Про затвердження Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2024-2026 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Тридцята сесія)

РІШЕННЯ

19.04.2024                            м. Івано-Франківськ                 № 885-30/2024

 

 

Про затвердження
Антикорупційної програми
Івано-Франківської обласної ради
на 2024-2026 роки

На виконання статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 “Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555, рішення обласної ради від 16.02.2024 № 843-29/2024 “Про затвердження Положення та складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради” та з метою створення ефективної системи запобігання і протидії корупції у діяльності Івано-Франківської обласної ради обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2024-2026 роки (додається).
  2. Направити Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2024-2026 роки на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 885-30/2024

 

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Івано-Франківської обласної ради
на 2024-2026 роки

 

 

 

 

 


1. Засади антикорупційної політики Івано-Франківської обласної ради

Антикорупційна програма Івано-Франківської обласної ради на 2024-2026 роки (далі – Антикорупційна програма обласної ради) розроблена на виконання вимог статті 19 Закону України “Про запобігання корупції” та наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 “Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555 та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами.
Згідно з положеннями частини 3 статті 24 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада та її посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуватися у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
Водночас статтями 43 і 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначено перелік питань, які вирішуються обласною радою виключно на її пленарному засіданні, та делеговані повноваження відповідній державній адміністрації.
Своїм змістом Антикорупційна програма декларує нетерпимість до проявів корупції, визначає комплекс правил, стандартів і процедур щодо протидії та запобігання корупції, прозорості, відкритості, доброчесності посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів обласної ради, керівників комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада.
Завданням голови обласної ради щодо запобігання та протидії корупції в обласній раді є:
– підтримка напряму запобігання і протидії корупції у діяльності обласної ради, демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції;
– прийняття розпорядчих документів з питань запобігання та протидії корупції;
– визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції – начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради і забезпечення її організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на неї завдань;
– здійснення загального керівництва та контролю за процесом управління корупційними ризиками, аналізу ефективності управління корупційними ризиками.
Завданнями начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради є:
– координація взаємодії учасників процесу управління корупційними ризиками;
– організація діяльності робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради;
– координація роботи з оцінювання корупційних ризиків та розробки заходів впливу на корупційні ризики;
– напрацювання пропозицій з визначення антикорупційної політики обласної ради;
– підготовка Антикорупційної програми, змін до неї та інших документів, передбачених Методологією управління корупційними ризиками, яка затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 “Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками”;
– здійснення моніторингу та оцінка виконання Антикорупційної програми;
– здійснення моніторингу внутрішнього середовища обласної ради, своєчасне реагування на зміни, що впливають на виникнення нових або зміну рівня існуючих корупційних ризиків;
– взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції.
Завданнями посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради у запобіганні та протидії корупції в обласній раді є:
– забезпечення взаємодії структурного підрозділу обласної ради з начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради;
– ідентифікація та врахування корупційних ризиків, які виникають у діяльності структурного підрозділу при прийнятті рішень та вчиненні дій, інформування про такі корупційні ризики начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради та голови обласної ради;
– періодичне підвищення кваліфікації;
– дотримання норм антикорупційної політики обласної ради, положень цієї Антикорупційної програми;
– інформування начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради та голови обласної ради про факти недотримання антикорупційної політики обласної ради, положень цієї Антикорупційної програми;
– надання членам робочої групи достовірної інформації щодо внутрішнього середовища обласної ради, корупційних ризиків у її діяльності.
Антикорупційна програма обласної ради на 2024-2026 роки є логічним продовженням реалізації заходів Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки і враховує результати проведеного аналізу корупційних ризиків у діяльності обласної ради, а також стан виконання Антикорупційної програми обласної ради за
2021-2023 роки. Заходи щодо усунення корупційних ризиків, час виконання яких не настав, враховані в Антикорупційній програмі обласної ради на 2024-2026 роки.
Мета Антикорупційної програми – досягнення прогресу в запобіганні та протидії корупції, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності обласної ради.
Діяльність із запобігання та протидії корупції обласної ради здійснюється відповідно до принципів:
– верховенства права;
– законності;
– пріоритетності прав та свобод людини і громадянина;
– відкритості та прозорості;
– участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції;
– невідворотності відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;
– утвердження культури доброчесності.
Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції обласна рада постійно забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення та протидії корупції у своїй діяльності.
Головними антикорупційними стандартами і процедурами обласної
ради є:
– пропагування нетерпимості корупції та поширення інформації серед громадськості про дії щодо запобігання та виявлення корупції шляхом використання офіційного сайту обласної ради та на її сторінці у мережі “Фейсбук”;
– висвітлення на офіційному вебсайті обласної ради інформації щодо спеціальної телефонної лінії, засобу електронного зв’язку для внесення повідомлень про корупцію;
– роз’яснення щодо застосування норм антикорупційного законодавства та видів відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
– вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради;
– проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом притягнення службових осіб до відповідальності за корупційні правопорушення;
– аналіз проєктів рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради щодо наявності корупційних ризиків;
– створення умов для унеможливлення впливу сторонніх осіб на прийняття рішень при виконанні посадових обов’язків працівниками виконавчого апарату обласної ради;
– перевірка подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, які в ньому працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;
– ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради зі спеціальними обмеженнями, встановленими законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та Правилами етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, які затверджені розпорядженням голови обласної ради
від 03.04.2023 № 242-р;
– ознайомлення новопризначених працівників виконавчого апарату зі змістом Антикорупційної програми;
– проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
– забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні Антикорупційної програми на офіційному вебсайті обласної ради та на її сторінці у мережі “Фейсбук”;
– дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб;
– гарантування конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
– усунення у разі виявлення прогалин у правовому регулюванні діяльності структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради;
– зміна негативних уявлень про осіб, які надають інформацію про прояви корупції, формування поваги до викривачів як до відповідальних громадян;
– контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності, неупередженості, компетентності, ефективності та належного виконання посадовими особами завдань і обов’язків, визначених Положеннями про управління та відділи виконавчого апарату обласної ради, посадовими інструкціями працівників виконавчого апарату обласної ради;
– формування почуття нетерпимості до проявів корупції;
– здійснення інших заходів, визначених вимогами чинного законодавства України у сфері запобігання корупції, спрямованих на виконання антикорупційних механізмів.
На виконання вимог чинного законодавства обласна рада прийняла низку розпорядчих актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, якими керується у своїй діяльності, зокрема:
– положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, затверджене розпорядженням голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р;
– розпорядження голови обласної ради від 16.12.2021 № 948-р
“Про порядок розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчого апарату обласної ради та визначення внутрішніх каналів повідомлення про корупцію”;
– розпорядження голови обласної ради від 13.12.2022 № 638-р
“Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради”;
– розпорядження голови обласної ради від 21.12.2021 № 936-р
“Про організацію та здійснення закупівель у виконавчому апараті обласної ради”;
– рішення обласної ради від 22.02.2023 № 589-20/2023 “Про внесення змін до Регламенту Івано-Франківської обласної ради восьмого демократичного скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 10-2/2020, (зі змінами)” (врегульовано процедуру повідомлень депутатами обласної ради про конфлікт інтересів під час пленарного засідання);
– рішення обласної ради від 22.02.2023 № 590-20/2023 “Про внесення змін до Положення про постійні та тимчасові комісії обласної ради” (врегульовано процедуру повідомлення про конфлікт інтересів під час засідань постійних комісій обласної ради);
– розпорядження голови обласної ради від 03.04.2023 № 242-р
“Про затвердження правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради”;
– рішення обласної ради від 07.12.2023 № 790-27/2023
“Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради”;
– рішення обласної ради від 16.02.2024 № 843-29/2024
“Про затвердження Положення та складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради”.
Термін дії Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2024-2026 роки – з дня прийняття і по 31.12.2026 року.

2. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради

З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, виявлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків, рішенням обласної ради від 07.12.2023
№ 790-27/2023 “Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради” розпочато процес оцінювання корупційних ризиків з урахуванням вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, у форматі самооцінювання.
Для забезпечення принципів прозорості, доступності, вивчення і врахування громадської думки на офіційному вебсайті обласної ради 11.12.2023 р. було розміщено повідомлення щодо початку оцінювання корупційних ризиків та запрошення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище обласної ради та мають досвід у сфері її діяльності або у сфері запобігання корупції, долучитися до процесу оцінки корупційних ризиків. Однак пропозиції від представників громадськості та експертів не надійшли.
Для виконання заходів із підготовки, організації та проведення оцінювання корупційних ризиків рішенням обласної ради від 16.02.2024
№ 843-29/2024 “Про затвердження Положення та складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради” затверджено Положення та склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради (далі – Робоча група).
Процес оцінювання корупційних ризиків полягав у визначенні об’єктів оцінки корупційних ризиків, необхідних джерел інформації, методів та способів оцінки корупційних ризиків, відповідальних осіб та строків проведення оцінки. Ця інформація увійшла до плану оцінювання корупційних ризиків, який складено та затверджено Робочою групою.
З метою виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності проведено аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища обласної ради шляхом анонімного опитування (анкетування) внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін обласної ради та узагальнено інформацію, зазначену в анкетах.
Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради використано такі джерела інформації: Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки, звіти за результатами моніторингу та оцінки її виконання, нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність обласної ради, Положення про управління та відділи виконавчого апарату обласної ради, посадові інструкції працівників виконавчого апарату обласної ради, аналіз публікацій у засобах масової інформації та соціальних мережах, офіційні листи, звернення, скарги громадян, інформацію, що надійшла від органів влади, фізичних та юридичних осіб.
Оцінювання корупційних ризиків здійснювалося методом аналізу нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність обласної ради, індивідуального спілкування з посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та зовнішніми заінтересованими сторонами обласної ради, визначення ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Відповідно до затвердженого плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми Робочою групою виконано усі визначені планом заходи з ідентифікації корупційних ризиків та проведено їх оцінку, а саме:
– визначено джерела отримання інформації, необхідні для проведення ідентифікації корупційних ризиків;
– визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації корупційних ризиків;
– ідентифіковано корупційні ризики;
– визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків;
– проведено оцінку корупційних ризиків.
За результатами проведеного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради сформовано Реєстр ризиків згідно з додатком до Антикорупційної програми. Реєстр ризиків містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, існуючі заходи контролю, рівні корупційних ризиків, а також пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі відповідальних суб’єктів за їх виконання та терміни).

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Ефективність Антикорупційної програми обласної ради та якісне втілення передбачених нею норм та правил напряму залежить від заходів з навчання щодо запобігання корупції для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада, та депутатів обласної ради.
Заходи з навчання повинні, крім належної якості, як за формою, так і за своїм наповненням, відповідати передусім вимогам регулярності проведення та практичному спрямуванню змісту.
Навчальні заходи проводитимуться не рідше одного разу на півріччя з урахуванням актуальних тем, зокрема таких:
“Фінансовий контроль осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Поняття додаткових заходів здійснення фінансового контролю”;
“Формування культури викривання. Захист викривачів”;
“Дотримання антикорупційних заборон та обмежень”;
“Конфлікт інтересів: його складові”;
“Про Єдиний портал повідомлень викривачів”;
“Про обмеження, встановлені Законом України “Про лобіювання”;
“Стандарти Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради”.
Водночас не рідше одного разу на рік проводитимуться тренінги серед уповноважених осіб комунальних закладів обласної ради щодо їх діяльності, спрямованої на ефективне запобігання корупції.
Для новопризначених посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради передбачається проведення вступного інструктажу з питань запобігання і протидії корупції, основних положень антикорупційного законодавства і правил етичної поведінки.
Інформація антикорупційного спрямування буде поширюватися шляхом:
– розміщення на офіційному вебсайті обласної ради в розділі “Запобігання проявам корупції”, інформаційних стендах, а також надсилання інформаційних повідомлень електронною поштою;
– надання консультацій та роз’яснень щодо процесу декларування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, механізмів повідомлення про корупційні правопорушення;
– участі посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради у публічних заходах з питань запобігання та протидії корупції, організованих громадськістю, іншими зовнішніми заінтересованими сторонами;
– участі начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, які будуть організовані Національним агентством з питань запобігання корупції та спрямовані на поглиблення знань у сфері застосування антикорупційного законодавства.
Відповідальною за виконання навчальних заходів та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування є начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.

4. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється шляхом аналізу інформації про виконання її заходів. Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою.
Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради спільно з постійною комісією обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку проводять контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також не рідше ніж один раз на півріччя здійснюють моніторинг впровадження цих заходів шляхом проведення оцінки результатів здійснених заходів за критеріями фактичного виконання заходів та впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику.
Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, відповідальні за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у встановлений нею строк надають начальнику відділу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради інформацію про стан виконання заходів, їх актуальність, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів інформують про причини, які до цього призвели.
Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми.
Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подається на розгляд голові обласної ради і постійній комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку та розміщується на офіційному вебсайті обласної ради.
Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у Реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебсайті обласної ради.
Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться після спливу строку, на який вона приймалася, та здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.
Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми:
– визначається у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою;
– визначається загальний прогрес виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу із відповідної категорії;
– визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою.
Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті обласної ради.
Оцінка виконання Антикорупційної програми та пропозиції з удосконалення діяльності з управління корупційними ризиками враховуються при підготовці Антикорупційної програми на наступний період.
За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів та наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, до Антикорупційної програми можуть вноситися зміни або доповнення за пропозицією постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку шляхом прийняття обласною радою відповідного рішення.
Антикорупційна програма переглядається у таких випадках:
– зміни у діяльності обласної ради та її функціях (за необхідності);
– внесення змін до законодавства, зокрема антикорупційного, що впливають на діяльність обласної ради;
– виявлення за результатами моніторингу її виконання невідповідностей у діяльності з управління корупційними ризиками;
– ідентифікація нових корупційних ризиків;
– відмова Національного агентства з питань запобігання корупції у погодженні Антикорупційної програми;
– у разі надання пропозицій щодо удосконалення положень програми Національним агентством з питань запобігання корупції.
Перегляду Антикорупційної програми може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків.
До змін в Антикорупційній програмі належать:
– включення нових та/або виключення передбачених Антикорупційною програмою заходів;
– оновлення інформації, викладеної у Реєстрі ризиків;
– внесення до Антикорупційної програми змін редакційного характеру, які не впливають на її зміст (перейменування організації, її структурних підрозділів, зміна назви посад, зміна назви нормативно-правових актів, на які є посилання в Антикорупційній програмі, зміна персональних даних особи – виконавця заходу, інші зміни редакційного характеру).
У разі наявності вказаних підстав начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради ініціює внесення змін до Антикорупційної програми і здійснює підготовку відповідного проєкту рішення обласної ради.
Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом прийняття обласною радою рішення на пленарному засіданні сесії та є чинними з дати його прийняття.

 

Заступник голови
обласної ради, голова робочої групи                                               Микола ПАЛІЙЧУК


РЕЄСТР РИЗИКІВ (Додаток до Антикорупційної програми)


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]