Про затвердження Положення та складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Двадцять дев’ята сесія)

РІШЕННЯ

16.02.2024                            м. Івано-Франківськ                 № 843-29/2024

 

Про затвердження Положення та
складу робочої групи з оцінювання
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, беручи до уваги наказ Національного агентства з питань запобігання корупції “Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками” від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 219/37555 від 17.02.2022 р., на виконання рішення обласної ради від 07.12.2023 № 790-27/2023 “Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради” та з метою підготовки Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2024-2026 роки обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради (додається).
 2. Затвердити склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради (додається).
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Івано-Франківської обласної ради “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради” від 19.02.2021 № 79-4/2021.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 16.02.2024 № 843-29/2024

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради

 1. Це Положення визначає завдання та повноваження робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, регулює питання організації її діяльності.
 2. У Положенні терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції” та наказі Національного агентства з питань запобігання корупції “Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками” від 28.12.2021 № 830/21.
 3. Робоча група є постійним консультативно-дорадчим органом Івано-Франківської обласної ради.
 4. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, іншими актами законодавства та цим Положенням.
 5. 5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. Узгоджує організаційні питання своєї діяльності (засоби комунікації, місця проведення зустрічей, способи документування, накопичення інформації, обміну інформацією тощо).

5.2. Складає план оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради.

5.3. Організовує отримання відомостей для оцінювання корупційних ризиків шляхом використання різних джерел інформації.

5.4. Досліджує середовище обласної ради та визначає обсяг оцінювання корупційних ризиків, зокрема:

– формує перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність обласної ради;

– погоджує перелік функцій (окремих процесів) у діяльності обласної ради як потенційно вразливих до корупції.

5.5. Ідентифікує корупційні ризики, зокрема:

– описує потенційно вразливі до корупції функції, процеси в діяльності обласної ради;

– виявляє та детально документує окремі елементи корупційних ризиків.

5.6. Аналізує корупційні ризики, а саме визначає рівень ймовірності реалізації корупційних ризиків, потенційні втрати обласної ради та рівень наслідків від реалізації корупційних ризиків.

5.7. Визначає рівні корупційних ризиків.

5.8. Розробляє заходи впливу на корупційні ризики.

5.9. Аналізує пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми щодо результатів оцінювання корупційних ризиків.

5.10. Взаємодіє з громадськістю та іншими зовнішніми зацікавленими сторонами з питань, що належать до компетенції робочої групи.

5.11. Здійснює за дорученням голови обласної ради інші повноваження, пов’язані з виконанням основних завдань.

 1. Робоча група має право:

– одержувати за письмовим запитом від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради інформацію та документи (копії), необхідні для виконання поставлених перед робочою групою завдань, з урахуванням положень законодавства щодо захисту інформації;

– проводити опитування, інтерв’ювання працівників обласної ради, інших внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін;

– використовувати під час оцінювання корупційних ризиків різні джерела інформації та залучати необхідні матеріально-технічні ресурси;

– брати учать у публічному обговоренні проєкту антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради;

– вносити голові Івано-Франківської обласної ради пропозиції щодо вдосконалення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції.

 1. Голова робочої групи:

– організовує діяльність робочої групи;

– забезпечує необхідні умови для роботи робочої групи;

– скликає засідання робочої групи, головує на них, визначає порядок денний та питання, що підлягають розгляду;

– розподіляє між членами робочої групи завдання з підготовки матеріалів щодо оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради;

– готує та підписує листи структурним підрозділам обласної ради щодо подання інформації, необхідної для роботи робочої групи;

– здійснює координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків та розробки заходів впливу на корупційні ризики. У разі відсутності голови робочої групи його обов’язки виконує заступник голови робочої групи.

 1. Секретар робочої групи:

– готує проєкти порядку денного засідання робочої групи;

– інформує членів робочої групи та запрошених осіб про дату, час, місце проведення, порядок денний засідання робочої групи;

– оформляє протоколи засідання робочої групи;

– готує інші документи, необхідні для забезпечення діяльності робочої групи.

 1. Члени робочої групи мають право:

– ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень робочої групи;

– висловлювати свою позицію під час засідання робочої групи та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

– ініціювати у разі потреби скликання засідання робочої групи, а також вносити пропозиції щодо розгляду питань, не зазначених у порядку денному;

– здійснювати інші повноваження, пов’язані з діяльністю робочої групи.

 1. До складу робочої групи можуть входити представники громадськості (за попередньою згодою), міжнародних організацій та експерти, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище обласної ради та мають досвід у сфері її діяльності та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції.
 2. Основною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми або за потребою.
 3. Засідання робочої групи є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
 4. Рішення робочої групи приймаються простою більшістю голосів та оформляються протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи.
 5. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні робочої групи, питання, які розглядалися, рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, та підсумки голосування.
 6. Кожен член робочої групи має право внести до протоколу висловлені під час засідання пропозиції та зауваження з порушеного питання.
 7. Протокол засідання робочої групи оформляється протягом двох робочих днів відповідно до інструкції з діловодства у Івано-Франківській обласній раді. Такий протокол доводиться до відома всіх членів робочої групи і зберігається у відділі з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.
 8. Рішення робочої групи, прийняті у межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 16.02.2024 № 843-29/2024

СКЛАД
робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

ПАЛІЙЧУК

Микола Васильович 

– заступник голови обласної ради, голова робочої групи
ВИНОГРАДНИК

Тарас Теофілович

– голова постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку, депутатська фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Платформа Громад”, заступник голови робочої групи

 

ГОЛОВАТЮК

Людмила Дмитрівна 

– начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, секретар робочої групи
Члени робочої групи:
БАСАРАБ

Сергій Михайлович  

– голова постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму, депутатська фракція “Європейська Солідарність”
ГРИНЕЧКО

Мар’яна Валеріївна

– голова постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики, депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода”

 

ГУМЕНЯК

Марія Антонівна

– начальник відділу з питань бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення, головний бухгалтер виконавчого апарату обласної ради

 

ДАНИШ

Василь Степанович

 

– начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад області

 

ІВАСИК

Василь Васильович

 

– член постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку, депутатська фракція “Слуга народу”
ІВАСЬКІВ

Андрій

Степанович

– голова постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва, депутатська фракція “Батьківщина”

 

КОСАРЕВИЧ

Назар Богданович

– начальник управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради

 

МЕЛЬНИЧУК Василь Іванович– начальник відділу електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, депутат обласної ради

 

МІРУС

Антоніна Петрівна

– член постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва, депутатська фракція політичної партії “За Майбутнє”
МЛИНИСЬКА

Лілія Василівна

– начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

 

ПРОКОПІВ

Анатолій Іванович

– начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради

 

РОМАНІВ
Любов Василівна
– заступник керуючого справами обласної ради, начальник відділу організаційної роботи виконавчого апарату обласної ради

 

ЦИМБАЛЮК

Юрій Володимирович

– начальник відділу з питань міжнародної, міжрегіональної співпраці та проєктного менеджменту виконавчого апарату обласної ради

 

ЧОРНІЙ

Олександра Петрівна

– начальник відділу документального забезпечення виконавчого апарату обласної ради

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]