Про зміну найменування Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять сьома сесія)

РІШЕННЯ

07.12.2023                            м. Івано-Франківськ                 № 798-27/2023

Про зміну найменування
Івано-Франківського
фізико-технічного ліцею-інтернату
Івано-Франківської обласної ради

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 438 “Про затвердження Положення про науковий ліцей” (зі змінами) обласна рада

вирішила:

  1. Змінити найменування Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ 13659054, місцезнаходження: вул. Тополина, 6, с. Угорники Івано-Франківського району Івано-Франківської області) на Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради.
  2. Затвердити Статут Івано-Франківського наукового фізико-технічного ліцею Івано-Франківської обласної ради в новій редакції (далі – Статут), (додається).
  3. Директору Івано-Франківського наукового фізико-технічного ліцею Івано-Франківської обласної ради М. Янишівському забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому законодавством порядку.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

Голова обласної ради                                                         Олександр СИЧ


СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
НАУКОВОГО ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(код ЄДРПОУ 13659054)

(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2023

 


I. Загальні положення

1.1. Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради (надалі – Фізико-технічний ліцей) – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття базової та/або профільної середньої освіти наукового профілю.
1.2. Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради створений на базі Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради.
1.3. Фізико-технічний ліцей є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальний заклад).
Власником Фізико-технічного ліцею є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради.
1.4. Засновником Фізико-технічного ліцею є Івано-Франківська обласна рада (далі – Засновник).
1.5. Уповноваженим органом управління Фізико-технічного ліцею є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
1.6. Фізико-технічний ліцей в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Положенням про науковий ліцей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019
№ 438 (зі змінами), нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням Засновника та Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повне найменування навчального закладу українською мовою – Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради.
Скорочене найменування навчального закладу: Фізико-технічний ліцей.
2.2. Місцезнаходження та юридична адреса: 76492, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Угорники, вул. Тополина, 6.

III. Юридичний статус Фізико-технічного ліцею

3.1. Фізико-технічний ліцей є юридичною особою та діє на підставі Статуту, який розробляється та затверджується Засновником відповідно до законодавства.
3.2. Фізико-технічний ліцей здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.
3.3. Фізико-технічний ліцей є неприбутковою організацією.
3.4. Фізико-технічний ліцей користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.
3.5. Для здійснення діяльності Фізико-технічний ліцей залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
3.6. Фізико-технічний ліцей має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
3.7. Держава, Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Фізико-технічного ліцею, а Фізико-технічний ліцей не відповідає за зобов’язаннями Держави, Засновника та Уповноваженого органу управління.
3.8. Фізико-технічний ліцей відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно Фізико-технічного ліцею не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.9. Фізико-технічний ліцей у встановленому порядку може встановлювати контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.
3.10. Фізико-технічний ліцей самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності у визначеному законодавством порядку.
3.11. Керівництво Фізико-технічного ліцею несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
3.12. Фізико-технічний ліцей провадить освітню діяльність, спрямовану на здобуття базової та/або профільної середньої освіти наукового профілю за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.
3.13. До компетенції Засновника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Фізико-технічного ліцею;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Фізико-технічного ліцею відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
– заслуховування звітів директора Фізико-технічного ліцею про роботу;
– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;
– створення філій Фізико-технічного ліцею без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.14. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Фізико-технічного ліцею;
– оголошення конкурсного відбору на посаду директора Фізико-технічного ліцею, забезпечення його проведення, укладення контракту з директором, відібраним у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;
– вносити пропозиції Засновнику щодо звільнення з посади директора Фізико-технічного ліцею з підстав, передбачених законодавством про працю, Статутом Фізико-технічного ліцею, контрактом;
– розривати контракт із директором Фізико-технічного ліцею з підстав, визначених законами про працю, цим Статутом та контрактом, на підставі рішення Засновника;
– приймати рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки директора Фізико-технічного ліцею згідно з порядком, затвердженим рішенням Засновника;
– приймати рішення про звільнення з посади директора Фізико-технічного ліцею у зв’язку з припиненням строку дії контракту та з ініціативи директора Фізико-технічного ліцею про звільнення його з посади за власним бажанням;
– затверджувати за поданням Фізико-технічного ліцею стратегію розвитку закладу;
– утворювати піклувальну раду Фізико-технічного ліцею;
– вирішувати питання про заохочення директора Фізико-технічного ліцею або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законодавством;
– затверджувати кошторис Фізико-технічного ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та контролювати його виконання;
– затвердження річних фінансових планів;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– погодження штатного розпису;
– здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
– здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу.

3.15. Головною метою діяльності Фізико-технічного ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової середньої або повної загальної середньої освіти та залучення і підготовка учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності.
3.16. Фізико-технічний ліцей забезпечує:
– співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу на основі довготривалих договорів, а також регіональним відділенням Національного центру “Мала академія наук України”;
– роботу методичних комісій (предметних кафедр) педагогічних та науково-педагогічних працівників та груп учнів для провадження наукової і науково-технічної діяльності з розв’язання технологічної, інженерної, економічної, соціальної або гуманітарної проблематики;
– залучення до керівництва участю учнів у науковій, навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності не менше двох педагогічних працівників та/або наукових чи науково-педагогічних працівників, (для яких Фізико-технічний ліцей не є основним місцем роботи), які мають досвід підготовки до участі учнів у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, міжнародних олімпіад;
– здійснення освітнього процесу в обсязі не меншому, ніж 5% навчального навантаження учнів особами, які мають науковий ступінь, вчені звання, почесні звання “народний” або “заслужений”;
– власну матеріально-технічну базу для провадження наукової, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, пошукової конструкторської, винахідницької діяльності відповідно до профілів навчання;
– високу результативність учнів або учнів разом з педагогічними працівниками в одному чи кількох видах діяльності: навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій за останні п’ять років;
– участь учнів в обласних, Всеукраїнських та міжнародних заходах змагального характеру наукового або науково-технічного напряму, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо;
– розробку стратегії розвитку закладу не менше як на п’ять років;
– виконання вимог законодавства про освіту, пов’язаних з якістю освіти.
3.17. Головним завданням Фізико-технічного ліцею є:
– підготовка майбутнього вченого, особистості, здатної до інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у тому числі в критичних ситуаціях;
– провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно-орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової і науково-технічної творчості;
– забезпечення здобуття учнями освіти відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування, у тому числі завдяки системній роботі з використанням завдань та досліджень високого рівня складності (олімпіадних, турнірних, проектно-конкурсних тощо);
– забезпечення поглибленого вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової і науково-технічної діяльності;
– навчання на засадах загальнонаціональних цінностей, формування громадянської позиції, власної гідності, патріотичного виховання та академічної доброчесності;
– пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють здібності до навчально-дослідницької, дослідно-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності;
– розроблення та впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу;
– налагодження співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами;
– залучення діячів науки, працівників підприємств, установ, організацій, представників професійних асоціацій відповідно до профілю Фізико-технічного ліцею до освітнього процесу, керівництва проектними групами учнів.
3.18. Фізико-технічний ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
– безпечні умови освітньої діяльності;
– дотримання державних стандартів освіти;
– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
– дотримання фінансової дисципліни.
3.19. У Фізико-технічному ліцеї навчання проводиться державною мовою.
3.20. Фізико-технічний ліцей є багатопрофільним навчальним закладом.
3.21. Фізико-технічний ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
3.22. Особи, які здобувають освіту наукового спрямування у Фізико-технічному ліцеї одночасно здобувають базову середню освіту та повну загальну середню освіту.
3.23. Учні Фізико-технічного ліцею забезпечуються академічними стипендіями. Призначення стипендій та їх розмір визначається Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 (зі змінами).
3.24. Учні з поза-меж Івано-Франківська безоплатно забезпечуються місцями у пансіоні та харчуванням.
Зарахування учнів до пансіону Фізико-технічного ліцею, проживання та утримання у ньому проводиться відповідно до Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1131 (зі змінами).
3.25. Режим роботи Фізико-технічного ліцею встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту учнів, погоджується педагогічною радою та затверджується директором.
3.26. Медичне обслуговування учнів здійснюється Івано-Франківською міською дитячою поліклінікою та медичними працівниками Фізико-технічного ліцею.
3.27. Взаємовідносини Фізико-технічного ліцею з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
3.28. Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради є правонаступником:
– Фізико-технічного ліцею при Івано-Франківському інституті нафти і газу;
– Обласної спеціалізованої школи-інтернату “Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу ”;
– Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради.

IV. Організація освітнього процесу

4.1. Освітня діяльність, організація освітнього процесу, оцінювання учнів Фізико-технічного ліцею здійснюється відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту” та “Положення про науковий ліцей”.
4.2. Фізико-технічний ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до затвердженої Стратегії розвитку і плану роботи на рік.
У Стратегії розвитку відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку, як правило, на п’ять років.
План роботи на рік схвалюється педагогічною радою Фізико-технічного ліцею.
4.3. Основним документом, що регулює освітній процес є робочий навчальний план та освітня програма.
До робочого навчального плану додаються: структура навчального року, фактична мережа класів та виховних груп.
4.4. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, режим роботи встановлюється Фізико-технічним ліцеєм в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом згідно з щорічними інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу.
4.5. Навчальний рік поділяється на два семестри. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань.
Тривалість навчального року повинна становити не менше 175 днів навчальних занять. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 днів.
4.6. Тривалість уроків у Фізико-технічному ліцеї становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається у разі виникнення форс-мажорних обставин.
4.7. Освітній процес у Фізико-технічному ліцеї відбувається за класно-урочною системою. Заняття, як правило, проходять парами.
4.8. Щоденна кількість і послідовність навчальних та виховних занять, тривалість перерв визначаються розкладом занять, що складаються на кожен навчальний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних вимог і затверджуються директором.
4.9. Фізико-технічний ліцей провадить освітню діяльність за власними освітніми програмами або типовими освітніми програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України.
Власні освітні програми Фізико-технічного ліцею, що розроблені не на основі типової освітньої програми, затверджуються Державною службою якості освіти України у порядку, встановленому законодавством.
4.10. Освітні програми Фізико-технічного ліцею розробляються на основі відповідного Державного стандарту загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування.
4.11. Фізико-технічний ліцей в освітньому процесі використовує навчальні програми з окремих предметів, підручники, посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей учнів.
4.12. У Фізико-технічному ліцеї освітній процес поєднується з участю та підготовкою учнів до наукової, науково-технічної, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності відповідно до стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування.
4.13. У Фізико-технічному ліцеї може організовуватися робота наукових товариств ліцеїстів, гуртків, секцій, а також можуть проводитися освітні заходи з відповідної наукової або науково-технічної проблематики.
4.14. У Фізико-технічному ліцеї можуть проводитися наукові заходи (тижні науки, конференції, конкурси, виставки, турніри, дебати, зустрічі з науковцями тощо). Формат та графік проведення таких заходів затверджується директором Фізико-технічного ліцею на початку навчального року.
4.15. Навчальні екскурсії та навчальна практика ліцеїстів організовуються згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України, можуть включатися у зміст навчальних програм та реалізовуватися протягом навчального року за погодженням педагогічної ради Фізико-технічного ліцею.
4.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.
4.17. У рамках освітнього процесу педагогічні працівники Фізико-технічного ліцею забезпечують єдність навчання, виховання і розвиток учнів.
4.18. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
4.19. Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів щодо їх відповідності вимогам освітньої програми Фізико-технічного ліцею, вибір їх форм, змісту та способу здійснюють педагогічні працівники.
4.20. У Фізико-технічному ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої в Україні системи оцінювання досягнень у навчанні учнів та ведеться тематичний облік знань.
У Фізико-технічному ліцеї встановлюється дванадцятибальна система визначення рівня досягнень учнів. Оцінка в балах виставляється за урок, тему (тематичний облік знань), семестр, рік.
4.21. Кожному учневі видається Книжка успішності, в якій ведеться облік тематичних, семестрових, річних та підсумкових оцінок з предметів і курсів, які ним вивчалися.
4.22. Виховний процес у Фізико-технічному ліцеї спрямований на формування в учнів шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.
4.23. Дисципліна у Фізико-технічному ліцеї забезпечується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Положення про науковий ліцей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 438 (зі змінами).
Застосування будь-яких форм фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
4.24. За успіхи у навчанні та громадсько-корисній діяльності для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:
оголошення подяки;
нагородження грамотою адміністрації Фізико-технічного ліцею;
нагородження грошовою премією, цінним подарунком;
право участі у призових екскурсійних поїздках;
запис до “Книги почесті”;
призначення грошової винагороди;
нагородження похвальним листом;
нагородження похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”;
нагородження срібною медаллю “За успіхи у навчанні”;
нагородження золотою медаллю “За особливі успіхи у навчанні”.
4.25. Рішення про нагородження учнів за успіхи у навчанні, участі у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності приймає педагогічна рада Фізико-технічного ліцею.
4.26. За невиконання своїх обов’язків, Правил внутрішнього розпорядку Фізико-технічного ліцею, порушення Статуту до учня можуть застосовуватися заходи виховного впливу.

Зарахування, переведення та відрахування учнів

4.27. Зарахування учнів до Фізико-технічного ліцею здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до Правил зарахування, які розробляються на кожен навчальний рік і затверджуються педагогічною радою.
Правила зарахування, переведення учнів у Фізико-технічний ліцей і відрахування їх розробляються відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1553.
4.28. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року на навчання до іншого закладу освіти.
4.29. Учням Фізико-технічного ліцею, які закінчили навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації видається відповідний документ про освіту.
4.30. Учні Фізико-технічного ліцею, які за підсумками річного оцінювання здобули початковий рівень знань (1, 2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з профільних предметів або тих, що ними вивчалися поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану чи індивідуального навчального плану учня за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть бути відраховані.
4.31. Фізико-технічний ліцей може мати у своєму складі структурні підрозділи, (крім тих, які забезпечують здобуття дошкільної або початкової освіти), у тому числі філії.
4.32. Основною методичною структурою Фізико-технічного ліцею є методичні комісії.
Методичні комісії Фізико-технічного ліцею утворюються на підставі рішення педагогічної ради. Керівник методичної комісії обирається з числа членів методичної комісії більшістю голосів від її затвердженого складу. Керівництво комісією здійснюється на безоплатній основі.
4.33. До компетенції методичних комісій, зокрема, належать:
сприяння впровадженню в освітній процес методик дослідно-орієнтованого навчання;
розроблення і реалізація дослідницьких проєктів;
визначення критеріїв оцінювання участі учнів у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності.
Рішення методичної комісії мають рекомендаційний характер.

4.34. Основною структурною ланкою освітнього процесу у Фізико-технічному ліцеї є академічна група /клас/ та курс /паралель класів/.
Кількість класів, кількість виховних груп, учнів та вихованців у них визначається мережею класів і груп.
4.35. Поділ класів на групи у Фізико-технічному ліцеї під час вивчення окремих предметів здійснюється відповідно до законодавства та інших чинних нормативно-правових актів.
4.36. У складі Фізико-технічного ліцею створюються класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів для досягнення учнями результатів навчання та компетентностей згідно з вимогами стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування, у тому числі завдяки системній роботі з використання завдань та досліджень високого рівня складності (олімпіадних, турнірних, проектно-конкурсних тощо).
4.37. У складі Фізико-технічного ліцею можуть створюватися тимчасові (від одного семестру (триместру) науково-дослідницькі класи та/або проектні групи учнів з метою розроблення та апробації нових варіантів педагогічних технологій, методів навчання і форм організації освітнього процесу та їх ефективності.
4.38. Фізико-технічний ліцей може створювати у своєму складі класи з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
4.39. Для підготовки до участі в заходах змагального характеру наукового (науково-технічного) напряму (конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо) можуть створюватися тимчасові групи учнів та проектні групи.

Пансіон

4.40. Пансіон є особливим структурним підрозділом Фізико-технічного ліцею. Він призначений для проживання учнів з поза-меж Івано-Франківська.
4.41. Зарахування учнів до пансіону Фізико-технічного ліцею, проживання та утримання здійснюються відповідно до Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021
№ 1131.
4.42. Учні Фізико-технічного ліцею забезпечуються безкоштовним проживанням у пансіоні.
Для них встановлюється режим харчування відповідно до Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305.
4.43. Для учнів, які не проживають в пансіоні, встановлюється одноразовий режим харчування.
Харчування учнів Фізико-технічного ліцею здійснюється за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету.

V. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу у Фізико-технічному ліцеї є:
– учні;
– педагогічні працівники;
– інші спеціалісти;
– батьки або особи, які їх замінюють;
– асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту”).
5.2. Права та обов’язки учасників освітнього процесу у Фізико-технічному процесі визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
5.3. Учні мають право:
– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою Фізико-технічного ліцею;
– на доступ до інформації з усіх галузей знань;
– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позааудиторних та позаліцейних занять;
– брати участь у різних видах навчально-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, змаганнях, оглядах тощо;
– брати участь у роботі органів ліцейного учнівського самоврядування;
– брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля;
– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, заняттях за інтересами тощо;
– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
– на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
5.4. Учні з-поза меж Івано-Франківська мають право на безоплатне проживання в пансіоні.
5.5. Учні зобов’язані:
– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками та компетентностями, підвищувати загальнокультурний рівень;
– дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Правил поведінки учня, затверджених педагогічною радою Фізико-технічного ліцею;
– бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна, а у випадку пошкодження майна відшкодування збитків здійснюється батьками у повному обсязі;
– дотримуватися академічної доброчесності, моральних та етичних норм;
– дотримуватися встановленого у Фізико-технічному ліцеї однострою одягу;
– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, не заборонених чинним законодавством;
– дотримуватися правил особистої гігієни.
5.6. Учні Фізико-технічного ліцею залучаються за їхньою згодою або згодою батьків (осіб, які їх замінюють) до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці, не заборонених законодавством, з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей дітей, норм і вимог гігієни та охорони їх здоров’я.
5.7. За успіхи у навчанні учням Фізико-технічного ліцею можуть оголошуватися різні форми морального та матеріального заохочення.
5.8. Педагогічними працівниками Фізико-технічного ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують оптимальну результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
5.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про повну загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
5.10. Педагогічні працівники Фізико-технічного ліцею мають право на:
– безпечні й нешкідливі умови праці;
– захист професійної честі, гідності;
– самостійний вибір форм, методів, засобів навчально-виховної і виховної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
– участь в обговоренні й вирішенні питань організації навчально-виховного й виховного процесів;
– проведення у встановленому порядку наукової, експериментальної, пошукової роботи;
– виявлення педагогічної ініціативи;
– чергову або позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
– участь у роботі органів громадського самоврядування;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку, сертифікацію, що відбувається на добровільних засадах та виключно за їх ініціативою;
– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
– на моральні й матеріальні заохочення відповідно до трудового внеску.
5.11. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
5.12. Педагогічні працівники зобов’язані:
– забезпечувати високий рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог та програми позакласної виховної роботи;
– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
– сприяти зростанню іміджу Фізико-технічного ліцею;
– настановами, переконанням і особистим прикладом утверджувати повагу й гордість за приналежність до великої держави України, її державних символів, до українського народу, принципів загальнолюдської моралі;
– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– дотримуватися педагогічної етики, академічної доброчесності, моралі, поважати гідність учнів;
– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
– виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку Фізико-технічного ліцею, Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Фізико-технічного ліцею, посадові інструкції, умови трудового договору;
– виконувати накази й розпорядження директора Фізико-технічного ліцею;
– брати участь у роботі педагогічної ради.
5.13. Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку Фізико-технічного ліцею, умови Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Фізико-технічного ліцею, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
5.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
– обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
– звертатись до органів управління освітою, директора Фізико-технічного ліцею та їх заступників, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання та утримання дітей;
– брати участь у заходах, спрямованих на покращення освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Фізико-технічного ліцею;
– на захист законних інтересів своїх дітей в органах ліцейного громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах;
– отримувати інформацію про всі заплановані та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні, заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини.
5.15. Батьки й особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
– сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягнення передбачених нею результатів навчання;
– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім’ї, школи, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Фізико-технічного ліцею;
– сприяти керівництву закладу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу;
– виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу.

VІ. Управління Фізико-технічного ліцею

6.1. Безпосереднє керівництво Фізико-технічним ліцеєм здійснює директор. Директором Фізико-технічного ліцею може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”.
6.2. Директор Фізико-технічного ліцею призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Засновника у порядку, визначеному спеціальними законодавчими актами, трудовим законодавством та цим Статутом.
6.3. Директор Фізико-технічного ліцею звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору (контракту) або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного строкового трудового договору (контракту).
6.4. Директор Фізико-технічного ліцею:
– затверджує штатний розпис Фізико-технічного ліцею на підставі типових штатних нормативів наукових ліцеїв за погодженням з Уповноваженим органом управління;
– вирішує питання фінансово-господарської діяльності Фізико-технічного ліцею;
– визначає порядок ведення діловодства відповідно до законодавства;
– визначає порядок ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства;
– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
– організовує освітній процес та забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
– затверджує розподіл педагогічного навантаження;
– вводить у дію та здійснює контроль за виконанням рішення педагогічної ради Фізико-технічного ліцею;
– затверджує освітню програму Фізико-технічного ліцею, схвалену педагогічною радою;
– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
– затверджує графік проведення тижнів науки;
– утворює стипендіальну комісію;
– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної, наукової і науково-технічної роботи педагогічних працівників;
– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
– сприяє формуванню здорового способу життя учнів;
– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм;
– затверджує положення про пансіон Фізико-технічного ліцею;
– приймає рішення про утворення чергових груп пансіону відповідно до законодавства;
– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
– розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами закладу;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
– забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Фізико-технічного ліцею;
– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
– розглядає пропозиції педагогічної ради про відрахування учнів;
– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
– відповідає за реалізацію державних стандартів у галузі середньої освіти;
– діє від імені Фізико-технічного ліцею, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє Фізико-технічний ліцей в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях тощо;
– залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій, представників професійних асоціацій за напрямом діяльності Фізико-технічного ліцею до освітнього процесу, керівництва проектними групами учнів;
– звітує щороку про свою діяльність перед педагогічною радою та перед громадськістю;
– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом.
6.5. Директор Фізико-технічного ліцею зобов’язаний:
– дотримуватися вимог Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та інших актів законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх дотримання працівниками, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
– забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Фізико-технічного ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про відкритість використання публічних коштів” та інших законів України;
– виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником, установчими документами, колективним договором, строковим трудовим договором/контрактом.
6.6. На час відсутності директора поточне керівництво Фізико-технічним ліцеєм здійснює його заступник з навчально-виховної роботи. У випадку відсутності директора та заступника з навчально-виховної роботи поточне керівництво здійснюють інші особи, призначені наказом директора.

6.7. Колегіальним органом управління Фізико-технічного ліцею є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України “Про повну загальну середню освіту” та цим Статутом.
Головою педагогічної ради є директор Фізико-технічного ліцею.
6.8. Педагогічна рада в Фізико-технічному ліцеї утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники ліцею повинні брати участь у засіданнях педагогічної ради такого закладу.
Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не рідше ніж чотири рази на рік.
6.9. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів педагогічної ради та оформляються протоколами засідання.
Ухвали педагогічної ради вводяться в дію наказами директора та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Фізико-технічному ліцеї.
6.10. Педагогічна рада Фізико-технічного ліцею:
– розглядає і схвалює Стратегію розвитку Фізико-технічного ліцею;
– формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
– розглядає і схвалює проєкт плану роботи Фізико-технічного ліцею;
– заслуховує щороку звіт про роботу директора;
– схвалює освітню програму Фізико-технічного ліцею та оцінює результативність її виконання;
– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
– вивчає питання щодо впровадження в освітній процес інноваційного педагогічного досвіду та інновацій, участі в навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
– розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
– приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання та їх випуску, видачі документів про освіту;
– приймає рішення про заохочення (відзначення) учнів за успіхи у навчанні або участі в навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності;
– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу;
– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та проведення громадської акредитації Фізико-технічного ліцею;
– розглядає інші питання, віднесені Законом України “Про повну загальну середню освіту” та цим Статутом до її повноважень.

Громадське самоврядування

6.11. У Фізико-технічному ліцеї можуть діяти:
– органи самоврядування працівників;
– органи самоврядування учнів;
– органи батьківського самоврядування;
– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
6.12. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються законодавством та Статутом Фізико-технічного ліцею.
6.13. Вищим органом громадського самоврядування Фізико-технічного ліцею є загальні збори /конференція/ колективу, що скликається не менше як один раз на рік.
Порядок обрання делегатів конференції та порядок її роботи визначається відповідним положенням, затвердженим педагогічною радою Фізико-технічного ліцею.
6.14. Колективним органом учнівського самоврядування є учнівські збори академічної групи /класу/ або курсу.
Учнівські збори:
– обирають органи учнівського самоврядування групи /курсу/;
– висувають своїх представників для участі в роботі конференції Фізико-технічного ліцею;
– обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;
– вирішують інші питання життя та діяльності колективу ліцеїстів, не віднесені до відома адміністрації.
6.15. Колективним органом батьківського самоврядування є батьківські збори академічної групи або курсу.
Батьківські збори групи /курсу/:
– обирають органи батьківського самоврядування;
– обирають своїх представників для участі в роботі конференції Фізико-технічного ліцею;
– залучають батьків до різних видів позааудиторної та позаліцейної роботи;
– вносять на розгляд адміністрації та органів громадського самоврядування пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в групі та ліцеї;
– запрошують представників педагогічного колективу, адміністрації, Засновника, Уповноваженого органу управління для обговорення стану і перспектив роботи навчального закладу або групи, а також для роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

Піклувальна рада

6.16. У Фізико-технічному ліцеї відповідно до законодавства за рішенням Уповноваженого органу управління утворюється та діє піклувальна рада, до якої залучаються представники наукових установ, закладів вищої освіти, інноваційних компаній, професійних асоціацій відповідно до профілю.
Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються Законом України “Про повну загальну середню освіту” та цим Статутом.
6.17. Піклувальна рада, зокрема:
– може заслуховувати звіт директора Фізико-технічного ліцею про результативність дослідницької та навчально-наукової діяльності в закладі;
– надає пропозиції щодо визначення основних напрямів участі учнів Фізико-технічного ліцею у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій та пошуковій діяльності, надає рекомендації керівництву цього закладу з оптимізації такої діяльності;
– допомагає в організації заходів Фізико-технічного ліцею, на яких учні закладу звітують про свою участь у навчально-дослідницькій, дослідницько-експерементальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності, проведеній впродовж відповідного періоду в проектних групах учнів або індивідуально у форматі доповіді, конференції, засідання за круглим столом, виставки, турніру тощо;
– сприяє участі педагогічних та науково-педагогічних працівників, учнів Фізико-технічного ліцею у всеукраїнських та міжнародних заходах і подіях, у тому числі змагального характеру.
6.18. У Фізико-технічному ліцеї функціонує профспілкова організація працівників. Діяльність профспілкової організації, її права та повноваження визначені законодавством України.
6.19. У Фізико-технічному ліцеї можуть створюватися та працювати також інші громадські організації працівників, осередки Всеукраїнських та регіональних громадських організацій.
Діяльність осередків політичних партій у Фізико-технічному ліцеї не допускається.
6.20. У Фізико-технічному ліцеї можуть створюватися учнівські громадські організації, осередки обласних та Всеукраїнських молодіжних громадських організацій, що діють відповідно до чинного законодавства України.
Названі громадські організації та осередки легалізуються у навчальному закладі шляхом інформування адміністрації та педагогічної ради про початок своєї діяльності.

VІІ. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база Фізико-технічного ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі.
7.2. Майно Фізико-технічного ліцею є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на правах оперативного управління.
7.3. Фізико-технічний ліцей відповідно до діючого законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Фізико-технічного ліцею проводиться лише у випадках, передбачених діючим законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до діючого законодавства.
7.5. Для забезпечення освітнього процесу матеріальна база Фізико-технічного ліцею включає навчальні кабінети, майстерні, спортивний та актовий зал, бібліотеку, архів, харчоблок, медичний кабінет, приміщення для господарських та обслуговуючих працівників.
Фізико-технічний ліцей має пансіон для проживання учнів з-поза меж міста Івано-Франківська.
7.6. Освітній процес у Фізико-технічному ліцеї здійснюється на власній матеріально-навчальній базі та на матеріально-навчальній базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
7.7. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:
– частково забезпечує Фізико-технічний ліцей навчальними приміщеннями, які гарантують належні умови проведення навчального процесу;
– надає Фізико-технічному ліцею приміщення для проведення різних урочистих та спортивних заходів;
– cприяє організації харчування учнів;
– надає в користування бібліотеки, лабораторії, комп’ютерні класи;
– надає допомогу в обладнанні лабораторій та кабінетів;
– сприяє розробці та виданню навчальної та іншої літератури.
7.8. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу надає послуги та користування майном безоплатно, як один із ініціаторів створення Фізико-технічного ліцею, відповідно до договору з ним та чинного законодавства України.

VІІІ. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська діяльність Фізико-технічного ліцею провадиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів.
8.2. Фізико-технічний ліцей має статус бюджетної установи, заснований на комунальній формі власності, і фінансується за рахунок коштів обласного бюджету у порядку, визначеному законодавством, та інших джерел, не заборонених законодавством.
8.3. Фінансово-господарська діяльність Фізико-технічного ліцею здійснюється на основі власного кошторису.
Кошторис Фізико-технічного ліцею затверджується Уповноваженим органом управління.
8.4. Джерелами формування кошторису Фізико-технічного ліцею є:
– кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та кошти обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти і належних умов проживання та утримання учнів;
– кошти фізичних, юридичних осіб;
– кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до чинного законодавства;
– надходження від видавничої діяльності;
– благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб;
– інші надходження, які не заборонені діючим законодавством.
8.5. Доходи (прибутки) Фізико-технічного ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених у Статуті.
8.6. Розподіл отриманих доходів (прибутків) Фізико-технічним ліцеєм або їх частини забороняється серед Засновника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.
8.7. Фізико-технічний ліцей самостійно використовує бюджетні та позабюджетні кошти відповідно до єдиного кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому порядку.
8.8. Фізико-технічний ліцей має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.
8.9. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку у Фізико-технічному ліцеї визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.
8.10. Звітність про фінансово-господарську діяльність Фізико-технічного ліцею подається відповідно до чинного законодавства.

IX. Міжнародне співробітництво

9.1. Фізико-технічний ліцей відповідно до законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” здійснює міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти, має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти інших держав, міжнародними організаціями, освітніми асоціаціями, фондами у визначеному законодавством порядку.
9.2. Учні та педагогічні працівники Фізико-технічного ліцею можуть брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну.
9.3. За учнями, які беруть участь у програмах міжнародного обміну, зберігається місце навчання у Фізико-технічному ліцеї (за умови продовження здобуття ними загальної середньої освіти в Україні за однією з визначених законодавством форм здобуття освіти (крім очної), зокрема шляхом оформлення індивідуального навчального плану). Такі особи зобов’язані пройти відповідно до законодавства атестацію (оцінювання результатів навчання) для переведення на наступний рік навчання та/або отримання відповідного документа про освіту.
За такими учнями зберігається також виплата стипендії (якщо умовами договору про участь у програмі міжнародного обміну, укладеного ними з Фізико-технічним ліцеєм, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом усього строку участі у програмі міжнародного обміну в іншому закладі освіти не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про міжнародний обмін є меншою за розмір стипендії, що її призначено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882).

Х. Контроль за діяльністю Фізико-технічного ліцею

10.1. Контроль за діяльністю Фізико-технічного ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
10.2. Державний контроль за діяльністю Фізико-технічного ліцею здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України та її територіальний орган.
10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Фізико-технічного ліцею є інституційний аудит, що проводиться Державною службою якості освіти України або її територіальним органом не більше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

ХІ. Реорганізація або ліквідація фізико-технічного ліцею

11.1. Припинення діяльності Фізико-технічного ліцею здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
11.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Фізико-технічного ліцею приймає Засновник, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Фізико-технічним ліцеєм.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Фізико-технічного ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.
11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11.7. У випадку реорганізації Фізико-технічного ліцею його права й зобов’язання переходять до правонаступників відповідно до діючого законодавства.
11.8. Фізико-технічний ліцей вважається ліквідованим (реорганізованим) з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]