Про затвердження Статуту  Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи в новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

22.08.2023                            м. Івано-Франківськ                 № 726-23/2023

Про затвердження Статуту 
Івано-Франківської обласної
дитячо-юнацької спортивної
школи в новій редакції

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 “Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу” (зі змінами) обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Статут Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи (код ЄДРПОУ 22188352) в новій редакції (додається).
  2. В. о. директора Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи М. Карабіну забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи в новій редакції.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 22.08.2023 № 726-23/2023

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької
спортивної школи
(код ЄДРПОУ  22188352)
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2023 рік


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Івано-Франківська  обласна дитячо-юнацька спортивна школа  (далі – Спортивна школа) є комунальним спеціалізованим позашкільним закладом освіти спортивного профілю –  закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, їхньої самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. 

1.2. Спортивна школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області. Власником закладу є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради.

1.3. Засновником Спортивної школи є Івано-Франківська обласна рада (далі – Засновник).

1.4. Уповноваженим органом управління Спортивної школи є структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України та постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 993 (із змінами), рішеннями Засновника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування українською мовою: Івано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна школа.

2.2. Скорочене найменування українською мовою: Івано-Франківська ОДЮСШ.

2.3. Юридична адреса: вулиця Шухевичів, 21, місто Івано-Франківськ, Україна, 76014. 

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Спортивна школа створена з метою організації та проведення  заходів, спрямованих на:

– залучення дітей та молоді до систематичних занять з фізичної культури і спорту;

– створення необхідних умов для гармонійного виховання дітей та молоді, їхнього фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля та самореалізації;

– набуття  навичок здорового способу життя засобами фізичної культури і спорту;

– забезпечення розвитку здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту та досягнення високих спортивних результатів;

– підготовку спортивного резерву для збірних команд України.

3.2. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Спортивною школою лише після їх отримання.

 

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

4.1. Спортивна школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку та штамп з власним найменуванням, відповідні бланки та свою атрибутику.

4.2. Права та обов’язки юридичної особи Спортивна школа набуває з дня її державної реєстрації.

4.3. Спортивна школа несе відповідальність перед державою, суспільством, Засновником та Уповноваженим органом управління за виконання функцій і завдань, які покладені на неї, життя і здоров’я вихованців, працівників під час навчально-тренувального процесу, за порушення їх прав та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4.4. Мовою навчання та виховання в Спортивній школі є державна мова.

4.5.  Статут Спортивної школи та зміни до нього затверджуються рішенням Засновника та підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

4.6. Спортивна школа користується своїм майном відповідно до вимог законодавства та Статуту.

4.7. Спортивна школа є самостійним суб’єктом і здійснює свою діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

4.8. Держава, Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Спортивної школи, а Спортивна школа не відповідає за зобов’язаннями Держави, Засновника та Уповноваженого органу управління.

4.9. До компетенції Засновника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Спортивної школи;

– прийняття рішення про призначення та звільнення з посади директора Спортивної школи на умовах контракту;

– прийняття рішення про затвердження Статуту Спортивної школи та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Спортивної школи, надання його в заставу, оренду;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів директора про його роботу.

4.10. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– укладання та продовження терміну дії контракту з директором Спортивної школи на підставі рішення Засновника;

– розроблення стратегії розвитку Спортивної школи;

– проведення моніторингу фінансової діяльності;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Спортивної школи;

– забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру;

– затвердження структури та штатного розпису Спортивної школи;

– забезпечення оформлення прав на земельну ділянку (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельної ділянки.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Спортивна школа має право:

5.1.1. Звертатися в порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Спортивну школу завдань та обов’язків.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями,

 незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

5.1.3. Залучати у визначеному законодавством порядку підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань.

5.1.4. Одержувати кредити банківських установ, безповоротну допомогу юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.1.5. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.6. Купувати матеріальні ресурси, а також основні засоби у підприємств, організацій, установ, громадян.

5.1.7. Створювати резерви, необхідні для діяльності Спортивної школи.

5.1.8. Користуватися майном, що надане їй в користування.

5.1.9. Користуватися безоплатно земельними ділянками Засновника, на яких розташована Спортивна школа.

5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Спортивна школа зобов’язана:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватись вимог законодавства про працю, соціальне страхування тощо.

5.2.3. Вживати заходів для удосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як в результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Спортивної школи.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Спортивної школи.

5.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати, подавати фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.7. Проводити інвентаризацію належного їй майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота Спортивної школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, затвердженими відповідно до чинного законодавства.

6.2. Спортивна школа у своїй структурі має відділення з видів спорту та інші підрозділи, які відповідають меті діяльності Спортивної школи. Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту чи інших підрозділів здійснюється за рішенням Засновника, погодженим з Уповноваженим органом управління. 

6.3. Відділення з певного виду спорту Спортивної школи може включати такі групи: початкової підготовки, базової підготовки, спеціалізованої підготовки, підготовки до вищої спортивної майстерності.

6.4. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

6.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи встановлюються Міністерством молоді і спорту України.

6.6. Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки в канікулярний період коригується директором Спортивної школи і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності. 

6.7. Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

6.8. Навчальний рік у Спортивній школі розпочинається з 1 вересня.

Річний навчальний план Спортивної школи розраховується на
52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів  навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку. 

6.9. Тривалість навчальної години в Спортивній школі становить
45 хвилин. Тривалість одного навчально-тренувального заняття в Спортивній школі не може перевищувати:

– двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

– трьох навчальних годин у групах базової підготовки першого-третього років навчання;

– чотирьох навчальних годин у групах базової підготовки четвертого-п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності.

6.10. Режим щоденної роботи Спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором Спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією школи та профспілковим комітетом.

6.11. У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах Спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим директором Спортивної школи.

6.12. Проект плану комплектування відділень з видів спорту  на наступний навчальний рік подає директор Спортивної школи для затвердження Уповноваженому органу управління до 25 серпня  поточного року.

6.13. Списки вихованців груп відділень затверджуються директором Спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки –
до 1 жовтня поточного року. Протягом  навчального року в зазначені списки  у разі потреби можуть вноситися зміни у встановленому порядку.

6.14. Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності погоджуються з Уповноваженим органом управління.

6.15. До Спортивної школи  приймаються всі особи, які бажають займатися фізичною  культурою і спортом, та виконали нормативи з фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, і не мають медичних протипоказань.

6.16. Зарахування до Спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу.

6.17. Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади в галузі фізичної культури та спорту.

6.18. Переведення вихованців Спортивної школи з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, визначених у навчальних програмах з видів спорту.

6.19. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у Спортивній школі у групах базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з Уповноваженим органом управління. Вихованці можуть перебувати у Спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

6.20. Вихованці Спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп Спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд Спортивної школи впродовж двох років з часу їх направлення за рахунок коштів Спортивної школи, виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем Спортивної школи зберігаються впродовж двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.    

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповнюваності груп.

6.21. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі в канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових.

6.22. Спортивна школа, виходячи із своїх фінансових можливостей, має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Міністерством молоді і спорту України, та інших нормативних актів.

6.23. Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше  100 днів, у групах спеціалізованої 
підготовки –  не більше 150 днів на рік.

6.24. Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом Міністерства молоді і спорту України, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.

6.25. Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА
СПОРТИВНОЇ РОБОТИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

7.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в Спортивній школі є:

– вихованці;

– тренери-викладачі з видів спорту;

– інструктори-методисти, медичні працівники та інші фахівці;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– директор, його заступники.

7.2.  Вихованцями Спортивної школи можуть бути особи, які виконали нормативи з фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань для занять спортом. Особи зараховуються до Спортивної школи згідно з наказом директора Спортивної школи. 

Комплектування груп Спортивної школи здійснюється відповідно до Порядку наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневого режиму навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2015 за № 119/26564.

7.3. Вихованці Спортивної школи мають право на:

– здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення Спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством молоді і спорту України та Міністерством освіти та науки України;

– добровільний вибір виду спорту;

– проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

– безпечні та нешкідливі умови для навчання;

– користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності – оздоровчою базою Спортивної школи;

– одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування, виходячи з фінансових можливостей Спортивної школи;

– забезпечення в установленому порядку, виходячи з фінансових можливостей Спортивної школи, спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців;

– медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства, виходячи з фінансових можливостей Спортивної школи;

– одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті успіхи у спорті;

– представлення в органах громадського самоврядування Спортивної школи;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників Спортивної школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

7.4. Вихованці Спортивної школи зобов’язані:

– поєднувати заняття в Спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;

– виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

– підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

– додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, встановленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

– брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

– додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;

– виконувати положення антидопінгового законодавства;

– берегти державне, громадське і особисте майно;

– дотримуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця Спортивної школи.

7.5. Тренером-викладачем Спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи “магістр”.

7.6. Тренер-викладач Спортивної школи:

 – здійснює набір в Спортивну школу, секцію, групи спортивної та оздоровчої спрямованості дітей і підлітків, які бажають займатись фізичною культурою і спортом та не мають медичних  протипоказань;

– проводить з вихованцями навчально-тренувальну і виховну роботу, відбір і спортивну орієнтацію найбільш перспективних юних спортсменів для подальшого спортивного вдосконалення;

– забезпечує підвищення загальної фізичної, спеціальної фізичної, спеціальної технічної підготовки, техніко-тактичної та психологічної підготовки вихованців;

– несе персональну відповідальність за зміцнення та охорону здоров’я вихованців в процесі навчально-тренувальних занять, приділяє увагу безпеці навчально-тренувального процесу, категорично забороняє вживання будь-яких допінгів;

– розробляє річні та поточні плани підготовки вихованців, веде систематичний облік, аналіз навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності, узагальнює результати та зміст своєї роботи з вихованцями;

– відповідає разом з лікарем Спортивної школи за своєчасне проходження поглибленого та поточних медичних оглядів і організацію відновлювальних занять.

7.7. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у Спортивній школі, мають право на:

– внесення керівництву Спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву Спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують  Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Спортивної школи та посадові інструкції;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Спортивної школи, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;

– підвищення кваліфікації за рахунок коштів Спортивної школи та інших джерел;

– вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

– моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

– забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, виходячи з фінансових можливостей Спортивної школи, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.

7.8. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у Спортивній школі, зобов’язані:

– користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;

– навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

– сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;

– здійснювати контроль за дотриманням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;

– дотримуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

– здійснювати контроль та нести відповідальність за дотриманням норм антидопінгового законодавства;

– берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

– постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

– вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

– дотримуватися вимог Статуту Спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва Спортивної школи;

– брати участь у роботі тренерської ради Спортивної школи;

– дотримуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

7.9. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором Спортивної школи.

7.10. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується  Уповноваженим органом управління.

7.11.  Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором Спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з дотриманням вимог законодавства про працю.

7.12. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор Спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради Спортивної школи.

7.13. Тренери-викладачі Спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Міністерством молоді і спорту України.

7.14. Головний бухгалтер Спортивної школи призначається на посаду і звільняється директором.

7.15. Головний бухгалтер повинен мати спеціальну фінансово-економічну освіту та досвід бухгалтерської роботи не менше трьох років.

7.16. Головний бухгалтер відповідає за стан фінансової дисципліни, ведення бухгалтерського обліку та звітності Спортивної школи.

7.17. Лікар та середній медичний працівник Спортивної школи призначаються на посаду і звільняються директором.

7.18. Лікар та середній медичний працівник Спортивної школи здійснюють безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надають першу медичну допомогу вихованцям.

7.19. Організація медичного супроводження підготовки вихованців Спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства молоді і спорту України та Міністерства охорони здоров’я України. 

7.20. З метою запобігання погіршенню здоров’я вихованців Спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

–  контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);

– додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

– контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

– відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я; контроль за дотриманням строків поновлення занять після захворювання або травми;

– контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

– облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

7.21. Робота медичних працівників Спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.

7.22. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Спортивної школи;

– звертатися до Уповноваженого органу управління, директора Спортивної школи з питань роботи Спортивної школи;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Спортивної школи;

– захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

 

8. УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНОЮ ШКОЛОЮ

8.1. Управління спортивною школою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника та Уповноваженого органу управління (в межах делегованих Івано-Франківською обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудовим колективом.

8.2. Безпосереднє керівництво діяльністю Спортивної школи здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади  за рішенням Засновника на умовах контракту, укладеного з Уповноваженим органом управління. 

На посаду директора Спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше  трьох років.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Директор несе відповідальність за результати роботи перед Уповноваженим органом управління та Засновником.

8.2.1. Директор діє без довіреності від імені Спортивної школи, представляє її інтереси в усіх установах та організаціях, укладає договори і контракти, керує її діяльністю, несе відповідальність за результати її роботи.

8.2.2. Директор Спортивної школи:

– здійснює загальне керівництво Спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

– забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед Засновником  та Уповноваженим органом управління за її результати;

– в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис Спортивної школи та подає на затвердження  Уповноваженому органу управління, контролює дотримання виконавської та фінансової дисципліни;

– забезпечує дотримання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

– представляє Спортивну школу на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

– видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;

– приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до чинного законодавства України;

– установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям Спортивної школи, вживає інші заходи заохочення, а також  заходи дисциплінарного впливу;

– несе відповідальність за виконання покладених на Спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння Спортивної школи;

– щороку звітує про свою роботу перед працівниками Спортивної школи на загальних зборах колективу.

8.2.3. Відповідно до чинного законодавства директор відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, кадрову, фінансову діяльність Спортивної школи, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

8.2.4. На час відсутності директора поточне керівництво  здійснює заступник з навчально-тренувальної роботи.

8.3. Заступник директора Спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт  зі ступенем “магістр”, стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Заступник директора Спортивної школи з навчально-тренувальної роботи:

– несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;

– контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

– організовує роботу інструкторів-методистів;

– здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;

– готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

– координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

– несе відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

8.4. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту зі ступенем “молодший бакалавр”, “бакалавр”, чи “магістр” та досвід адміністративно-господарської роботи.

Заступник директора Спортивної школи з адміністративно-господарської роботи:

– несе відповідальність за дотриманням матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень Спортивної школи, утримання їх у належному стані;

– забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів;

– керує роботою обслуговуючого персоналу, приймає матеріальні цінності, майно, меблі, інвентар Спортивної школи на збереження, слідкує за дотриманням чистоти і порядку в приміщеннях Спортивної школи, на стадіоні, подвір’ях школи, прилеглій території;

– організовує своєчасний ремонт приміщень, слідкує за правильним збереженням транспорту та проходженням регулярного технічного огляду;

– несе відповідальність за виконання правил протипожежної безпеки, техніки безпеки обслуговуючого персоналу;

організовує роботу обслуговуючого персоналу, видає необхідні для роботи матеріали, інструменти, регулярно проводить інвентаризацію майна, його списання, звітує перед бухгалтерією.

8.5. На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт зі ступенем “бакалавр” чи “магістр”.

Інструктор-методист Спортивної школи:

–  здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів Спортивної школи з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;

– веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи Спортивної школи, відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу Спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

– здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та відповідає за складення і дотримання розкладу занять.

8.6. У Спортивній школі, у випадку присвоєння вищої чи першої категорії, може бути введена посада старшого інструктора-методиста у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох інструкторів-методистів.

На посаду старшого інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи “магістр”.

Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, веде контроль за їх діяльністю та виконує функції, які передбачені для інструкторів-методистів.

8.7. Для кожного відділення Спортивної школи може бути введена посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

Старший тренер-викладач виконує функції, які передбачені для тренерів-викладачів, контролює дотримання тренерами-викладачами трудової дисципліни, несе відповідальність за правильне комплектування навчальних груп та підвищення спортивної  майстерності учнів, організацію і планування навчального процесу та виховної  роботи, проведення  приймальних та контрольно-перевідних іспитів, розробку індивідуальних перспективних планів, проведення спортивних змагань, а також разом з адміністрацією контролює дотримання тренерами правил та норм, які забезпечують безпеку занять, проходження учнями у встановлені терміни медичних оглядів, проведення заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів.

8.8. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у Спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює директор.

Тренерська рада Спортивної школи:

– вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Спортивної школи;

– визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

– розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– вносить керівництву Спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;

– захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Спортивної школи.

Засідання тренерської ради Спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

8.9. Органом громадського самоврядування Спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу Спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

8.10. У період між загальними зборами може діяти рада Спортивної школи, діяльність якої регулюється її Статутом.

Рада Спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку Спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

8.11. У Спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

 

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Фінансово-господарська діяльність Спортивної школи проводиться відповідно до чинного законодавства та Статуту на основі кошторису. Кошторис Спортивної школи затверджується Уповноваженим органом управління.

9.2. Фінансування Спортивної школи здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

9.3. Спортивна школа є закладом, діяльність якого спрямована на виконання соціально важливих функцій і не переслідує мети отримання прибутків.

9.4. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;

– модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;

– володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;

– користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована Спортивна школа;

– надавати в установленому порядку платні послуги;

– виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту Спортивної школи.

9.5. Додатковими джерелами фінансування є:

– кошти, отримані за надання платних послуг, що надаються відповідно до законодавства;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян (спонсорські внески);

– інші джерела надходження, не заборонені законодавством.

Кошти, отримані Спортивною школою з усіх джерел фінансування, використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті.

9.6. Майно Спортивної школи становлять будівлі, споруди, основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи (якщо такі є), нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

Спортивна школа користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління відповідно до вимог законодавства та Статуту.

Майно Спортивної школи, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю Засновника. Здійснюючи право оперативного управління, користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Всі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Спортивної школи, вирішуються виключно Засновником.

9.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

9.8. Спортивна школа самостійно планує та здійснює свою господарську діяльність і має право здавати в оренду в межах, встановлених чинним законодавством та рішеннями Засновника, споруди, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку рішенням Засновника.

9.9. Залишки спеціальних коштів, не використаних Спортивною школою в поточному році,  поверненню не підлягають.

 

10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

10.1. Працівники Спортивної школи мають право брати участь в управлінні Спортивною школою через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Спортивної школи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Спортивної школи відповідно до законодавства.

Спортивна школа зобов’язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників в її управлінні.

10.2. Членами трудового колективу Спортивної школи можуть бути усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників Спортивної школи.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Спортивною школою, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Спортивної школи  регулюються колективним договором.

10.5. Право укладання колективного договору надається директору Спортивної школи, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо покращення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Спортивної школи, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Спортивної школи є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Спортивної школи визначаються контрактом, укладеним з Уповноваженим органом управління.

10.8. Оплата праці працівників Спортивної школи здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються  Спортивною школою після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.9. Працівники Спортивної школи проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

11. ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

11.1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

11.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

11.3. За наявності відповідних умов Спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Припинення діяльності Спортивної школи здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

12.2. У разі реорганізації Спортивної школи вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступників.

12.3. Ліквідація Спортивної школи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

12.4. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються органом, що прийняв рішення про ліквідацію Спортивної школи. Строк заявлення вимог кредиторів до Спортивної школи, що ліквідується, не може бути меншим, ніж два і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення Спортивної школи.

12.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Спортивною школою.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Засновнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління та органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Спортивної  школи, що ліквідується.

12.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

12.7. У разі ліквідації Спортивної школи її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

12.8. Спортивна школа є такою, що припиняє свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]