09.06.2023 № 683-22/2023
СТАТУТ
комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“Про-Експерт”
(нова редакція)
м. Івано-Франківськ
2023 рік

1. Загальні положення
        1.1. Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” (далі – Комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Власником комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
     1.3. Уповноваженим органом управління Комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
     1.4. Уповноважений орган управління Комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
     1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
    1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
         1.7. Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,  іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування:
Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт”.
Скорочене найменування :
КП “Про-Експерт”.
2.2. Місцезнаходження:
Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 77, 76014.
3. Мета та предмет діяльності
3.1. Комунальне підприємство створено з метою одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживчого ринку у його продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого і фінансового потенціалу.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Комунального підприємства є:
– проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва;
        – експертиза проектної та кошторисної документації на будівництво виробничих об’єктів;
        – експертиза, на яку видаються документи дозвільного характеру, споруди, будівлі, приміщення, устаткування, обладнання, машин та механізмів, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота, послуга;
        – проведення експертизи техніко-економічного обґрунтування передпроектних робіт;
        – проектування будівництва та реконструкції об’єктів нерухомості;
        – виконання функцій замовника будівництва, технічний нагляд і підготовка об’єктів до експлуатації;
        – обстеження (огляд) промислових, громадських та житлових будівель, споруд, металоконструкцій, будівельних конструкцій і мереж,
а також оцінка технічного стану, захист та паспортизація;
        – інші види діяльності, не заборонені законодавством.
3.3. Комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством та передбачені цим Статутом.
3.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Комунальним підприємством лише після їх отримання.
4. Юридичний статус
4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Комунальне підприємство є госпрозрахунковим.
4.3. Комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві повного господарського відання.
4.4. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.5. Для здійснення господарської діяльності Комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові ресурси, використання яких не заборонено законодавством.
4.6. Комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Комунального підприємства, а Комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.8. Комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.9. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію;
        – прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора, укладання  та продовження терміну дії контракту з директором Комунального підприємства;
        – прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
        – прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
        – затвердження штатного розпису;
        – затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
        – прийняття рішення про приватизацію Комунального підприємства;
        – призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
        – заслуховування звітів директора про роботу Комунального підприємства.
4.10. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
        – розроблення стратегії розвитку Комунального підприємства;
        – проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
        – забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;
        – забезпечення проведення інвентаризації майна;
        – забезпечення проведення екологічного аудиту;
        – забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;
        – внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора підприємства чи продовження строку дії контракту;
        – рекомендувати Власнику звільнити директора Комунального підприємства в разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне  виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
5. Права та обов’язки
5.1. Комунальне підприємство має право:
5.1.1. Планувати свою діяльність у відповідності до інвестиційних програм капітального будівництва області і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, збільшення прибутку.
5.1.2. Реалізовувати продукцію та надавати послуги за цінами, які формуються відповідно до умов економічної діяльності, якщо державними органами вони не встановлені.
5.1.3. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів,
необхідних для виконання покладених на Комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.4. Скликати і проводити технічні наради з питань, що відносяться до компетенції комунального підприємства.
5.1.5. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.6. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.7. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.8. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.
5.1.9. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.10. Одержувати кредити банківських установ, отримувати безповоротну допомогу юридичних та фізичних осіб.
5.1.11. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
5.1.12. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись чинних нормативних документів, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень Власника.
5.2.2. При визначенні стратегії господарської діяльності враховувати державні контракти та державні замовлення, а також інші договірні зобов’язання.
5.2.3. Щорічно звітувати про свою діяльність Власнику та Уповноваженому органу управління.
5.2.4. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення висококваліфікованими працівниками, організації підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
5.2.5. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.6. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.7. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.8. Забезпечувати економне раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.9. Виконувати вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.10. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.11. Проводити інвентаризацію належного йому майна, фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.
6. Статутний капітал
        6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
        6.2. Встановити статутний капітал Комунального підприємства в розмірі 224000,00 (двісті двадцять чотири тисячі) гривень для розвитку підприємства. Статутний капітал формується до закінчення першого року з дня державної реєстрації.
                                       7. Управління
7.1. Управління Комунальним підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління.
7.2. Поточне керівництво діяльності Комунального підприємства здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Комунального підприємства.
7.5. Директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності Комунального підприємства у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
7.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підпорядкованих працівників.
7.5.5. Подає на затвердження обласної ради Статут та проєкти змін до нього.
7.5.6. Призначає заступників та розподіляє обов’язки між ними.
7.5.7. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Комунального підприємства.
7.5.8. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок на умовах, передбачених колективним договором та законодавством.
7.5.9. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Комунального підприємства.
7.5.10. Вирішує інші питання діяльності Комунального підприємства у відповідності із законодавством.
        7.6. Директор Комунального підприємства та його заступники є офіційними представниками Комунального підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Комунального підприємства в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
        7.7. Директор Комунального підприємства та його заступники у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Комунальним підприємством.
        7.8. Директор Комунального підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
8. Майно та фінансування
8.1. Майно Комунального підприємства становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі  Комунального підприємства.
8.2. Майно Комунального підприємства, яке передане на праві повного господарського відання, залишається власністю Власника. Здійснюючи право повного господарського відання Комунальне підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.
Комунальне підприємство може передавати майно в оренду та заставу лише за згодою Власника.
Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренди, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Комунального підприємства, вирішуються виключно
Власником.
8.3. Джерелами формування майна Комунального підприємства є:
8.3.1. Кошти місцевого бюджету.
8.3.2. Власні надходження Комунального підприємства:
        – від господарської та/або виробничої діяльності;
        – від реалізації майна.
8.3.3. Інші власні надходження Комунального підприємства.
8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
8.3.5. Інші джерела, не заборонені законодавством.
8.3.6. Комунальне підприємство має право:
        – передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями;
        – за погодженням із Власником реалізувати (списати) майно, застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного на покращення матеріально-технічної бази Комунального підприємства у визначеному законодавством порядку.
8.4. Фінансування Комунального підприємства здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
8.5. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Комунального підприємства здійснюється провідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.
8.6. Комунальне підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Комунального підприємства, у визначеному законодавством порядку.
8.7. Керівництво Комунального підприємства несе відповідальність перед Власником, Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність і своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
9. Господарська та соціальна діяльність
9.1. Метою господарської діяльності Комунального підприємства є отримання прибутку.
9.2. Чистий прибуток Комунального підприємства, який утворюється після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплату відсотків за кредитами банків, внесків, передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, необхідних відрахувань, залишається у його розпорядженні.
9.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається директором Комунального підприємства та погоджується з Власником.
9.4. Комунальне підприємство за рахунок чистого прибутку утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:
        – фонд розвитку виробництва;
        – фонд споживання:
        – резервний фонд:
        – фонд матеріального заохочення;
        – інші фонди.
9.5. Кошти фонду розвитку виробництва використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Комунального підприємства та стабілізації його фінансового стану.
9.6. Фонд споживання створюється у розмірі, який визначається згідно з чинним законодавством.
9.7. Резервний фонд Комунального підприємства створюється в розмірі не менше 5% фонду споживання і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.
9.8. Фонд матеріального заохочення утворюється після формування вищезазначених фондів шляхом відрахувань у розмірі, встановленому керівництвом Комунального підприємства за погодженням із трудовим колективом.
9.9. Формування вищезазначених фондів здійснюється за підсумками річної господарської діяльності Комунального підприємства та базується на річній звітності.
9.10. Джерелом формування фінансових ресурсів комунального підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.
10. Повноваження трудового колективу
10.1. Працівники Комунального підприємства мають право брати участь в управлінні Комунального підприємства через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Комунального підприємства, а також з питань соціально-культурного, побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Комунального підприємства відповідно до законодавства.
10.2. Трудовий колектив Комунального підприємства складається з усіх осіб, які свою працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Комунальним підприємством.
10.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Комунального підприємства регулюються колективним договором.
10.4. Право укладання колективного договору від імені адміністрації Комунального підприємства надається директору Комунального підприємства, а від імені трудового колективу – Уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше одного разу на рік.
10.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Комунального підприємства та членів їхніх сімей, а також інші питання соціального розвитку  вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
10.6. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Комунального підприємства визначаються контрактом.
10.7. Оплата праці працівників Комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
10.8. Працівники Комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.
11. Зовнішньоекономічна діяльність
         11.1. Комунальне підприємство за згодою Власника здійснює зовнішньоекономічну діяльність і проводить експортно-імпортні операції за всією номенклатурою власних послуг і продукції, яку виробляє, а також товарів, продукції і послуг, які потрібні йому для реалізації основних напрямів діяльності.
12. Припинення діяльності
12.1. Припинення діяльності Комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
12.2. У разі реорганізації Комунального підприємства вся сукупність  прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
12.3. Ліквідація Комунального підприємства здійснюється  ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником.
12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Комунального підприємства.
12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості Комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Комунального підприємства.
12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Комунального підприємства (крім переданого на праві повного господарського відання, яке повертається Власнику), розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Комунального підприємства, що ліквідується.
12.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
12.8. Комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
13. Зміни та доповнення до Статуту
13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту оформляються шляхом викладення Статуту в новій редакції. Рішення про внесення змін до Статуту Підприємства приймається Власником.
13.2. Статут в новій редакції набуває юридичної сили після державної реєстрації.
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]