Про затвердження Положення про обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя” у новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять дев
ята сесія)

РІШЕННЯ

16.02.2024                          м. Івано-Франківськ                      № 865-29/2024

 

Про затвердження Положення про обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю Лелеченя у новій редакції

Відповідно до ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016, (зі змінами), Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 200, Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855, (зі змінами), обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Положення про обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя” у новій редакції (далі – Положення) (додається).
  2. Керівнику обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя” забезпечити здійснення державної реєстрації Положення у новій редакції та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою приведення їх у відповідність з Положенням.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський) і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

Голова обласної ради                                                           Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 16.02.2024 № 865-29/2024

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ (ПОВНОЛІТНІХ)
ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
“ЛЕЛЕЧЕНЯ”
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя” (далі – Центр) – реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття та дітей з інвалідністю (далі – Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.
1.2. Центр забезпечує тимчасове перебування та/або перебування в стаціонарному режимі Осіб на безоплатній основі.
1.3. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник).
Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ з питань соціального захисту населення Івано-Франківської обласної державної адміністрації (надалі – Уповноважений орган управління).
1.4. Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати державним будівельним, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.
1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування:
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ (ПОВНОЛІТНІХ) ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ “ЛЕЛЕЧЕНЯ”.
2.2. Скорочене найменування: ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ “ЛЕЛЕЧЕНЯ”.
2.3. Місцезнаходження: Україна, 78315, вул. Грушевського, 59д, селище Заболотів, Заболотівська селищна територіальна громада, Коломийський район, Івано-Франківська область.

3. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

3.1. Центр забезпечує:
– виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права інвалідів, законами України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;
– створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;
– створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;
– проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації відповідно до потреб Особи. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;
– розвиток навичок автономного проживання Осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення;
– підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру;
– проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації;
– оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;
– сприяння у встановленні опіки чи піклування у разі визнання Особи, яка має інтелектуальні порушення, недієздатною або якщо її дієздатність обмежена;
– співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.
3.2. Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Центрі (перевезення до місця розташування Центру та/або до місця їхнього проживання).
3.3. Центр забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Центрі.

4. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

4.1. Для забезпечення виконання статутних завдань в Центрі функціонують такі структурні підрозділи:
1) відділення денного стаціонару (вул. Грушевського, 44, селище Заболотів Заболотівської селищної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області);
2) стаціонарне відділення (вул. Франка, 109, село Джурів Снятинської міської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області).
4.2. Структурними підрозділами Центру можуть бути:
– відділення соціальної реабілітації (абілітації);
– відділення психологічної реабілітації;
– відділення психолого-педагогічної реабілітації;
– відділення фізичної реабілітації;
– відділення фізкультурно-спортивної реабілітації;
– відділення професійної реабілітації;
– відділення трудової реабілітації/працетерапії (трудові майстерні);
– відділення тимчасового цілодобового перебування;
– відділ господарського забезпечення;
– служба соціального патронажу;
– інші структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з реабілітацією (абілітацією).
4.3. Робота структурних підрозділів Центру забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Центру.
4.4. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Осіб в Центрі утворюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються директором Центру.
4.5. Громадський контроль за діяльністю Центру можуть здійснювати громадська, опікунська і наглядова ради.

5. УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ДО ЦЕНТРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Направлення та зарахування Осіб до Центру проводяться відповідно до законодавства.
5.2. До Центру не зараховуються Особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:
– гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
– усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
– часті судомні напади та їх еквіваленти;
– захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення, тяжкими розладами руху (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).
5.3. Термін реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Особи.
5.4. Учасниками реабілітаційного процесу є Особи, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.
5.5. Реабілітаційний процес може спрямовуватись на:
– формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;
– опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою, денного догляду, соціального супроводу, денною зайнятістю тощо;
– надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.
5.6. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.
5.7. Центром може визначатися та затверджуватися мережа груп, наповнюваність яких проводиться відповідно до завдань, умов та особливостей її діяльності.

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ЦЕНТРУ

6.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центру через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.
Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з установою відповідно до законодавства.
6.2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством, адміністрацією Центру, регулюються колективним договором.
6.3. Право укладання колективного договору від імені адміністрації надається директору Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.
6.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, дотримання прав, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Положення та колективного договору.
6.5. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти обласного бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
6.6. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку та штамп зі своїм найменуванням.
7.2. Подає на затвердження Уповноваженому органу управління структуру, в тому числі структуру підрозділів Центру та положення про них, штатний розпис, кошторис видатків на утримання на майбутній фінансовий рік.
7.3. Центр має право:
– самостійно планувати діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до галузевих програм соціального захисту населення;
– у межах наданих повноважень укладати будь-які угоди та за власною ініціативою приймати рішення, які не суперечать чинному законодавству України;
– укладати договори про співробітництво.
7.4. Фінансове забезпечення Центру проводиться відповідно до законодавства.
7.5. Центр здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи установи і забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Центру.
7.6. Центр здійснює бухгалтерський та оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.
7.7. Директор Центру і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку.
7.8. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
7.9. Отримані Центром доходи або їх частини не підлягають розподілу Засновнику чи його працівникам (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

8.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Положення на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.
8.2. Поточне керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який за результатами конкурсного відбору призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора Центру, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
Конкурс на зайняття посади директора інтернату проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 200 “Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору”.
Посаду директора Центру може займати особа, яка має ступінь вищої освіти магістра за відповідною галуззю знань і стаж роботи на керівних посадах не менше як п’ять років.
8.3. Ініціатива щодо звільнення директора Центру належить голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління, голові обласної ради – за рекомендацією постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.
Уповноважений орган управління на підставі рішення обласної ради укладає з директором Центру контракт за типовою формою.
8.4. Директор Центру, весь обслуговуючий персонал несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію у Центрі.
8.5. Директор Центру:
8.5.1. Несе відповідальність за результати роботи Центру перед Уповноваженим органом управління та Власником.
8.5.2. Представляє Центр без довіреності в усіх установах, підприємствах і організаціях, укладає договори.
8.5.3. Видає довіреності, відкриває в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків розрахунковий та інші рахунки, самостійно вирішує питання діяльності Центру, за винятком тих, що належать до компетенції Уповноваженого органу управління та Власника.
8.5.4. Розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру.
8.5.5. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов’язки працівників Центру, вирішує питання добору кадрів, вживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків накладає стягнення на працівників.
8.5.6. Готує для подання обласній раді на затвердження Положення про Центр, проєкти змін до нього.
8.5.7. За погодженням з Уповноваженим органом управління призначає заступників.
8.5.8. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
8.5.9. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Центру.
8.5.10. Приймає на посади та звільняє з посад працівників Центру.
8.5.11. Затверджує правила внутрішнього розпорядку, у тому числі трудового.
8.5.12. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов, вимог виробничої санітарії і протипожежної безпеки тощо.
8.5.13. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання в установлені строки відповідним органам.
8.5.14. Організовує роботу з питань цивільної оборони та цивільного захисту.
8.5.15. Забезпечує участь Центру в розробленні мобілізаційних заходів та бронюванні військовозобов’язаних у період мобілізації та на воєнний час.
8.5.16. Відповідно до чинного законодавства відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, кадрову, фінансову та іншу діяльність Центру, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.
8.5.17. Забезпечує проведення інвентаризації майна Центру.
8.5.18. Здійснює контроль за реабілітаційним процесом.
8.5.19. Вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів Осіб.
8.6. До компетенції Власника належить:
8.6.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру.
8.6.2. Прийняття рішення про призначення на посаду за результатами конкурсного відбору та звільнення з посади директора Центру на умовах контракту.
8.6.3. Прийняття рішення про затвердження Положення та внесення змін до нього.
8.6.4. Призначення планових та позапланових ревізій і перевірок фінансової та іншої діяльності Центру.
8.6.5. Заслуховування звітів директора про роботу Центру.
8.6.6. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна, надання його в оренду, заставу.
8.7. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
8.7.1. Розроблення стратегії розвитку Центру.
8.7.2. Затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років).
8.7.3. Проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів.
8.7.4. Замовлення проведення аудиторських перевірок та подання її результатів на розгляд Власнику.
8.7.5. Забезпечення проведення інвентаризації майна Центру та подання відповідних документів на розгляд Власнику.
8.7.6. Забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру.
8.7.7. Здійснення у встановленому порядку спільно з органами охорони здоров’я, освіти і науки контролю за якістю надання дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг у Центрі.

9. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

9.1. Центр є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації.
9.2. Центр є неприбутковою бюджетною установою.
9.3. Центр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.
9.4. Центр є самостійним суб’єктом господарювання і здійснює свою діяльність в порядку, передбаченому цим Положенням.
9.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
9.6. Виробничі та інші відносини Центру з підприємствами та організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.
9.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
9.8. В Центрі для забезпечення професійної орієнтації дітей з інвалідністю можуть утворюватися структурні підрозділи без права юридичної особи (за умови наявності належного інвентаря та відповідного обладнання), а саме: підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, що здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства та положення про ці структури, які затверджує Уповноважений орган управління.
9.9. Планування, облік продукції, яка виробляється у виробничих структурах Центру, здійснюються відповідно до чинного законодавства.
9.10. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.
9.11. Центр має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

10. МАЙНО, ФІНАНСУВАННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

10.1. Майно Центру складають основні засоби, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
10.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується і розпоряджається майном у межах чинного законодавства та договору, укладеного з управлінням з питань спільної власності територіальних громад області.
Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Центру, вирішуються виключно Власником.
10.3. Центр є володільцем персональних даних, кількість та назви яких визначаються згідно з наказом директора.
10.4. Центр як володілець персональних даних забезпечує їх захист. Посадові особи установи несуть персональну відповідальність за недотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
10.5. Джерелами формування майна Центру є:
– майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок фінансування з бюджету;
– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних;
– майно, передане Власником.
10.6. Джерелами фінансування Центру є видатки з обласного бюджету і добровільні пожертвування, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою.
Отримані добровільні фінансові внески і пожертви юридичних та фізичних осіб зараховуються на спеціальний рахунок Центру і використовуються на його утримання, включаючи фінансування господарської діяльності виключно відповідно до розрахованого та затвердженого у встановленому порядку кошторису видатків.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

11.1. Контроль за якістю харчування, соціально-побутового і медичного обслуговування підопічних, вжиттям санітарно-гігієнічних, протиепідемічних (профілактичних) і протипожежних заходів та наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги здійснюють Уповноважений орган управління разом з органами охорони здоров’я за участю інших спеціально уповноважених органів у порядку, встановленому законодавством.
11.2. Державний контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів здійснюється головним управлінням Держпродспоживслужби в області.
11.3. Громадський контроль за діяльністю Центу можуть здійснювати громадська, опікунська та наглядова ради.
11.4. Контроль за діяльністю Центру щодо виконання ним завдань у сфері опіки та піклування над підопічними з числа недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, здійснюють органи опіки та піклування, на обліку в яких перебувають такі особи.
11.5. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводиться уповноваженими органами в порядку, встановленому законодавством.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

12.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
12.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
12.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Центру.
12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.
12.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.
12.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру (крім переданого в оперативне управління, яке передається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає проміжний ліквідаційний та ліквідаційний баланс Центру і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію, а також здійснює інші заходи, пов’язані з ліквідацією інтернату відповідно до законодавства. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені інтернату, що ліквідується.
12.7. При реорганізації та ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
12.8. Центр вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
12.9. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]