Про затвердження передавального акта комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01993262)  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять восьма сесія)

РІШЕННЯ

22.12.2023                            м. Івано-Франківськ                       № 835-28/2023

Про затвердження передавального акта
комунального некомерційного підприємства
«Івано-Франківський спеціальний заклад
надання психіатричної допомоги
Івано-Франківської обласної ради»
(код ЄДРПОУ 01993262)

 

 

На виконання рішення обласної  ради від 22.02.2023 № 606-20/2023 «Про припинення (реорганізацію) комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський наркологічний центр Івано-Франківської обласної ради», комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» та комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради», відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, керуючись статтями 104-107 Цивільного кодексу України, законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статтею 59 Господарського кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити передавальний акт комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01993262) (додається).
  2. Установити, що комунальне некомерційне підприємство «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 03092209) є правонаступником майна, прав та обов’язків комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01993262).
  3. Керівнику комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 03092209) та голові комісії з припинення юридичної особи – комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01993262) забезпечити подання державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                     Олександр СИЧ


 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Івано-Франківської обласної ради
835-28/2023 від 22.12.2023 року 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
до правонаступника  комунального некомерційного підприємства  «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради»

 

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення (реорганізації) комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради», створеної наказом департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 31.08.2023 року № 211-к згідно рішення обласної ради від 22.02.2023 № 606-20/2023 «Про припинення (реорганізацію) комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський наркологічний центр Івано-Франківської обласної ради», комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» та комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради», у складі:

  1. Голова комісії з припинення (реорганізації) – Клочаний Михайло Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків- ************.
  2. Члени комісії з припинення (реорганізації):

– Возняк Світлана Богданівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків – ************.

– Василюк Галина Василівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків -************.

– Сокіл Ігор Мирославович, реєстраційний номер облікової картки платника податків – ************.

– Борщ Галина Степанівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків – ************,

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» переходять до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради».

Строк для заявлення вимог кредиторів сплив 15 червня 2023 року.

Передавальний акт складено станом на 31.08.2023 року.

Передавальний акт з додатками 1, 2, 3 та актами приймання-передачі складено та підписано головою та членами комісії з припинення (реорганізації) комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради».

 

Голова комісії з припинення_________________Михайло КЛОЧАНИЙ
Члени комісії:_________________Світлана ВОЗНЯК
 _________________Галина ВАСИЛЮК
 _________________Ігор СОКІЛ
 _________________Галина БОРЩ

 

 


 

Додаток 1

 

Найменування активів та пасивів комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради», які склались  станом на 31.08.2023 р. та передаються до комунального некомерційного підприємства  «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради»

 

АктивВартість, тис.грн.
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація()
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:53911,5
первісна вартість59142,0
знос( 5230,5 )
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I53911,5
II. Оборотні активи
Запаси:1277,8
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II1277,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс55189,3
Пасив
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал53911,5
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1277,8
Неоплачений капітал()
Усього за розділом I55189,3
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення
III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс55189,3

 

 

 

Голова комісії з припинення_________________Михайло КЛОЧАНИЙ
Члени комісії:_________________Світлана ВОЗНЯК
 _________________Галина ВАСИЛЮК
 _________________Ігор СОКІЛ
 _________________Галина БОРЩ

 


Додаток 2

Найменування та вартість матеріальних цінностей згідно рахунків бухгалтерського обліку, які передаються до комунального некомерційного підприємства  «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради»

 

Рахунок бухгалтер-ського облікуНазва рахункуПервісна вартість, грн.Знос, грн.Залишкова вартістьПерелік документів, що відображають приймання-передачу
101Земельні ділянки3012833,003012833,00Акт приймання-передачі № 1,  висновок про вартість нерухомого майна
103Будівлі та споруди50522556,003002669,0047519887,00Акт приймання-передачі № 1,  висновок про вартість нерухомого майна
104Машини та обладнання1125763,00553282,00572481,00Акт приймання-передачі № 1
105Транспортні засоби889894,00333587,00556307,00Акт приймання-передачі № 1
106Інструменти, прилади, інвентар169572,00148430,0021142,00Акт приймання-передачі № 1
107Тварини та багаторічні насадження1850,00966,00884,00Акт приймання-передачі № 1
112Нематеріальні активи3419443,251191607,952227835,30Акти приймання-передачі № 2,3,4
201Продукти харчування492744,79Акти приймання-передачі № 5,6
202Медикаменти305723,34Акти приймання-передачі № 7, 8, 9, 10, 11
203Паливо55166,05Акт приймання-передачі № 12
204Тара1122,09Акт приймання-передачі № 13
205Будівельні264555,12Акт приймання-передачі № 14
207Запасні частини11680,00Акт приймання-передачі № 15
22МШП146778,25Акти приймання-передачі № 16,17

 

Голова комісії з припинення_________________Михайло КЛОЧАНИЙ
Члени комісії:_________________Світлана ВОЗНЯК
 _________________Галина ВАСИЛЮК
 _________________Ігор СОКІЛ
 _________________Галина БОРЩ

 


 

Додаток 3

 

Перелік обєктів нерухомого майна, яке передається до комунального некомерційного підприємства  «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради» із врахуванням проведеної оцінки майна

 

Будівлі та споруди

№ з/пназва об’єкта, адресазагальна площа, м2вартість, грн.інвентарний номер
1.Адмінкорпус (Літер А), вул. Медична, 1442,72275081,0010310042
2.Магазин-кімната відпочинку (Літер Б), вул. Медична, 1137,6606255,0010320006
3.Банно-пральний корпус (Літер В), вул. Медична, 1362,51854679,0010310015
4.Клуб-спортзал-склад (Літер Г), вул. Медична, 1502,32394340,0010310005
5.Прозекторська (Літер Д), вул. Медична, 158,6263885,0010310008
6.Лікувально-трудова майстерня (Літер Є), вул. Медична, 1806,32409980,0010310020
7.Теплиця (Літер Е), вул. Медична, 1139,69339,0010310017
8.Фіз. кабінет (Літер Ж), вул. Медична, 1216,3773566,0010310011
9.Погріб (Літер З), вул. Медична, 116,441149,0010310018
10.Кафе (Літер И), вул. Медична, 1419,52063845,0010310010
11.Їдальня (Літер И1), вул. Медична, 1536,52639458,0010310010
12.Лабораторія (Літер І), вул. Медична, 1320,01617001,0010310007
13.Приймальний покій (Літер Ї), вул. Медична, 1228,71149235,0010310006
14.Майстерня-гараж (Літер Й), вул. Медична, 1645,91623158,0010310048
15.Склад  (Літер К), вул. Медична, 1144,1191186,0010310047
16.Склад ПММ (Літер Л), вул. Медична, 140,99506,0010310009
17.Гараж (Літер М), вул. Медична, 1219,2794220,0010310016
18.Насосна (Літер Н), вул. Медична, 124,395531,0010330044
19.Пожводоймище (Літер О), вул. Медична, 19,733882,0010330043
20.Склад (Літер П), вул. Медична, 1119,4165134,0010310012
21.Овочесховище (Літер Р), вул. Медична, 1384,51215641,0010310021
22.Склад (Літер С), вул. Медична, 193,573501,0010310014
23.Гараж (Літер Т), вул. Медична, 1175,732463,0010310046
24.8-й /4/ лікувальний відділ (Літер У), вул. Медична, 1385,51898715,0010310013
25.1-4-й /3/ лікувальний відділ (Літер Ф), вул. Медична, 11294,26503007,0010310002
26.Дзвіниця (Літер Х), вул. Медична, 112,1113877,0010310023
27.Котельня (Літер Ц), вул. Медична, 1288,31616619,0010310045
28.6-й /1/ лікувальний відділ (Літер Ч), вул. Медична, 11315,56705391,0010310001
29.2-й лікувальний відділ (Літер Ш), вул. Медична, 1689,63537900,0010310003
30.3-й /2/ лікувальний відділ (Літер Щ), вул. Медична, 1729,83717862,0010310004
31.Прохідна (Літер Ю), вул. Медична, 110,642281,0010310037
32.*Житловий дім (2-ві кімнати), вул. Медична, 16/232,1129395,0010320002
33.*Лікувальний відділ (Літер А-2), вул. Шевченка, 41679,11259349,0010310019
34.*Стайня (Літер Б-2), вул. Шевченка, 41200,5303943,0010310065
35.*Бойня (Літер В-2), вул. Шевченка, 4140,768574,0010310066
36.*Стайня (Літер Г-2), вул. Шевченка, 41931,71229155,0010310063
37.*Стайня (Літер Д-2), вул. Шевченка, 4135,855305,0010310068
38.*Баня (Літер Е-2), вул. Шевченка, 41115,3216821,0010310039
39.*Овочесховище (Літер Є-2), вул. Шевченка, 4178,8122000,0010310062
40.*Столова (Літер Ж-2), вул. Шевченка, 41106,5200697,0010310040
41.*Насосна (Літер З-2), вул. Шевченка, 4115,425006,0010330041
42.*Каплиця (Літер И-2), вул. Шевченка, 418,014725,0010310091
43.*Навіс (Літер Й-2), вул. Шевченка, 41225,739726,0010310025
44.*Склад-навіс (Літер І-2), вул. Шевченка,41199,0266680,0010310089
45.*Прохідна (Літер Ї-2), вул. Шевченка, 4111,921591,0010310090

*Об’єкти нерухомості не мають правовстановлюваних документів.

 

Земельні ділянки

№ з/пНазва об’єкта, кадастровий номерплоща, гавартість, грн.інвентарний номер
1Земля (2624484901:01:002:0109)10,9139406922,2310110001
2Земля (2624484901:01:001:0129)0,892133261,7410110001
3Земля (2624484900:02:004:0002)22,3407832967,8310110001
4Земля (2624484900:02:004:0001)14,0568524104,5310110001
5Земля (2624484900:02:005:0007)15,2757569550,9410110001
6Земля (2624484901:01:003:0138)2,507393484,1010110001
7Земля (2624484900:02:004:0003)1,422453033,8510110001
8Земля (2624484900:02:004:0004)13,3971499507,7710110001

 

 

Голова комісії з припинення_________________Михайло КЛОЧАНИЙ
Члени комісії:_________________Світлана ВОЗНЯК
 _________________Галина ВАСИЛЮК
 _________________Ігор СОКІЛ
 _________________Галина БОРЩ

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]