Про наглядову раду комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

09.06.2023                            м. Івано-Франківськ                №  684-22/2023

 

 

Про   наглядову раду комунального
підприємства    Івано-Франківської
обласної ради “Про-Експерт”

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 1.3.–1.6. Статуту комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт”, затвердженого рішенням обласної ради від 09.06.2023 № 683-22/2023,   обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Положення про наглядову раду комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” (додається).
  2. Затвердити склад наглядової ради комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” (додається).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань  промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (В. Шевченко).

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.06.2023 № 684-22/2023

 

Положення про наглядову раду
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради
 Про-Експерт

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення про наглядову раду комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт”  (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту комунального підприємства  Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” (далі – Підприємство).

1.2. Положення визначає правовий статус наглядової ради, порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність їх, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності Підприємства.

1.3. Це Положення затверджується Івано-Франківською обласною радою (далі – Власник) та змінюється чи доповнюється тільки її рішеннями.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між нормами Статуту Підприємства і цим Положенням застосовуються норми Статуту Підприємства.

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

2.1. Наглядова рада Підприємства є Уповноваженим органом Підприємства.

2.2. Наглядова рада діє відповідно до господарського законодавства України, Статуту Підприємства та цього Положення.

2.3. Наглядова рада не рідше одного разу на три роки звітує перед Власником про свою роботу.

 

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

3.1. Компетенція Наглядової ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.

3.2. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, а саме:

– розглядає фінансові звіти Підприємства за квартал, рік;

– виступає в разі потреби ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;

– аналізує результати перевірок діяльності Підприємства;

– вносить пропозиції з питань діяльності Підприємства;

– звітує перед Власником щодо ефективності діяльності Підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за підприємством на праві господарського відання;

– надає письмові пропозиції Власнику та директору Підприємства щодо покращення результатів фінансового стану Підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів.

3.3. Наглядова рада має право:

– заслуховувати звіти директора з окремих питань діяльності Підприємства;

– вимагати від директора Підприємства в будь-який час позачергових звітів про діяльність Підприємства за визначений проміжок часу;

– брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на Підприємстві;

– отримувати в будь-який час повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;

– залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Підприємства;

– ініціювати внесення змін до Статуту Підприємства;

– затверджувати розмір премії директору Підприємства;

– вносити пропозиції Власнику  щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора  Підприємства чи продовження строку дії контракту;

– рекомендувати Власнику звільнити директора Підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.

3.4. За рішенням Власника до компетенції наглядової ради можуть бути передані  інші повноваження.

 

РОЗДІЛ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

4.1. Голова та члени наглядової ради обираються Власником з числа депутатів Івано-Франківської обласної ради на строк 5 (п’ять) років. Кількісний склад наглядової ради визначається Власником – 7 осіб з числа депутатів обласної ради. У випадку завершення цього строку повноваження членів наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу наглядової ради.

Головою наглядової ради є заступник голови обласної ради, який здійснює координацію діяльності постійної комісії обласної ради за профілем діяльності Підприємства.

4.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

 

 

РОЗДІЛ 5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

5.1. Члени наглядової ради обираються Власником шляхом проведення голосування на сесії Івано-Франківської обласної ради.

5.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають депутатські фракції обласної ради, а також голова обласної ради.

5.3. Якщо кількість кандидатів, висунутих до складу наглядової ради, перевищує її загальний склад, визначений Власником, то проводиться рейтингове (за кількістю голосів) голосування по кожному кандидату окремо в порядку надходження пропозицій, за результатами здійснюється рейтингова оцінка.

5.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.

5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково за рішенням Власника з одночасним обранням нового члена наглядової ради у разі:

– незадовільної оцінки Власником його діяльності;

– систематичного невиконання членом наглядової ради обов’язків, покладених на нього;

– у разі пропуску більше трьох засідань наглядової ради підряд без поважних причин.

 

РОЗДІЛ 6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

6.1. Голова Наглядової ради:

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань та забезпечує їх зберігання;

– готує доповідь та звітує перед Власником про діяльність наглядової ради, загальний стан Підприємства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства;

– надає рекомендації Власнику щодо продовження строку повноважень членів наглядової ради;

– забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради;

– підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Підприємства.

 

РОЗДІЛ 7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

7.2. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого Власником складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого Власником складу.

7.3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– Власника;

– члена наглядової ради Підприємства.

7.4. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається голові наглядової ради.

7.5. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.

7.6. Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:

– прізвище, ім’я та по батькові особи, що її вносить;

– підстави для скликання засідання наглядової ради;

– формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

7.7. Вимога має бути підписана особою, що її подає.

7.8. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

7.9. На засідання наглядової можуть бути запрошені:

– директор Підприємства;

– керівники структурних підрозділів Підприємства;

– голова профспілкового органу Підприємства;

– інші особи.

7.10. Порядок денний засідання наглядової ради пропонується головою наглядової ради.

7.11. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та порядок денний.

7.12. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються директором Підприємства персонально не пізніше як за 2 робочі дні до проведення засідання.

7.13. Рішення наглядової ради на засіданні приймається відкритим голосуванням, якщо інше не визначено наглядовою радою.

7.14. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол.

Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради, оформляється у двох оригінальних примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

7.15. Один примірник передається на зберігання директору Підприємства протягом п’яти робочих днів після оформлення протоколу засідання наглядової ради.

7.16. Рішення, прийняті наглядовою радою в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання членами наглядової ради, директором Підприємства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

 

 

РОЗДІЛ 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

8.1. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій;

– отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань наглядової ради;

– вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

8.2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Підприємства, цим Положенням;

– виконувати рішення, прийняті Власником та наглядовою радою;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності.

8.3. Виконання функцій членів наглядової ради Підприємства здійснюється на безоплатній основі.

 

РОЗДІЛ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

9.1. На вимогу Власника голова наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність наглядової ради.

9.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членом наглядової ради своїх обов’язків голова наглядової ради уповноважений інформувати про це Власника та ставити питання про переобрання члена наглядової ради.

9.3. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у межах та відповідно до вимог чинного законодавства України.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.06.2023 № 684-22/2023

 

СКЛАД
наглядової ради комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“Про-Експерт”

Палійчук Микола Васильович

 

– заступник голови обласної ради, голова наглядової ради
Мельничук Василь Іванович– депутат обласної ради, депутатська фракція “Батьківщина” в обласній раді

 

Шевченко Віктор Леонідович– депутат обласної ради, депутатська фракція  політичної партії “За майбутнє” в обласній раді

 

Іванів Назарій Іванович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад” в обласній раді

 

Качур Олег Васильович– депутат обласної ради, депутатська фракція “Слуга народу” в обласній раді

 

Дебенко Ігор Богданович– депутат обласної ради, депутатська фракція  Всеукраїнського об’єднання “Свобода” в обласній раді

 

Глинський Юрій Степанович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Європейська солідарність” в обласній раді
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]